Klas 4 H 5.2 Het huishoudboekje van de overheid

Klas 4
par 5.2 het huishoudboekje van de overheid
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Klas 4
par 5.2 het huishoudboekje van de overheid

Slide 1 - Tekstslide

Economie klas 4
 • herhaling paragraaf 1
 • uitleg paragraaf 2
 • paragraaf 2 maken

Slide 2 - Tekstslide

5.2 Het huishoudboekje van de overheid (deel 1)

Slide 3 - Tekstslide

leerdoelen 5.1
1. Je moet weten hoe ons land is georganiseerd
2. Je moet weten hoe de overheid invloed heeft op de economie
3. Je moet weten welke instanties de overheid advies geven en en waarover ze advies geven

Slide 4 - Tekstslide

5.1 Stuurt de overheid de economie 
Collectieve goederen:

 • Voorzieningen die de overheid levert en betaald en waarvan iedereen gebruik kan maken
Vraag 8

Slide 5 - Tekstslide

5.1 Stuurt de overheid de economie 
Privatiseren:
 • de overheid besteedt taken uit of draagt ze over aan particuliere bedrijven
 • Wat is er verandert in de "post" sector?
 • Waarom privatiseren?
 • Waarom niet?

Slide 6 - Tekstslide

5.1 Stuurt de overheid de economie 
De overheid kan bij het maken van keuzes op economisch gebied informatie en/of advies krijgen van:

 • CBS


 • CPB


 • SER


CBS
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • Verzamelt informatie over oa economische veranderingen
CPB
 • Centraal Planbureau
 • Onderzoekt wat de gevolgen kunnen zijn van economische beslissingen
SER
 • Sociaal Economische Raad
 • Adviseert over sociaal-economische onderwerpen
 • Bestaat uit werkgevers, werknemers en onafhankelijke deskundigen
Vraag 11
Vraag 10

Slide 7 - Tekstslide

5.2 Het huishoudboekje van de overheid

Slide 8 - Tekstslide

leerdoelen 5.2
1. je moet weten hoe de rijksoverheid aan haar inkomsten komt
2. je moet weten welke uitgaven de rijksoverheid doet
3. je moet weten hoe de gemeente aan geld komt

Slide 9 - Tekstslide

5.2 Het huishoudboekje van de overheid 
Deze les:
 • Inkomsten gemeenten
 • Begrotingsoverschot of   begrotingstekort
 • Staatsschuld 

Slide 10 - Tekstslide

5.2 Het huishoudboekje van de overheid (deel 1)
 • Begrotingstekort
 • Begrotingstekort
 • Begrotingsoverschot
Begrotingsoverschot
De overheid heeft meer inkomsten dan uitgaven
Begrotingstekort
De overheid heeft meer uitgaven dan inkomsten

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Slide 13 - Link

Slide 14 - Link

Slide 15 - Tekstslide

termen overheidsfinancien
Prinsjesdag: 3de dinsdag in september
Troonrede: voorgelezen door de Koning
Rijksbegroting : overzicht van verwachte inkomsten en uitgaven
Miljoenennota: samenvatting rijksbegroting
Begrotingstekort: verwachte uitgaven zijn groter dan verwachte inkomsten
Financieringstekort= begrotingstekort - aflossingen

Slide 16 - Tekstslide

Inkomsten Rijk

Belastingen en premies
Boetes
Aardgasopbrengsten
Winsten staatsbedrijven

Uitgaven Rijk

Uitgaven ministeries
Rente
Aflossing

Slide 17 - Tekstslide

Directe belastingen
= belasting op inkomen winst en vermogen

-Loon en inkomstenbelasting
-Dividendbelasting
-Vennootschapsbelasting
-Successierechten
-Kansspelbelasting

Indirecte belastingen= kostprijsverhogende belastingen

- BTW
- Accijns
- Invoerrechten
-Milieuheffingen
-Motorvoertuigenbelasting
-BPM

Slide 18 - Tekstslide

Overheidsschuld:
 • begrotingstekort
 • overheidsschuld neemt toe
 • Begrotingsoverschot
 • overheidsschuld neemt af

Slide 19 - Tekstslide

Overheidstekort?
* Er moet geld geleend worden: gevolg: er moet rente betaald worden: dit geld kan dus niet aan iets anders worden besteed.
* Hoe komt de overheid aan geld? Ze lenen bv geld bij pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
* Mag dit tekort onbeperkt groot worden?
 Nee: Het tekort mag niet groter zijn dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp), de schuld mag niet hoger zijn dan 60 procent van het bbp. (vanuit de EU opgelegd)

Slide 20 - Tekstslide

inkomsten gemeente

Gemeente en provinciefonds
Onroerendzaakbelasting
Rioolheffing
Afvalstoffenheffing
Hondenbelasting


uitgaven gemeente

Infrastructuur
Subsidies verlenen
Onderwijs
Sportvoorzieningen
 Aanleg bedrijventerreinen

Slide 21 - Tekstslide

Inkomsten gemeenten
 • Een deel van het Rijk (Gemeentefonds)
 • Gemeentelijke belastingen en heffingen                           (denk aan: ozb, hondenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing, etc.)

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Link

Slide 24 - Link

Slide 25 - Link

Wat heb je geleerd?

Slide 26 - Tekstslide

leerdoelen 5.2
1. je moet weten hoe de rijksoverheid aan haar inkomsten komt
: noem 5 soorten belastingen en geef aan wanneer je deze moet betalen.
2. je moet weten welke uitgaven de rijksoverheid doet
: noem de 3 grootste uitgaven.
3. je moet weten hoe de gemeente aan geld komt: noem 3 inkomstenbronnen

Slide 27 - Tekstslide

Indirecte belastingen heten zo omdat je ze
A
meteen moet betalen
B
niet meteen hoeft te betalen
C
rechtstreeks aan de overheid betaalt
D
via een winkelier aan de overheid betaalt.

Slide 28 - Quizvraag

Belastingen zijn de grootste inkomstenbron van onze overheid
A
juist
B
onjuist

Slide 29 - Quizvraag

OZB staat voor
A
onaangeroerdezaak-belasting
B
onroerendezaak-belasting
C
onaangetastezaak- belasting
D
onverdrachtzaak- belasting

Slide 30 - Quizvraag

Als de overheid meer uitgaven dan inkomsten verwacht, is er een
A
begrotingsoverschot
B
begrotingsevenwicht
C
begrotingsaanbod
D
begrotingstekort

Slide 31 - Quizvraag

Wat is geen directe belasting
A
Inkomstenbelasting
B
Accijns
C
Vennootschapsbelasting
D
Btw

Slide 32 - Quizvraag

Belasting die verwerkt zitten in de prijs van een product, noem je
A
Indirecte belasting
B
Directe belasting

Slide 33 - Quizvraag

Belasting over inkomen, winst en vermogen is
A
Indirecte belasting
B
Directe belasting

Slide 34 - Quizvraag

De gemeente mag zelf belasting heffen en krijgt ook geld van de rijksoverheid.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 35 - Quizvraag

Koopprijs € 210.000
WOZ-waarde € 190.000
OZB-belasting is 0,1397%
Hoeveel belasting moet je betalen?
A
293,37
B
2100
C
265,43
D
2654,30

Slide 36 - Quizvraag

Wat moet de werknemer van zijn brutoloon betalen?
A
BTW
B
Premie sociale zekerheid
C
Loon belasting
D
Loonbelasting en premie sociale zekerheid

Slide 37 - Quizvraag

Slide 38 - Video

Slide 39 - Video

Slide 40 - Video

Slide 41 - Video

Slide 42 - Video