Kiezen en kiezen is twee: het leven bestaat uit keuzes maken

Keuzes op je levensweg
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Keuzes op je levensweg

Slide 1 - Tekstslide

Leerplan?
LPD:
4. Hoe levensbeschouwelijke keuzes tot uiting komen in woord en daad. (begrijpen)
8. Eigen denkwijzen of inzichten omtrent kiezen en gekozen worden uitdrukken.

146-152-163

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we doen?
Kiezen en kiezen is 2

1. Het leven bestaat uit keuzes maken - soorten keuzes
2. Het belang van een goed keuzeproces
3. In een wereld vol keuzemogelijkheden 
*  Keuzevrijheid vandaag - situatieschets  - paradox
*  Keuzestress / kies-pijn - tips
Kies-keurig ?!

Slide 3 - Tekstslide

Kies-keurig?!

Slide 4 - Tekstslide

Verhaal
De halfjongen


(Zie: Teams > Bestanden > Lesmateriaal > teksten)

Slide 5 - Tekstslide

Kijkopdracht

Doe je laptop even dicht.

We bekijken klassikaal een filmfragment.

Nadien gaan we hiermee
zowel klassikaal als individueel aan de slag.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Over wie gaat het filmfragment?

Slide 8 - Tekstslide

In dit schilderij  valt vooral de spanning op tussen licht en donker. Jezus is wit gekleed, de persoon die bekoort is donker gekleed. De achtergrond van Jezus is licht. De achtergrond van wie bekoort is donker. Wie bekoort heeft een wit gezicht. Van Jezus zijn alleen de donkere haren te zien.
Dit is een schilderij van Rosetta Jallow (1953). 
De titel van dit werk luidt: De bekoring van Jezus - Acryl op canvas.
Een ander woord dat men soms ook wel gebruikt voor beproeving is bekoring. In de nieuwste versie van het Onze Vader werd bekoring echter vervangen door beproeving omdat dit qua vertaling beter zou uitdrukken wat de oorspronkelijke teksten bedoelden.
Ga mee op museumbezoek:
Click op alle hotspots en verneem meer.

Slide 9 - Tekstslide

Waarover gaat het verhaal?
A
De bekoring van Jezus
B
De beproeving van Jezus
C
De bekering van Jezus
D
De beproeving van de duivel

Slide 10 - Quizvraag

Het verhaal gaat dat aan Antonius  'demonen' zouden zijn verschenen die poogden hem van het goede pad af te houden. 
Dit is de heilige Antonius (°251-+356), een christelijke heilige, die bekendstaat als de vader van het kloosterleven. Antonius werd geboren als kind van rijke ouders, maar toen ze stierven gaf hij op zijn 20ste alle bezittingen aan de armen en trok zich in eenzaamheid in de woestijn terug. Hij was de eerste monnik die vele volgelingen kreeg, kloosterregels voor hen opstelde en staat daarom bekend als de vader van het kloosterleven. 
De verzoeking van de heilige Antonius
Één van de bekendste werken van de surrealistische schilder-kunstenaar Salvador Dali uit 1946, met als thema de strijd tussen goed en kwaad.
Salvador Dali slaagt erin de toeschouwer in onzekerheid te laten: is Sint-Antonius sterk genoeg om, via zijn bezwerend gebaar (kruis) en de rots van het geloof waarop hij steunt, zijn visioen te verjagen, of zal hij onder de voet gelopen worden door deze karavaan van de zinnelijkheid die hem bedreigt?
Ga mee op museumbezoek!

Verken dit kunstwerk en verneem meer over wie de beproeving van welke figuur hier schilderde. 

Over welke beproeving gaat het hier? 

Click op al de hotspots en ontdek zelf het antwoord.

Slide 11 - Tekstslide

Lc 4,2-4
Veertig dagen lang at Jezus niets. Toen de veertig dagen voorbij waren, had hij erge honger. Toen zei de duivel: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Zeg dan tegen deze steen dat hij in een brood moet veranderen!’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Alleen van brood kan een mens niet leven.»’
Lc 4, 6-7
Toen bracht de duivel Jezus naar een berg. En in één tel liet hij hem alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei: ‘Ik geef deze landen en al hun rijkdom aan jou. Want ik ben er de baas over, en ik kan ze geven aan wie ik wil. Je hoeft alleen maar te knielen en mij te eren, dan is alles van jou.’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat: «Kniel alleen voor de Heer, je God, en vereer alleen hem.»’
Lc 4, 9-11
Daarna nam de duivel Jezus mee naar Jeruzalem. Hij bracht hem naar het dak van de tempel, en zei: ‘Jij bent toch de Zoon van God? Spring dan naar beneden! Want in de heilige boeken staat: «God geeft zijn engelen de opdracht om je te beschermen.» En er staat: «De engelen zullen je opvangen. Je zult je voet niet stoten tegen een steen.»’ Maar Jezus antwoordde: ‘In de heilige boeken staat ook: «Je mag de Heer, je God, niet uitdagen om zijn macht te bewijzen.»’
Druk op de hotspots om de Bijbelteksten te kunnen lezen en noteer voor jezelf de beproevingen van Jezus.

Slide 12 - Tekstslide

Natuurlijke strevingen
Mogelijke valkuil
bezit willen (hebben)
materieel voordeel hebben
hebzuchtig zijn
willen kunnen
(macht)
de baas willen zijn
heerszuchtig zijn
erkenning willen (succes)
ambitie hebben

eerzuchtig zijn

Slide 13 - Tekstslide

Lc 4, 2-4: 
De eerste beproeving van Jezus
Lc 4, 6-7:
De tweede beproeving van Jezus
Lc 4, 9-11:
De derde beproeving van Jezus
materieel voordeel hebben
de baas willen zijn
belangrijk willen zijn
hebzuchtig zijn
heerszuchtig zijn
eerzuchtig zijn
succes nastreven
macht
bezit

Slide 14 - Sleepvraag

Dit is de woestijn van Judea.
Het is een rots- en grindwoestijn, gelegen in het zuidelijke gedeelte van Israël. Door het zware klimaat en leefomgeving dienen tochten in deze woestijn uitgebreid voorbereid te worden. De stad Jeruzalem is gelegen aan de rand van deze woestijn. De weinige mensen in een woestijn vroeger waren handelaars die er doorheen reisden met hun kamelen die de koopwaar en de eigen tenten droegen.
Click op de hotspot op de kaart om meer te vernemen over waar de plaats waar het verhaal  uit het filmfragment, Lc 4,1-15, zich afspeelt.

Slide 15 - Tekstslide

Waarom in de woestijn?

Slide 16 - Tekstslide

Waarom in de woestijn?

 • Je lijdt er honger en dorst
  => je krijgt er oog voor wat echt belangrijk/noodzakelijk 
                                                                     (cf. grote stenen)

 • Er zijn geen gebaande wegen
  => Je moet er keuzes maken/ de 'goede' richting zoeken.

 • In de Bijbel plaats van beproeving en bezinning.
             -> ook voor Jezus op een 'kruispunt in Zijn leven' !

Slide 17 - Tekstslide

Waarom veertig dagen in de woestijn?

 • Jezus stapt in de voetsporen van Mozes en de Israëlieten.

 • '40 dagen' of '40 jaar' = in Bijbelse taal 'een zeer lange tijd'.

Slide 18 - Tekstslide

Lc 3, 21-22
21 In de tijd dat Johannes nog vrij was, mengde Jezus Zich tussen de mensen om gedoopt te worden. Na zijn doop, terwijl Hij in gebed was, 22 ging de hemel open en streek de Heilige Geest als een duif op Hem neer. Een stem uit de hemel zei: ‘U bent mijn geliefde Zoon. U verheugt mijn hart.’
Lc 4, 14-15
14 Jezus ging terug naar Galilea, vol van de kracht van de Heilige Geest. 15 Het duurde niet lang of Hij was daar overal bekend. Hij sprak in de verschillende synagogen en stond bij iedereen hoog in aanzien. 
Druk op de twee hotspots om de Bijbelteksten te kunnen lezen 
waartussen het verhaal van het filmfragment zich situeert.

Slide 19 - Tekstslide

Voor welke levensweg kiest Jezus? 
Wat voor een Messias zal Hij zijn? 

 

Slide 20 - Tekstslide

Verhaal
De beproeving van Jezus


(Zie: Teams > Bestanden > Lesmateriaal > teksten)

Slide 21 - Tekstslide

Wat voor een Messias zal Hij zijn?
Een die succes zoekt, eer en macht?
 
Een die mensen met verstomming slaat door zijn grootse prestaties? 

Of ...?
 
In feite heeft Jezus die keuze/afweging telkens opnieuw moeten maken, 
zijn leven lang, tot op het moment van zijn arrestatie en zijn terechtstelling. 
Kiezen moet je immers elke dag!

Slide 22 - Tekstslide

Een steen veranderen in brood voor Hem alleen.
Alle macht hebben op aarde.
Succes hebben dankzij buitengewone handelingen.

Slide 23 - Sleepvraag

Slide 24 - Tekstslide

De 40-dagentijd

Christenen proberen in de veertigdagentijd:
sober te leven,
meer te bidden, 
solidair te zijn...

Slide 25 - Tekstslide

Zelfstandige opdracht
Maak de zelfstandige opdracht op p. 6.

Deadline:...

Slide 26 - Tekstslide

Einde van deze les :-) 

Slide 27 - Tekstslide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
Deel 1
 • Je kan het begrip 'kieskeurig' of 'kieskeurig zijn' toelichten. 
 • Je bent in staat de symboliek van een woestijn te koppelen aan het zoeken naar de eigen identiteit en aan keuzes maken.
 • Je begrijpt het verhaal van de halfjongen die  heel werd. (zie Teams > lesmateriaal > teksten + verwerking p. 6 werkbladen)
 • Je weet dat ook Jezus in zijn leven keuzemomenten doormaakte.
 • Je kent het verhaal van Jezus en de beproeving door de duivel (Lc 4, 1-15) en kan het navertellen.
 • Je kan het begrip 'beproeving' verduidelijken en met voorbeelden staven.
 • Je kan het verhaal van Jezus en de beproeving door de duivel kaderen, m.n. tussen zijn doopsel in de Jordaan door Johannes de Doper en het openbare optreden van Jezus.
 • Je weet dat het verhaal van Lc 4, 1-15 zich afspeelde in de woestijn van Judea.
 • Je kan belangrijke Bijbelse plaatsen op een (blinde) kaart aanduiden.
 • Je weet wat de beproevingen zijn waar Jezus voor staat volgens Lc 4, 1-15 en kan deze bespreken.
 • Je begrijpt de termen hebzucht, heerszucht en eerzucht en kan deze herkennen alsook bespreken. 
 • Je kan een voorbeeld geven van hebzucht, heerszucht en eerzucht vandaag.

Slide 28 - Tekstslide

Wat zou je na deze les moeten kunnen of weten?
Deel 2
 • Je beseft dat eerzucht, heerszucht en hebzucht valkuilen zijn voor ieder mens die voortvloeien uit gewone menselijke strevingen: erkenning willen krijgen ( valoir), dingen willen kunnen/beheersen (pouvoir), dingen en dingen willen hebben (avoir).
 • Je kan toelichten wat de symboliek is van het getal 40 in het verhaal van de beproeving van Jezus en je kan het linken aan de veertigdagentijd (= de vasten) van christenen vandaag.
 • Je kan de keuze van Jezus weergeven en/of bespreken alsook de uitdaging/het appèl (= de oproep) hiervan voor mensen vandaag.
 • Je begrijpt dat het verhaal van Jezus in de woestijn in feite ook vertelt over een gewetensstrijd.
 • Je kent het verhaal over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging en de voetwassing.
 • Je weet wat een genezingsverhaal is in de Bijbel.
 • Je kan de specifiek christelijke levenskeuze/-houding afleiden uit het verhaal en/of bespreken.
 • Je bent bereid na te denken over je eigen keuzeproces/keuzes en dat te toetsen aan het keuzeproces/de keuzes van Jezus.
 • Je kan uitleggen waar voor christenen de 'smalle' of de 'brede' weg symbool voor staan en kan het verschil toelichten.
 • Je weet dat Jezus koos voor de smalle weg: de weg van dienstbaarheid, solidariteit, nederigheid, liefde, God...

Slide 29 - Tekstslide