CC HK Broad youngster u 7 - 9 FIH EHF AHF KNHB

Breed motorisch opleiden is de basis van een leven lang sportplezier
Broad motor training is the basis of a lifelong sporting pleasure
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Breed motorisch opleidenMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Breed motorisch opleiden is de basis van een leven lang sportplezier
Broad motor training is the basis of a lifelong sporting pleasure

Slide 1 - Tekstslide

De huidige generatie kinderen heeft een steeds slechtere motorische basis. Dit is een negatieve trend die al een tijd gaande is. In 2018 luidde NOC*NSF al de noodklok dat Nederlandse kinderen wereldkampioen stilzitten zijn. Kinderen bewegen minder, spelen minder buiten, zitten meer, sporten minder op school en als ze op een sportvereniging zitten, dan bewegen ze vaak eenzijdig en wordt er op een vroege leeftijd al gespecialiseerd.


The current generation of children has an increasingly poor motor base. This is a negative trend that has been going on for some time. In 2018, NOC*NSF sounded the alarm that Dutch children are world champions sitting still. Children move less, play outside less, sit more, play sports less at school and if they participate in a sports club, they often move unilaterally and specialization is started at an early age.


Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

“Tot de leeftijd van twaalf jaar is breed motorisch ontwikkelen, waarbij ook ruimte is voor het aanbieden van andere grondvormen van bewegen, de basis van de ontwikkeling tot een volwaardige spelers/speelster op latere leeftijd.” 

Als vereniging ben je misschien geneigd te zeggen: ‘Maar ze hockeyen toch bij ons? Dus ze bewegen! En als het motorische niveau daalt, dan gaan we toch gewoon nog meer hockeyen?!’ De meeste onderzoekers zijn het hier niet mee eens. In 2009 concludeerden wetenschappers (onder wie Lisa M. Barnett) al dat interventies gericht moeten zijn op motorische ontwikkeling en niet op sportspecifieke ontwikkeling. Kort gezegd: meer sporten, maar minder hockeyen.

Het is belangrijk om tot en met de D-jeugd tijdens het sporten te focussen op plezier maken, spelen en ontdekken. Daarbij hoort het ontdekken van verschillende sporten en maximaal twee keer per week in teamverband training met een focus op inspireren, uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier maken. Onderzoek en ervaring wijzen uit dat selecteren tot deze leeftijdscategorie geen zin heeft en bovendien onnodige druk legt op jonge spelers.

Bovendien geeft een coördinatietest bij kinderen tussen de 6 en 12 jaar aan dat hetzelfde niveau wordt bereikt bij een combinatie van minder trainingsuren in verschillende sporten, dan bij meer trainingsuren binnen één sport (onderzoek Fransen et al., 2012).

Slide 4 - Tekstslide

“Up to the age of twelve, broad motor development, with room for offering other basic forms of movement, is the basis of the development into a full-fledged player at a later age.”

As an association you may be inclined to say: 'But they play hockey with us, don't they? So they move! And if the motor level drops, then wouldn't we just play hockey more?!' Most researchers do not agree with this. In 2009, scientists (including Lisa M. Barnett) already concluded that interventions should be aimed at motor development and not at sport-specific development. In short: more sports, but less hockey.

It is important to focus on having fun, playing and discovering during sports up to and including D-youth. This includes discovering different sports and training up to twice a week in a team with a focus on inspiring, challenging, developing technique, playing and having fun. Research and experience show that selecting up to this age group makes no sense and also puts unnecessary pressure on young players.

In addition, a coordination test in children between 6 and 12 years old indicates that the same level is achieved with a combination of fewer training hours in different sports than with more training hours within one sport (research Fransen et al., 2012).

Slide 5 - Tekstslide

«До двенадцати лет широкое моторное развитие с возможностью предложить другие основные формы движения является основой развития полноценного игрока в более позднем возрасте».

Как ассоциация вы можете сказать: «Но ведь они играют с нами в хоккей, не так ли? Так они двигаются! А если двигательный уровень упадет, то не будем ли мы просто больше играть в хоккей?!» Большинство исследователей с этим не согласны. В 2009 году ученые (в том числе Лиза М. Барнетт) уже пришли к выводу, что вмешательства должны быть направлены на моторное развитие, а не на спортивное развитие. Короче: больше спорта, но меньше хоккея.

Важно сосредоточиться на развлечениях, играх и открытиях во время занятий спортом до подростков включительно. Это включает в себя знакомство с различными видами спорта и тренировки до двух раз в неделю в команде с упором на вдохновение, вызов, развитие техники, игру и веселье. Исследования и опыт показывают, что отбор до этой возрастной группы не имеет смысла, а также оказывает ненужное давление на молодых игроков.

Кроме того, тест на координацию у детей в возрасте от 6 до 12 лет показывает, что тот же уровень достигается при сочетании меньшего количества часов тренировок в разных видах спорта, чем при большем количестве часов тренировок в одном виде спорта (исследование Fransen et al., 2012).

Slide 6 - Tekstslide

Integreer breed motorische oefeningen in elke training, bijvoorbeeld in de warming up. De Warming Up app heeft voor elke trainer en coach een eenvoudige tool om breed motorische oefeningen te integreren in elke training.

Integrate broad motor exercises into every workout, for example in the warm-up. The Warming Up app has a simple tool for every trainer and coach to integrate broad motor exercises in every training.

Включайте упражнения на широкую моторику в каждую тренировку, например, в разминку. В приложении Warming Up есть простой инструмент для каждого тренера и тренера, позволяющий интегрировать комплексные двигательные упражнения в каждую тренировку.

Slide 7 - Tekstslide

Wat versta je onder breed motorisch opleiden?
What do you understand by broad motor training?
Что вы понимаете под широкой двигательной тренировкой?

Slide 8 - Woordweb

1. Swing and swing
2. Move with or without music
3. Climbing and clambering
4. Hit, shoot and aim
5. Roll, Spin and Dive
6. Walk
7. Balancing and Falling
8. frolic and fight
9. Jump and Land
10. Throw, Catch, Strike and Aim
-------------------------------------------------------------------------------
1. Качать и качать
2. Двигайтесь с музыкой или без нее
3. Лазание и карабканье
4. Бей, стреляй и целься
5. Катайтесь, вращайтесь и ныряйте
6. Прогулка
7. Балансирование и падение
8. резвиться и драться
9. Прыжок и приземление
10. Бросить, поймать, ударить и прицелиться

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Game
The Orange player has to dribble through the "minefield" and get to the other side as quickly as possible. The blue players may try to hit the orange player's feet with tennis balls. Orange counts out loud how many times they hit the orange player's foot before he is across.
Goal: Player learns to dribble and keep an overview of what is happening around him
Technical: Pay attention to the grip and position of the ball so that the player drives the ball so that the ball and its surroundings remain in view.
The Orange player has to dribble through the "minefield" and get to the other side as quickly as possible. The blue players may try to hit the orange player's feet with tennis balls. Orange counts out loud how many times they hit the orange player's foot before he is across.
Goal: Player learns to dribble and keep an overview of what is happening around him
Technical: Pay attention to the grip and position of the ball so that the player drives the ball so that the ball and its surroundings remain in view.
Оранжевый игрок должен пройти через «минное поле» и как можно быстрее добраться до другой стороны. Синие игроки могут попытаться ударить оранжевого игрока теннисными мячами по ноге. Оранжевый считает вслух, сколько раз они ударили оранжевого игрока по ноге, прежде чем он перейдет дорогу.
Цель: Игрок учится вести мяч и следить за тем, что происходит вокруг него.
Технический: Обратите внимание на захват и положение мяча, чтобы игрок вел мяч так, чтобы мяч и его окружение оставались в поле зрения.

Slide 11 - Tekstslide

The orange player must go through the "minefield" and get to the other side as quickly as possible. The blue players may try to hit the orange player with the tennis balls in the leg. Orange counts out loud how many times they hit the orange player in the leg before crossing the road. As soon as the orange player is through the "minefield", the player passes to his buddy who is being defended. The two blue players may help the defender after the pass.
Objective: The player learns to dribble and to be aware of what is happening around him.
Objective: To have contact with your teammate to play them and play the attack together.
Оранжевый игрок должен пройти через «минное поле» и как можно быстрее добраться до другой стороны. Синие игроки могут попытаться ударить оранжевого теннисным мячом по ноге. Оранжевый считает вслух, сколько раз он ударил оранжевого игрока по ноге, прежде чем перейти дорогу. Как только оранжевый игрок проходит через «минное поле», игрок переходит к своему приятелю, которого защищают. Два синих игрока могут помочь защитнику после передачи.
Цель: Игрок учится вести мяч и осознавать, что происходит вокруг него.
Цель: иметь контакт с вашим товарищем по команде, чтобы играть с ними и играть в атаке вместе.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Versatile movement is often packaged in several terms such as: broad motor development, broad motor training, all-round – or all-sided movement or in a term such as multi-sports. The interpretation of the concept of versatile exercise often does not go further than “offering variety in sports”. The Athletic Skills Model (from now on ASM) has with the Disc of 10! the versatile movement developed from a vision to a practically workable application for a group or an individual and for all forms of movement. Applicable for physical education, rehabilitation/health care, top sport and recreational sport, unorganized sport, business and vitality programmes.
Универсальное движение часто описывается несколькими терминами, такими как: широкое моторное развитие, широкое моторное обучение, всестороннее или всестороннее движение или в таком термине, как мультиспорт. Интерпретация концепции универсальных упражнений часто не идет дальше «предложения разнообразия в спорте». Модель Атлетических Навыков (отныне ASM) имеет Диск 10! универсальное движение, разработанное от видения до практически работоспособного приложения для группы или отдельного человека и для всех форм движения. Применимо для физического воспитания, реабилитации/ухода за здоровьем, высшего спорта и рекреационного спорта, неорганизованного спорта, деловых и жизненных программ.

Slide 14 - Tekstslide

Универсальное движение часто описывается несколькими терминами, такими как: широкое моторное развитие, широкое моторное обучение, всестороннее или всестороннее движение или в таком термине, как мультиспорт. Интерпретация концепции универсальных упражнений часто не идет дальше «предложения разнообразия в спорте». Модель Атлетических Навыков (отныне ASM) имеет Диск 10! универсальное движение, разработанное от видения до практически работоспособного приложения для группы или отдельного человека и для всех форм движения. Применимо для физического воспитания, реабилитации/ухода за здоровьем, высшего спорта и рекреационного спорта, неорганизованного спорта, деловых и жизненных программ.
Versatile movement is often packaged in several terms such as: broad motor development, broad motor training, all-round – or all-sided movement or in a term such as multi-sports. The interpretation of the concept of versatile exercise often does not go further than “offering variety in sports”. The Athletic Skills Model (from now on ASM) has with the Disc of 10! the versatile movement developed from a vision to a practically workable application for a group or an individual and for all forms of movement. Applicable for physical education, rehabilitation/health care, top sport and recreational sport, unorganized sport, business and vitality programmes.

Slide 15 - Tekstslide

welke 10 basisvormen zitten er in de schijf van 10
which ten basic shapes are in the disc of 10
какие десять основных фигур находятся на диске из 10

Slide 16 - Woordweb

Slide 17 - Video