Herharling_uitdieping_en_uitbreiding_hadith

Inleiding hadithwetenschappen: inleiding
https://LessonUp.app/invite/h/W5d9Bhip8EHz8uTFZ
1 / 53
volgende
Slide 1: Tekstslide
Hoger onderwijs

In deze les zitten 53 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 200 min

Onderdelen in deze les

Inleiding hadithwetenschappen: inleiding
https://LessonUp.app/invite/h/W5d9Bhip8EHz8uTFZ

Slide 1 - Tekstslide

 °Oeloêm al-Hadîth = verzamelnaam

Deze wetenschap gaat over onderzoekmethodes en principes om de authenticiteit en correctheid van de Hadith vast te stellen. Het is de bedoeling om een zo objectief mogelijk oordeel te kunnen vormen van de Hadith. Men is er zich immers van bewust dat er veel vervalste hadîth in omloop zijn. Dus men wil er de vervalste uit halen en alleen de meest authentieke overhouden.
'oesoêl al-Hadth vormt de basis van Ulûm al-Hadith.¨
°oeloêm’ is een meervoudsvorm. Sommigen menen dat er wel 50 zijn.

Slide 2 - Tekstslide

°oeloêm’ is een meervoudsvorm. Sommigen menen dat er wel 50 zijn.
Voorbeelden van subdisciplines van °Oeloêm al-hadith:
• Hoe word Hadith ontvangen?
• Overlevering van Hadith
• Hoe worden de collectie opgesteld?
• Wat zijn de biografieën van overleveraars?
• Wat zijn de verborgen gebreken van een Hadith?
• Schijnbare conflicten tussen Hadith en hoe deze op te lossen?
• Vreemde uitdrukkingen Hadith,
• …

Slide 3 - Tekstslide

Zie presentatie 2
https://LessonUp.app/invite/h/Dwa42uHpN2HAi7euN

Slide 4 - Tekstslide

Hadith: Wat is het? definitie?
vraagje: Geef de definitie van de hadith?

Het meervoud van het woord hadîth is ahâdîth en het betekent letterlijk ‘datgene wat verteld wordt’. In het Nederlands wordt het woord hadîth veelal vertaald als overlevering of als uitspraak van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en dit is ook wat de Islamitische betekenis van het woord inhoudt. Een hadîth geeft een handeling, een uitspraak of een (stilzwijgende) goedkeuring van de Profeet Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) weer, die hij verricht, gezegd of goedgekeurd heeft. Daarnaast zijn er ook overleveringen die het karakter van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschrijven en deze beschrijvingen worden ook tot de hadîth gerekend.

Slide 5 - Tekstslide

Wat is het doel van een hadith: (in het algemeen)
De ahâdîth helpen ons bij het juist praktiseren van de islam, want onder andere door middel van de overleveringen kunnen we inzicht krijgen hoe de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zijn leven inrichtte, hoe hij de islam praktiseerde en hoe hij reageerde in verscheidene situaties. Hij, als Profeet van Allah, wist het beste hoe de islam op de beste wijze gepraktiseerd moet worden. Allah de Verhevene heeft hem (vrede en zegeningen zij met hem) als leraar naar de mensheid gestuurd en het is hem die wij dienen te volgen.

Slide 6 - Tekstslide

Wat is het zo bijzonder aan de hadith?
Het bijzondere van de ahâdîth is dat zij al langer dan 1400 jaar geleden steeds van generatie op generatie overgeleverd wordt. Verschillende metgezellen hadden de verheven taak om de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te horen, te onthouden en door te geven en zij namen deze taak uiterst serieus. Zij hebben overleveringen doorgegeven met daarin de kleinste details beschreven. Situaties die wij vandaag de dag zouden vergeten, onthielden zij en gaven zij door. De metgezellen (en ook degenen die na hen kwamen) hebben een zeer belangrijke rol gespeeld bij het doorgeven van uitspraken, bevestigingen en handelingen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zij hebben er, met de wil van Allah, voor gezorgd dat wij tot op de dag van vandaag nog steeds in staat zijn om de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te volgen en om de islam te praktiseren op basis van de Koran en de soenna.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is het verschil tussen overleveraars en verzamelaars?
Na de overleveraars kwamen de verzamelaars, zoals Boekharie en Moeslim, die een grote rol hebben gespeeld bij het overbrengen van ahâdîth, zodat we het vandaag de dag alsnog kunnen gebruiken. Zij hebben grote reizen gemaakt en vele mensen gesproken om overleveringen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) te verkrijgen. Hun eisen die zij stelden aan overleveraars waren streng, maar wel rechtvaardig. Het kwam zelfs voor dat een verzamelaar een lange reis afgelegd had, de hadîth wilde opnemen, maar dat hij erachter kwam dat de overleveraar niet betrouwbaar genoeg was en terugkeerde, zonder de hadîth. Zij hebben de overleveringen vastgelegd in hun boeken, zodat wij er tot op de dag van vandaag nog altijd nut van kunnen hebben.

Slide 8 - Tekstslide

Classificatie van de Hadith
Eerder hebben we gezegd dat een hadîth een tekst is waarin iets vermeld wordt over de
profeet. In de loop der tijd hebben geleerden zoveel mogelijk overleveringen verzameld over
de profeet. We weten echter dat er mensen zijn geweest die doelbewust iets hebben verzonnen
en dit hebben toegeschreven aan de profeet. De geleerden hebben zeer zorgvuldig alle
overleveringen gerangschikt en geclassificeerd naar de betrouwbaarheid van een overlevering.
Zo zijn er overleveringen die zeer betrouwbaar zijn en overleveringen die verzonnen zijn en
dus niet betrouwbaar worden geacht.

Slide 9 - Tekstslide

Terminologie van de hadith
vraagje: Hoe wordt de hadith geclassificeerd?
1. Hadith Moetawâtir: deze overlevering is volgens de islamitische geleerden een zeer
betrouwbaar overlevering. Er is geen twijfel aan de betrouwbaarheid. Deze overlevering is
door meerdere personen overgeleverd, waardoor er geen twijfel meer bestaat.
2. Âhâd: Een hadith die door één enkele metgezel wordt overgeleverd.

2.1 Hadith Sahîh:
een betrouwbare hadîth. De overleveraars van deze hadîth zijn allemaal 
betrouwbaar men heeft geen twijfel dat ze de waarheid hebben gesproken.
2.2 Hadîth Hassan: een betrouwbare hadîth. De overleveraars van deze hadîth zijn allemaal
betrouwbaar ( in minder mate dan 2.1) men heeft geen twijfel dat ze de waarheid hebben gesproken.
2.3 hadîth Da°îf: een overlevering waarin men niet de zekerheid heeft of het verzonnen is of
niet. Een zwakke overlevering. Sommige geleerden zoals Ahmad b. Hanbal nemen ook een
zwakke overlevering als dalîl (bewijs). De meerderheid van de geleerden nemen het echter niet als dalîl voor geloofs- en fiqhzaken maar wel de de deugden van de daden.
2.4 hadîth Ghayr Sahîh of hadîth Mawdoê°: zijn overleveringen die verzonnen zijn. Deze
overleveringen kunnen geen bewijs zijn voor een uitspraak.

Slide 10 - Tekstslide

Soenna: Wat is het? Definitie
Het woord Soenna betekent methode, voorbeeld of weg. Het slaat op datgene wat de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei, deed of waar hij het mee eens was. De Soenna van de Profeet benadrukt de natuurlijke behoeften, die elke mens heeft. De Koran verduidelijkt dat. Op een praktische niveau hebben we de Soenna nodig om er achter te komen, hoe wij de belangrijkste verplichtingen zoals Salât, de vasten in de Ramadan en de Hadj moeten verrichten. Voor zulke daden van aanbidding mag er niets aan de Soenna toegevoegd worden, maar er mag ook niets weggelaten worden. Bijvoorbeeld, in de Koran staat dat wij de Salât of het gebed moeten verrichten. De Profeet laat ons zien hoe dat moet en draagt ons op: “Bid zoals je mij hebt zien bidden.” Er mag niets aan deze manier om het gebed te verrichten toegevoegd of weggelaten worden. De qoeran draagt ons op de Hadj te verrichten en de weldaad daarvan te ondergaan. De Profeet laat ons zien hoe we de Hadj moeten uitvoeren en beveelt ons: "Neem mij als voorbeeld voor het uitvoeren van de riten van de pelgrimage." De pelgrims moeten daarom de Hadj op dezelfde manier uitvoeren als hij het deed en mogen slechts de variaties aanbrengen, die hij toestond. De qoeran vertelt ons dat de Moslims overleg met elkaar plegen om hun zaken te behartigen. De Soenna laat ons zien hoe dat ging en gedaan kan worden. De qoeran beveelt ons goed te doen, want God heeft degenen die goed doen, lief. Hoewel het veel manieren aangeeft om goed te doen, geeft de Soenna van de Profeet meer precieze aanwijzingen hoe goed te doen en liefdadigheid of sadaqa in de praktijk te brengen. 
We moeten daarom meer van de Soenna weten, en niet alleen wat de Profeet deed, maar ook waarom en hoe hij iets deed.

Slide 11 - Tekstslide

Hadithvervalsing:
Wetenschap hierover = wad°oe ‘al Hadith
De ganse bestaansreden van Hadithwetenschappers is opgebouwd om de vervalsingen eruit te halen. Vervalsingen zijn vaak te wijten aan politieke problemen. Een vervalste Hadith wordt mawdoê° Hadith genoemd.
Soms gebeurt een vervalsing met vrome bedoelingen. Soms zit de fraude in de keten van overleveraars, soms in de matn en soms in beide (bijvoorbeeld om mensen aan te raden bepaalde stukken uit qoeraan vaker te lezen). Vervalsingen vanuit vrome bedoelingen zijn het moeilijkst te achterhalen. Ze begonnen tegen het einde van de eerste eeuw van de hidjra. Dit kwam o.a. door de vele gebiedsuitbreidingen, vele immigranten, veel bekeerlingen die niet steeds goed Arabisch kenden, … Deze waren een gemakkelijke ‘prooi’ door het gebrek aan kennis.  Mensen begonnen de soenna te gebruiken om hun eigen visie mee te geven, om hun eigen punten kracht bij te zetten.  

Slide 12 - Tekstslide

Hadithvervalsing: het vervolg
Opzettelijke vervalsingen = mawdoê°a.
Wanneer men onopzettelijkheid, slordigheid of onnauwkeurigheid vindt dan wordt de Hadith bâtil genoemd.
Alle groepen en sektes hebben vervalst. Enkel de Kharidjieten omdat ze dit zien als een grote zonde die gelijk staat met ongeloof en volgens hen mag de ‘dader’ gedood worden.  Er zijn verschillende motieven die meespelen om te vervalsen: juridisch, theologisch, politiek, tribaal of linguïstisch (bijvoorbeeld om aan te tonen dat deze of gene de beste zijn, vaak de eigen stam).  Een ex-moslim wordt moertadd genoemd.  
Ook komen vervalsingen voort uit verhalen van predikers, verhalenvertellers, die hun verhalen met meer emoties brengen om populair te zijn. Dit is vaak de oorzaak van een vervalsing.

Slide 13 - Tekstslide

Hoe kunnen we vervalsingen nu herkennen? 
Sowieso zijn meestal verdiensten van eten, maanden, stammen, voedsel, … vervalst.

Isrâ’iliyyât:
vertellingen door mensen met joodse en christelijke achtergrond. Bekeerlingen vertellen vanuit hun traditie en dit drong binnen bij de Koran uitleg. Vaak ook te wijten op de vroegere geschiedenis van voor de islam. Vb van zo’n bekeerling is Abd Allah b Sallaam, Ka°b al Ahbar en Wahb b. Munnabbih. Vaak zijn het dan verhalen van vroeger profeten. Ibn Hanbal en Ibn Taymiyya waren heel kritisch. Ibn Hanbal wilde de isrâ’iliyyat en al de andere vervalsingen uitbannen.  

Slide 14 - Tekstslide

Hoe? 
- opzoeken overleveraars
 - hun reputatie
- onderzoek naar de mogelijkheid van ontmoeting
- onderzoek van de mogelijkheid van het meemaken van de gebeurtenis
- criteria die betrekking hebben op de tekst van de Hadith.
- taal en stijl van Hadith
- irrationele betekenis (zoals dat de ark van Noah 7 keer rond de Ka°ba is gegaan)
- betekenis die strijdig is met het principe van de Qoeran
- die in strijd is met de geschiedenis
- sektarisch fanatisme (vb. de uitmuntende kwaliteiten van Ali b. abî talib (radiya Allahoe °alayhi))
- zou normaalgezien door meerdere mensen bekend moeten zijn, zeker als het over regels gaat die terug te leiden zijn op gebed en woedoe
- als de Hadith een grote straf of grote beloning belooft voor een kleine daad.

Slide 15 - Tekstslide

Al-Jarh wat-Ta°dîl
Inleiding

Al-Jarh = de reputatie van de hadithoverleveraar wordt aangetast, dus is het niet geschikt om het over te leveren. 
Ta°dîl = er is beweerd dat de persoon wél een goede reputatie had, dus is het wél geschikt om het over te leveren. 

Er wordt zowel gekeken naar wat andere mensen zeggen over de persoon, als naar de verschillende teksten die die persoon heeft overgeleverd, of hadith klopt; vb: alle leerlingen hebben een goede tekst, één leerling heeft een fout, dus leerling heeft een fout gemaakt, vb: alle leerlingen hebben een foute tekst, dus de fout ligt bij de leerkracht. 

Bewijs over de reputatie van de hadithoverleveraar: vb: achtergrondinformatie die schadelijk is voor hem; dit kan ertoe leiden dat de integriteit in twijfel wordt gebracht. 


Slide 16 - Tekstslide

Indeling betrouwbaarheid en gradatie
Opmerking: algemeen wordt gesteld dat de generatie dichtbij de profeet betrouwbaar is

(1) Ta°dil
• Metgezellen
• Thiqât Dâbitoên = absoluut betrouwbaar
• Thiqât = persoon is betrouwbaar en heeft een goed geheugen
Sadoêq: iemand die de waarheid spreekt en van wie we de tradities kunnen aannemen
Sadoêq Yahim = iemand die de waarheid spreekt, maar af en toe fouten maakt, niet met opzet; dit is ‘aanvaardbaar’, maar niet zo erg betrouwbaar

Slide 17 - Tekstslide

(2) Jarh: hadithoverleveraars die niet integer bevonden werden, werden ingedeeld in rangen.
 • Majhoêl al-hal: persoon van wie de integriteit onbekend is
 • Da°if: zwakke overleveraar; hadithgeleerden vertrouwen hem niet, sommigen hebben negatief bewijs tegen hem.
 • Majhoêl: obscuur: persoon is niet bekend
 • Matroêk: verlaten = iemand over wie het bewijs bestaat dat zijn integriteit niet helemaal deugde, dus zijn hadith is niet betrouwbaar.
 • Moettaham bil-kadzib: beschuldigd van leugens en bedrog
 • Kaddzâb: leugenaar-bedrieger
Wada°: vervalser van een hadith, doet dit opzettelijk

Opmerking: kwaadspreken over een persoon is in dit geval en in deze context wél toegestaan, om de hadith te beschermen, maar het moet niet door zomaar iedereen gedaan worden. Het wordt enkel geaccepteerd door geleerden die deskundig zijn in dit gebied. 

Slide 18 - Tekstslide

°Ilal al-hadith
= gebreken die niet overduidelijk zijn. De gebreken kunnen zich bevinden in de (1)overleveringsketen (isnâd) van de tekst als (2)in de tekst van de hadith zelf; vb (1) bepaalde persoon wordt niet genoemd in de isnâd, vb (2) matn: extra woorden toegevoegd door de overleveraar - verschillende hadith worden met elkaar vermengd (?)

Er is een methodologie ontwikkeld om de gebreken eruit te halen; hoe? 
• informatie naast elkaar leggen en vergelijken --> wat zijn de discrepanties?
• Én kijken naar de betrouwbaarheid van de overleveraar

Bij °ilal al-hadith gaat het enkel om de betrouwbaarheid van de hadithwerken, dus enkel sahih en hassan (dus niet da°if

Slide 19 - Tekstslide

Verschillende mogelijke gebreken:
• Twee verschillende hadith worden bij elkaar gevoegd; vaak gaat het om hadith waarbij één overleveringsketen niet helemaal volledig is. --> De tekst bestaat uit 2 verschillende hadith.
• Iemand uit Medina overlevert een hadith van iemand van Koefa --> grote afstand tussen deze twee plekken, tenzij hij gereisd heeft.
• Welbekende link is weggelaten uit isnâd; dit komt vrij vaak voor, omdat toch iedereen zou weten van wie die hadith afkomstig is.
• Een naam wordt vervangen door een andere naam; vaak wordt een onbekende naam vervangen door een bekende naam, om de hadith meer betrouwbaarheid te geven.
• De overleveraar noemt iemand als bron van wie hij de hadith niet gehoord heeft.
• Een overleveringsketen gaat terug tot de profeet, de ander houdt op bij de metgezel; het is onduidelijk van wie de hadith is: profeet of metgezel?
Subtiele zaken zijn moeilijk op te sporen (dit vereist kennis en speurwerk)

Slide 20 - Tekstslide

Tadlîs al-hadith
Binnen °ilal lhadith hebben we tadlîs al-hadith = iets wordt verborgen in de hadith
Hadith wordt overgeleverd van iemand die hij wel heeft ontmoet maar niet heeft gehoord ; hij verbergt zijn werkelijke bron.

Slide 21 - Tekstslide

Mogelijke verborgenheden
 • Tadlîs al-isnâd: iemand laat een persoon uit de overleverlingsketen weg, omdat hij de zwakheid van de hadith wil verbergen (vb: zwakke overleveraar)
Tadlîs asj-Jsoeyoêkh: naam wordt verborgen, maar de persoon wordt onder een andere naam opgenomen, dus er is een andere naam voor de overleveraar, maar het wordt niet weggelaten.
Tadlîs al-Bilâd: mensen willen de exacte locatie verbergen, bvb in plaats van een stad of een dorp, noemen ze een ambiguë term, vb: Mâ warâ an-Nahr (an-nahrayn) = wat achter de rivieren

De ergste vorm vinden de geleerden Tadlîs als isnâd; dit is opzettelijk liegen; de overleveraar die het doet, van hem wordt geen hadith aanvaard.
Tadlis asj-Sjoeyoêkh is minder erg; deze tadlis wordt over het algemeen niet aanvaard, behalve als de persoon betrouwbaar is, vb Ibn Abbas

Slide 22 - Tekstslide

Mogelijke redenen van tadlîs
Het kan zijn
• dat de overleveraar ouder is dan de bron en dat hij daardoor terughoudend is in het noemen van zijn bron
• door verwarring, ouderdom, geheugen

Er zijn verschillende redenen waarom een hadith zwak kan zijn; soms is de overlevering van één persoon, soms wordt het met opzet gedaan om de zwakke schakel te verbergen. 
Bij opzettelijke tadlîs (namen worden weggelaten…), wordt de hadith niet geaccepteerd en wordt het als niet-betrouwbaar geacht. (<----> maar als de plaatsnamen bvb anders zijn, kan de hadith wel worden geaccepteerd) 

Slide 23 - Tekstslide

Moesjkil/Moekhtalif al-hadith
• Houdt zich bezig met het conflict binnen hadith
• Er zijn verschillende hadith en uiterlijk spreken ze elkaar tegen --> CONFLICT
• Streeft ernaar om methodes te vinden voor een oplossing van het conflict; dit kan op verschillende manieren.

Slide 24 - Tekstslide

Verschillende manieren
Interpretatie: hadith niet letterlijk lezen, maar figuurlijk
Regels van takhsis toepassen: de tekst van de hadith op specifieke gevallen toepassen
Taqyîd al-moetlaq: niet als absolute regel zien, maar voor specifieke gevallen; in welke context hadith genoemd wordt en of je de betekenis kan beperken tot een specifieke context

Slide 25 - Tekstslide

Waarvoor wordt deze discipline nog gebruikt?
• Deze discipline wordt ook toegepast voor moeilijk te begrijpen hadith (moeilijke woorden…)
• Ook voor conflicten tussen hadith en Qoeran, hadith en natuurwetenschap
• Deze discipline (het vinden van een oplossing…) vergt kennis van hadith en fiqh en ‘oesoêloe lfiqh.
• De discipline moekhtalif al-hadith houdt zich enkel bezig met sahih en hasan hadith, dus conflicten tussen twee authentieke overleverlingen.


Slide 26 - Tekstslide

Er zijn verschillende STAPPEN:
1. Interpretatie: kunnen ze in overeenstemming gebracht worden met elkaar, bijvoorbeeld door het specificeren van de inhoud van verschillende hadith…. Indien dit niet mogelijk is --> 2) 
2.Kijken of er een chronologische volgorde kan worden vastgesteld tussen twee hadith. Indien dit zo is, kan het zijn dat er sprake is van naskh (abrogatie), vb: bezoeken van graven, moet’a. Indien dit niet mogelijk is moet men één hadith verkiezen boven de andere --> 3) 

Slide 27 - Tekstslide

3. Preferentie = Tardjih: één hadith moet boven de andere worden gesteld; hiervoor is een methode bepaald:
 • kijken naar overleveraars en omstandigheden
 • tekst hadith; letterlijke/conceptuele overlevering:  Indirecte rede. Hadith van Medina krijgt de voorkeur boven een hadith van Mekka.  
 • Hadith specificeren boven de andere: 
 1. Hadith letterlijke betekenis boven metafoor
 2. Hadith verbod boven toestaan
 3. Hadith geen straf boven wel straf
 4. Indien dit niet mogelijk is , worden beide hadith buiten werking gesteld; dus er wordt niet naar gehandeld. --> 4
4. Suspentie – tawaqqoef

Slide 28 - Tekstslide

Opmerking:
 interpretatie is niet helemaal onomstreden; sommigen zijn tegen metaforische interpretatie (vb Ibn Taymiyya); ze vonden dat je enkel naar de letterlijke betekenis moest kijken; voor hen is de eerste stap niet mogelijk

Slide 29 - Tekstslide

Gharîb al-hadith
 • Ongebruikelijke/vreemde uitdrukkingen in de hadith, niet makkelijk te begrijpen

• Er worden ook boeken geproduceerd waarin uitdrukkingen worden uitgelegd in verschillende contexten, ook in hadith, vb Abu °oebayd at-Taymi heeft een interessant boek geschreven.

Slide 30 - Tekstslide

Naskh = abrogatie:Wat is abrogatie?
• = Opheffen van een regel van de sjari°a (grondwet) door een andere, nieuwe regel, van een latere datum én beide regels zijn afzonderlijk van elkaar bekrachtigd.
• Er is alleen noodzaak tot naskh als er verschil is tussen twee hadith en het conflict kan niet worden opgelost door interpretatie én als hadith betrekking heeft tot de regels van de sharia. Dus het gebruik van naskh is erg beperkt
• Naskh kan ook soms plaatsvinden tussen hadith en Koran (=ingewikkeld) (oesoel lfikh; wordt door hen gedaan)
• Er moet duidelijk een chronologische volgorde vastgesteld worden tussen hadith

Slide 31 - Tekstslide

4 typen van "Naskh"
 • Nask sarih: expliciete mededeling van de profeet, vb: graven bezoeken (eerst is het verboden, dan mag het) 
  Mededeling van een metgezel: vb: profeet heeft iets gezegd, later zegt metgezel dat hij iets op een andere manier heeft gedaan; vb: profeet: wassing plegen – metgezel: profeet heeft regel afgeschaft. ???
• Chronologische volgorde: vb: profeet heeft eerst iets gezegd, later nog iets anders zonder expliciet te zeggen dat hij het vorige afschaft.
Consensus: abrogeert niet de hadith, maar kan alleen vaststellen dat abrogatie heeft plaatsgevonden.

Slide 32 - Tekstslide

Asbâb al-woeroêd:
= handige hulpwetenschap om te zien of er naskh aanwezig is of niet . Waarom en wanneer en welke omstandigheden?
Deze wetenschap komt er dicht bij "Redenen van openbaring"?

Slide 33 - Tekstslide

Klasse van betrouwbaarheid:   
a) Sahîh = meest betrouwbare overleveraars:
Onderzoek naar categorieën om hadith in te delen.
  a) Sahîh = meest betrouwbare overleveraars:
o Overleveraars zijn integer, vroom en hebben goede geheugen.
o Isnâd is ononderbroken tot profeet (+matn vrij van afwijkingen)
o Inhoud is niet vreemd en bevat geen bijzondere of afwijkende zaken.
o Geen zichtbare of onzichtbare deffecten.

Subcategorie:
o Iedereen is het mee eens
o Enige onenigheid

Slide 34 - Tekstslide

Binnen sahîh zijn er verschillende graden van hoog naar lager:
o Overleveringen die voorkomen in zowel Boekhâri als Muslim
o Alleen in Boekhâri
o Alleen in Moeslim
o Voldoet aan criteria Boekhâri en Muslim maar staat er niet in.
o Voldoet aan criteria Boekhâri
o Voldoet aan criteria Moeslim
o Door anderen sahîh bevonden: meest betrouwbare van 1 Medina, 2 Basra, 3 Damascus en 4 Koefa
o Sahieh li dzatih #  sahih li ghayrihi : namelijk een andere hadith met dezelfde inhoud, maar heeft andere keten (=isnad) van overleveraars. Hadith geleerden vinden het een acceptabel hadith, maar alleen is de isnad verkeerd. Mankement van hadith heeft wel een overeenstemming met de Qoeran.
Noot: Boekhâri = verzameling opgesteld met focus op hadith sahieh (focus betrouwbaarheid aangewakkerd door Omar b. Al-kattâb))

Slide 35 - Tekstslide

Binnen Sahîh:
Verschillende keten van overleveraars zijn betrouwbaarder dan andere. Bepaalde ketens hebben meest betrouwbare isnads = Asahhoe al-asânîd

VB 1: Az-Zuhri --> ‘Ali b. Al-Hoesayn --> Al-Hoesayn --> Ali --> Profeet.
VB 2: Soelayman al-A°masj --> Ibrahim b. Yazid an-Nakha°i --> °Aqlama b. Qays --> Abd Allah b. Mas°oêd --> Profeet.
VB 3: Ahmad b. Hanbal --> Shafi°I --> Mâlik --> Nâfi° --> Abd Allah b. Oemar --> Profeet.

Slide 36 - Tekstslide

NOOT
Bij voorbeeld 1 is de keten betrouwbaarder, omdat Az-Zoehri erin voorkomt; de sjieten laten Az-Zoehri eruit. Overleveringen met betrekking tot Al-Hoesayn + Ali wijzen vaak op hadith ondersteund door sjieten.
Bij voorbeeld 3 word dit de Gouden Keten genoemd of Silsilatoe ad dzahabiyya

Slide 37 - Tekstslide

b) Hasan = graad minder dan Sahîh:
 • Hadith overleveraars zijn integer, maar er is enige twijfel in hun geheugen.
 • Onderzoek naar het geheugen van overleveraars word doormiddel van vergelijking met de inhoud van andere hadith overleveraars.
 • Sahîh at-Tirmidzi heeft er een aparte categorie aangemaakt.
 • Als blijkt dat hadith deugd kan deze opgewaardeerd worden naar categorie van Sahîh.

Slide 38 - Tekstslide

c) Da°îf = niet voldoen aan criteria a en b:
Deze categorie heeft:
een zwakte in isnad (=keten) en matn (=inhoud).
We onderscheiden enkele subcategorieën die aangeven wat de defecten zijn.
( zie hieronder de # subcategorieën)

Slide 39 - Tekstslide

Enkele subcategorieën van  Da°îf hadîth: 
1. Moersal= de hadith waarbij er op de niveau van metgezellen een gat zit in keten. Er ontbreekt hier een metgezel. Deze Hadith wordt geclassificeerd als da°îf . Er worden veel moersal geaccepteerd. Deze hadith is niet direct gehoord van de profeet maar van een metgezel. Vb: Ibn Abbas wordt geaccepteerd, veel van zijn hadith heeft hij niet direct van de profeet gehoord maar van een metgezel. 

Slide 40 - Tekstslide

Enkele subcategorieën van Da°îf hadîth: 
2. Moenqati°= onderbroken --> één persoon ontbreekt bij de isnad of er word vaag over de 
persoon gesproken; men zegt bijvoorbeeld “de man heeft gezegd”.

3. Moe°dal= twee linken onderbreken, dat zijn twee linken van de isnad die onderbreken.

4. Matroêk = één van de overleveraars word verdacht van liegen en bedriegen.

5. Maqloêb= sprake van omdraaiing in isnad of matn. Dit wil zeggen dat de delen van plaats zijn gewisseld of dat de zinnen zijn omgedraaid. Dit leidt tot verschillende betekenissen.


Slide 41 - Tekstslide

Enkele subcategorieën van Da°îf hadîth: 
6. Moedradj= er is iets toegevoegd aan de hadith en daarbij tot de woorden van de profeet toegeschreven.

7. Moenkar= één van de overleveraars voldoet niet aan goed geheugen en integriteit. De inhoud van de hadith is in tegenspraak met een betrouwbare hadith.

8. Moedtarib= inhoud van hadith komt niet overeen met andere hadith, die hetzelfde betrouwbare overleveringsketen heeft. Ze kunnen niet boven elkaar gekozen worden. De isnad kan in orde zijn maar de inhoud niet.

Slide 42 - Tekstslide

Over da°îf bestaan verschillende meningen of men er naar moet handelen of niet?
 • Absoluut niet naar handelen
 • Men kan ze wel gebruiken, het handelen van da°îf hadith verkiezen niet naar argumenten uit de rede.
 • Is ondergeschikt aan fatwa van een metgezel.
 • Da°îf hadith moet in overeenstemming zijn met islamitische principes.
 • Mag geen basis vormen voor geloofsartikelen.
 • Men mag alleen naar handelen als het gaat om morele deugden, maar geen rechtsregels.

Noot:
Sommigen Islamitische geleerden vinden dat je da°îf moet vermelden. Anderen vinden van niet! Maar vele Islamitische geleerden vermelden dit ook niet. Da°îf wil niet zeggen dat de inhoud niet waar is, maar alleen dat hij niet tot de originele behoort. Er is enkel de authenticiteit niet bewezen en ze voldoen niet aan de criteria! 

Slide 43 - Tekstslide

Indeling van verschillende categorieën (Sahih, Hasan en Da°îf):

 • Onenigheid onder overleveringen.
 • Sahîh al-isnaad (term): er zijn geen zwakheden in isnad. Wel zijn er twijfels in tekst van Hadith. Tekst is dan Sjâdzdz --> betrouwbaarheid van overleveraars, maar inhoud is vreemd en in tegenspraak met andere Hadith of Qoeran.

Samenvatting:
Hadith is even betrouwbaar als de zwakste schakel van de keten.
Opmerking --> da°îf Hadith kan na enig onderzoek ook tot sahîh gebracht worden.

Slide 44 - Tekstslide

Termen van wie Hadith afkomstig is: Van de profeet of gaat het om daden of uitspraken van een metgezel?
1. Marfoê°= keten eindigt bij de profeet.
2. Mawqoêf= keten gaat niet tot de profeet, maar eindigt bij de metgezel! Omdat het niet toegeschreven is aan de profeet, maar een uitspraak, handeling of opvatting van een metgezel vb: Isra’iliyyât ka°b Al-Ahbar. Soms kan de inhoud van de profeet afkomstig zijn en word de Hadith marfoê°. Wanneer de metgezel uitleg geeft over Qoeran of wanneer Hadith niet van de metgezel is maar van de profeet. Dit kan alleen gebeuren als de volgelingen vermelden: “Aan ons werd opgedragen …”

Noot: Hadith mawqoêf: kan dienen als bron van rechtsleer, maar zeker niet klasseren als direct onbetrouwbaar.

Slide 45 - Tekstslide

Termen van wie Hadith afkomstig is: Van de profeet of gaat het om daden of uitspraken van een metgezel?3. Moettasil of mawsoêl= ononderbroken --> keten kan teruggaan tot bij de profeet (=Moettasil 4. 4. Marfoê° of ophouden bij de metgezel (=Moettasil Mawqoêf)
5. Moenqati°= er is een gat in isnad
6. Maqtoê°= isnad gaat terug tot volger of tabi°în--> uitspraak of handeling van tabi°în (dit is niet echt een Hadith maar khabar of Athar). Kan als rechtsbron dienen van de shari°a.

Noot: Rechtsbron kan van Qoeran of Hadith (-->1ste generatie moslims, metgezellen of tabi°în die leefden naar de voorbeeld van de profeet) en hun gewoontes en gebruiken kunnen dienen als rechtsbron voor de sjari°a.

Slide 46 - Tekstslide

Termen van wie Hadith afkomstig is: Van de profeet of gaat het om daden of uitspraken van een metgezel?
7. Moe°an°in= in de keten word meestal “°an” gebruikt of “van” --> de manier van overleveren wordt niet duidelijk, maar voor overleveraars word het niet kwalijk genomen, komt ook veel voor bij Boekharî en Moeslim.
8. Moe°annan= in isnad veel “°an” staat en is direct! “°an” in de inhoud word indirect een soort parafrase.
9. Moe°allaq: gedeeldte van isnad word verzwegen; vb: Aboe Hoerayra heeft gezegd dat de profeet zei: … . --> Indien rest van de keten gekend is of de inhoud betrouwbaar. Men moet steeds de hele isnad opzeggen anders word dit beschouwd als moe°allaq. Deze manier van gebruik door geleerden gebeurt nu dagelijks, vaak geven ze de hele isnad niet aan!

Slide 47 - Tekstslide

Classificeren van hadith overleveraars in/gezien de keten:
a) Fard: is slechts door één metgezel overgeleverd van de profeet en daarna door anderen overgenomen. --> Fard nisbi= alle overleveraars van dezelfde plaats of groep.
b) Gharib: Hadith wordt op één niveau van isnad door slechts één persoon worden overgeleverd. Vb: metgezel = één persoon = fard --> volger --> volger van volger = één persoon = gharib 
--> 4de generatie twee personen = °aziz --> 5de generatie. Noot: iedere fard is gharib maar niet omgekeerd.

Slide 48 - Tekstslide

Classificeren van hadith overleveraars in/gezien de keten:
c) °Aziz: Op één punt in de keten slechts twee overleveraars ( kan op verschillende niveaus --> metgezel – tabi°i – volg generatie).
d) Masjhoêr: Op één niveau drie overleveraars, andere niveaus meer dan 3 overleveraars.

Slide 49 - Tekstslide

Classificeren van hadith overleveraars in/gezien de keten: NOOT
Ahâd = a) + b) + c) + soms d) --> hierover zijn verschillende meningen. Relatief weinig overleveraars wat hadith betreft. Ahad kan Sahih etc zijn. 
(tegenovergestelde) -------->>>>>
Moetwâtir >=10 & masjhoêr >= 3  --->>op alle niveaus door verschillende mensen overgeleverd. Er waren teveel mensen die samenwerkten en het is dus ondenkbaar dat het vervalst kan zijn. Zoveel overleveraars dat niet alle overleveraars integer en betrouwbaar (of moslim) moet zijn. Moetwâtir kan overgeleverd worden door kinderen en moslims. Ook niet moslims hebben geen minimum of maximum, gaat vanaf 4 tot 100 overleveraars. Bij moetwâtir eerder vergelijkend aan fiqh in plaats van hadithwetenschappen. Moetwâtir --> vb: Koran op moetwâtir wijze overgeleverd met als belangrijke regels zoals het gebed, … . Letterlijke = lafdzî betekent inhoudelijk overlevering en noemt men ook ma°nawi. Dit komt het meeste voor!

Slide 50 - Tekstslide

Qoeran
--------------------------------

Woorden van Allah (Soebhanah wa ta°âlâ)

-----------------------------
Komt van Allah (zonder enige fout of
 verandering overgeleverd)
----------------------------------------

Bevat de basisleerstellingen van de islam

----------------------------------------
Werd tijdens het leven van de profeet opgeschreven

Hadîth
--------------------------------
Woorden, handelingen, goedkeuringen, karakter, gedragingen en reacties van onze geliefed profeet
---------------------------------
Menselijk overgeleverd (memorisatie + verzameling en classificatie)
--------------------------------
Vertelt hoe de profeet heeft de basisleerstellingen van de islam in praktijk bracht en uitgelegd heeft,.
--------------------------------------------
Werd na de dood van de profeet opgeschreven

Slide 51 - Tekstslide

Hadîth
--------------------------------

onthouden en memoriseren

-----------------------------
doorgeven en verhalen
= geeft inhoud + ketens
----------------------------------------
classificeren en ordenen
----------------------------------------
herhalen en navolgen
-----------------------------------------
richt zich op het onthouden en overleveren 

Fiqh
--------------------------------

begrijpen en inzicht hebben

---------------------------------
nadenken en analyseren
= geeft uitleg + bedoeling
--------------------------------
wijsheid en begip
--------------------------------------------
zoeken en vergelijken
---------------------------------------------
richt zich op behoeften en noden

Slide 52 - Tekstslide

Imam al-Sjâfi°î zei:
Imam al-Sjâfi°î zei: “Jullie (de Hadîthgeleerden) zijn de apothekers en wij [de rechtsgeleerden] zijn de dokters.” Moêlla °Alî al-Qârî gaf [hierop] als commentaar: “De vroege geleerden zeiden: 'De Hadîthgeleerde zonder kennis van fiqh is als een verkoper van medicijnen die geen arts is. Hij heeft de medicijnen, maar weet niet wat hij ermee moet doen. En de rechtsgeleerde zonder kennis van Hadîth is als een arts zonder medicijnen. Hij weet wat een geneesmiddel vormt, maar heeft het niet beschikbaar.’”
Dit is een verwijzing naar de Hadith: “Het kan zijn dat iemand begrip (fiqh) bezit [dat wil zeggen, het memoriseren van de teksten van de bewijsvoering in de fiqh] maar toch geen persoon van begrip is (faqîh).” De Salaf en Khalaf verhelderden deze regel in vele beroemde uitspraken die aantonen dat de faqîh, de muhaddith, ondanks zijn verheven status, toch overtreft.

Slide 53 - Tekstslide