Frysk op 26 april 2021

Betrouwen
Moandei 26 april 2021
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
FriesMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Betrouwen
Moandei 26 april 2021

Slide 1 - Tekstslide

Maria Louise
Marijke Muoi

Slide 2 - Woordweb

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
- Oan de ein fan de les kinsto de regel fan de tusken -n en de ein -w tapasse
- Oan de ein fan de les kinsto fragen beantwurdzje oer Abe Lenstra

Slide 4 - Tekstslide

Yn it Frysk ha wy gjin tusken -n
- Hinnehok
- Pankoek
- Boekekast
- Pikefel

Slide 5 - Tekstslide

Oan de ein fan in wurd komt gjin 'w'!


- Gau – gauwer
- Blau – blauwe
- Trou – trouwe
- Bou – bouwe

Slide 6 - Tekstslide

Utsûndering
- Iuw (eeuw)
- Liuw (leeuw)
- Ik bliuw (ik blijf)
- Hy wriuwt (hij wrijft)

Slide 7 - Tekstslide

Hokker wurd is goed skreaun?
timer
0:10
A
Touw
B
Tou

Slide 8 - Quizvraag

Hokker wurd is goed skreaun?
timer
0:15
A
Pennenbakje
B
Brievebus
C
Boekenkast
D
Hinnenhok

Slide 9 - Quizvraag

Wat witte jim al fan
Abe Lenstra?

Slide 10 - Woordweb

Ferhaal oer Abe Lenstra

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Video

Betink yn twatallen trije fragen oer Abe Lenstra

Foar ekstra ynformaasje: 11en30.nu

Bist klear? Meitsje fêst de les yn Searje36: les 12
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

timer
0:30
Fraach 1

Slide 14 - Woordweb

timer
0:30
Fraach 2

Slide 15 - Woordweb

timer
0:30
Fraach 3

Slide 16 - Woordweb

timer
1:00
Fraach 4

Slide 17 - Woordweb

timer
0:30
Fraach 5

Slide 18 - Woordweb

timer
0:30
Fraach 6

Slide 19 - Woordweb

Einopdracht
- Ynleverje op 29 april 2021 of 17 maaie 2021 (úterlik!)
- Digitaal ynleverje op: s.seepmaliudger@gmail.com
- Fan alle Royal Friesians in beskriuwing yn 50 wurden, tink om de stavering!

- Poster, boekje, moodboard, kollaazje, spultsje, eigen idee

Slide 20 - Tekstslide

Fraach oer de feedback

Slide 21 - Tekstslide

Dit wie de lesserige oer de Royal Friesians: Wa wie dyn favoryt, en wêrom?

Slide 22 - Open vraag