4.4 Kusten: beleid

Zit je klaar?
Open the lessonup-app/website en wacht op de code!
We beginnen zo snel mogelijk!!
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Zit je klaar?
Open the lessonup-app/website en wacht op de code!
We beginnen zo snel mogelijk!!

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze les
* Je kunt vertellen waarom Nederland te maken heeft met relatieve zeespiegelstijging.
* Je kunt vertellen wat dynamisch kustbeheer inhoudt, welke voorbeelden er zijn en op welke plekken dynamisch kustbeheer niet mogelijk is.  
* Je kunt uitleggen hoe we in Nederland omgaan met risico’s op overstromingen.

* Je kunt de volgende begrippen omschrijven: basiskustlijn, relatieve zeespiegelstijging, Deltaprogramma, dynamisch kustbeheer, Zandmotor, slufter, biodiversiteit, bolwerkvorming, overstromingsrisicobewustzijn.

Slide 3 - Tekstslide

Programma van deze les
Herhaling 4.2 in 6 zinnen

Dynamisch kustbeheer
- Wat, waarom, doelen?
- Project: Zandmotor
- Project: Slufter
- Bolwerkvorming: een groot probleem

Zelfstandig werken

Slide 4 - Tekstslide

Herhaling 4.2
Nederland:
- een delta met in het zuidwesten estuaria
- Waddenkust, Hollandse duinenkust, Zeeuwse estuariumkust
- zachte duinen, wadden en harde dammen, dijken
- getijdenstromingen (eb en vloed) transporteert zand langs de kust van zuid naar noordoosten en golfwerking brengt het zand naar de kust ==> vorming strandwallen, duinen, wandelen Waddeneilanden
- afbraak vooral tijdens stormen in herfst/winter en bij springtij
- kustverdediging na stormen/watersnoodrampen: primaire waterkeringen zoals Afsluitdijk en Deltawerken, dijken op deltahoogte en zandsuppletieSlide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Slide 7 - Tekstslide

In welk deel van Nederland is de bodemdaling het sterkst?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Video

Bodemdaling
Oorzaken:
1. Oxidatie van veen
2. Inklinking klei
3. Gaswinning

1 en 2 zijn het gevolg van de verlaging van het grondwaterpeil:
- vroeger om het "land" geschikt te maken voor landbouw
- droge zomers + opwarming aarde

Slide 10 - Tekstslide

Kustbeleid 2021

Slide 11 - Tekstslide

Kustverdediging
Primaire waterkeringen:
- Afsluitdijk, Deltawerken
- dammen/dijken op deltahoogte
- duinen
zandsuppletie
Bij strandsuppletie wordt het zand op het strand aangebracht.
Bij vooroeversuppletie wordt het zand voor de kust op de zeebodem neergelegd. Natuurlijke processen brengen het zand naar het strand toe.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Welke twee geografische dimensies spelen een rol bij de uitspraak "zacht waar het kan,
hard waar het moet"?
timer
0:30

Slide 14 - Open vraag

Zacht waar het kan: de Zandmotor

Slide 15 - Tekstslide

0

Slide 16 - Video

Zacht waar het kan: de Zandmotor
Erosie door getijdenstromingen (vloedstroom)
Sedimentatie als gevolg van golfwerking loodrecht op kust
Startsituatie 2011

Slide 17 - Tekstslide

Zacht waar het kan: de Slufter

Slide 18 - Tekstslide

Slufter
Op drie plekken in Nederland (Texel, Zeeuws-Vlaanderen en Schoorl,NH) krijgt de zee ruimte om het land binnen te stromen.

Hierdoor zijn op deze plekken bijzondere natuurgebieden ontstaan met veel gradiënten            ==> hoge biodiversiteit

Geef m.b.v. de foto rechts een voorbeeld van een natuurlijke gradiënt.
Gradiënt = geleidelijke overgang

Slide 19 - Tekstslide

Natuurlijke
gradiënten

Slide 20 - Woordweb

Waarom vind je geen slufters in
Zuid-Holland?

Slide 21 - Open vraag

Toekomstige gevaren: bolwerkvorming

Slide 22 - Tekstslide

Bolwerkvorming
= bebouwing langs de kust waardoor de kust het vermogen om zichzelf te handhaven verliest


Denk aan:
- strandhuisjes
- Hondsbossche zeewering (zie foto)
- boulevard
- bungalows in de duinen

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide