werken in verpleeghuizen

Kenmerken van verpleeghuizen en woonzorgcentra
Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 zijn verzorgingshuizen officieel afgeschaft.
Nieuwe benaming: woonzorgcentra en woonzorglocaties.
Zorg wordt betaald vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)


1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
MBO

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Kenmerken van verpleeghuizen en woonzorgcentra
Sinds de invoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) in 2015 zijn verzorgingshuizen officieel afgeschaft.
Nieuwe benaming: woonzorgcentra en woonzorglocaties.
Zorg wordt betaald vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Zorgverzekeringswet (Zvw)


Slide 1 - Tekstslide

Kenmerken van verpleeghuizen en woonzorgcentra

voor mensen die intensieve zorg, medische behandelingen of 24 uurszorg nodig hebben. multidisciplinair team

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

verpleeghuis
In een verpleeghuis verblijven zorgvragers van alle leeftijden die intensieve begeleiding nodig hebben die ze thuis of in een woonzorgcentra niet of te weinig kunnen krijgen

Slide 4 - Tekstslide

Benoem een verschil tussen verpleeghuis en woonzorgcentrum

Slide 5 - Open vraag

Er zijn drie soorten verpleeghuizen:

somatische verpleeghuizen (voor zorgvragers met een lichamelijke ziekte of handicap)
psychogeriatrische verpleeghuizen (voor zorgvragers met een psychogeriatrische aandoening, zoals dementie)
gecombineerde verpleeghuizen


Slide 6 - Tekstslide

woonzorgvorm

Woonzorgvorm vanuit een burgerinitiatief: een aantal ouderen woont bij elkaar in de buurt in een wijk of een hofje. Zorg en ondersteuning regelen ze samen of met behulp van een coördinator. Voor de zorg doen ze een beroep op de thuiszorg en vrijwilligers.


Slide 7 - Tekstslide

woonvoorziening
Zelfstandige woonvoorziening: de kleinschalige woonvorm is dan een woonhuis in een woonwijk. Vaak is deze voorziening onderdeel van een grotere organisatie voor verpleeghuizen en thuiszorg.

Slide 8 - Tekstslide

woonzorgcentrum
Een woonzorgcentrum is een woonvoorziening voor ouderen die gedeeltelijke zorg of begeleiding nodig hebben. Zorg kan nodig zijn op lichamelijk of psychisch vlak. Er moet sprake zijn van verminderde zelfredzaamheid. 

Slide 9 - Tekstslide

wetgeving
De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).Om zorg vanuit de Wlz te krijgen is een Wlz-indicatie nodig. Deze indicatie wordt aangevraagd bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). 

Slide 10 - Tekstslide

Welke kosten worden vergoed vanuit de WLZ?

Slide 11 - Open vraag

Respijtzorg

Slide 12 - Woordweb

Type zorg
langdurige zorg
palliatieve zorg
revalidatie zorg
tijdelijke opname

Slide 13 - Tekstslide

Ketenzorg
 Er is een sluitende keten is van diagnostiek, behandeling en begeleiding.

Slide 14 - Tekstslide

kenmerken van ketenzorg
De zorgvrager staat centraal.
De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die met elkaar samenwerken.
Een van deze zorgverleners heeft de regie (vaak is dat een verpleegkundige).
Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met de naasten van de zorgvrager.
De verschillende vormen van financiering, namelijk via Wmo, Wlz en de zorgverzekeringswet, zijn op elkaar afgestemd.

Slide 15 - Tekstslide

kwaliteit
Elk verpleeghuis, woonzorgcentrum en kleinschalige woonvorm is verplicht een cliëntenraad te hebben. Dit is verplicht volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz).
De cliëntenraad is onafhankelijk.


Slide 16 - Tekstslide

wat doet een klachtenfunctionaris?
A
bemiddelen tussen zorgvrager en zorgverlener
B
klachten onderdrukken zodat ze niet naar buiten worden gebracht
C
opkomen voor de belangen van de instelling

Slide 17 - Quizvraag

Landelijk Meldpunt Zorg.
Als de zorgvrager een klacht heeft over de kwaliteit van zorg, bijvoorbeeld over een zorgverlener die slecht communiceert, dan kan hij terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg voor advies en informatie.

Slide 18 - Tekstslide

Geschillencommissie Zorginstellingen. 
Hier kan een klacht worden ingediend als de zorgvrager vindt dat hij schade heeft opgelopen door een behandeling of als hij slecht wordt behandeld.

Slide 19 - Tekstslide

Wat is geen oorzaak van toename van de complexiteit van zorg?
A
vergrijzing
B
langer thuis wonen
C
technologie
D
mantelzorg

Slide 20 - Quizvraag

Slide 21 - Video

Het werk in een verpleeghuis

Slide 22 - Woordweb

opdrachten
paraaf 1.3 
opdracht 1, 2 en 3 

Slide 23 - Tekstslide