Academische Pabo

1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
CommunicatieBasisschoolGroep 8

In deze les zitten 14 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

De academische pabo van Iselinge Hogeschool staat voor een vierjarig studieprogramma en
is bedoeld voor excellente havisten en vwo’ers. In vier studiejaren ronden academische pabostudenten de pabo én de premaster Onderwijs wetenschappen van de Open Universiteit af en kunnen zij direct doorstuderen aan de masteropleiding Onderwijswetenschappen. 
 • Naast lesgeven een actieve bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van onderwijs
 • Brug slaan tussen wetenschap en onderwijs 

Slide 2 - Tekstslide

Naast lesgeven, willen zij namelijk een actieve bijdrage leveren aan de verhoging van de kwaliteit van het basisonderwijs.  Op deze manier willen
de academische pabostudenten een brug slaan tussen onderwijs en (wetenschappelijk) onderzoek, zodat er een verbinding ontstaat tussen onderwijs, onderwijsontwikkeling en
onderzoek. 
Gericht op visie ontwikkeling
analytisch denkend

Slide 3 - Tekstslide

Eigenheid van de student. 

Zie ook document eigenheid en studeerbaarheid

Waar kun je zien dat de student het in zijn hoofd heeft zitten, even tijd moet krijgen om dit te verwoorden en te uiten. Is de mentor ervan doordrongen dat dit een talent is? Die je kunt koesteren en uitbouwen. Kent de mentor de eigenheid van de academische student?  die heeft die denktijd nodig. De student lijkt niet proactief, maar denkt juist
eerst na.

Voorbeeldfunctie en stimulans van de andere student, ze benaderen
situaties anders en dat is een verrijking binnen de opleidingsschool.

Dit is niet bij alle academische studenten het geval Soms zitten de afgestudeerden nog meer in hun hoofd en komt dat er pas na een paar jaar uit. In hun hoofd zijn ze dan al bezig met visie-ontwikkeling, maar ze zijn voorzichtig in het delen hiervan. Dit past bij hun analytisch denken.
Ze kiezen veel voor het pedagogische modules in het derde en vierde jaar. Dat is herkenbaar en terug te zien in de praktijk. Ze komen later tot bloei dit heeft aandacht nodig om door te ontwikkelen. De potentie komt er nog niet meteen uit. Na vier jaar stopt het niet maar als startende leerkracht helpen stimuleren.

Beroepsrollen
 • Onderwijsverzorger: Goede lk worden!
 • Instructional leader: uitgebreide kennisbasis -  eigen handelen onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek -  helicopterview - kritische blik - ''teacherleader''
 • innovatief ontwerper: focus op onderwijsvernieuwing - probleemoplossend vermogen -  leidende rol bij verbetering onderwijs - behoeften omzetten in ontwerp - procesmatig te werk
 • junior onderzoeker: analytische benaderingswijze -  kennis verschillende onderzoekstechnieken -  kan  onderzoeksvaardigheden vertalen naar praktijk - disseminatie

Slide 4 - Tekstslide

Deze beroepsrollen zijn de bouwstenen van het programma. Op deze manier ontstaan er voor academische pabostudenten kansen om naast het zijn van een goede leerkracht  andere rollen
in te vullen in de onderwijspraktijk. 

Onderwijsverzorger
Studenten van de academische pabo moeten in de eerste plaats een goede leerkracht worden. In de wet Beroepen in het Onderwijs is vastgelegd over welke bekwaamheidseisen een goede leerkracht moet beschikken. Deze bekwaamheidseisen heeft Iselinge Hogeschool uitgewerkt in een gids bekwaamheidseisen en deeltaken. Deze uitwerking geldt ook voor academische leerkrachten.

Instructional leader
Als het gaat om ontwikkelen, leren, didactiek en instructie heeft de academische leerkracht
een uitgebreide kennisbasis. Hij is bekend met actueel, wetenschappelijk en internationaal onderzoek en gebruikt deze bevindingen om zijn eigen pedagogisch en didactische handelen
vorm te geven. Zijn handelingsrepertoire is uitgebreid en onderbouwd, waarbij steeds een wisselwerking tussen theorie, praktijk en reflectie plaatsvindt. De academische leerkracht is in staat om met een helikopterview vanuit verschillende niveaus (micro, meso-, en
macroniveau) en met een kritische blik naar het onderwijs te kijken. Tevens is hij een kartrekker en kan hij de rol van teacher-leader vervullen, waarbij hij zijn collega’s enthousiasmeert, inspireert en aanspoort om aan de slag te gaan met de opgedane inzichten.

Innovatief ontwerper
De academische leerkracht heeft een nadrukkelijke focus op onderwijsvernieuwing en ziet
kansen om nieuwe dingen uit te proberen. Het probleemoplossend vermogen van de
academische leerkracht komt in het proces van ontwerpen duidelijk naar voren. Hij is
innovatief, creatief en heeft een leidende rol bij innovaties en verbetering van het onderwijs.
De academische leerkracht is in staat om behoeften om te zetten in een ontwerp, waarbij hij
het proces van ontwerpen, uitproberen, evalueren en bijstellen doorloopt. Hij maakt bij het
ontwerpen gebruik van literatuur, heeft aandacht voor het inzetten van multimedia en gaat
procesmatig en iteratief te werk.

(junior) onderzoeker
De academische leerkracht heeft een onderzoekende houding en is in staat om zelfstandig onderzoek te doen. Dit onderzoek levert een bijdrage aan de kwaliteit van het eigen onderwijs, van het onderwijs in de school of van de beroepsgroep. De academische leerkracht heeft een analytische benaderingswijze, kent verschillende onderzoeksmethodieken en
beschikt over methodologische kennis (kennis van het opzetten en uitvoeren van een onderzoek). Hij kan zijn onderzoeksvaardigheden functioneel inzetten en kan de uitkomsten
van zijn onderzoek vertalen naar praktisch bruikbare adviezen voor de onderwijspraktijk, waarbij hij aandacht besteed aan disseminatie-activite (verspreiden)
Profiel opleidingsschool
 • houdt zich sterk bezig met innovatie en onderzoek
 • activiteiten t.b.v. professionalisering zijn toegankelijk voor studenten 
 • heeft academisch opgeleide leerkrachten in de school die de student kunnen begeleiden op alle beroepsrollen
 • ruimte om bredere taken op zich te nemen ; deelname aan academische werkplaats
Zie document
Beschrijving opleidingsschool netwerk Academische Pabo

Slide 5 - Tekstslide

Het opleiden in school is duurzaam verankerd in een opleidingsplan. Dit is voor alle opleidingsscholen vastgelegd in het opleidingsplan.
Profiel opleidingsschool
Dit is een opleidingsschool die zich sterk met innovatie en onderzoek bezighoudt. Daarnaast werken er op deze basisschool academisch
opgeleide leerkrachten, zodat de academische pabostudenten niet alleen op hun beroepsrol van onderwijsverzorger goed begeleid kunnen worden, maar ook op de andere drie beroepsrollen.

De academische
pabostudent gebruikt de twee stagedagen uiteraard om lessen te geven en activiteiten uit te
voeren, maar krijgt daarnaast ruimte van de opleidingsschool om wat bredere taken op zich te nemen. Bijvoorbeeld het analyseren van toetsresultaten, het in gesprek gaan met de directeur of
intern begeleider of het leveren van een bijdrage aan diverse schoolinnovaties
Profiel mentor

 • Helpt de student om de juiste begeleiding te vinden binnen de beroepsrollen
 • Weet dat leerbehoeften ''anders'' zijn (niet alleen maar ''meer'' aankunnen)

Zie document
Beschrijving opleidingsschool netwerk Academische Pabo

Slide 6 - Tekstslide

Profiel mentor
Helpt de student de begeleiding te vinden binnen de school die hij nodig heeft om de vier beroepsrollen zich eigen te maken
Wanneer de mentor zelf niet alle
vier de beroepsrollen kan begeleiden.

Weet dat de leerbehoeften van academische studenten anders zijn en zich niet alleen richten op het ‘meer aankunnen’ waardoor, hij zijn begeleidingsstijl kan
afstemmen op de leerbehoefte van de student
Profiel schoolopleider
 • Neemt deel aan netwerkoverleg academische Pabo 
 • inhouden modules
 • oppakken begeleiding

Slide 7 - Tekstslide

De opleiders van academische pabostudenten komen vier keer per studiejaar bij elkaar in het
netwerk academische pabo. Gedurende dit netwerkoverleg worden de inhouden van de modules
met de begeleiders doorgesproken, worden er afspraken gemaakt over het oppakken van de begeleiding en worden er innovaties voorgesteld en doorgesproken. 
Academische werkplaatsen
Initiatief van:
Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland -  de Open Universiteit - Iselinge Hogeschool.

 • Willen zichtbaar zijn: publicaties vaktijdschriften - presentaties symposia - verzorgen workshops
 • richten zich vaak op gebieden die nog niet ‘ontgonnen' zijn: vaak al wel wetenschappelijk onderzoek, maar nog geen weg gevonden naar de praktijk

Slide 8 - Tekstslide

Het is een initiatief van drie partijen die
hierover samen afspraken hebben gemaakt: het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland, de Open
Universiteit en Iselinge Hogeschool
. De Academische Werkplaats laat graag van zich horen. We willen zichtbaar zijn door op symposia te presenteren, door te publiceren in vaktijdschriften en
door workshops te verzorgen. In alle werkplaatsen wordt mooi onderwijs ontwikkeld dat in zekere zin
grensverleggend en spannend is. De activiteiten richten zich vaak op gebieden die nog niet ‘ontgonnen’
zijn. Soms is hierover wetenschappelijk al het nodige onderzocht, maar heeft het de weg naar de praktijk
nog niet gevonden


Professionaliseringsaanbod  2022-2023
Zie de uitgebreide toelichting per werkplaats

Slide 9 - Tekstslide

Zie uitgebreide toelichting per werkplaats in de mail.

Het is een initiatief van drie partijen die
hierover samen afspraken hebben gemaakt: het Partnerschap Opleiden in School Oost-Gelderland, de Open
Universiteit en Iselinge Hogeschool

. De Academische Werkplaats laat graag van zich
horen. We willen zichtbaar zijn door op symposia te presenteren, door te publiceren in vaktijdschriften en
door workshops te verzorgen. In alle werkplaatsen wordt mooi onderwijs ontwikkeld dat in zekere zin
grensverleggend en spannend is. De activiteiten richten zich vaak op gebieden die nog niet ‘ontgonnen’
zijn. Soms is hierover wetenschappelijk al het nodige onderzocht, maar heeft het de weg naar de praktijk
nog niet gevonden

Wat betekent meedoen in de Academische Werkplaats?
Wat levert deelname aan de Academische Werkplaats op?
 U werkt samen met andere (aanstaande) onderwijsprofessionals aan een relevant en uitdagend
thema.
 U denkt mee in het oplossen van een onderwijsprobleem. Daarbij zult u volgens een bepaalde
systematiek leren hoe u ontwerpgericht onderzoek kunt doen.
 U verwerft kennis en vaardigheden in het te onderzoeken thema en onderzoeksvaardigheden die
bij kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs in uw eigen school.
 U ontwerpt een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: een instrument, een aanpak, een
handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen uw eigen school en op andere scholen.
 U werkt mee aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor uw collega’s in de
vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc.
Wat wordt van u verwacht?
 Enthousiasme, vindingrijkheid en een innovatieve inslag.
 U bent werkzaam in het onderwijs en kiest ervoor om twee jaren mee te doen aan de werkplaats.
 U bent tijdens acht werkdagen per jaar beschikbaar voor de werkplaats (acht woensdagmiddagen
van half 3 tot half 6).
 U kunt jaarlijks 80 uren bijdragen aan de werkplaats (40 uur door aanwezig te zijn en mee te
ontwerpen, 40 uur door ontwerpen te testen in de eigen praktijk).
 Voor de deelname binnen de Academische Werkplaats worden binnen de eigen school 80 uur
professionaliseringsruimte toegekend.
Meedoen aan een academische werkplaats
 • Meedenken in het oplossen van een onderwijsprobleem
 • kennis en vaardigheden die kunnen bijdragen aan de verbetering van het onderwijs in uw eigen school.
 • ontwerpen van een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: (bijvoorbeeld een instrument, een aanpak, een handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen uw eigen school).
 • Meewerken  aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor uw collega’s (bijvoorbeeld in de vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc).

Slide 10 - Tekstslide

Wat betekent meedoen in de Academische Werkplaats?
Wat levert deelname aan de Academische Werkplaats op?
U werkt samen met andere (aanstaande) onderwijsprofessionals aan een relevant en uitdagend thema.
U denkt mee in het oplossen van een onderwijsprobleem. Daarbij zult u volgens een bepaalde systematiek leren hoe u ontwerpgericht onderzoek kunt doen.
U verwerft kennis en vaardigheden in het te onderzoeken thema en onderzoeksvaardigheden die
bij kunnen dragen aan de verbetering van het onderwijs in uw eigen school.
U ontwerpt een concrete oplossing voor een onderwijsprobleem: een instrument, een aanpak, een
handleiding of iets anders dat bruikbaar is binnen uw eigen school en op andere scholen.
U werkt mee aan het beschikbaar stellen van de ontworpen materialen voor uw collega’s in de vorm van een studiedag, een praktijkartikel, een workshop, etc.


Verwachtingen en inspanningen?
 • 2 jaren meedoen aan de werkplaats
 • 8 werkdagen per jaar beschikbaar voor de werkplaats (acht woensdagmiddagen van half 3 tot half 6).
 •  jaarlijks 80 uren bijdragen aan de werkplaats (40 uur door aanwezig te zijn en mee te
ontwerpen, 40 uur door ontwerpen te testen in de eigen praktijk).
 • Er wordt  binnen de eigen school 80 uur
professionaliseringsruimte toegekend.

Slide 11 - Tekstslide

Wat wordt van u verwacht?
 Enthousiasme, vindingrijkheid en een innovatieve inslag.
 U bent werkzaam in het onderwijs en kiest ervoor om twee jaren mee te doen aan de werkplaats.
 U bent tijdens acht werkdagen per jaar beschikbaar voor de werkplaats (acht woensdagmiddagen
van half 3 tot half 6).
 U kunt jaarlijks 80 uren bijdragen aan de werkplaats (40 uur door aanwezig te zijn en mee te
ontwerpen, 40 uur door ontwerpen te testen in de eigen praktijk).
 Voor de deelname binnen de Academische Werkplaats worden binnen de eigen school 80 uur
professionaliseringsruimte toegekend.
Voorwaarden
 • Vastleggen in Opleidingsplan
 • minimaal 1 collega met een Master
 • Deelname aan een van de academische werkplaatsen of voornemens dit te doen

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies