Lear mar Frysk - module 2 - les 8 (memory)

Lear mar Frysk module 2 - les 8
Lear mar Frysk module 2 les 8
Geef Frysk:
as ... as ...
1 / 32
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesBeroepsopleiding

In deze les zitten 32 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Lear mar Frysk module 2 - les 8
Lear mar Frysk module 2 les 8
Geef Frysk:
as ... as ...

Slide 1 - Tekstslide

Les 8: Hjoed bart se har jild.
Vandaag ontvangt ze haar geld.
In les oer jild en beteljen.

It is de boer allike folle as de ko skyt as de bolle.
oft ... of ... moat as ... as wêze.
of = nevenschikkend voegwoord: 'Wat wolst drinke, tee of kofje'.
oft & as = onderschikkend voegwoord:
oft = bij een vraag of twijfel.
as = bij tijd, voorwaardelijkheid of vergelijking: 'Ik drink leaver tee as kofje'.
Wurklist
 • Weromsjen op de les fan ôfrûne wike (húswurk)
 • Harkje, lêze en útspraak (oer jild en beteljen)
 • Grammatika 
      - betreklike foarnamwurden
      - oanwizende foarnamwurden
      - freegjende foarnamwurden
 • Om thús te dwaan (húswurk)
 • Neigesetsje (memory)

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 6, 9 (brûke we yn de les), 10, 11 en 12.

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 1
Wurkje yn twatallen.

Fertel oan elkoar watst 
perfoarst noch dwaan wolst 
yn de kommende fiif jier.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 2: harkje, lêze, útspraak
Ik lês de tekst foar, lês mei.

We beprate drege wurden.

Dêrnei beäntwurdzje jim fragen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De eed:
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.
Is yn it Frysk:
A
Sa wierlik helpt my God Almachtich.
B
Sa wier helpe my God Almachtich.

Slide 6 - Quizvraag

Er wordt bij het afleggen van een eed of belofte onderscheid gemaakt tussen een confessionele vorm en een seculiere vorm. 
NED confessionele eed: 
Zo waarlijk helpe mij God Almachtig.

Piet Adema (CU) soe sizze: 
Sa wier helpe my God Almachtich.
De belofte:
Dat beloof ik.

Is yn it Frysk:
A
Dat beloof ik.
B
Dat ûnthjit ik.

Slide 7 - Quizvraag

Bij de seculiere vorm wordt onderscheid gemaakt tussen belofte (dat men iets zal doen of nalaten) en verklaring (dat men iets heeft gedaan of nagelaten).
NED seculiere belofte:
Dat beloof ik.

Aukje de Vries (VVD) sei: 
Dat ferklearje en ûnthjit ik.

Yn koarte foarm: Dat ûnthjit ik.
De befêstiging:
Dat verklaar ik.

Is yn it Frysk:
A
Dat ferklearje ik.
B
Dat ûnthjit ik.

Slide 8 - Quizvraag

Bij de seculiere vorm wordt onderscheid gemaakt tussen belofte (dat men iets zal doen of nalaten) en verklaring (dat men iets heeft gedaan of nagelaten).
NED bevestiging:
Dat verklaar ik.

Habtamu de Hoop (PVDA) hat sein:
Dat ferklearje en ûnthjit ik.

Skriuw yn it Frysk de oersetting fan:
hij verdient

Slide 9 - Open vraag

hy fertsjinnet
Opdracht 3: Lêze en útspraak
 1. Wat kostet it?
 2. Hoefolle is it meielkoar?
 3. Dat is dan tsien euro en fyftich sint.
 4. Kinne jo tweintich euro wikselje?
 5. Kin ik jild bypinne?
 6. Ik haw net genôch jild by my.
 7. Wat is de wikselkoers?
 8. Dat fyn ik nochal djoer.
 9. Dat is goedkeap.
 10. Dat haw ik der net foar oer.
 1. Dat mei my net barre.
 2. Ik haw in budzjet fan trijehûndert euro.
 3. Feike is in ryk man.
 4. Wat in earmoed haw ik sjoen yn Afrika.
 5. Der sit wol jild by dy famylje.
 6. It is dêr skraabjen om 'e kant.
 7. Dat kin de brune net lûke.
 8. It jild groeit my net op 'e rêch.
 9. In lyk man is in ryk man.
 10. Se hawwe dêr jild by it soad.
armoede - budget - duur - in overvloed - samen - dat kan ik me niet veroorloven - 
er niet voor over hebben - wie geen schulden heeft, is rijk - ze hebben het niet breed
 Yn hokker sin stiet de Fryske oersetting fan:

Slide 10 - Tekstslide

Lês hieltyd earst in sin foar.
De hiele groep seit de sin nei of kursisten krije om bar in beurt om foar te lêzen.
Brûk de ynfolstreekjes om oersettingen op te skriuwen (steane ek achter yn it boek).
Opdracht 4: Wurdskat jild en betelje
ryk
fertsjinnesto
gûne
sparje
betelje
skulden
keapjen
ûnderhâlde
rinte
sekfol jild
bûsen fol jild
...


Betink sels noch fiif wurden > tsjinstellingen / synonimen
timer
3:00

Slide 11 - Tekstslide

Bepraat oersettingen (achter yn it boek)
Kursisten betinke der sels wurden fiif by, bygelyks tsjinstellingen / synonimen.
Skoft

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Grammatika

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Betreklike foarnamwurden
In betreklik foarnamwurd ferwiist werom nei in wurd of in sin.
Yn it Frysk brûke we fjouwer betreklike foarnamwurden.
dy't      dat     wa't    wat

Slide 14 - Tekstslide

Lesboek side 118.
Betreklik foarnamwurd = betrekkelijk voornaamwoord.
Betrekkelijk voornaamwoord
die (de-woorden)
De man die daar loopt.
dat (het-woorden)
Het meisje dat daar loopt.
wie (de-woorden)
Degene aan wie ik het geef.
wat (onbepaald)
Dat is alles wat ik heb.

Betreklik foarnamwurd
dy't (de-wurden)
De man dy't dêr rint.
dat (it-wurden)
It famke dat dêr rint.
wa't (nei ferhâldingswurd)
Dejinge oan wa't ik dat jou.
wat (onbepaald)
Dat is alles wat ik ha.

Slide 15 - Tekstslide

Popkema Grammatica Fries, side 176.
Wa't in de plaats van dy't na een voorzetsel.
Let op
dy't & wa't = betreklik foarnw.
dy = oanwizend foarnamwurd
wa = freegjend foarnamwurd
Dy man ken ik goed.
De frou dy't sa moai sjonge kin.
Wa hat dat dien?
Ik wit net wa't dat dien hat.

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oanwizende foarnamwurden
Meast foarkommende oanwizende foarnamwurden: dizze, dy, dit, dat.
Dit & dizze = tichtby en dy & dat = fierder fuort.
By weromferwizen brûkst dy en dat:
     > Ljouwert is de haadstêd fan Fryslân. Yn dy stêd wenje likernôch 100.000 minsken.
     > Sleat is in lyts stedsje, dat hat men sa besjoen.
Let op:
In typyske Fryske foarm is Jan-en-dy.
Jan en dy't by him hearre (syn hûshâlding bygelyks).

Slide 17 - Tekstslide

Lesboek side 118 trochnimme !!!
Oanwizende foarnamwurden = aanwijzende voornaamwoorden.

Slide 18 - Video

YouTube [2:10]
Professor Henk oer ferwiiswurden. 
Brûk de "fierfuortfariant" =  'hjir > dêr', 'dit > dat' en 'dizze > dy'.

Kom eens hier = Kom hjir ris.
https://youtu.be/Xbvz5zt5N9o
Freegjende foarnamwurden
wa't = wa oft       /       hoe't = hoe oft
wie
wa
wiens
waans
wat
wat
welk / welke
hok, hokke, hokker 
welk(e) / wat voor (een)
hokfoar (in/ien)
welk(e) / wat voor (een)
watfoar (in/ien)
wat voor (een)
hoe'n, hoe'ntes
'Waans rykrak fytsen binne dit?'

Slide 19 - Tekstslide

Lesboek side 118.
Freegjende foarnamwurden = vragende voornaamwoorden.
wa = freegje nei persoan.
waans = freegje nei 'fan wa'.
wat = freegje nei saken.
watfoar = freegje om in kar of hoedanigheid 'Watfoar fyts wolst hawwe'.
hok = brûke by it-wurden inkeltal
hokke = brûke by de-wurden en meartal.
hokker = brûke by it/de inkel- en meartal.
hokfoar = selde as 'watfoar'.
hoe'n = freegje nei hoedanigheid 'Hoe'n fyts wolst hawwe' (wat voor fiets wil je hebben).

Bywurden as fraach: hoe, wannear, wêr ...

Rykrak = in âld fersliten ding.

Opdracht 6: Nim de bywurden oer.
Antwurden
1. strakjes
2. halverwege
3. bovendien
4. gisteren
5. helaas
6. altijd
7. toch
8. inderdaad
9. volkomen
10. waarschijnlijk
aanst
healwei
boppedat
juster
spitigernôch
altyd / altiten
doch(s)
yndie(d)
folslein
nei alle gedachten
11. vandaan
12. destijds
13. onlangs
14. ogenblikkelijk
15. binnenkort
16. integendeel
17. eindelijk
18. overal
19. bijna
20. misschien
timer
10:00
wei
destiids
lêsten(deis)
fuort(en)daliks
Yn/meikoarten
krektoarsom
einlings
oeral
hast
miskien/faaks
We dogge der aanst in oefening mei.

Slide 20 - Tekstslide

Dit is in werhelling fan de bywurden.
Yn les 7 hawwe de kursisten ek opdrachten makke oer persoanlike en besitlike foarnamwurden.

De kursisten hawwe as húswurk fan les 7 de grammatika trochlêzen en de bybehearrende oefening makke.

Freegje oft eltsenien de útlis begrepen hat. Doch dêrnei dizze oefening.
misschien
volkomen
gisteren
vandaan
bijna
helaas
inderdaad
strakjes
spitigernôch
folslein
yndie
hast
aanst
wei
juster
faaks

Slide 21 - Sleepvraag

folslein = volkomen
aanst = strakjes
yndie = inderdaad
faaks = misschien
hast = bijna
juster = gisteren
wei = vandaan
spitigernôch = helaas
Húswurk
Opdrachten:
8 > foarlêsbeurt yn de les
10 > foarlêsbeurt yn de les
12 > foarlêsbeurt yn de les

9 , 11 > is oan dysels


Slide 22 - Tekstslide

De oefeningen even koart by del rinne om der wis fan te wêzen dat de kursisten snappe wat de bedoeling is.
Foar opdracht 11 praatst mei in oar yn it Frysk bûten de lessen om. It is wichtich datst meardere aksinten hearst.
Neigesetsje

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Memory fûgels
Ferdiel de groep yn 4 groepkes. 
Elts groepke kriget in steapeltsje memory-kaartsjes.
Lês earst de nammen en besjoch de plaatsjes.
Lis dêrnei de kaartsjes mei it plaatsje/de tekst nei ûnderen op tafel.
A draait twa kaartsjes. Is it in plaatsje fan in fûgel en de bypassende fûgelnamme? Dan meist beide kaartsjes hâlde en hâldst de beurt. Is dat net sa, dan bist dyn beurt kwyt.
B draait twa kaartsjes. ...
...

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Frysk ferstean & Frysk prate

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Opdracht 5: dialooch
Wurkje yn twatallen. Skriuw in dialooch (4 sinnen) út. 
Kinst sintsjes fan opdracht 3, 4 en Frysker brûke.
Wês taret op in foarlêsbeurt.
 1. ... Dat is dan tweintich euro en 35 sint.
 2. ... Dat fyn ik eins wat te djoer.
 3. ... ... Ik sis altyd mar sa: in lyk man is in ryk man!
 4. ... ... ... Ik haw in budzjet fan 50 euro.
 5. ... Dat is niet iens sa djoer.
 6. It is dêr skraabjen om 'e kant.
timer
5:00

Slide 26 - Tekstslide

Tink nei oer wurdskat en sinsbou mar it mei fonetysk, stavering is net wichtich.

Jou yn 't foar oan de twatallen troch hokker dialooch se foarlêze moatte.
Opdracht 7: prate oer 'in hûs keapje'
hoefolle
priis nei ûnderen
bod
bykommende kosten
ekstra grûn

besichtiging
petear
bewenners
sakje yn 'e priis
kosten keaper

Do bist even by in makeler omdatst in hûs sjoen hast dat dy wol oanstiet. Do fregest hoefolle oft it hûs kostje moat en oft de priis noch nei ûnderen kin. As der 20.000 ôfgiet, wolsto wol in bod útbringe, want do wolst der maksimaal 230.000 foar jaan. Freegje nei de bykommende kosten. Freegje oft it letter noch mooglik is om ekstra grûn by te keapjen.
Wurkje yn twatallen: A begjint, B reagearret.
Mooglike fragen:
1. Kin ik jo helpe?
2. Sille we in ôfspraak meitsje foar in besichtiging?
3. Dy grûn is fan de buorman.
4. Ik kin fansels altyd oerlizze mei de eigners, miskien wolle se noch wol wat sakje.

Slide 27 - Tekstslide

Soargje dat der yn wikseljende twatallen wurke wurdt.

Doch de opdracht earst in kear foar mei ien fan de kursisten.

Freegje oft ien twatal it petear foar de groep dwaan wol.
Grabbeltonne mei wurden.
1e wurd komt út grabbeltonne 1.
2e wurd komt út grabbeltonne 2.
Meitsje mei dizze wurden in sin.
Bygelyks
restaurant + blommen
Ik krige blommen en we gongen nei in restaurant te iten.

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Petear yn twatallen: boadskipje
Nederlânsk
Frysk
Antwurd
Kan ik u helpen?
Kin ik jo helpe?
Ja, ik wol graach ...
Ik wil graag een krop sla.
Ik wol graach in krop slaad.
Asjeblyft.
Waar kan ik de eieren vinden?
Wêr kin ik de aaien fine.
Rin mar even mei.
Wat kosten de druiven?
Wat kostje de druven?
Se kostje ... it pûn.
Ik wil graag een onsje ham.
Ik wol graach in ûnske ham.
Mei it wat mear wêze?
Verder nog iets?
Oars noch wat?
Nee, dit wie it.
Hoeveel is het?
Hoefolle is it?
€ 20,90 asjeblyft.
Wat is er vandaag in de reclame?
Wat is der hjoed yn de reklame?
it gehak.
Dit is over datum.
Dit is oer de datum.
Jo meie wol in oare pakke.
De bon klopt niet.
De bon doocht net.
Ja, jo hawwe gelyk.

Betink hoe'tst dizze fragen yn it Frysk stelst.
Betink foar dysels de antwurden yn it Frysk.

Dêrnei diel ik jimme yn foar in petear: 
A stelt de fragen B jout antwurd.

Dêrnei wikselje jimme:
B stelt de fragen A jout antwurd.

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Petear yn twatallen: boadskipje
Nederlânsk
Frysk
Antwurd
Kan ik u helpen?
Kin ik jo helpe?
Ja, ik wol graach ...
Ik wil graag een krop sla.
Ik wol graach in krop slaad.
Asjeblyft.
Waar kan ik de eieren vinden?
Wêr kin ik de aaien fine.
Rin mar even mei.
Wat kosten de druiven?
Wat kostje de druven?
Se kostje ... it pûn.
Ik wil graag een onsje ham.
Ik wol graach in ûnske ham.
Mei it wat mear wêze?
Verder nog iets?
Oars noch wat?
Nee, dit wie it.
Hoeveel is het?
Hoefolle is it?
€ 20,90 asjeblyft.
Wat is er vandaag in de reclame?
Wat is der hjoed yn de reklame?
it gehak.
Dit is over datum.
Dit is oer de datum.
Jo meie wol in oare pakke.
De bon klopt niet.
De bon doocht net.
Ja, jo hawwe gelyk.

Slide 30 - Tekstslide

Foarbyld.

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Folders
Skriuw in boadskipbriefke
 mei 10 produkten.

A jout it briefke oan B.
B fertelt wat de produkten kostje en jout ynformaasje.
Bygelyks: 
De appels kostje € 5,50 it pûn.
De druven binne yn de oanbieding. 

De aksje is twa foar € 3,99.
Hjoed is it trije helje, ien betelje.

Sorry, dat is útferkocht.

Dit krije jo mei koarting
om't it hast oan 'e datum is.

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies