Onderwijs Coöperatie presentatie OPRON

1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
WoordenschatVoortgezet speciaal onderwijsMiddelbare schoolBasisschoolPraktijkonderwijsMBOmavoLeerroute M

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Klaas Veldman (PO)


Jan Graver (VO)

Slide 2 - Tekstslide
Programma
  • Onderwijscoöperatie
  • Activiteiten van de OC
  • Wet 'Beroep Leraar'
  • Het Lerarenregister
  • Lerarenparlement
  • Professioneel statuut

  Slide 3 - Tekstslide

  Bent u bekend met de Onderwijs Coöperatie?

  A
  nooit van gehoord
  B
  enigs zins
  C
  mee bekend
  D
  wel van gehoord

  Slide 4 - Quizvraag

  Wat is de Onderwijscoöperatie?


  Slide 5 - Tekstslide
  De Onderwijscoöperatie staat voor: 
  • een sterke beroepsgroep
  • een sterke positie van de leraar 

  Slide 6 - Tekstslide
  Kernboodschap OC
  De OC zorgt samen met leraren dat zij als professional hun werk kunnen doen, om daarmee de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren”

  De OC werkt aan een krachtige beroepsgroep van zelfbewuste professionals die zich continu blijven ontwikkelen en die hun eigen kwaliteitsnormen bepalen en borgen via het lerarenregister.”

  Slide 7 - Tekstslide

  Slide 8 - Tekstslide
  Leraren ontwikkel fonds (LOF)
  • Inbreng onderwijsideëen door leraar
  • Financiele support voor PO en VO( max 75.000 euro). Voor MBO is er Onderwijs Pioniers MBO (max 4000 euro)

  Slide 9 - Tekstslide


  Leraar 24

  Slide 10 - Tekstslide
  Lerarencongres 5 en 6 oktober

  Slide 11 - Tekstslide


  Leraar van het jaar
  nomineer je collega voor  8 mei

  Slide 12 - Tekstslide

  Wet 'Beroep Leraar' 


  professionele keten

  Slide 13 - Tekstslide
  Achtergrond
  • 1991-1993: Commissie Toekomst Leraarschap
  • 1997: Adviesrapport Tekenen voor kwaliteit
  • 2006: Inwerkingtreding wet BIO
  • 2007: Covenant LeerKracht
  • 2012: Start vrijwillig register
  • 2013: Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)
  • 2018: Start beroepsregister met wettelijke basis

  Slide 14 - Tekstslide
  Kern van de Wet 'Beroep Leraar'
  • Erkenning van het beroep
  • Versterking van de positie van de leraar
  • Professionalisering

  Slide 15 - Tekstslide
  Erkenning van het beroep
  Het beroep wordt beschreven:

  'Het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidatische en pedagogische proces in de school'

  Slide 16 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(1)
  • Positie beroepsgroep
  • Lerarenparlement (vh Deelnemersvergadering)
             > Register
             > Bekwaamheidseisen
             > Professionele standaard


   Landelijk

  Slide 17 - Tekstslide
  Versterking positie = zeggenschap(2)
  • Inhoud van de lesstof
  • Wijze aanbieden lesstof en gebruikte middelen
  • Pedagogische-didactische aanpak
  • In samenhang hiermee bekwaamheidsonderhoud

  Op school

  Professioneel statuut

  Slide 18 - Tekstslide

  Profesesionalisering: het lerarenregister


  • Wat is het?
  • Wie doet wat?

  Slide 19 - Tekstslide

  Zijn het lerarenregister en het schoolleidersregister identiek?
  A
  ja
  B
  nee
  C
  geen idee

  Slide 20 - Quizvraag
  Wat is het?
  Het lerarenregister is de (online) omgeving waar leraren aan elkaar en aan de samenleving laten zien dat zij hun bekwaamheid én kwaliteit onderhouden en borgen.
  Een leraar is immers niet zomaar leraar!
  Een leraar heeft de verantwoordelijkheid om de verworven kennis en bekwaamheid op peil te houden.


  Slide 21 - Tekstslide

  Slide 22 - Video

  Wanneer treedt het lerarenregister in werking

  Slide 23 - Open vraag

  Hebt u een portfolio?

  A
  ja
  B
  nee

  Slide 24 - Quizvraag

  Hoe krijgt een leraar toegang tot het register

  Slide 25 - Open vraag

  Wat zijn er voor mogelijkheden m.b.t. professionalisering?
  Individueel en op team niveau?

  Slide 26 - Open vraag
  Wie doet wat?

  • De overheid gaat over de bevoegdheidsregelingen en controle.
  • De beroepsgroep van leraren gaat over het bekwaamheidsonderhoud van leraren:
       - De validering: wat?
       - De activiteiten voor het register: welke?
       - Het proces: hoe?

  Slide 27 - Tekstslide

  Lerarenparlement


  (voorheen Afvaardiging deelnemersvergadering (ADV)
  • 8 leraren vanuit het primair onderwijs, waarvan 1 leraar uit het     speciaal onderwijs;
  • 8 leraren vanuit het voortgezet onderwijs, waarvan 1 leraar uit het voortgezet speciaal onderwijs;
  • 8 leraren vanuit het middelbaar beroepsonderwijs.

  24 gekozen leden verdeeld over de sectoren:

  Slide 28 - Tekstslide
  Taken Lerarenparlement (vh ADV)
  • Adviseren over de bekwaamheidseisen.
  • Vaststellen en/of wijzigen van de professionele standaard.
  • Formuleren van kaders en uitgangspunten voor het professioneel statuut.
  • Adviseren over het register (herregistratiecriteria en valideringsregels)


  Slide 29 - Tekstslide
  Verantwoordelijkheid schoolbestuur
  • Eindverantwoordelijk voor kwaliteit van het onderwijs, functioneren van de school en personeelsbeleid.
  • Verplicht rekening houden met de professionele standaard bij opstellen en uitvoeren beleid.
  • Afspraken maken met leraren/teams, waarin ieders professionele ruimte en verantwoordelijkheid is vastgelegd.

  Slide 30 - Tekstslide
  Praktijkvoorbeelden
  Bij het regelen van de zeggenschap van leraren is het belangrijk dat deze afspraken op schoolniveau gemaakt worden en dat binnen school de dialoog hierover blijft plaatsvinden.
  In de video’s van Leraar24 is te zien hoe dit in de praktijk werkt.
  https://www.leraar24.nl/professioneel-statuut-voorbeelden-uit-de-praktijk/  Slide 31 - Tekstslide

  Slide 32 - Link

  Vragen en of opmerkingen

  Slide 33 - Open vraag
  Einde

  Slide 34 - Tekstslide