Kerntaak 3 - Werkproces 2

B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Opdracht 2. Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden
Opdracht 2. Afstemming van werkzaamheden en begeleiding van medewerkers 
Deze opdracht heeft betrekking op werkproces B1-K3-W2: Stemt de werkzaamheden af.
Opdracht: Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden

Toelichting
Met het organiseren wordt bedoeld dat je de activiteit zowel moet voorbereiden als uitvoeren. De
activiteit kan zowel een sportief als niet sportief karakter hebben. Als voorbeelden kun je denken aan een
sponsorloop, een open dag, een rommelmarkt of aan een clinic/workshop.

Resultaat
Het resultaat van de opdracht moet zijn dat de werkzaamheden afgestemd zijn, waardoor kwaliteit en
continuïteit gewaarborgd zijn.

Slide 3 - Tekstslide

Opdracht 2. Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden 
De complexiteit van de activiteit
De uitvoering van de activiteit dient minimaal één dagdeel te duren. De complexiteit van de activiteit
dient zodanig te zijn dat de student te beoordelen is op alle onderdelen van dit werkproces. De
complexiteit kan vastgesteld worden aan de hand van de volgende criteria:
· Het aantal betrokken medewerkers.
· Het aantal en de complexiteit van de deelnemers (doelgroep).
· De locatie (accommodatie, grootte, verspreiding).
· De aard van de activiteit (voorlichting, scholing, sponsoring, ledenwerving).
· Het beschikbare budget.

Slide 4 - Tekstslide

Opdracht 2. Organiseer een activiteit waarbij sprake is van afstemming van werkzaamheden
Wat moet je laten zien bij deze opdracht?
· Je voert tijdig en regelmatig overleg en stemt de werkzaamheden af met alle betrokkenen.
· Je staat open voor de meningen, ideeën en feedback van anderen. Je houdt rekening met de wensen
en mogelijkheden van de betrokkenen.
· Je verdeelt de taken zorgt er voor dat iedereen weet wat hij moet doen en waarvoor hij
verantwoordelijk is.
· Je houdt rekening met de haalbaarheid van de werkzaamheden. Je bespreekt eventuele knelpunten.
· Je draagt actief bij aan de onderlinge samenwerking.

Slide 5 - Tekstslide

Bewijslast?
Wat moet er in het portfolio worden opgenomen?
Voor opdracht 2 moet het volgende opgenomen worden in het portfolio:
1. Een verslag van de voorbereiding van de activiteit waaruit duidelijk wordt hoe de werkzaamheden
verdeeld en afgestemd zijn. Uit het verslag moet blijken dat de betrokkenen gedurende het hele
trajecten wisten wat ze op welk moment moesten doen.
2. Het beoordelingsprotocol van de uitvoering.
3. Een kort evaluatieverslag van deze opdracht (wat ging er goed, wat ging er minder goed, wat zijn de
aandachtspunten/leerpunten voor de volgende keer).

Slide 6 - Tekstslide

Beoordeling B1-K3-W2Beoordeling B1-K3-W1

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Competentie 1 wordt door de opleiding  beoordeeld. 
Competentie 2,3 en 4 worden door het werkveld beoordeeld. 

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Aandachtspunten beoordeling
- De beoordeling moet met een blauwe pen ingevuld worden. 
- Bij een onvoldoende beoordeling (score 1 of 2) MOET er een onderbouwing zijn. 
- Bij een voldoende / goed beoordeling (score 3 of 4) is een onderbouwing wenselijk. 
- Bij een uitmuntende beoordeling (score 5) MOET er een onderbouwing zijn. 
- De datum = de datum van uitvoering.
- Het werkveld zorgt dat de naam en handtekening van de beoordelaar in de daarvoor bestemde komt. (Houdt voldoende ruimte voor naam en handtekening van tweede beoordelaar van de opleiding).


Slide 11 - Tekstslide

Acties B1-K3-W2
Oriëntatiefase (initiatieffase): 
- Ga brainstormen over hoe jij invulling wil geven aan dit werkproces en hoe je hier vrijwilligers/medewerkers in gaat betrekken (verplicht - minimaal 4!)
   Mogelijkheden: clinics, (themagerichte) sportinstuif, sporttoernooi, sportevenement.
- Bespreek de opdracht en jouw ideeën met je praktijkopleider.  
- Maak een beslissing hoe je invulling gaat geven aan je werkproces en wanneer deze plaats zal gaan vinden. 
- Communiceer je invulling en datum van uitvoering met je docent. 

Slide 12 - Tekstslide

Acties B1-K3-W2
Voorbereidingsfase:
Maak een stappenplan waarin onderstaande sowieso naar voren komt;
- Welke acties moet jij doen om je medewerkers/vrijwlligers te werven?
   (wegzetten in tijd - datum)
- Hoe ga je je medewerkers/vrijwilligers voor, tijdens en na je activiteit informeren/betrekken?
   Welke afspraken maak je met hen en welke verwachtingen heb je van hen? 
- Hoe ga je met je medewerkers/vrijwilligers evalueren; welke vragen stel je?
   (verwerken in je portfolio) 

Tip: Gebruik hiervoor het 6-stappenplan vrijwilligers werven en plaatsen, denk aan vrijwlligersprotocollen! 


Slide 13 - Tekstslide

Acties B1-K3-W2
Uitvoeringsfase + nazorg: 
- Zorg dat je praktijkopleider op de hoogte is van de invulling van je werkproces. 
- Neem voorafgaand aan de uitvoering het beoordelingsprotocol van het werkproces door met
   je praktijkopleider. 
- Voer je werkproces uit. 
- Evalueer je uitgevoerde werkproces met je medewerkers/vrijwilligers. 
- Evalueer je uitgevoerde werkproces met je praktijkopleider. 
- Laat je uitgevoerde werkproces beoordelen door je praktijkopleider; zie sheet
   aandachtspunten beoordeling. 

- Schrijf een evaluatieverslag zoals het in het werkproces beschreven staat. 

Slide 14 - Tekstslide

Veel succes! 

Slide 15 - Tekstslide