Összefoglalás/A

Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy milyen alapvető különbségek vannak a magyar nyelvhez képest:
ELSŐ KÜLÖNBSÉG:
A magyar ragozó nyelv. Mi variálhatjuk a mondanunkban a szavak sorrendjét, érdemben nem változtat a jelentésén:
Tamás fogja a tollat. / A tollat Tamás fogja.
Az angol viszont nem ragozó nyelv, így van egy fix, kötött szórend, amit be kell tartanunk. Ebből kifolyólag nem
működik a tükörfordításos módszer.
Három különböző helyzetet kell
megnéznünk:
Tipp!
Hogyan ismerjük fel az egyes mondatszerkezeti elemeket?
ALANY: Ki/Mi csinálja? Kivel/Mivel történik?
ÁLLÍTMÁNY: Mit csinál? Mi történik?
TÁRGY: Ott a végén a "-t" betű :) (Kivéve a személyes névmások)
HATÁROZÓK: Millió van belőle, csak az alábbi kettőt jegyezd meg: Hely- és Időhatározó. Ez a kettő mindig az utolsó, bármi egyéb ezek elé kerül.
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
EnglishSpecial Education

In deze les zitten 49 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

Első lépésként vizsgáljuk meg, hogy milyen alapvető különbségek vannak a magyar nyelvhez képest:
ELSŐ KÜLÖNBSÉG:
A magyar ragozó nyelv. Mi variálhatjuk a mondanunkban a szavak sorrendjét, érdemben nem változtat a jelentésén:
Tamás fogja a tollat. / A tollat Tamás fogja.
Az angol viszont nem ragozó nyelv, így van egy fix, kötött szórend, amit be kell tartanunk. Ebből kifolyólag nem
működik a tükörfordításos módszer.
Három különböző helyzetet kell
megnéznünk:
Tipp!
Hogyan ismerjük fel az egyes mondatszerkezeti elemeket?
ALANY: Ki/Mi csinálja? Kivel/Mivel történik?
ÁLLÍTMÁNY: Mit csinál? Mi történik?
TÁRGY: Ott a végén a "-t" betű :) (Kivéve a személyes névmások)
HATÁROZÓK: Millió van belőle, csak az alábbi kettőt jegyezd meg: Hely- és Időhatározó. Ez a kettő mindig az utolsó, bármi egyéb ezek elé kerül.

Slide 1 - Tekstslide

Prepozíciók:
Amit mi toldalékolással, ragozással oldunk meg, az angol nyelvben elöljárószavakkal:
   az asztalon --> on the table

Mivel PREpozíciók, mindig az adott dolog elé írjuk, amihez viszonyítunk. 
Megkülönböztetünk térbeli és időbeli prepozíciókat. Nézzük végig a legfontosabbakat:

Slide 2 - Tekstslide

Pontosság szerint:

Slide 3 - Tekstslide

ON: -on/-ön/-án    The book is on the table. - A könyv az asztalon van.
IN: -ban/-ben        The pen is in the drawer. - A toll a fiókban van.
TO: -ba/-be        I am going to the shop. - Megyek a boltba.
INTO: 2x -ba/-be    I went into the shop. - Bementem a boltba.
AT: -nál/-nél        Let’s meet at the station. - Találkozzunk az állomásnál.
IN FRONT OF: előtt    I am in front of the bank. - A bank előtt vagyok.
BEHIND: mögött        He is behind the building. - Az épület mögött van.
NEXT TO: mellett    The book is next to the phone. - A könyv a telefon mellett van.
NEAR: közel/(mellett)    I live near the lake. - A tó mellett(közelében) lakom.
FAR: messze/távol    New York is far from here. - New York messze van innen.
Prepozíciók (térbeli)

Slide 4 - Tekstslide

UNDER: alatt        The dog is under the table. - A kutya az asztal alatt van.
ABOVE: felett        The lamp is above the table. - A lámpa az asztal felett van.
BETWEEN: között (2)  He is between the car and the tree. - A kocsi és a fa között van.
AMONG: között (több)    He is among his friends. - A barátai között van.
AFTER: után        He ran after his girlfriend. - A barátnője után futott.
OVER: át        You have to get over this. - Át kell jutnod ezen.
AROUND: körül        The Moon goes around the Earth. - A Hold a Föld körül kering.
FROM: -ról/-ból        I am from Hungary. - Magyarországról jöttem.

Prepozíciók (térbeli, folytatás)

Slide 5 - Tekstslide

Between
Between = 2 dolog között
Among = Több dolog között
To/Into
To = I am going to the shop --> Megyek a boltBA.
Into = She went into the shop. --> BEment a boltBA.

Slide 6 - Tekstslide

Birtokos szerkezetek

Az angolban több lehetőség is kínálkozik birtoklás kifejezésére:
 1.  Ha a birtokos személy:            This is Kinga's phone.  
       Ha a birtokos nem személy:  The computer of the school.

   2. Használhatunk birtokos személyes névmást is: My phone

   3. Vannak olyan igék, amikben már benne van a birtoklás: 
       pl: to have
of
Figyeljünk, hogy az of-os szerkezetnél fordul a sorrend és hátul van a birtokló! 
Egyébként ilyen of-os szerkezetet használunk a mértékegységeknél is:
a glass of beer
two kilograms of meat
Kivételek
Néha keveredik az 's és of használata. 
Pl .
Amikor megszemélyesítünk tárgyakat, gyakran használunk 's-t (Britain's economy)

És fordítva is van, ha például sok lenne a "S": The phone of Tamás.
colour
Nem mindegy, hogy A labda színe kék. VAGY A labda kék színű.
Az első verzióban van egy birtokos szerkezet, így ez lesz belőle:
The colour of the ball is blue.
Míg a másikban nincs birtoklás, illetve a "colour" sem kerül a mondatba, hiszen a kék már egy szín :)
The ball is blue.

Slide 7 - Tekstslide

Birtokos birtokosa

Előfordul, hogy a birtokosunk 
már egy birtokos szerkezet:
The house of Elek's dog is brown.
Próbáld meg ezeket képezni:
 1. Dani macskájának neve Klotild.
 2. Az ő házuk udvara nagy.
 3. Béla kocsijának színe zöld.

Slide 8 - Tekstslide

Modális igék

Megint egy csúnya szó, de nem kell megijedni, semmi bonyolult nincs a megnevezés mögött :)

Ezek kicsit extrább igék, amik ha állítmányi szerepkörben bekerülnek a mondatunkba, akkor felborítják azt az alap mondatszerkesztési szisztémát, amivel már megismerkedtünk. 
Az történik, hogy a modális ige átveszi a segédige szerepét, így őt rántjuk előre kérdésnél és ő kapja a "not" tagadószót tagadásnál.
Pl: I can swim. --> Can you swim --> I can't swim

Slide 9 - Tekstslide

Felszólító mód:
Képzése rendkívül egyszerű: olyan, mintha kihagynánk az alanyt (ugye a “you”-t):
      Do your homework!  → Csináld a házidat!
      Clean your room!       → Takarítsd ki a szobádat!
      Go home!                     → Menj haza!
 Egy rendhagyó eset van: ha az alany T/1 lenne (we), akkor “let’s”-szel kezdünk:
      Let’s dance!            → Táncoljunk!
      Let’s go!                   → Menjünk!

Slide 10 - Tekstslide

Mire is jó egy főnévi igenév?

Ugye láttuk, hogy a szótárban ezt a bizonyos to alakot használjuk, amit magyarra -ni végződésként fordítunk.

Ez a szerkezet arra való, hogy két igeszerűség elférjen egymás mellett egy mondatban -hiszen két állítmányunk nem lehet. Ilyenkor az egyiket "lefokozzuk" egy főnévi igenévvé, és már elférnek, így:
Zsani szeret főzni. = Zsani likes to cook.

Cooking
Figyeljünk, hogy az alábbi kettő mondat nem ugyanaz:
I like running. VAGY I like to run.
Fordítani kb így kell őket: Szeretem a futást. VAGY Szeretek futni.
A szabály az, hogy ha kedvtelésből tesszük, akkor -ing alak van, ha nem, akkor főnévi igenév.

Slide 11 - Tekstslide

Kérdőszavas kérdések

Kérdéskészítéssel már foglalkoztunk, de a valóságban két típusú kérdés létezik: 
  1.  Eldöntendő: a válasz igen vagy nem
  2. Kérdőszavas: kifejtős választ adunk rá

Mindkét esetben igaz az a szabály, hogy a segédige beelőzi az alanyt, de a kérdőszavas kérdésnél még további teendőink is vannak: kell egy kérdőszó, és kihagyjuk azt a mondatszerkezeti elemet, ami a válasz lesz.
Kérdőszavak:
What? = Mi?
Who? = Ki?
When? = Mikor?
Where? = Hol?
Why? = Miért?
Which? = Melyik?
Whose? = Kié?
How? = Hogyan?
How?

Slide 12 - Tekstslide

Gyakorlásképp kérdezzünk rá egy kijelentő mondat egyes elemeire:
Csaba drinks beer in the school. - Csaba sörözik a suliban.
   →Where does Csaba drink beer? - Hol iszik Csaba sört?
   →What does Csaba drink in the school? - Mit iszik Csaba az iskolában?
   →What does Csaba do in the school? - Mit csinál Csaba az iskolában?
Itt az állítmányra kérdezünk rá, viszont A+Á minden mondatban kell, hogy legyen! Így a “csinálni” (to do) igével pótoljuk azt, pont, mint a magyarban.
   →Who drinks beer in the school? - Ki iszik sört az iskolában?
Who-s kérdésnél az alanyra kérdezünk rá. Namármost: ha kiesik az alany, nem tudja beelőzni azt a segédige, így ezt nem a standard módon képezzük. Annyi a dolgunk, hogy a “Who”-t berakjuk az alany helyére, minden mást leírunk, a végére kérdőjel. Egyedül arra figyeljünk oda, hogy mivel nem tudjuk, ki az alany, azt sem tudjuk, hogy E/3-e. Így inkább úgy kezeljük, mintha az lenne!

Slide 13 - Tekstslide

Melléknevek
Újabb szófaj, aminél tricky dolgokkal találkozunk: fokozás és melléknevekkel való összehasonlítás 


FOKOZÁS: Pont, mint magyarul 
alapfok (nagy) /középfok (nagyobb) /felsőfok (legnagyobb)

Angolul viszont két különböző módszerrel tudjuk képezni. Azt, hogy melyiket kell alkalmaznunk, a szótagszám dönti el. Szótagszámot kiejtés alapján számolunk!
nice = 1 szótag     beautiful = 3 szótag   famous = 2 szótag

Slide 14 - Tekstslide

És az alábbi módon képezzük:


Tehát:   old - older - the oldest
             beautiful - more beautiful - the most beautiful
             famous - more famous - the most famous
             happy - happier - the happiest
happy
Az -y végű melléknevek a toldalékolás során -i-vé alakulnak

Slide 15 - Tekstslide

Kivételek (mert azok mindig vannak…):
good - better - the best
bad - worse - the worst
much/many - more - the most
little - less - the least
far - farther/further - the farthest/the furthest

far
A far jelentése: messze, távol
Ha valami térben távoli: far-farther-the farthest
Ha valami időben messzebbi, esetleg további: far-further-the furthest

Slide 16 - Tekstslide

Összehasonlítás melléknevek segítségével (mert lesz más mód is):

Ugyanúgy három fokozat:
Alapfok:    Kati olyan magas, mint Elek.    →Kati is as tall as Elek.
Középfok: Kati magasabb, mint Elek.        →Kati is taller than Elek.
Felsőfok:   Kati a legmagasabb az osztályban. →Kati is the tallest in the class.
Példák:
I am as hungry as a wolf.
Vettel is faster than Hamilton.
She is the most beautiful girl in the world.

Slide 17 - Tekstslide

Igék:
Az igéknél az különböző igei formák a trükkösek. Hat különböző létezik, lássuk őket:
1.-to go → menni           Főnévi igenév, magyarul “-ni” végződéssel. Állítmány sosem 
                                           lehet! Így írjuk a szótárba is.
2.-go → megy                 Sima alak
3.-goes → ő megy         “-s” alak (csak Present Simple kijelentő mondatban E/3 esetén)
4.-going → menés        “-ing”-es alak, magyarul “-ás/-és” végződést kap, főnév lesz 
                                           belőle. Pl: to teach = tanítani DE teaching = tanítás
5.-went → ment            Múlt alak. Alapból “-ed” végződés, rendhagyó esetben bármi :)
6.-gone → menve         Harmadik alak. Alapból szintén “-ed” végződés, de van előtte 
                                           egy “have”. Rendhagyó esetben bármi :)

Mint láthatjuk, csak az utolsó kettő képzése problémás, az is csak rendhagyó esetben. Ezek az igeidők képzésének is részei.

Slide 18 - Tekstslide

A rendhagyó igék gyakorlására az alábbi linken van lehetőséged: LINK
Vagy hallgasd sokszor az lábbi Belga számot: LINK :)

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Slide 21 - Link

Főnevek
Első körben meg kell értenünk, hogy minden főnévről el tudjuk dönteni, hogy az megszámlálható, vagy megszámlálhatatlan.
Amit ránézésre, vagy reális számolással meg tudunk mondani, hogy mennyi, az megszámlálható. Amit nem, az megszámlálhatatlan (légnemű, folyékony vagy képzeletbeli dolgok). 
FONTOS, hogy a megszámlálhatatlan főneveket nem tudjuk többesszámba tenni!
Pl: dogs, tables DE water, meat
Mennyiségek
Ha mégis ki akarjuk fejezni egy megszámlálhatatlan dolog mennyiségét, akkor mértékegységet adunk neki, és azt számoljuk (hiszen az már megszámlálható, így többesszámba is rakható):
two kilograms of meat
three bottles of water
thirteen cubic metres of air

Slide 22 - Tekstslide

Figyelj! 
Police és People alapból többesszám, hiányzik az egyesszámi formájuk. Helyettesíteni tudjuk ezekkel: policeman/police officer, person
Megszámlálható főnevek többeszsámi formái:
1. -s/-es: horse-horses, lamp-lamps, glass-glasses
2. magánhangzó váltás: man-men, woman-women, tooth-teeth, foot-feet, goose-geese, mouse-mice, louse-lice
3. -en: child-children, ox-oxen
4. megegyezik: fish-fish, deer-deer, sheep-sheep, trout-trout

Kivételek
Vannak olyan szavak, amikről nem egyértelmű, hogy megszámlálhatatlanok. Figyeljünk, mert ha ezeket többesszámba tesszük, hibát vétünk!
information, advice, gossip, permission, furniture, work, housework, homework, fun, money, fruit, equipment
Jövevényszavak
Jövevényszavak: másik nyelvből jöttek :)
Sok ilyenünk van a magyarban, ami az angolból ered: kompjúter, tinédzser, illetve sokat ugyanonnan vettünk át: séf (francia), bicikli (latin)
Figyelnünk kell, hogy ha már többesszámot vett át az angol, ne rakjuk még egyszer abba: data, media
Még egy apróság
Figyelj, hogy ha egy főnév "-f, -fe" végződésű, akkor ugyan megkapja az "-es" toldalékot, de az F az V-re változik, így:
knife-knives, wife-wives, half-halves, wolf-wolves, shelf-shelves, stb.

Slide 23 - Tekstslide

Must and Have to
Mindkét szó jelentése: kell, muszáj
Viszont nem csereszabatosak, logikai különbség van a kettő között.

Érdemes figyelni rá, hogy ne keverjük ide a 'to need', mint szüksége lenni igét, amit sokszor -rosszul- "kell"'-nek fordítunk.

Slide 24 - Tekstslide

Have to:
Ha van egy külső hatás, ami miatt kényszerhelyzetben vagyunk, és amiatt KELL valamit, akkor kell a Have to.
Például:
Meg kell szereznem a nyelvvizsgát, különben nem kapom meg a diplomámat:
I have to get my language exam, otherwise I won't get my degree.
Behajtani tilos jobbra, ott egy tábla:
You have to turn left.

Slide 25 - Tekstslide

Must:
Amennyiben nincs külső kényszer, hanem önnön elhatározásból KELL valami, akkor kell a Must.
Például:
Ezer éve nem beszéltem Norbival, fel kell hívnom őt.
I haven't spoken to Norbi for ages, I must call him.
Van kettő kivételünk is. Must kell:
-Írásbeli utasításoknál: The player must roll the dice again if he enters the castle.
-Ha valamiben biztosak vagyunk, és azért kell: You must be tired.

Slide 26 - Tekstslide

Múlt idő:
A 'have to' múlt alakja 'had to'. A 'must' múlt alakja szintén 'had to'!
Tagadások:
Érdemes figyelni a tagadásokra, hiszen a 'have to' nem egyenlő 'have', így ez nem modális ige. Ebből kifolyólag a tagadása: 'don't have to' (és nem 'haven't to')!

A 'must' tagadása szintén 'don't have to', ugyan létezik egy 'mustn't', de annak jelentése "tilos". A 'must' ugye azt jelenti, hogy kell, így annak tagadása "nem kell" (és nem "tilos" :)

Slide 27 - Tekstslide

Az idő elmondása:
10:16   --> Nem hivatalos verzió: "It's ten sixteen."
           --> Hivatalos verzió: "It's sixteen past ten AM."

                                                                         Amire figyelj:
                                                                              - Az órákat 12-ig számoljuk (AM/PM)
                                                                              - Mindig a közelebbi órához számolunk
                                                                              - X:00 = o'clock
                                                                              - X:30 = half past
                                                                              - X:15 = quarter past
                                                                              - X:45 = quarter to
                                                             


Slide 28 - Tekstslide

Essential expressions I.
Thank you! / Thanks! / Thank you very much!
Köszönöm! / Köszi! / Nagyon köszönöm!
Excuse me - Elnézést
Excuse me, can you tell me the time, please?
Sorry / I'm sorry - Sajnálom, bocsánat
Sorry for being late.

Slide 29 - Tekstslide

Essential expressions II.
What do you think? - Mit gondolsz?
How does that sound? - Hogy hangzik?
What is your opinion? - Mi a véleményed?
That sounds good! - Jól hangzik!
I don't understand - Nem értem
I can't hear - Nem hallom

Slide 30 - Tekstslide

Essential expressions III.
No problem - Nem gond
Never mind / No worries - Ne aggódj
It's okay - Rendben van
Could you repeat it, please? - Meg tudnád ismételni?
Could you talk slower, please? - Tudnál lassabban beszélni?
What does it mean? - Mit jelent?

Slide 31 - Tekstslide

Essential expressions IV.
What do you mean? - Hogy érted?
Hi, I'm Tamas. And you?- Szia, Tamás vagyok. És te?
Nice to meet you - Örvendek / Örülök a találkozásnak
How do you do? - Hogy vagy?
Where are you from? - Honnan származol?

Slide 32 - Tekstslide

Essential expressions V.
I'm good, thank you. - Jól vagyok, köszi.
Not too bad. - Nem túl rosszul.
It's changing. - Változó.
A bit depressed/tired. - Kicsit depis/fáradt vagyok.
What do you do? - Mit csinálsz? / Mi a foglalkozásod?
Just a second - Csak egy pillanat
Wait a moment, please - Várj egy picit, kérlek

Slide 33 - Tekstslide

Mennyiségjelzők:
Some, Any, No (és minden, ami így kezdődik) 


There are some flowers in the garden.
Are there any flowers in the garden?
There aren't any flowers in the garden. / There are no flowers in the garden.
Some kérdésben?
Some akkor mehet kérdésbe, ha igenlő választ várunk rá, és ezt presszinoljuk. Tipikus pl kínáláskor:
Would you like some beer?
Tagadó verzióból azéret van kettő, mert a dupla negáció az angolban nem megengedett! Vagy van egy negatív értelmű szó a mondatban (no), vagy a segédige tagadásával (not) csináljuk a tagadást!

Slide 34 - Tekstslide

Mennyiségjelzők:
Many / Much = sok (megsz.ható/m.hatatlan)
                         How much is this bag, please?
                         How many apples are there?
A lot of / Lots of = rengeteg, egy csomó (csereszabatosak)
Plenty of = bőven, bőségesen
Enough = elég
Few / Little = kis, kevés, kicsi (m.ható/m.hatatlan)
A few / A little = egy kis, egy kevés, egy kicsi
More = több                                    Most = legtöbb
Less/Fewer = Kevesebb              All = Mind, az összes
None = semennyi, egyátalán     Every = Mindegyik 
too, very, so
Például:
too much = túl sok
very much = nagyon sok
so much = olyan sok
De működik ezekkel is: many, few, little
few/a few?
Figyeljünk, hogy NAGYON nem mindegy, van-e "a" a mondatunkban:
I have a little time. = Van egy kis időm.
I have little time. = Kevés időm van.

She had a little trouble. = Volt egy kis gondja.
She had little trouble. = Kevés gondja volt.

Slide 35 - Tekstslide

Névelőhasználat:

Ugyanazon névelők léteznek az angolban, mint a magyarban: Határozott (the), Határozatlan (a/an), vagy semmi. Szerencsére nagyjából ugyanúgy is használjuk, kivéve az alábbi szituációk:
1. Foglalkozásnevek elé mindig kell "a/an": Tamás is a teacher.
2. Ha valamiről általánosságban beszélünk, akkor kimarad a "the": Dogs hate cats.
3. Hangszerek neve elé mindig kell "the" és nincs prepoztíció: I can play the piano.
4. Ha logikailag egyszerre egy dolgot használunk "a": I can drive a car.
5. Felkiáltásokban mindig van "a": What a nice girl! What a pity!
Figyeljünk, hogy néhány intézménynél nem mindegy, hogy van-e névelő:
I am in hospital. = Kórházban vagyok, mint ápolt.
I am in the hospital. = Látogatóban, vagy ott dolgozom, stb.

Napszakok
A napszakok előtt jellemzően nincs névelő, és a prepozíciójuk "at": at night, at noon, at dusk, at sunset, etc.
De ez a három kivétel: in the morning, in the afternoon, in the evening

Slide 36 - Tekstslide

Like és As

Mindkettőt összehasonlításra használjuk, de praktikus őket külön fordítani, így:
          like = olyan, mint (de nem az!)
          as = valamiként (és tényleg az)

Például:
Attila can run like a cheetah. --> De ő nem gepárd, ugyebár.
She works as a receptionist. --> És tényleg az.

Slide 37 - Tekstslide

Igeidők
Az igeidők megfelelő használatának elsajátítása rendkívül fontos, hiszen az igeidő változtat egy-egy mondat jelentésén.

Képzéséhez kettő elemet kell módosítanunk a mondatban: Segédige + Ige alakja
A magyar nyelv is használ igeidőket, szám szerint hármat (múlt/jelen/jövő). Angolul 12 igeidőt különböztetünk meg, de ettől nem kell megijedni. Gyakorlatilag a két módszerrel ugyanazokat a dolgokat tudjuk elmondani, csak az angolnak sokkal több direkt eszköze van egy dolog kifejezésére, míg magyarul nekünk több plusz szót, kifejezést kell használnunk hasonló eredmény eléréséhez.
Mi változik?
Nézzük az alábbni példákat:
-What do you do?
-What are you doing?
Mindkét mondat jelentése: 'Mit csinálsz?'
De az egyikre ezt válaszoljuk: I am a teacher.
A másikra pedig: I am talking to you now.
Pedig csak az igeidőben tér el (segédige+ige alakja)

Slide 38 - Tekstslide

PRESENT SIMPLE
Segédige: Do     (kijelentő mondatban nincs! E/3 esetén DOES!)
Ige alakja: Sima (kijelentő mondat esetén -s alak --> He often eats pizza.)

Használat:
 1. Rendszeresen ismétlődő     I play football twice a week.
 2. Általánosság, törvényszerűség, tulajdonság  Gyömrő is a nice town.
 3. There is/There are    There is a rat in the room.
 4. Ha nincs -ing-es alak
         4/A. Érzelmek        I like good wines.
         4/B. Érzékelés        I can see a pretty girl on the street.
         4/C.  Konstans, állandó  I have black hair.

Ismerkedjünk meg az első igeidőinkkel:
There is/are
Figyeljünk, hogy a “van” fordítható:
 -to be → van, lenni: I am Tamás.
 -to have → van, van neki: I have black hair.
 -there is/are → van, van valahol There are 6 people in this room. / There are a lot of problems in Syria.

Slide 39 - Tekstslide

Nézzük meg az alábbi mondatot:
I usually read Index.hu.
Mint láthatjuk, a “usually”, mint időhatározó, nem a megszokott helyén van. Az időhatározó ugye a határozók között van, azok közül is a legutolsó. DE vannak olyan időhatározók, amik elöl szeretnek lenni! Ez konkrétan azt jelenti, hogy a segédige után állnak (itt ugye az kimarad a kijelentő mondatból, szóval olyan, mintha az alany után jönne). Jellemzően az egy szóból állók ilyenek.

Slide 40 - Tekstslide

PRESENT CONTINUOUS
Segédige: Am/Are/Is   
Ige alakja: -ing

Használat:
 1. Éppen folyamatban lévő     I am talking to you.
 2. Düh, indulat                            You are never doing your homework!
 3. Rendszerestől eltérő cselekvés    I usually drink beer, but tonight I am drinking wine.
 4. Jövő idő kifejezésére            I am going to travel to India.
      (Ide később visszatérünk még)

És a második igeidőnk:
Folyamatban
Figyeljünk, hogy a nyilvánvalóan épp folyamatban lévőn kívül ezek is azok:
I am reading a good book now.
Attól függetlenül folyamatban van, hogy épp a kezemben van-e, hiszen elkezdtem egy hete és tart még két hétig.
Összetett mondatok
Nem kell megijedni az összetett mondatoktól, gyakorlatilag úgy kell kezelnünk őket, mintha különálló mondatok lennének. Ebből kifolyólag kell, hogy legyen bennük alany és állítmány. Ha van saját állítmánya, akkor pedig saját igeideje is van. Így az egyes tagmondatok lehetnek ugyanabban, vagy más-más igeidőkben is. Bizonyos kombinációk kifejezetten jelentenek valamit, mint itt is.

Slide 41 - Tekstslide

PAST SIMPLE
Segédige: Did     (kijelentő mondatban nincs!)
Ige alakja: Múlt/Sima (ha nincs DID, akkor múlt, ha már van DID, akkor sima)

Használat:
 1. Múltbeli lezárult cselekvés     I was in a nice restaurant last weekend.
 2. Történetmesélés (egymást lineáris sorrendben követő cselekvések a múltban)      
She was very upset. She went to the local grocery, looked for a Menthos, but she couldn't find any. Then she asked the shopkeeper for help, and he showed her the shelf where the sweets were. Klotild was happy, bought the stuff and went home. Later she watched the new episode of Esmeralda and went to bed at 11:30.
look for
Léteznek ún. Phrasal Verb-ök. Ezek olyan igék, amik mögé rakunk egy vonzatot és ezáltal teljesen megváltozik a jelentése. Pl. 
to look = nézni DE 
to look for = to search = keresni
Nagyon trendi, fontos topik, fogunk még foglalkozni vele később.

Slide 42 - Tekstslide

PAST CONTINUOUS
Segédige: Was/Were     (E/1+E/3=WAS)
Ige alakja: -ing

Használat:
 1. Múltbeli folyamat, hosszabb ideig tartó cselekvés     
                           I was playing on the Playstation all night yesterday.
   2. Összetett mondatok esetén ilyeneket is tudunk kreálni:
       2/A. Valami zajlott, zajlott és egyszercsak volt közben egy pontszerű cselekvés:
                       She was watching the Exatlon when I entered the room.
       2/B. Egymással párhuzamosan zajló cselekvések a múltban:
                       They were dancing while Ödön was drinking at the bar.
Mi zajlott épp?
Figyeljünk, hogy olyankor is ezt fogjuk használni, amikor olyan kérdésünk van, hogy "épp mit csináltál, amikor...?"
Ugye gyakorlatilag a kérdés arra fog vonbatkozni, hogy milyen folyamat közben voltál éppen, így Past Continuous kell ;)

Slide 43 - Tekstslide

FUTURE SIMPLE
Segédige: Will
Ige alakja: Sima 

Használat: Alapvetően a sima, jövőbeli tényközlésre használjuk.
De itt érdemes kicsit visszatérnünk a Present Continuous-ra, mivel az is alkalmas jövő idő kifejezésére. Nézzük, hogy mikor melyik kell:
                 Future Simple                                       Present Continuous (going to)
A beszéd pillanatában döntjük el,                A beszéd pillanata előtt el volt már döntve, 
         spontán, hirtelen reakció                              előre eltervezett dolgok, szándék
            I will open the door!                                  I am going to buy a new car.

Jóslás személyes vélemény alapján                            Tényeken alapuló jóslás
       You will pass the exam.         There are a lot of clouds. It is going to rain soon.

Sima Present Continuous
Használhatjuk jövő idő kifejezésére a sima, "going to" nélküli Present Continuous-t is, az alábbi esetben:

Ha valami le van fixálva, le van szervezve:
We are getting married next month.

Olyankor is tipikus ennek a használata, ha valakivel valamit csinálni fogunk (tud róla valaki): 
I am drinking a beer with Józsi tonight.
Won't
Figyelj rá, hogy a will + not összevonása won't

Slide 44 - Tekstslide

PRESENT PERFECT
Segédige: Have/Has     (E/3 esetén Has)
Ige alakja: Harmadik alak 


Használat:
1. Olyan múltbeli cselekvés, amikek van hatása a jelenre. Ezt sokszor nehezen ismerjük fel, de itt egy szemléletes példa: He has broken his leg, so he can't come to the party with us.
2. Épp most fejeződött be valami: 
I have just explained Present Perfect.
3. "Valaha" szónál: Have you ever tried lobster?

Egy problémás eset
Ezen igeidő megértése sokszor okoz gondot a tanulóknak.
A probléma ott kezdődik, hogy Present, tehát logikailag a jelent időkhöz tartozik, magyarul mégis múltnak fordítjuk (hiszen nekünk összesen 3 igeidőnk van, így fordításnál előfordulnak ilyen deszinkron helyzetek).

Emellett nehezen sokott menni annak ,egértése is, hogy ez mikor indokolt. Próbáljuk megérteni, hogy helyes ez is:
I bought a new XBox. (amennyiben pl beszélünk a múlt hétvégi eseményekről), de ez is:
I have bought a new XBox. (ha játékra invitáljuk a barátunkat).

Slide 45 - Tekstslide

Több jellegzetes időhatározó is van:
Already - már
Yet - még
Ever - valaha
Still - még, még mindig
Just - épp, épp most
Figyelj rá, hogy az "already" kijelentő mondatba megy, kérdésben "yet"-té változik!
Ráadásul az "already" elöl szeret lenni, míg a "yet" hátul :)
I have already eaten a sandwich.
Have you eaten a sandwich yet?
Just?
Figyelj, hogy a "just" előfordul Present Continuous-ban és Present Perfect-ben egyaránt. 
De nem összekeverendő, hiszen magyarul sem mindegy, hogy:
A: Épp most érkezem.
B: Épp most érkeztem.

Slide 46 - Tekstslide

PAST PERFECT
Segédige: Had    
Ige alakja: Harmadik alak 

Használat:
1. A múlt múltja. Akkor használjuk, ha van egy múltbeli esemény, és egy ahhoz képest még korábbi cselekvésre, eseményre utalunk vissza: He went to bed at midnight, but before he had eaten the rest of the cake.
Ebből kifolyólag mindig kell, hogy legyen már egy múlt a mondatunkban (akár egy másik tagmondat, akár egy múltbeli időpont, stb.)

Slide 47 - Tekstslide

PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Segédige: Have/Has (E/3) + Been    
Ige alakja: -ing alak


Használat:
1. A múltban kezdődött, a jelenig is tartó, és akár a jövőben is folytatódó cselekvések kifejezésére: Dorina has been doing her homework for 2 hours.
Figyelj!
Figyelj, hogy ne keverd össze a Present Continuous-szal!
Nagyon hasonlít (és magyarra ugyanúgy is fordítjuk), de az egyik egy épp most zajló cselekvés, míg a másik ugyan most is zajlik, de a hangsúly a múlt részén van, amióta történik. Nézd:
Egy szendvicset eszem.
Egy órája ezt a szendvicset eszem.

Slide 48 - Tekstslide

Jellemző időhatározók:
FOR: ha időtartam
SINCE: ha időponttól

I have been doing this job for 10 years.
I have been doing this job since 2009.
Érdekesség, hogy tagadó mondatot nem képzünk ebből az igeidőből, tekintve, hogy az már túl komplikált szerkezet lenne. Ugyanez igaz lesz később mindenféle olyan szerkezetre, ami tovább bonyolítaná ezen igeidő képzését.

Slide 49 - Tekstslide