Ang Pamahalaan at Pamilihan

Ang Pamahalaan at Pamilihan
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
LessonUpSecondary Education

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Ang Pamahalaan at Pamilihan

Slide 1 - Tekstslide

Ito ay tumutukoy sa isang lugar kung saan nagaganap ang interaksiyon
sa pagitan ng konsyumer at prodyuser.

Slide 2 - Open vraag

Ito ay tumutukoy sa lugar na pinaggaganapan ng palitan ng produkto o
serbisyo sa pamamagitan ng internet.

Slide 3 - Open vraag

Ano ang Kompetisyon? Bakit mahalaga ito sa pamilihan?

Slide 4 - Open vraag

Mga Estruktura ng
Pamilihan

Slide 5 - Woordweb

Slide 6 - Video

Perfectly Competitive
Market (PCM)

Slide 7 - Woordweb

Imperfectly Competitive
Market (ICM)

Slide 8 - Woordweb

Pagsasanay 3.1 
A. Tukuyin ang mga sumusunod.
_____________1. Ito ay tumutukoy sa isang lugar kung saan nagaganap ang interaksiyon sa pagitan ng konsyumer at prodyuser.
_____________2. Ito ay tumutukoy sa lugar na pinaggaganapan ng palitan ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng internet.
_____________3. Sa ganitong estruktura ng pamilihan, mayroon lamang iisang nagbebenta ng produkto o serbisyo na walang eksakto o malapit na kahalili.
_____________4. Ito ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan nagkakaroon ng diepisyenteng alokasyon ng mga pinagkukunang yaman.
_____________5. Sa ganitong uri ng pamilihan, ang bumibili at nagbebenta ay itinuturing
na independiyente at malaya na pumili ng produkto o serbisyo na ipinagbibili sa pamilihan.

Slide 9 - Tekstslide

Pagsasanay 3.1
B. Ibigay ang mga hinihingi.
Mga Estruktura ng Pamilihan
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
Mga Dahilan ng Pakikialam ng Pamahalaan sa Pamilihan
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

Slide 10 - Tekstslide

Pagsasanay 3.1 
Mga Dahilan ng Pag-iral ng Monopolyo
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________

Slide 11 - Tekstslide

Pagsasanay 3.1
C. Isulat ang Tama kung wasto ang pangungusap. Isulat naman ang Mali kung hindi.
______________1. Dahil sa pagkakaroon ng kompetisyon sa pamilihan, pinapanghinaan
ng loob ang mga nagbebenta na magsagawa ng inobasyon sa kanilang mga produkto at serbisyo.
______________2. Ang price ceiling ay tinatawag din na maximum price.
______________3. Ang layunin ng pagpapatupad ng price floor ay upang maprotektahan
ang mga prodyuser.
______________4. Ang mga industriya gaya ng midya at transportasyon ay itinuturing na
mga monopolyo.
______________5. Ang pagpapatupad ng price floor ay maaaring magresulta sa
kakulangan.

Slide 12 - Tekstslide

Pagsasanay 3.1
Bumuo ng infographics ukol sa estruktura ng pamilihan (pumili ng isa)

Slide 13 - Tekstslide