ADHD

De presentatie bevat:
- hotspots
- Qr-codes (nodig: smartphone met QR-reader)

Deze bevatten zowel bijkomende als essentiële informatie.
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolhavoLeerjaar 6

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

De presentatie bevat:
- hotspots
- Qr-codes (nodig: smartphone met QR-reader)

Deze bevatten zowel bijkomende als essentiële informatie.

Slide 1 - Tekstslide

Algemeen

Slide 2 - Tekstslide

wat is het
VOLUIT
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
OF
aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
symptomen
- hyperactiviteit
- onoplettendheid
- impulsief gedrag
- concentratiestoornissen
oorzaken
- ontwikkelingsstoornis
- erfelijke aanleg
- omgevingsfactoren
subtypes
- het gecombineerde type
- het overwegend     onoplettende type (ADD)
- het overwegend hyperactief   impulsief type
ADHD

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

ADHD bij meisjes

Slide 5 - Tekstslide

ADHD

Slide 6 - Tekstslide

Morgane Jacobs
                                                                                                              01/03/2006
Opleiding: Mode en creatie 2e graad 1e jaar
Hobby's: chiro, paardrijden
Huidige situatie: woont bij gehuwde ouders,
                                    1 jongere broer

Slide 7 - Tekstslide

Info verzamelen bij de lln
In een gesprek met Morgane werd
nagegaan wat haar verwachtingen zijn. 
Hoe zij zich voelt? Zij maakte samen met
de klasleerkracht een SWOT-analyse om
haar sterktes en zwaktes, haar kansen
en bedreigingen te verwoorden.  Morgane
haar mening en inbreng worden gerespecteerd.

Slide 8 - Tekstslide

Morgane Jacobs:
sterktes / kansen
Morgane is een Intelligente meid. Zij is  eerlijk en vriendelijk.
Als Morgane ergens haar tanden in zet, dan bijt zij door tot het einde. Zij heeft geen schrik om een zijweg in te slaan of om grote projecten aan te gaan. Haar nieuwsgierigheid voedt haar onbegrensde creativiteit.

Slide 9 - Tekstslide

Morgane Jacobs:
zwaktes bedreigingen
Morgane is snel afgeleid. Dit uit zich in dagdromen. Zij is praatgraag en onderbreekt hiermee vaak de les.
 Als zij de rode draad van de les kwijt is, verliest zij het overzicht. (spullen kwijt geraken, agenda niet invullen, instructie niet gehoord,....). Doordat zij niet aan de sociale verwachtingen voldoet, heeft zij minder binding met een secundaire groep (islolatie).  
- praatgraag

Slide 10 - Tekstslide

Morgane in de les mode
kansen
Morgane haar creaties weerspiegelen:
- durf om groots te denken
- out-of-the-box denken
- vernieuwing
- 100% inzet
- kleurrijk karakter
bedreigingen

- timemanagement om een
   creatie af te werken 
- aandachtstekort
   (vooral tijdens instructie)
- te veel prikkels in het
   praktijklokaal
-  ++kans op schoolongeval
  (dagdromen tijdens
   praktijkles)
Verwachtingen

Slide 11 - Tekstslide

Leerplandoelstellingen 
Mode & Creatie

Morgane haar diagnose zorgt ervoor dat zij andere accenten legt bij het bereiken van doelstellingen. Haar creativiteit ken geen grenzen. Ondanks haar goede inzet kunnen haar grootse projecten toch een bedreiging (organisatorisch en planmatig) voor haar vormen.

Slide 12 - Tekstslide

Leerplandoelstellingen
Mode & Creatie
De leerplandoelstellingen die Morgane vermoedelijk goed kan bereiken door haar sterktes werden in het groen aangeduid in het leerplan. De leerplandoelstellingen die voor Morgane een bedreiging kunnen vormen om te bereiken werden in het rood aangeduid. (p 26 - 30)

Slide 13 - Tekstslide

Info verzamelen: in de klas

- Observatie participerende observant door lrk
   (vragenlijst opgesteld met zorgcoördinator) 
- Open observatie, niet-participerende observant door zorgcoördinator
   (idem vragenlijst)

Slide 14 - Tekstslide

Info verzamelen: in de school

Elke leerkracht waar Morgane dit schooljaar (meer dan 2u/week) les van krijgt, vulde deze vragenlijst in. De klasleerkracht verzamelde en verwerkte deze gegevens. De  te bereiken doelstellingen werden a.d.h. hiervan opgesteld.
Nagaan bij de medelrk (ook lrk van vorige jaren bevragen) of er geen andere problemen  haar gedrag kunnen beïnvloeden: pesten, drugs, e.a.

Slide 15 - Tekstslide

Verzamelen info: oudergesprek
- Luisteren naar verzuchtingen ouders
-Nagaan of er thuis risicosituaties  zijn die  Morgane haar gedrag kunnen beïnvloeden
  (stress, overlijden, ruzie, financiële problemen,...)
- vragenlijst laten invullen,opgesteld op basis van :
    P. (z.d.-d). Gesprek met ouders en leerkrachten. Prodiagnostiek. Geraadpleegd op 14 mei 2021,
    van https://www.prodiagnostiek.be
              Alle verzamelde info wordt verwerkt door het zorgteam  (+ in llnvolgsysteem)

Slide 16 - Tekstslide

Ondersteunings-
behoeften

Slide 17 - Tekstslide

Te bereiken doelen
              Opgesteld door klasleerkracht in samenspraak met zorgteam
1)Motivatie verhogen om aandachttekort te verminderen
2) Niet spreken voor de beurt
3) Aangepaste reacties
4) Goed timemanagement
5) Cognitieve dissonantie verminderen

Slide 18 - Tekstslide

Actieplan
interventies verhoogde zorg

- acties op school
- acties thuis
                evaluatiedatum acties wordt op voorhand afgesproken

Slide 19 - Tekstslide

Specifieke hulpmaatregelen 
  1. organizer in de vorm van een checklist
  2. De klas werd anders ingedeeld, in functie van Morgane  (grondplan zie begeleidingsplan)
  3. Er  werd een andere strategische plek in de klas toegewezen in samenspraak met Morgane
  4. Open communicatie met de verschillende actoren + regelmatige opvolging
  5. Mondelinge instructies worden schriftelijk herhaald en opgesplitst in deelinstructies verwerkt in de organizer in chronologische volgorde.
  6. Beloningssysteem (zie begeleidingsplan)

Slide 20 - Tekstslide

Acties klas
Om de vooropgestelde doelen te bereiken, werd een begeleidingsplan opgesteld op maat van Morgane.
Dit begeleidingsplan is flexibel en kan naargelang de gemaakte vorderingen aangepast worden.

Slide 21 - Tekstslide

Begeleidingsplan 
Morgane:

Slide 22 - Tekstslide

Ckecklist
Uit het begeleidingsplan kwam naar voor dat een checklist tijdens de praktijkles een handige tool is voor Morgane. Met dit hulpmiddel kan zij het overzicht beter behouden, wat resulteert in betere timemanagement en meer welbevinden.

Slide 23 - Tekstslide

Acties klas
- beloningssysteem
-  verzamelen checklists 
    --> in leerlingvolgsysteem
    --> als basis voor zorgoverleg
    --> als basis om vooruitgang of stagnatie te bespreken met
           ouders
    --> om handelingsgericht werken bij te sturen

Slide 24 - Tekstslide

Acties school

Slide 25 - Tekstslide

Acties ouders
Contact met revalidatiecentrum 
   -opstart psycho-educatie  om met kwetsbaarheid om te gaan
      en ADHD te leren aanvaarden
   - gedragstherapie: vaardigheden aanleren, relaties herstellen en controle
      verwerven
  - oudertraining ADHD: realistische verwachtingen/ hoe omgaan met

Slide 26 - Tekstslide

Acties thuis
- positieve feedback
- checklist met instructies om huiswerk te maken: overzicht
   bewaren en zicht op verwachtingen
- minder schermgebruik
- voldoende slaap en  prikkelarme slaapkamer
- ruimte inrichten waar Morgane in haar eigen wereld terecht kan
- inschrijven teamsport: rollerderby, atletiek , judo, hockey, waterpolo,....

Slide 27 - Tekstslide

Andere
Hulp op vraag via PBD
- Info en bijscholing voor lrk in verband met UDL
- Tips inzake het beloningssysteem en om het begeleidingsplan van Morgane te verfijnen
CLB
- Niet-participerende observatie CLB (basis vragenlijst ouders /lrk)
- Eventueel opstart transparant individueel traject binnen uitbreiding zorg als verhoogde zorg
    niet voldoende isSlide 28 - Tekstslide

Evaluatie handelingsgericht werken
- wekelijks gesprek tussen Morgane en klaslrk over aanpak,
    succeservaringen, gevoelens, moeilijkheden en de toekomst.
- Overleg zorgteam (+ deelname CLB) op geregelde basis om aanpak,
   onderwijsbehoeften, vordering of stagnatie te bespreken.
                Transparante communicatie met ouders + Morgane (kunnen betrokken worden tijdens                     overleg) en aanvullen llnvolgsysteem (actoren, observaties, plan, acties, evaluatie,     
                  bijsturing, overlegmomenten, motivatie doorlopen zorgcontinuüm)

Slide 29 - Tekstslide

Besproken alternatieven
- RED-dieet
- CAI  (Canine Assisted Intervention)


Slide 30 - Tekstslide

     RED-dieet

Slide 31 - Tekstslide

Canine Assisted
Intervention
Onderzoek toonde aan dat gebruik van
een therapiehond bij kinderen met ADHD
ervoor zorgt dat sociale vaardigheden
sneller worden opgepikt en dat concentratie-
skills  er sneller op vooruit gaan.

Slide 32 - Tekstslide

Slide 33 - Tekstslide

Bronvermelding

Slide 34 - Tekstslide