Flexibele leerwegen

Taaldag 2019
Flexibele leertrajecten voor ex-onthaalleerlingen
hanne.bongaerts@sintguido.be
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsEngels+3Secundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Taaldag 2019
Flexibele leertrajecten voor ex-onthaalleerlingen
hanne.bongaerts@sintguido.be

Slide 1 - Tekstslide

Wanneer mag je een vrijstelling voor een volledig vak geven?
A
Dit mag nooit.
B
Enkel als je Nederlands in de plaats aanbiedt.
C
Als een leerling aantoont de leerinhoud al te beheersen.
D
B en C mogen allebei.

Slide 2 - Quizvraag

Wanneer mag je een vrijstelling geven voor een deel van een vak?
A
Dit mag nooit.
B
Als de leerling kan aantonen dat deel al te beheersen.
C
Als de klassenraad beslist dat het minder relevant is met oog op de verdere (school)loopbaan.
D
B en C mogen allebei.

Slide 3 - Quizvraag

Leerlingen met een taalachterstand voor Nederlands mogen bovenop hun lestijdenpakket
A
geen extra uren Nederlandse les volgen.
B
tot 2 uur extra Nederlandse les volgen.
C
tot 3 uur extra Nederlandse les volgen.
D
tot 4 uur extra Nederlandse les volgen.

Slide 4 - Quizvraag

In de derde graad, in een richting waarin moderne vreemde talen niet eigen zijn aan de richting,
A
mogen ze niet vervangen worden door Nederlands.
B
mogen ze vervangen worden door Nederlands.
C
moeten de eindtermen van de 2e graad behaald worden.
D
moeten de leerlingen een extra programma volgen.

Slide 5 - Quizvraag

Een leerling met tekorten in het eerste jaar van een graad kan een attest van regelmatige lesbijwoning krijgen i.p.v. een oriënteringsattest...
A
Enkel in het deeltijds beroepsonderwijs.
B
Enkel als de hele klas een ARL krijgt.
C
Als de klassenraad het haalbaar vindt om het tekort in het tweede jaar weg te werken.
D
Enkel in de vernieuwde brede eerste graad.

Slide 6 - Quizvraag

Een leerling met een tekort op een taal mag gedelibereerd worden om zijn/haar diploma te halen.
A
Neen, dit mag niet.
B
Ja, mits toelichting bij het diploma.
C
Ja, enkel in een minder talige richting.
D
Ja.

Slide 7 - Quizvraag

Je mag de doelstellingen voor een leerling met taalachterstand voor een bepaalde taal...
A
Niet beperken tot de basisvorming.
B
Wel beperken tot de basisvorming.
C
Enkel in het eerste vervolgjaar aanpassen.
D
Enkel in een niet-talige richting aanpassen.

Slide 8 - Quizvraag

Mogelijkheden
in het secundair onderwijs

Slide 9 - Tekstslide
Machteld Vandecandelaere
Naomi Van den Branden
Margo Vandenbroeck, Bieke De Fraine
Goedroen Juchtmans, Katleen De Rick

Slide 10 - Tekstslide

Interne differentiatie
 • Binnenklasdifferentiatie: flexibele leerinhouden (basisvorming destilleren)
 • Co-teaching / Universal Design for learning
 • Individuele leerlijnen met nadruk op zelfstandig werk: contractwerk, begeleid zelfstandig leren, flipped classroom

Slide 11 - Tekstslide

Structurele externe differentiatie
 • Graadevaluatie (oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert) >> wordt voor de start van het schooljaar voor een structuuronderdeel vastgelegd
 • Modulair onderwijs (o.a. in BSO en DBSO nuttig om deelcertificaten te halen)
 • (jaar)klasoverstijgende Co-teaching

Slide 12 - Tekstslide

Externe differentiatie
Structureel ingebouwde uren remediëring / verdieping / verbreding
 • kan klas/leerjaaroverstijgend ingepland worden, met peertutoring
 • huiswerkklas voor iedereen / uren in open leercentrum
 • remediërende weken                                                                                         >> maximaal aantal lestijden respecteren!

Slide 13 - Tekstslide

Externe differentiatie
Flexibele uurroosters & bundelen van vakken
 • bepaalde weken meer lesuren, andere weken minder
 • een éénuursvak als tweeuursvak programmeren, dan omwisselen
 • projectmatig aan de slag gaan
 • nog in te halen vakken/modules voor zittenblijvers in eerste maanden programmeren
 • 'vlinderleraren'

Slide 14 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Niveauwerking
 • extra taaltraject Frans+ of tot 3u. meer Nederlands
 • huiswerkklas voor ex-Okan (bij vervolgschoolcoaches)
 • lessen volgen in andere klas/jaar/ andere school (kan ook moeilijker zijn!) <-> korte en lange snuffelstages tijdens OKAN
 • bij evaluaties: verklarend/ vertalend woordenboek gebruiken, examen mondeling toelichten, open boek examen

Slide 15 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Doorstroom na tekorten
 • bv. met zelfstandig te verwerken bundel met de niet gekende leerdoelen
 • oriënteringsattest wel noodzakelijk indien de leerling alsnog in leerjaar 2 verandert
Studieduur verlengen
 • een schooljaar over 2 jaar
 • een graad over 3 jaar
 • ook bij HBO5 of Se-n-Se

Slide 16 - Tekstslide

Praktijken voor specifieke doelgroepen
Vrijstellingen
 • van delen van vakken (leerachterstand)
 • volledige vakken door Nederlands
 • reeds met vrucht doorlopen vakken (een leerling die bleef zitten /al examencommissie deed / voorkennis aantoonde op een speciffiek examen op de leerplandoelen van dat jaar)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Opstellen van contract met leerling en ouders/voogd
 • Inschatten van inzet/zelfredzaamheid van de leerling   intakegesprek - informatie van vervolgschoolcoach - fiche uit BaSO
 • Inschatten van ondersteuning - tussentijdse opvolging
 • Bekijken van infrastructuur: waar mag/kan de leerling werken?   zelfde klaslokaal -  ander lokaal met of zonder toezicht -   openleercentrum - bibliotheek - thuis
 • Engagementsverklaring

Slide 19 - Tekstslide

Draagkracht van de school: planlast
 • Parallel programmeren van bepaalde vakken om niveaugroepen te maken mogelijk?
 • Hoeveel campussen heeft de school?
 • Flexibele aanwezigheid op school: registreren is omslachtiger, meer werkdruk voor ondersteunend personeel?
 • Aantal beschikbare vervolgschoolcoaches/ GOK-uren?
 • Reflectiedagen / overlegmomenten mogelijk?

Slide 20 - Tekstslide

Draagkracht van de school: mindset
 • Leerkrachten bereid om flexibele lessenroosters te krijgen?
 • Leerkrachten bereid om meer tijd te besteden aan specifieke bundels, beschikbaarheid tijdens examenperiode, meer overleg, ... ?
 • Diagnostische competentie
 • Iedereen gelijk voor de wet vs. Gelijke kansen                                                                      >> ex-OKANleerling kan een les geven in eigen taal aan leerkrachten of aan nieuwe klas: begrip opbrengen voor extra maatregelen                                                               (wat voor ex-OKAN kan, is ook interessant voor M-decreet en omgekeerd!)

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Tekstslide

Janeeva, 18 jaar uit Ghana / moeder- en schooltaal Engels
kon al wiskunde, fysica en biologie in 4ASO volgen
VVC stelt 5WEWI voor, met vrijstelling voor Engels en eventueel Frans

Slide 23 - Open vraag

Farez, 15 jaar, uit Libanon / schooltaal Frans
kon derde trimester behoorlijk volgen in 3Handel
VVC stelt 4Handel voor met vrijstelling Frans

Slide 24 - Open vraag

Leonid, 13 jaar, uit Macedonië
leerde op school al Engels vanaf de basisschool
VVC stelt 2MW voor, met vrijstelling voor Engels, extra Nederlands en Frans+

Slide 25 - Open vraag

Souad, 17 jaar, uit Syrië / volgde Engels op school
kon in het derde trimester goed volgen in 4VV
VVC stelt 5VZ voor, met vrijstelling voor Engels maar wel Frans+

Slide 26 - Open vraag

Rajani, 16 jaar, uit India / schooltaal Engels
regelmatig afwezig (verwerking trauma en asielprocedure)
VVC stelt 5GWW voor, gespreid over 2 jaar, met vrijstelling Engels maar wel Frans+

Slide 27 - Open vraag

hanne.bongaerts@sintguido.be

Slide 29 - Tekstslide