2.4 atomic structure

2.4 atomic structure
Get your note book 
textbook page 220
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

2.4 atomic structure
Get your note book 
textbook page 220

Slide 1 - Tekstslide

par 2.4 Atoombouw

Slide 2 - Tekstslide

§2.4 Atoombouw
Je leert:
- drie verschillende atoommodellen om een atoom te beschrijven
- met protonen, neutronen en elektronen een atoom te beschrijven
- berekeningen aan atomen uit te voeren met atoomnummer en massagetal
- uitleggen wat isotopen zijn
- waarom atoomsoorten een relatieve atoommassa hebben

Slide 3 - Tekstslide

Atomen bestaan uit kleine deeltjes
In §2.2 en §2.3 leerde je dat moleculen uit atomen zijn opgebouwd.

In §2.4 leer je dat ook ATOMEN uit nog kleinere deeltjes zijn opgebouwd:
                  - protonen
                  - neutronen
                  - elektronen
Er zijn in totaal 118 atomen. Hoe zijn deze atomen opgebouwd 
uit protonen, neutronen en elektronen en waarin zijn zij anders?

Slide 4 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Dalton
John Dalton had een atoommodel bedacht waarbij alle atomen werden voorgesteld als MASSIEVE BOLLEN.
Je kan je dit voorstellen als knikkers.
Elke atoom had zijn eigen massa en zijn eigen diameter (=grootte).
Dalton bedacht kleuren voor de atomen.
Die kleuren gebruiken we nu nog in molecuul bouwdozen:

Slide 5 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Thomson
John Thomson had ontdekt dat er negatieve geladen deeltjes uit een atoom verwijderd kunnen worden. Dit klopte niet met het model van Dalton van massieve bollen dus moest er een nieuw "model" worden bedacht.
Thomson bedacht dat de negatieve geladen deeltjes 
voor te stellen zijn als krenten in een krentenbol, 
die dus uit een atoom verwijderd kunnen worden.

Dit was revolutionair omdat hieruit bleek 
dat atomen uit nog kleinere deeltjes bestaan.

Slide 6 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Rutherford
Ernest Rutherford had ontdekt dat de atomen geen massieve bollen kunnen zijn.
Hij had dit ontdekt omdat alle radioactieve deeltjes recht door een atoom gaan. Als atomen massieve bollen zouden zijn, dan moeten alle radioactieve deeltjes terugkaatsen, zoals jij ook terugkaatst van een dichte muur.
                                                      deeltjes konden 'gewoon' door
                                                      atomen heen zonder dat atomen
                                                      stuk gingen.

Slide 7 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Rutherford
Omdat radioactieve deeltjes gewoon door atomen heen gaan maar atomen wel massa hebben, bedacht Rutherford dat alle massa van een atoom in een kleine kern zit. 99% van het atoom is "leeg" en heeft geen massa.
De grootte van de kern en een atoom is dan hetzelfde als een mug op de middenstip van een groot voetbalstadion. 

Slide 8 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Rutherford
Alle massa zit dus in de kern.
Er was ook ontdekt dat er "massaloze" deeltjes zweven in de lege ruimte rondom de kern.
Deze massaloze deeltjes heten ELEKTRONEN en hebben een elektrische lading van -1.
Omdat atomen zelf neutraal zijn (=geen lading) hebben moet er dus ook positieve lading in een atoom zitten: Dit zijn de PROTONEN en hebben elektrische lading +1.

Slide 9 - Tekstslide

Drie verschillende atoommodellen: 
het atoommodel van Rutherford
Een paar jaar later werd ook nog ontdekt dat er 
 NEUTRONEN zijn.
Deze hebben geen elektrische lading (=zijn neutraal). 
Neutronen zitten ook in de kern.

                                       Het atoommodel van Rutherford kan je 
                                        dus als volgt voorstellen:

Slide 10 - Tekstslide

Hoeveel protonen, neutronen en elektronen per atoom?
Nu je weet WAAR de protonen, neutronen en elektronen zitten in een atoom, is het nog belangrijk dat je kunt bepalen HOEVEEL er van ieder deeltje aanwezig is.
We zien hier zuurstof (=O).
Het atoomnummer is 8 (omcirkeld)
Dat betekent dat er 8 PROTONEN zijn.
Er zijn in een atoom EVENVEEL PROTONEN en ELEKTRONEN

Slide 11 - Tekstslide

Hoeveel protonen, neutronen en elektronen per atoom?
We zien hier zuurstof (=O).
Het massagetal is 16 (omcirkeld)
Dat betekent dat er  16 PROTONEN + NEUTRONEN zijn.
Bij de vorige slide wisten we al dat er 8 protonen
zijn.
Dus dit atoom heeft (16-8=) 8 NEUTRONEN

Slide 12 - Tekstslide

How many protons is nitrogen?
A
14
B
21
C
7
D
no idea

Slide 13 - Quizvraag

How many neutrons in fluorine?
A
19
B
10
C
9
D
no idea

Slide 14 - Quizvraag

How many electrons in carbon ?
A
12
B
24
C
6
D
no idea

Slide 15 - Quizvraag

Isotopen?
Isotopen zijn atomen die HETZELFDE AANTAL PROTONEN EN ELEKTRONEN hebben maar een VERSCHILLEND AANTAL NEUTRONEN en dus een verschillende massa.Weergave van verschillende isotopen: 
Je kan isotopen ook zo opschrijven:             C-12          C-13           C-14

Slide 16 - Tekstslide

Isotopen
Wordt ook we lgeschreven als 
Li-6 
Li-7 
Li-8

Slide 17 - Tekstslide

Isotopen

Slide 18 - Tekstslide

Atoomnummer, massagetal en isotopen

Slide 19 - Tekstslide

Relatieve atoommassa door isotopen
Protonen en neutronen hebben allebei een massa van 1 u.
Elektronen hebben geen massa (dus 0 u).
Omdat er isotopen (=andere neutronen dus andere massa) van atoomsoorten zijn, moet je de gemiddelde atoommassa kunnen uitrekenen.

Slide 20 - Tekstslide

Relatieve atoommassa door isotopen
Bijvoorbeeld de atoomsoort chloor (=Cl).
In de natuur komen deze twee isotopen voor:
- 75% in de vorm van Cl-35
- 25% in de vorm van Cl-37

De gemiddelde atoommassa is dan:
Gemiddelde atoommassa = 0,75 * 35 + 0,25 * 37 = 35,5

Slide 21 - Tekstslide

Relative atomic mass for Bromine?
19,9% Br-10 en 80,1% Br-11
A
10,2
B
10,5
C
10,8
D
1080

Slide 22 - Quizvraag

Atomic number for sodium is 11 and mass number is 24. How many protons in sodium?
A
11
B
12
C
23
D
34

Slide 23 - Quizvraag

Atomic number for sodium is 11 and mass number is 24. How many electrons in sodium?
A
11
B
12
C
23
D
34

Slide 24 - Quizvraag

Atomic number for sodium is 11 and mass number is 24. How many neutrons in sodium?
A
11
B
12
C
13
D
24

Slide 25 - Quizvraag

Waar vind je de neutronen en waar zijn ze gelijk aan?
A
Rond de kern, gelijk aan de massa
B
In de kern, gelijk aan de massa
C
Rond de kern, gelijk aan (massa - atoomnummer)
D
In de kern, gelijk aan (massa - atoomnummer)

Slide 26 - Quizvraag

Het atoomnummer is het aantal...
A
protonen van een atoom
B
neutronen van een atoom
C
elektronen van een atoom
D
protonen en elektronen van een atoom

Slide 27 - Quizvraag

Als er een neutron bij komt dan
A
Wordt het atoom nummer hoger
B
Wordt het atoomnummer lager
C
Wordt het massagetal hoger
D
Wordt het massagetal lager

Slide 28 - Quizvraag

Hebben isotopen verschillende chemische eigenschappen?
A
Ja
B
Nee

Slide 29 - Quizvraag

Isotopen verschillen van elkaar in ...
A
Aantal protonen
B
Aantal elektronen
C
Aantal protonen en elektronen
D
Aantal neutronen

Slide 30 - Quizvraag

N-14 heeft 7 protonen en 7 neutronen.
C-14 heeft 6 protonen en 8 neutronen.
N-14 en C-14 zijn isotopen
A
ja
B
nee
C
soms

Slide 31 - Quizvraag

Wat is de relatieve atoommassa van magnesium (=Mg)?
79% als Mg-24, 10% als Mg-25 en 11% als Mg-26

Slide 32 - Open vraag

par 2.4
doorlezen en maken opgaven par 2.4

Slide 33 - Tekstslide