Kustbeleid

§1.3 Inspelen op de natuur
Deelvragen
* Hoe werkt de nieuwe manier van kustbescherming?
* Hoe houdt men de kustgebieden waar dynamische     handhaving niet mogelijk is veilig?
* Wat is integraal waterbeleid?

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

§1.3 Inspelen op de natuur
Deelvragen
* Hoe werkt de nieuwe manier van kustbescherming?
* Hoe houdt men de kustgebieden waar dynamische     handhaving niet mogelijk is veilig?
* Wat is integraal waterbeleid?

Slide 1 - Tekstslide

Korte herhaling vorig les
* bewegingsrichting van het sediment langs de kust
* wijze van verplaatsen van maritiem sediment
* belang van strand en zandbanken 
* onstaan van duinen 

Slide 2 - Tekstslide

De dominante richting van de verplaatsing van sediment langs de Nederlandse kust is
A
van zuidoost naar noordwest
B
van noordwest naar zuidoost
C
van zuidwest naar noordoost
D
van noordoost naar zuidwest

Slide 3 - Quizvraag

Maritiem sediment wordt langs de kust verplaatst door
A
wind en golven
B
getijden en golven
C
wind en getijden
D
wind, golven en getijden

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het belang van strand en zandbanken bij kustbescherming?

Slide 5 - Open vraag

Wat is de juiste volgorde?
A: wortels houden zand vast. B: zand hoopt zich op achter een oneffenheid op vlakte. C grassen filteren zand uit wind en zorgen voor duinaangroei. D: eerste grassen vestigen zich op embryoduin. E: vegetatie breidt zich uit en zorgt voor verdere consolidatie van duin.

Slide 6 - Open vraag

Hoe gebruiken we deze kennis om onze kust te beschermen?
Bij zachte kusten (duin&strand) doet Rijkswaterstaat dat met zandsuppleties.

Strandsuppletie:

Voordelen? 
Nadelen? 

Slide 7 - Tekstslide

Zelfstandige opdracht
Ga naar de Classroom en open het werkblad "De kennis van nu, de Zandmotor"
Kijk naar de aflevering en beantwoord de vragen.
Lever de antwoorden in in de classroom. 

Slide 8 - Tekstslide

KUSTBELEID
- Herhaling:
 dynamische handhaving, suppletie en de zandmotor
- Vandaag:
Slufter, bolwerkvorming

Slide 9 - Tekstslide

Op sommige plaatsen is de duinenrij weg. Welke soort verdediging is dan nodig?
A
een eilandenrij
B
dynamische kustverdediging
C
zachte kustverdediging
D
harde kustverdediging

Slide 10 - Quizvraag


Op de foto zie je?
A
Strandsuppletie
B
Zandmotor
C
Vooroeversuppletie
D
Harde kustverdediging

Slide 11 - Quizvraag

Wat zijn de voordelen van vooroeversuppletie t.o.v. strandsuppletie?

Slide 12 - Open vraag

de Zandmotor
Een nieuwe manier om de kust te verdedigen. Je spuit voortdurend zand voor de NL kust en laat de zee zelf het zand verspreiden. 

(ipv om de 5 jaar het zand op strand te spuiten)
Zeestromen en getijden zorgen voor de verspreiding van het zand. 

Slide 13 - Tekstslide

Leg in het kort uit wat de Zandmotor doet en wat hier de voordelen van zijn t.o.v. reguliere suppletie.

Slide 14 - Open vraag

Slide 15 - Tekstslide

De slufter op Texel is een landinwaartse getijdengeul. De natuurlijke Texelse slufter werd aangepast aan veranderende omstandigheden.

Slide 16 - Tekstslide

Slufter
Dynamisch kustbeheer: getij en wind houden de kust in stand en vormen een gradiëntrijk milieu: er is sprake van allerlei overgangen in het landschap. De natuur is er voortdurend in beweging, soortenrijkdom van plantengroei en dierenleven groot.

Ecologische waarde blijkt uit grote natuurlijke dynamiek en grote(bio)diversiteit
(soortenrijkdom van flora en fauna)

Alleen daar waar de duinen breed genoeg zijn!

Slide 17 - Tekstslide

Nog meer zachte kustverdediging: De Kerf bij Bergen.
- Geen overstromingsgevaar voor het binnenland. 
-Er ontstond een gradiëntrijk milieu. 
- De zeereep wordt sterk opgehoogd door stuivend zand, alleen bij extreem hoog water staat de inham blank. (= verschil met slufter)
- De vegetatie past zich aan het brakwatermilieu aan.

Slide 18 - Tekstslide

Leg uit dat door ‘De Kerf’ bij Bergen een gradiëntrijke omgeving is ontstaan.
“Een gradiëntrijk gebied heeft allerlei overgangen in hoogteligging, grondsoort en waterhuishouding. Door dit soort overgangen vormt een gradiënt een ecosysteem dat bestaat uit een rijke variatie aan planten en dieren”. 

Slide 19 - Open vraag

Wat zijn de verschillende functies van het duinengebied?

Slide 20 - Woordweb

Veschillende functies van het duingebied
Vaak botsend!

Slide 21 - Tekstslide

Bolwerkvorming
Kustbebouwing belemmert beweeglijkheid kust: 
Bolwerken zijn belemmering voor dynamisch handhaven

Bolwerkvorming verhoogt overstromingsrisico ➔ 
Bebouwingscontouren moeten de kuststrook veiligstellen

Slide 22 - Tekstslide

Contourenbeleid

Slide 23 - Tekstslide

Voorbeeld van bolwerk-vorming
Gevaar: Zee komt “achterlangs” het land binnen
OF “voorlangs” onder de dijk door = verzilting

Hondsbosse Zeewering

Slide 24 - Tekstslide

Oplossing: Buitendijkse suppletie
Strand/duinen houden zoet water vast 

De Hondsbosse Zeewering laat zien hoe een bolwerk (harde kust) is geïntegreerd in dynamisch kustbeheer. Aan de zeezijde van de dijk werd zand opgespoten en een strandmeer gevormd.

Slide 25 - Tekstslide

Een voorbeeld van dynamisch kustbeheer is
A
hard waar het kan, zacht waar het moet
B
estuaria
C
dammen aanleggen om stroming te leiden
D
de zandmotor

Slide 26 - Quizvraag


Slide 27 - Open vraag


Slide 28 - Open vraag

Aan de slag!
Afmaken paragraaf 4.1

Slide 29 - Tekstslide