Giải bài toán liên quan đến phép trừ số có đến 4 chữ số - Problem solving involve to 4- digits subtraction

Lesson 2
MTBH: Giải bài toán liên quan đến phép cộng, trừ số có 4 chữ số
Problem solving involve 4- digits subtraction
TCTC:
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để giải bài toán.
Có thể cộng, trừ các số có 4 chữ số một cách chính xác.1 / 5
volgende
Slide 1: Tekstslide
MathsPrimary Education

In deze les zitten 5 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Lesson 2
MTBH: Giải bài toán liên quan đến phép cộng, trừ số có 4 chữ số
Problem solving involve 4- digits subtraction
TCTC:
Có thể lựa chọn phép tính phù hợp để giải bài toán.
Có thể cộng, trừ các số có 4 chữ số một cách chính xác.Slide 1 - Tekstslide

Starter: 
Cộng, trừ hai số có đến 4 chữ số. ( Add or subtract two numbers to 4- digits.)

Slide 2 - Tekstslide


Chiếc xe của chú Hoàng có giá là £2,519. Chiếc xe của cô Lan có giá là £3,200. Giá chênh lệch giữa hai chiếc xe là bao nhiêu?

(Mr Hoang’s car cost £2,519. Mrs Lan’s car cost £3,200 What is the difference between the cost of the two cars?)

Slide 3 - Open vraag

Jade đang nghĩ đến một số. Khi bạn ấy cộng số đó với 2753 thì câu trả lời là 5000. Số ban đầu của Jade là số nào?

(Jade is thinking of some. When she adds that number to 2753, the answer is 5000. What number dis start?)

A
7753
B
2247
C
2347
D
7763

Slide 4 - Quizvraag

Plenary:
Eva tạo số có 5 chữ số. (Eva makes a 5-digit number.)

Mo tạo số có 4 chữ số. (Mo makes a 4-digit number.)

Hai số hơn kém nahu 3,465. ( The difference between their numbers is 3,465.)

Sô của hai bạn có thể là số nào? (What could their numbers be?)

Slide 5 - Woordweb