OK 1, b2, 4; Leerlingenzorg en differentiatie

Onderwijskunde 1, blok 2, les 4
Leerlingenzorg en differentiatie
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijskundeHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Onderwijskunde 1, blok 2, les 4
Leerlingenzorg en differentiatie

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
Lesdoel en bekwaamheidseisen
Portfolio
Leerlingenzorg
Passend onderwijs
Handelingsgericht werken
Casus Tommy
Differentiatie
Differentiatie in de klas, wat werkt?
Bronnen


Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel
*De cursist kent verschillende vormen van differentiatie en kan deze toepassen ten behoeve van talentontwikkeling en leerlingenzorg. 

 

 Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Koppeling opdracht
Na deze les kun je werken aan: opdracht 4 A OF 4 B 
4A.    Kies een leerling op jouw werkplek uit die qua gedrag opvalt en maak een casusbeschrijving van deze leerling, met daarin de volgende onderdelen: gezinssituatie, zorg- en/of onderwijsgeschiedenis, onderwijsbehoeften op pedagogisch gebied en de belemmerende en beschermende factoren.
4B.   Beschrijf in je eigen woorden met behulp van de gegeven casus van leerling J. de belemmerende en beschermende factoren en kies vervolgens of je je gaat richten op de onderwijsbehoeften die voortkomen uit de diagnose autisme spectrum stoornis of ADHD. Ga (op internet) op zoek naar literatuur en beschrijf twee onderwijsbehoeften van J. die aansluiten bij de gekozen diagnose.

Let op: bij deze opdracht maak je A of B. Bekijk het beoordelingsformulier op Moodle

Portfolio blok 1 & 2 inleveren: maandag 31 mei


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

BHE (Bekwaamheidseisen) = STAGE
*Vakinhoudelijk bekwaam > De cursist stemt zijn onderwijs af op verschillen tussen zijn leerlingen. De student weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en leren.
*Vakdidactisch bekwaam – kennis > De cursist kent verschillende methoden, methodieken en leermiddelen. Hij kent verschillende manieren om binnen een methode te differentiëren en recht te doen aan verschillen tussen leerlingen.
*Vakdidactisch bekwaam – kunde > De cursist kan de leerlingen met gerichte activiteiten de leerstof laten verwerken, daarbij variatie aanbrengen en bij instructie en verwerking differentiëren naar niveau. Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerlingenzorg 

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerlingenzorg
Omgaan met leerlingen die (extra) zorg nodig hebben;
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De leerkracht signaleert, analyseert, plant, bepaalt de aard van de zorg, voert uit en evalueert.

Wet op passend onderwijs; NOS-journaal: 16 november 2020 (Van 15.20 – 17.38)
*Inclusiviteit

*Onderscheid zorg: basisondersteuning en extra ondersteuning*

(Bijeenkomst 2; passend onderwijs) Slide 7 - Tekstslide

https://www.npostart.nl/nos-journaal/16-11-2020/POW_04508459
Leerlingenzorg
Basisondersteuning: door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijszorg die een school aan alle kinderen moet kunnen bieden.


Extra ondersteuning: specialistische hulp
ontwikkelingsperspectiefplan (opp)Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zorg: pedagogisch en/of didactisch
Deze twee gebieden zijn niet altijd even duidelijk van elkaar te onderscheiden, omdat ze met elkaar verweven zijn en elkaar beïnvloeden.


Op pedagogisch gebied: qua sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag (zoals werkhouding), deze kinderen hebben (extra) pedagogische onderwijsbehoeften.
Voorbeelden van kinderen die opvallen op pedagogisch gebied?
Op didactisch gebied: qua leren, deze kinderen hebben (extra) didactische onderwijsbehoeften.
Voorbeelden van kinderen die opvallen op didactisch gebied?Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Planmatig omgaan met leerlingenzorg
Omgaan met leerlingen die extra zorg nodig hebben;
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • Pedagogische onderwijsbehoeften 
  • Didactische onderwijsbehoeften 

Dit vraagt om planmatig/cyclisch werken; Handelingsgericht werken.
Scholen en leerkrachten dienen planmatig om te gaan met leerlingenzorg. 
Handelingsgericht werken is daarbij een veel gebuikt concept/hulpmiddel.
Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Handelingsgericht werken
De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal.
De werkwijze is systematisch en stapsgewijs.
Het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind
in wisselwerking met zijn/haar omgeving:
belemmerende en beschermende factoren

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderwijsbehoeften
Bij onderwijsbehoeften van leerlingen 
gaat het er om dat je als leerkracht weet 
en formuleert wat een leerling nodig heeft 
om de gestelde leer- en/of ontwikkelingsdoelen 
te bereiken.

Deze hulpzinnen kunnen helpen
om onderwijsbehoeften te formuleren:


Deze leerling heeft…..
... hulp of ondersteuning nodig bij ...
... instructie nodig die ...
... opdrachten of taken nodig die ...
... extra tijd nodig bij ...
... een leeromgeving nodig die ...
... spel nodig dat ...
... ouders nodig die ...
... feedback nodig die ...
... een leerkracht nodig die ...
... leeractiviteiten of materialen nodig die ...
... om de leer-en ontwikkelingsdoelen te halen.

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Inspelen op (onderwijs)behoeften


Brammetje Baas en de aanpak van Meester Mark (bewegen, rondjes laten lopen, na opdracht af laten zien, wekker, even apart: prikkels verminderen)Slide 13 - Tekstslide

https://www.youtube.com/watch?v=lf0L_Vi2RtA
https://www.youtube.com/watch?v=OE8AQKFL4iw
https://www.youtube.com/watch?v=gBo73BL0TaA

Onderwijsbehoeften
Onderwijsbehoeften;

Nog een korte checklist met onderdelen waar je rekening mee moet houden wanneer je aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen. 

Uit Praktijkwijzer basisonderwijs (Gerritsen & Klapwijk, 2013, p. 87)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus: Tommy
Bespreek in een groepje de casus van Tommy en beantwoord de volgende vragen:
  1. Wat zijn de pedagogische onderwijsbehoeften van Tommy?
  2. Welke leer- en/of ontwikkelingsdoelen willen we bereiken?
  3. Hoe kan de leerkracht de komende periode aansluiten bij de onderwijsbehoeften van Tommy bij het bereiken van de leer-en/of ontwikkelingsdoelen?
  4. Wat zijn de belemmerende en beschermende factoren?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus: Tommy
De leerkracht maakt zich zorgen over Tommy. Tommy heeft moeite met het kiezen van werk. Hij neemt weinig initiatief, is afwachtend. Als een opdracht niet lukt, dan laat hij dit niet merken, hij 'rommelt maar wat aan' en vraagt de leerkracht niet om hulp. Bij navraag geeft hij aan dit niet te durven. Krijgt Tommy een beurt, dan durft hij het antwoord niet te geven, terwijl achteraf blijkt dat hij het wel wist. Als de leerkracht hem te talig benadert, dan blokkeert Tommy. Het is een leerling die je als leerkracht makkelijk vergeet, omdat hij zo weinig beroep op je doet. Er zijn ook positieve aspecten. Tommy kan rustig werken en hij is plichtsgetrouw. Hij heeft een goed visueel-ruimtelijk inzicht, is handig met doe- opdrachten en is motorisch vaardig. Hij kan goed tekenen met oog voor details en houdt van lego. Hij kan goed overweg met andere kinderen, hij is sociaalvaardig. Hij reageert beter op handelende hulp (met voordoen) dan op talige hulp. Zijn ouders zijn betrokken, zij delen de zorg van de leerkracht en denken graag mee.

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Casus: Tommy
Nabespreking. 
  1. Wat zijn de pedagogische onderwijsbehoeften van Tommy?
  2. Welke leer- en/of ontwikkelingsdoelen willen we bereiken?
  3. Hoe kan de leerkracht de komende periode aansluiten bij de onderwijsbehoeften van Tommy bij het bereiken van de leer-en/of ontwikkelingsdoelen?
  4. Wat zijn de belemmerende en beschermende factoren?

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nog een eenvoudig voorbeeld 
Hmmmm eens kijken wat Ethan doet ... 
Hij is al begonnen met werken voor de instructie is afgelopen ...
Hij voert zijn taak uit zonder een plan te maken ...
Hij heeft een reminder nodig , hij heeft structuur nodig. 
Ik denk dat ik de beertjesmethode ga inzetten ...

De beertjes van Meichenbaum: Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Convergente differentiatie
Als docenten willen differentiëren dan gebeurt dat meestal op het proces. Er wordt meer of minder instructie en/of begeleiding gegeven en meer of minder tijd aan bepaalde concepten besteed. Bij variatie op inhoud gaat het bijvoorbeeld om het aanbieden van verrijkingsstof en bij variatie op product om het variëren in type toetsen.
Deze manier van differentiëren is meestal gericht op cognitieve vaardigheden en het wegwerken van achterstanden. Het wegwerken van achterstanden wordt ook wel convergent differentiëren.

De leraar die probeert alle leerlingen in de klas de gestelde minimumdoelen te laten behalen, doet aan Convergente differentiatie. De nadruk ligt dan op het verbeteren van de prestaties van zwakkere leerlingen, zodat ook deze leerlingen de minimumdoelen kunnen behalen. Convergente differentiatie is erop gericht alle lln op het gewenste niveau te krijgen en dus de verschillen tussen lln te reduceren.

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Divergente differentiatie
Voor de ontwikkeling van leerlingen is naast het afstemmen van het onderwijs op de leerlingen de relatie met de groep ook belangrijk. Individuele activiteiten moeten daarom afgewisseld met groepsactiviteiten. Verschillen zijn een natuurlijk gegeven en de taak van het onderwijs is iedere leerling de beste ontwikkelingskansen te geven, met als gevolg dat de uitkomst van het onderwijs ook verschilt per leerling. Dit wordt divergent differentiëren genoemd.
Bij divergente differentiatie bieden leraren de leerlingen bijvoorbeeld verschillende leerinhoud aan of werken leerlingen toe naar verschillende eindproducten. Kortom: de leerdoelen zijn dan niet voor alle leerlingen dezelfde.
Doordat de verschillen tussen de leerlingen op deze manier steeds groter worden, past ver doorgevoerde divergente differentiatie niet binnen het leerstofjaarklassensysteem.
Wanneer er divergente differentiatie wordt gehanteerd binnen een school, ontstaat er meer homogeniteit in de instructiegroepen.
Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Convergent of divergent
Convergente differentiatie
Divergente differentiatie
= lln werken aan hetzelfde doel.
*Alle kinderen doen succeservaringen op.
*Alle kinderen de gestelde minimumdoelen laten behalen.
*Nadruk ligt op het verbeteren van de prestaties van zwakkere kinderen (zodat zij ook de minimumdoelen kunnen behalen).

= lln werken aan verschillende doelen.
*Werken in groepen die voor langere tijd zijn ingedeeld naar niveau (divergeren).
*De leerdoelen zijn niet voor alle kinderen hetzelfde.
*Leraren bieden kinderen verschillende leerinhouden aan of kinderen werken toe naar verschillende eindproducten.

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie 
Differentiatie in de klas: wat werkt? Convergent differentiatie


Directe instructie
- Pre-teaching


Inzet van ict en zelfcorrigerend materiaal
- Sturing en gerichte feedback


Samenwerkend leren
- Flexibele heterogene groepenSlide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie 
Wat vraagt differentiatie/handelingsgericht werken van je klassenmanagement?  

Zelfstandig werken
- Stoplicht
- Leer-en hulpmiddelen*Uitgestelde aandacht


Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Differentiatie 
Hoe kan je nog meer differentiëren?

Slide 26 - Tekstslide

https://www.youtube.com/watch?v=zlbOkwxRDUc

Tot slot
Volgende keer: blok 2, bijeenkomst 5, 28 mei. 
Cursisten presenteren (in groepjes) één portfolio-opdracht; deze opdracht hoef je dan niet meer schriftelijk in te leveren!

Portfolio blok 1 & 2 inleveren: maandag 31 mei. Kijk op Moodle voor de beoordelingsformulieren. 

Start onderwijskunde 1, blok 3, 4 juni. 


Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bronnen
Verplicht: 
Gerritsen, J. & Klapwijk, C. (2013). Praktijkwijzer basisonderwijs. Snel en doeltreffend handelen. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
Winkels, J. & Hoogeveen, P. (2018). Het didactische werkvormenboek. Variatie en differentiatie in de praktijk. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. Pagina 34-35 
Aanbevolen:
Marzano, R. & Miedema, W. (2014). Leren in 5 dimensies. Moderne didactiek voor het primair onderwijs. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Filmpjes:
Leerlingen met extra structuurbehoeften https://www.youtube.com/watch?v=7G_q3s0xN2M

https://www.youtube.com/watch?v=lf0L_Vi2RtA
Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies