Hoofdstuk 2.1 Stoffen in huis

Hoofdstuk 2.1 - Stoffen in huis
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Hoofdstuk 2.1 - Stoffen in huis

Slide 1 - Tekstslide

timer
0:30

Slide 2 - Woordweb

timer
0:30

Slide 3 - Woordweb

Na deze les kan je ...
...  benoemen wat enkele stofeigenschappen zijn
... en deze stofeigenschappen ook koppelen aan een stof
... enkele veiligheidspictogrammen benoemen
... gevaarlijke stoffen herkennen
... R- en S-zinnen herkennen

Slide 4 - Tekstslide

Stoffen herkennen
Ruiken               Zien                     Proeven            Brandbaar?

Slide 5 - Tekstslide


Welke stofeigenschap controleren we in de natuur- of scheikundeles nooit zelf?

Slide 6 - Sleepvraag

Maar pas ook op met ruiken...
... dit in verband met bedwelmende stoffen

Slide 7 - Tekstslide

Meer stofeigenschappen
  • kleur: goud heeft een eigen kleur.
  • geur: benzine kun je ruiken.
  • smaak: suiker heeft een zoete smaak.
  • brandbaarheid: aardgas is brandbaar, water niet.
  • giftigheid: koolmonoxide is een giftig gas.
  • dichtheid: de dichtheid van water is 1 kg/dm³
  • kookpunt: het kookpunt van alcohol is 78°C
  • smeltpunt: het smeltpunt van alcohol is -114 °C
  • oplosbaarheid in water: keukenzout is goed oplosbaar in water.
  • geleidbaarheid van stroom: koper geleid de stroom goed.

Slide 8 - Tekstslide

timer
0:30
Producten met
veiligheidswaarschuwing

Slide 9 - Woordweb

Veiligheidssymbolen
Geven aan welke risico's een stof met zich mee brengt

Slide 10 - Tekstslide

Gevarensymbolen in het dagelijks leven

Slide 11 - Tekstslide

Sleep de symbolen naar de juiste beschrijving
Radioactief
Explosief
Ontvlambaar
Irriterend

Slide 12 - Sleepvraag

Overzicht oude en nieuwe symbolen

Slide 13 - Tekstslide


Wat zijn de stofeigenschappen 
van spiritus?
A
brandbaarheid
B
doorzichtigheid
C
gewicht
D
vorm

Slide 14 - Quizvraag

R- en S-zinnen
R-zinnen: maakt gevaar duidelijk - risico
S-zinnen: passende veiligheidsmaatregel – safety
Wereldwijd dezelfde codes, wel zo duidelijk


Er bestaan ook nog A zinnen, deze geven een advies

Slide 15 - Tekstslide

Voorbeeld R-zinnen
R 1: In droge toestand ontplofbaar.

R2: Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere 
ontstekingsoorzaken.

R3: Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of 
andere ontstekingsbronnen.


Slide 16 - Tekstslide

Voorbeeld S-zinnen
S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

S17: Verwijderd houden van brandbare stoffen.

S18: Verpakking voorzichtig behandelen en openen.

Slide 17 - Tekstslide

Lisa heeft per ongeluk een fles schoonmaakmiddel over haar hand gegoten. Zij wilt weten of dit gevaarlijk is.

Naar welke zinnen moet zij kijken op de verpakking?
A
A-zinnen (advise)
B
S-zinnen (safety)
C
R-zinnen (risk)
D
Geen van alle zinnen

Slide 18 - Quizvraag

Welke zijn stofeigenschappen?
A
massa
B
lengte
C
kleur
D
smeltpunt

Slide 19 - Quizvraag

Je kunt materialen herkennen aan hun stofeigenschappen.
Wat is GEEN stofeigenschap?
A
brandbaarheid
B
geur
C
massa
D
kleur

Slide 20 - Quizvraag

Metalen hebben een aantal stofeigenschappen gemeen. Enkele stofeigenschappen verschillen.

Welke stofeigenschappen hebben alle metalen hetzelfde?
A
Smeltpunt, kleur en dichtheid
B
Geleiden goed elektriciteit, kookpunt en buigbaarheid
C
Glimmend oppervlak, geleiden goed warmte en slecht bestand tegen bijtende stoffen
D
Geen van deze antwoorden is juist

Slide 21 - Quizvraag

Sleep de symbolen naar de juiste beschrijving
Giftig
Corrosief
Kankerverwekkend, gevaar voor voortplanting
Milieu-gevaarlijk

Slide 22 - Sleepvraag

Welke zinnen geven bijzondere gevaren op een etiket aan?
A
de G -zinnen
B
de R- zinnen
C
de S -zinnen

Slide 23 - Quizvraag

De R-en S-zinnen geven meer informatie over de
gevareneigenschappen
A
waar
B
niet waar

Slide 24 - Quizvraag

Als het goed is kan je nu...
...  benoemen wat enkele stofeigenschappen zijn
... en deze stofeigenschappen ook koppelen aan een stof
... enkele veiligheidspictogrammen benoemen
... gevaarlijke stoffen herkennen
... R- en S-zinnen herkennen

Slide 25 - Tekstslide

Huiswerk voor de volgende les
Lezen boek, hoofdstuk 2.1
Maken opgave 1 t/m 5


Foto van huiswerk vóór de volgende les uploaden bij de opdracht in de volgende dia

Slide 26 - Tekstslide

Lever hier foto's van je huiswerk in:
Hoofdstuk 2.1 opgave 1 t/m 5

Slide 27 - Open vraag