H44 Liquiditeitsgetallen, cashflow en solvabiliteitsgetallen

H44  Liquiditeitsgetallen, cashflow en solvabiliteitsgetallen 
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

H44  Liquiditeitsgetallen, cashflow en solvabiliteitsgetallen 

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt liquiditeitsratio's (current en quick ratio) voor de beoordeling van een onderneming berekenen.
 • Je kunt aan de hand van kengetallen van twee opeenvolgende balansen en/of winst- en verliesrekeningen de ontwikkeling van de liquiditeit beoordelen.

Slide 2 - Tekstslide

Programma vandaag 
 • Theorie 44.1 Current ratio 
 • Opgave 

Slide 3 - Tekstslide

Liquiditeit 
 • Geeft de mate aan waarin een onderneming op korte termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen
 • Mate is afhankelijk van verhouding tussen vlottende activa + liquiditeiten en kort vreemd vermogen 

Slide 4 - Tekstslide

Hoe kunnen liquiditeitsproblemen ontstaan?
 • Slechte bedrijfsresultaten
 • Te hoge investeringen
 • Niet of langzaam betalende debiteuren
 • Te hoge aflossingsverplichtingen
 • Te grote voorraden

Slide 5 - Tekstslide

Current ratio
Kan een onderneming op korte termijn aan verplichtingen voldoen? 


Slide 6 - Tekstslide

Voorbeeld balans
Is de onderneming voldoende liquide? 

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeeld balans

 • uitkomst 1, of groter is liquide norm 2,0... maar afhankelijk type onderneming
 • vergelijking tussen periodes vooral relevant

Slide 8 - Tekstslide

Quick ratio
Kan een onderneming op zeer korte termijn aan verplichtingen voldoen? 


Slide 9 - Tekstslide

IJzeren voorraad en debiteurenkern
IJzeren voorraad: minimale omvang van de voorraad waarover de onderneming altijd moet kunnen beschikken.  

Debiteurenkern: bedrag wat minimaal altijd onder debiteuren uit zal staan

Worden indien bekend in mindering gebracht op vlottende activa bij berekening current- en quick ratio


Slide 10 - Tekstslide

Opgave 44.1

Slide 11 - Tekstslide

Terugblik vorige les
 • Current ratio
 • Quick ratio 
 • IJzeren voorraad
 • Debiteurenkern 

Slide 12 - Tekstslide

Opgave 44.4
timer
4:00

Slide 13 - Tekstslide

Quick ratio = zeer korte termijn
Vlottende activa – voorraden + liquide mid.
              Schulden op korte termijn


 • Voorraden buiten beschouwing, omdat minst liquide, verkoop (op rekening) voorraad kost tijd.
 • Verschillende waarderingsgrondslagen dan geen invloed hebben (wel op current ratio dus)
 • Beter om verschillende ondernemingen te vergelijken
 • Uitkomst 1 of meer: liquiditeit is voldoende
- Uitkomst 1 of meer: liquiditeit voldoende

Slide 14 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
 • Zijn debiteuren kredietwaardig?
 • Wat is de looptijd van vlottende activa?
 • Wat is de looptijd van schulden op korte termijn?
 • Welk deel van goederenvoorraad is incourant?
 • Hoe groot is de kredietruimte bij de bank?

Slide 15 - Tekstslide

Beïnvloeden ratio's  
Kort voordat ratio’s worden bepaald een schuld aan bank aflossen, ook wel window-dressing genoemd.


Nadelen en beperkingen ratio’s:
 • Momentopname
 • Tijdstippen van ontvangsten en betalingen niet bekend (hiervoor is liquiditeitsbegroting nodig)
 • Dispositieruimte (bedrag dat nog geleend kan worden) niet bekend

Daarom beoordelen we kengetallen niet zozeer als absolute waarde, maar vooral op: de vergelijking met andere perioden van dezelfde onderneming en met andere soortgelijke bedrijven.

Slide 16 - Tekstslide

Opgave 44.5
timer
8:00

Slide 17 - Tekstslide

Cashflow 
Cashflow = nettowinst + afschrijvingen 


Slide 18 - Tekstslide

Opgave 44.8
timer
5:00

Slide 19 - Tekstslide

Opgave 44.9
timer
10:00

Slide 20 - Tekstslide

Solvabiliteit
De mate waarin een onderneming op lange termijn aan haar financiële verplichtingen kan voldoen (van belang i.v.m. going concern gedachte)

ad. 1 en 2: uitkomst 1 is altijd 100% hoger dan uitkomst 2 

Slide 21 - Tekstslide

Solvabiliteitseis
Financiers stellen vaak een solvabiliteitseis. Deze begrenst de leencapaciteit van de onderneming en/ of bepaalt het rentepercentage.  


Slide 22 - Tekstslide

Opgave 44.10
timer
10:00

Slide 23 - Tekstslide

Opgave 44.11
timer
12:00

Slide 24 - Tekstslide

Opgave 44.12
timer
8:00

Slide 25 - Tekstslide

Opgave 44.13 - klassikaal

Slide 26 - Tekstslide

Opgave 44.13

Slide 27 - Tekstslide