Pedagogisch klimaat uitleg opdrachten

Welkom
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 19 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Welkom

Slide 1 - Tekstslide

Pedagogische klimaat 2.0
Boek: onderwijsassistent: thema 12, klassenmanagement 
Boek: Pedagogisch werk 1: thema 16 werken met een groep 
Aanvulling uit: De burn-outbestendige docent (Richard Jones) 

Slide 2 - Tekstslide

De lesopdrachten 
Veilig pedagogisch leerklimaat 
- Reflectie op je pedagogisch klimaat van vorig jaar
De roos van Leary 
- Wat voor effect heeft jouw gedrag op een leerling
De basiswaarden van Stevens
- Stevens basisbehoeftes voor een veilig pedagogisch klimaat
De interventieladder
- Conflictsituaties voorzijn en de-escaleren 


Slide 3 - Tekstslide

Doel van de lesopdrachten 
Bewustwording hoe jij als OA (misschien toekomstig docent) een veilig klimaat kan neerzetten of hoe je dat onbewust al doet. 

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 1B: Maak een sociogram van je stagegroep 


Maar eerst, wat is een sociogram? 

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeldverslag

Slide 6 - Tekstslide

Het sociogram 
Doel: De werk en sociale relaties in kaart brengen. 
Hoe: het acht stappenplan 

Slide 7 - Tekstslide

Het acht stappenplan

Slide 8 - Tekstslide

Stap 1: Aanleiding
In deze stap leg je kort en bondig uit waarom je nu juist het gedrag van deze groep wilt gaan observeren. Is het bijvoorbeeld een nieuw samengestelde groep? Of zijn er problemen met werken of spelen? Is er sprake van ruzies? Of pesten?

Slide 9 - Tekstslide

Stap 2: Vraagstelling en doel
Wat je te weten wilt komen in deze observatie.
De vraagstelling beschrijf je concreet en meetbaar. Je richt je op het gedrag van de groep (het hoe) en niet op de redenen erachter (het waarom). De vraagstelling beschrijft je in één zin. De meest simpele vorm is:
‘Met wie spelen en werken de leerlingen van groep X het liefst?’ 
Het is de Hoofdvraag voor je onderzoek.
Bij het doel beschrijf je wat jullie op je stageschool met de gegevens willen doen die uit de observatie naar voren zullen komen.

Slide 10 - Tekstslide

Stap 3: Observatiemethode 
Je gaat een sociogram maken. Daarvoor ga je de kinderen een of meerdere vragen stellen over samen werken en samen spelen. Beschrijf in deze stap welke vraag of vragen je gaat stellen en ook hoe, mondeling of schriftelijk. Bedenk ook of je de vraag/vragen verpakt tussen andere vragen om ze minder op te laten vallen. Neem in deze stap alle vragen op en beschrijf en motiveer je werkwijze.

Slide 11 - Tekstslide

Stap 4: plaats datum, situatie etc. 
Hier beschrijf je de concrete gegevens over plaats, datum, etc. van de uitgevoerde observatie. Zo weten collega’s later niet alleen hoe maar ook wanneer deze groep is geobserveerd. Als de werkelijke datum/tijd afwijkt van de geplande, dan neem je in je verslag de definitieve datum/tijd op.

Slide 12 - Tekstslide

Stap 5: De achtergrondgegevens
Beschrijf de groep die je observeert. Hoe groot de groep is, de samenstelling qua leeftijd, jongens en meisjes, etc. In deze stap staan ook de verder uitgewerkte gegevens (details) van stap 1.

Slide 13 - Tekstslide

Stap 6: De observatiegegevens
Je neemt in een sociomatrijs (tabel) de uitkomsten van je onderzoek op. Daarna neem je die gegevens op in een sociogram (grafische uitwerking). Dat kan een cirkeldiagram zijn, maar ook een pijlengrafiek of een ander soort grafiek.

Slide 14 - Tekstslide

Stap 7: Verwerking gegevens, interpretatie en conclusies 
In deze stap interpreteer je de gegevens uit het sociogram. Wat valt je op? Beantwoord met die interpretatie de onderzoeksvraag (stap 2).

Slide 15 - Tekstslide

Stap 8: Vervolgstappen en aanbevelingen 
Bedenk zelf mogelijke vervolgstappen. Kijk daarbij ook naar het doel van de observatie (stap 2). Bespreek stap 7 en 8 met de leerkracht van de groep. Wat gaan jullie doen met de uitkomsten van de observatie? Verwerk de uitkomsten van die bespreking ook in je observatieverslag.

Slide 16 - Tekstslide

Op naar sometics 

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht 8
  • Overleg met je praktijkbegeleider waar je zwaktes en sterktes liggen op het gebied van pedagogisch klimaat.
  • Je gaat vier keer leiding geven aan een groep kinderen (les geven, ondersteuningsactiviteit, pleinwacht), maar je begeleider moet je kunnen voorzien van feedback op je pedagogisch klimaat.
  • Je laat na de vier momenten het beoordelingsformulier invullen (bewaren)
  • Noteer deze feedback, deze heb je nodig voor de opdracht in het volgende semester.

Slide 18 - Tekstslide

Questions? 

Slide 19 - Tekstslide