2324-training-HALO-6 rollen

voor 
START
goede
EEN
DE 
klas
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

voor 
START
goede
EEN
DE 
klas

Slide 1 - Tekstslide

Naam
School
Thijs van den Hoogen
Chr. College De Populier

Liselotte Moritz
Maris College

Firdaous Bouyakhrichan
Rijswijks Lyceum / Van Vredenburch College

Reena Sookhlall
Zuid West College

Darshnie Oedietram
Zuid West College

Toos Bartels
Corbulo College

Zet op het naambordje: 
Je naam
Welke school je stage loopt
even voorstellen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

even voorstellen

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen vandaag?
Met de training van vandaag geef ik je een andere kijk op je klas 
en je leerlingen 
Dit gaan we doen door te kijken naar: 
     
       NLP-communicatiemodel

        De 6 rollen van de leraar
De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en hoe wij daarop volgens reageren. 
Het model van De zes rollen van de leraar is ontstaan uit onderzoek naar effectief gedrag van succesvolle leraren. Hieruit bleek dat ze de volgende zes rollen goed in hun lessen toepassen:
Gastheer
Presentator
Didacticus
Pedagoog
Afsluiter
Leercoach
Elke rol van de leraar hoort bij een bepaalde fase van de les. Daarmee krijgt de les een vaste opbouw. De leerlingen weten waar ze aan toe zijn en dat geeft rust. Bij iedere rol biedt het model concreet gedrag waarop je kunt trainen. Heel praktisch dus.
Aan einde van de training:

 1. Heb je kennis van het NLP communicatiemodel
2. Kun je uitleggen wat de 6 rollen van een docent zijn.
3. Heb je geoefend met de rol als gastheer
4. Kan je de theorie in de praktijk brengen

Slide 4 - Tekstslide

even voorstellen:
Doe een rondje waarbij iedereen iets over zijn naam verteld.

Als lerende docent ga je allerlei situaties ervaren die je nog nooit hebt meegemaakt. 
Dit vraagt best wat energie. 
Dit heeft ook te maken met de ladder van onbewust onbekwaam naar bewust bekwaam. 

Het is belangrijk om je te beseffen dat een schooljaar pieken en dalen heeft.  
het schooljaar
voordat we beginnen

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke docent kan je je nog herinneren van je eigen middelbare school?

schrijf drie woorden op wat deze docent had waarom jij diegene nog herinnert
Dit mag positief of negatief zijn.

Zeg niks tegen je buurman en bewaar dit voor straks
Opdracht herinnering

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

experiment

opdracht:
Teken een 
bruin paard

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

houding die je te zien krijgt.

we kennen 3 soorten filters:
Weglaten
vervormen
generaliseren
Metaprogramma’s zijn patronen (programma's) die bepalen hoe mensen zich bij voorkeur gedragen in een bepaalde context, automatisch, volgens hun automatische piloot.
De gebeurtenis. 
Een vraag, een liedje, een opdracht etc.
Dit is vaak de informatie die je krijgt als docent
opdracht
Als je aan de stad Den Haag denkt, waar denk je dan aan?
Schrijf 5 woorden op die je aan de stad Den haag doen denken.

Zorg dat niemand je antwoorden ziet.
Een attitude is de houding die je hebt ten opzichte van een persoon, plaats of onderwerp, zoals gebeurtenissen, dingen en meningen. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Pauze 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Uitgangspunt van de zes rollen zijn:
 
Aan het leerlingengedrag kun je zien of de leraar effectief gedrag vertoont. Zijn de leerlingen in een leermodus of laten ze zich verleiden? Dan vertoont de leraar effectief lerarengedrag.
-De gastheer verwelkomt zijn leerlingen bij binnenkomst en maakt hij bewust contact met zijn leerlingen;
-De presentator vangt de aandacht van zijn leerlingen;
-De didacticus geeft instructie;
-De pedagoog zorgt voor een veilig klimaat;
-De afsluiter laat de leerlingen reflecteren en sluit zijn les op een effectieve manier af;
-De coach is een ervaren leraar die focust op het leerproces van de individuele leerling.
de 6 rollen van de leraar
   De docent
  1. Wat wilde ik bereiken?
  2. Wat deed ik om dat te bereiken?
  3. Wat dacht ik op dat moment, toen ik de reactie van de leerlingen zag?
  4. Wat voelde ik in die specifieke situatie? 
 
  De leerlingen
  1. Wat wilden de leerlingen op dat moment? 
  2. Wat deden de leerlingen op dat moment? Hoe ver wijkt dit af van de gewenste situatie?
  3. Wat dachten de leerlingen?
  4. Wat voelden de leerlingen?
 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is de rol van gastheer?

De rol van de gastheer draait om contact maken, laten merken dat je de leerlingen kent en zichtbaar aanwezig zijn. Je wilt gangcultuur uit de klas houden en zorgt dat de leerlingen startklaar zijn. 


Dit uit zich in lerarengedrag en (hopelijk) het gewenste leerlingengedrag.
Klik op de hotspot voor de competenties. 


 
De rol: Gastheer
Even oefenen als gastheer!
Draai het rad, lees de situatie. Wat zou jij doen?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

gevaar
uitdaging
thuis
In de buitenste cirkel staan de regels waarvan overtredingen  de concequenties hebben dat de leerling in gevaar is: hij dreigt er uit gestuurd te worden. 
Kortom de grens is bereikt voor de docent.
Jouw correctie is om de leerling buiten de groep te zetten omdat de leerling grensoverschrijdend vertoont.

1. verbaal geweld
2. fysiek geweld
3. stapelen van drie correcties.  eindeloos corrigeren heeft geen zin en geeft een onveilige situatie voor andere leerlingen. 
De binnenste cirkel van het model betreft de regels en procedures met betrekking tot het gedrag waarbij we ons thuis voelen.
regels die we in de klas hanteren die iedereen eigenlijk wel weet.

Sociaal aanvaarde gedrag regels. 
- jas uit
- niet door elkaar praten etc

deze regels worden vaak maatschappelijk en cultureel bepaald. Maar ook door de cultuur binnen de school.

Het is van belang deze regels te herhalen en hierop toe te zien.
Vertel hierbij ook het gedrag wat je wel wilt zien. benader positief. 
Vaak zie je lijsten waarop staat wat je niet mag doen. Maar wat mag je wel doen?Tussen thuis en gevaar zit de circel uitdaging.
Pubers zoeken de grenzen op. Aan jouw de taak als leraar deze grenzen te bewaken.

- spreek verwachtingen uit.
- benoem positief gedrag.
- bespreek het dilemma.
- gebruik een correctieladdder (de-escalatie)

Wat is de rol als pedagoog?
De rol van pedagoog is belangrijk tijdens de hele les en komt dan ook terug in alle andere rollen van docent. Als pedagoog creëer je een veilig klimaat voor je leerlingen, geef je positieve feedback en corrigeer je ongewenst gedrag op passende wijze.

Veilig klimaat heeft twee aspecten:
1. Het leerklimaat, de factoren in de omgeving die het leren bevorderen.
2. Het leefklimaat, de factoren in de omgeving die een prettige en respectvolle omgang met elkaar bevorderen.

Een veilig klimaat creëren en bewaken is complex.
Elke seconde van de les neem je een beslissing waar reageer je wel op en waar niet, maar vooral hoe reageer je? Om effectief te zijn als pedagoog is het GUT model ontwikkeld.
GUT staat voor: gevaar, uitdaging en thuis.


KLASLOKAAL
rol als: pedagoog

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoe zit het dan in de praktijk?
- We hebben te maken met pubers
- ordeverstoringen of niet passend gedrag kan ook te maken hebben met bijv. thuis situatie, op straat, conflicten.


Klassenmanagement:
1. het opstellen van en toezien op de naleving van regels en procedures
2. het uitvoeren van maatregelen bij ordeverstorend gedrag.
3. het zorgen voor een effectieve relatie tussen leraar en leerling.
4. het zorgen voor een juiste mentale houding voor klassenmanagement, ofwel: het hebben van de juiste overtuigingen.
 opdracht: herinnering
- Wie wil je zijn als pedagoog?
- Wat vind je effectief als pedagoog?


Wat had je op je blaadje geschreven? komt dit overeen met wie je wilt zijn als docent?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat doet de rol als didacticus?

De rol van didacticus is het aanleren van kennis, vaardigheden en attitudes. Dit houdt onder meer in dat je de leerstof stapsgewijs uitlegt en voordoet.

Als startende didacticus is het verstandig om het directe instructiemodel te gebruiken in drie fases. Klik op de hotspot voor de uitgebreide versie
  
de rol; didacticus
Complete instructie

Wat ga je doen
Hoe ga je dat doen
Met wie ga je de opdracht doen
Hoeveel tijd krijg je
Wat doe je als je klaar bent


zintuigen prikkels
Alles van buiten af wat je klaslokaal binnenkomt.
Zorg er voor dat de gangcultuur buiten je lokaal blijft.
Hier zit de leerling nog in zijn emotie en ben jij aan zet als gastheer en presentator
ook wel het werkgeheugen genoemd. 
Hier is herhaling erg belangrijk. 
complete instructie 
betekenis vol leren 
BLOOM
verschillende werkvormen


door middel van reflectie (rol afsluiter) of bijvoorbeeld een toets kan je controleren of de leerlingen de stof begrepen hebben.

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Als startende didacticus is het verstandig om het directe instructiemodel te gebruiken in drie fases. Klik op de hotspot voor de uitgebreide versie.

Fase
 uitwerking
Wie voert het uit?
Fase 1 

voordoen op verschillende manieren
IK de docent 
Fase 2 

activeren door denkvragen te stellen(begeleid inoefenen)
WIJ
Fase 3

Overlaten en instructiegeven voor zelfstandig verwerking (complete instructie)
JULLIE
Stappen binnen directe instructie
Het klassieke instructiemodel bestaat uit de volgende stappen:

Het is het spoortboekje voor je les


1. Introductie en terugblik.
2. Instructie van nieuwe begrippen en vaardigheden (doel van de les)
3. Begeleide oefening van het aangeleerde.
4. Zelfstandig toepassen van het geleerde.
5. Periodieke terugblik
6. Terugkoppeling (gedurende elke lesfase)
complete instructie:
1. Wat ga je doen
2. Hoe ga je het doen
3. Hoeveel tijd krijg je ervoor
4. Met wie ga je het doen (of alleen)
5. Wat ga je doen als je klaar bent.

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe is de rol als afsluiter?

De rol van afsluiter zorgt ervoor dat de les goed wordt afgesloten.
Dat houdt onder meer in dat de leraar vraagt wat en hoe ze hebben geleerd. 
Daarnaast kan je feedback geven op de les.

De rol als afsluiter is vaak een ondergeschoven kindje. Deze rol geeft informatie van je leerlingen over hoe de bovenstaande rollen verlopen zijn. In deze fase evalueer je op inhoud en proces. Wat was de doelstelling van de les en is deze behaald? En hoe is het groepsproces verlopen?
de rol: afsluiter
Sluit de les af op inhoud.
Zijn de doelen gehaald?

Sluit de les af op proces
wat vond jij en de leerlingen van de les?

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe is de rol als afsluiter?

De rol van afsluiter zorgt ervoor dat de les goed wordt afgesloten.
Dat houdt onder meer in dat de leraar vraagt wat en hoe ze hebben geleerd. 
Daarnaast kan je feedback geven op de les.

De rol als afsluiter is vaak een ondergeschoven kindje. Deze rol geeft informatie van je leerlingen over hoe de bovenstaande rollen verlopen zijn. In deze fase evalueer je op inhoud en proces. Wat was de doelstelling van de les en is deze behaald? En hoe is het groepsproces verlopen?
de rol: afsluiter
Sluit de les af op inhoud.
Zijn de doelen gehaald?

Sluit de les af op proces
wat vond jij en de leerlingen van de les?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Hoe is de rol als coach?


de rol: coach

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor thuis
Podcast klassenmanagement        

100 dagen voor de klas        

Hoe maak ik een escalatieladder       

Orde Houden       
 

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Om mee te nemen

Denk groot, neem kleine stappen

Je bent zo goed als je beste les :)

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies