presentatie HRM hengelo

1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
BedrijfseconoomBeroepsopleiding

In deze les zitten 27 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Aad van der Drift
Jan Graver

Slide 2 - Tekstslide


Kansen en mogelijkheden van de
              Wet Beroep Leraar
Lerarenregister

Slide 3 - Tekstslide

Wat is de Onderwijscoöperatie?


Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide
Geschiedenis
 • 1991-1993: Commissie Toekomst Leraarschap
 • 1997: Adviesrapport Tekenen voor kwaliteit
 • 2006: Inwerkingtreding wet BIO
 • 2007: Covenant LeerKracht
 • 2012: Start vrijwillig register
 • 2013: Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)
 • 2018: Start beroepsregister met wettelijke basis

Slide 6 - Tekstslide


Doel van de wet?


De positie en beroepskwaliteit van de leraar versterken via de professionele keten


   
     
 
     
   

   
   
     
       
          Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
       
     
   

   
     
       
          Differentiëer
       
     
     

       
         
            Differentiëer
         
         
         

         
            Instellingen
         
       
     
   


   
   
     
 
   
   
   

   
   
   
     
       
         
       
     
   
 

   
   

   
   

   
   

   
       
           
               
 
   
   
   
       
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
       
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
       
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
        Geschiedenis
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
        1991-1993: Commissie Toekomst Leraarschap1997: Adviesrapport Tekenen voor kwaliteit2006: Inwerkingtreding wet BIO2007: Covenant LeerKracht2012: Start vrijwillig register2013: Nationaal Onderwijsakkoord (NOA)2018: Start beroepsregister met wettelijke basis
   
 
 
           
       
   

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
   
   
   
   
   
   
 
  e positie en beroepskwaliteit van de leraar versterken via de professionele keten

Slide 7 - Tekstslide

Professionele Standaard

Slide 8 - Tekstslide


De standaard is gebaseerd op 3 pijlers

Slide 9 - Tekstslide


1.Onder het beroep van leraar wordt verstaan het binnen de kaders van het onderwijskundig beleid van de school, verantwoordelijkheid dragen voor het vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische proces in de school.

2. Leraren komt een zelfstandige verantwoordelijkheid toe als het gaat om het beoordelen van de onderwijsprestaties van leerlingen.
3. Leraren beschikken over voldoende vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische zeggenschap, waaronder wordt verstaan de zeggenschap over:
a. de inhoud van de lesstof;
b. de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden en de middelen die daarbij worden gebruikt;
c. de te hanteren pedagogisch-didactische aanpak op de school en de wijze waarop daar uitvoering aan wordt gegeven, waaronder de begeleiding van de leerlingen en de contacten met de ouders;
d. het in samenhang met de onderdelen a, b en c, onderhouden van de bekwaamheid van de leraren als onderdeel van het team. 

Artikel 31a. Het beroep van leraar

Slide 10 - Tekstslide


Professionele  standaard
http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/professionele-keten/professionele-standaard/video-professionele-standaard-leraren/

Slide 11 - Tekstslide


 • Een document waarin afspraken over zeggenschap van leraren worden vastgelegd
 • De zeggenschap van leraren gaat over:
 1. Vakinhoud
 2. Vakdidactiek
 3. Pedagogiek
 4. Beoordelen prestaties

Wat is een professioneel statuut? (1)

Slide 12 - Tekstslide


 • Grondslag in de Wet Beroep Leraar
 • Bekostigingsvoorwaarde 
 • Nu al verplicht, vanaf schooljaar 2018/2019 gaat Inspectie handhaven 
 • Bevoegd gezag stelt op in overleg met leraren 
 • Binnen kaders schoolbeleid

Wat is een professioneel statuut? (2)

Slide 13 - Tekstslide


Legt voorwaarden vast voor goede balans tussen verantwoordelijkheid bevoegd gezag en verantwoordelijkheid leraren…

Professioneel Statuut

Slide 14 - Tekstslide


https://www.leraar24.nl/professioneel-statuut-voorbeelden-uit-de-praktijk/

Inspiratie

Slide 15 - Tekstslide


Voor wie?
Leraren die werken in PO, (V)SO, VO en MBO

Wie niet?
Studenten, instructeurs, (tijdelijk) werkelozen, gepensioneerden, particulier onderwijs (kunnen wel vrijwillige registreren)


Het lerarenregister

Slide 16 - Tekstslide


Onbevoegden voor de klas
(LIO, instructeurs, tijdelijke lessen in aanverwant vak)

Minister draagt zorg voor het beheer van het registervoorportaal (dus niet de beroepsgroep)

Registevoorportaal

Slide 17 - Tekstslide


Twee rapporten

Slide 18 - Tekstslide


1.  Wat zijn de opvattingen van leraren over het register en wat vinden leraren en    andere belanghebbenden belangrijk bij de verdere uitwerking van herregistratiecriteria en valideringsregels? 

2.  Welke leeractiviteiten dragen volgens leraren bij aan hun bekwaamheidsonderhoud?

3.  Wat zijn mogelijke herregistratiecriteria en valideringsregels?

3 vragen

Slide 19 - Tekstslide


1.  Leerdoelen zijn vooraf bekend/er is een leerdoel.
2. Leerdoelen zijn gericht op vakinhoud, vakdidactiek, pedagogiek en/of brede professionele bekwaamheid.
3. Bij formeel leren zijn inhoud en methodiek en programma vooraf bekend.
4. De leraar evalueert de professionaliseringsactiviteit
5. Het aantal studiebelastingsuren (formeel aanbod) of bestede uren (collegiaal leren en professionele zelfstudie) wordt in redelijkheid en billijkheid aangegeven.
6. De aanbieder evalueert het traject met de deelnemers (formeel leren). Voor evaluatie van collegiaal leren en professionele zelfstudie volstaat valideringsregel 4.
7. Indien afsluitende toets/eindproduct, dan zijn kaders waarbinnen wordt getoetst helder. Toetsing moet breed worden gezien en kan ook een afsluitende opdracht of presentatie zijn.
8. De aanbieder verstrekt een bewijs van deelname en/of certificaat /diploma


Wat zijn mogelijke herregistratiecriteria en valideringsregels?

Slide 20 - Tekstslide


MOGELIJKE HERREGISTRATIECRITERIA

Slide 21 - Tekstslide


VALIDERINGSADVIEZEN

Slide 22 - Tekstslide


Tijdpad lerarenregister

Slide 23 - Tekstslide


Uit de deelnemersvergadering (dit zijn alle ca. 250.000 leraren in het lerarenregister) kiest de deelnemersraad (7 PO, 2 (V)SO, 7 VO en 8 MBO)

Eerste verkiezing was tussen 4 en 24 september. Alleen voor ingeschreven leraren in het huidige vrijwillige register

   

     
     
        Selecteer om teknippen, kopiëren ofte verwijderen
     
     
   

    17
   

   
     
       
          Dit wordt getoondin de klassikale leswanneer je op'geef les' klikt.
       
     
   

   
   
     
       
          Dit wordt getoondin de gedeelde les dieleerlingen zelfstandigkunnen doen.
       
     
   

   
     
       
          Differentiëer
       
     
     

       
         
            Differentiëer
         
         
         

         
            Instellingen
         
       
     
   


   
   
     
 
   
   
   

   
   
   
     
       
         
       
     
   
 

   
   

   
   

   
   

   
       
           
               
 
   
   
   
       
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
        Onbevoegden voor de klas(LIO, instructeurs, tijdelijke lessen in aanverwant vak)Minister draagt zorg voor het beheer van het registervoorportaal (dus niet de beroepsgroep)
   
 
 
           
       
           
               
 
   
   
   
        Registevoorportaal
   
 
 
           
       
   

 
 
 
   
   
   
     
       
       
       
 
   
   
    Slide
 
 
       
       
     
   
 
   
   
   
   
   
   
 
  nemersraad
(7 PO, 2 (V)SO, 7 VO en 8 MBO)

Eerste verkiezing was tussen 4 en 24 september. Alleen voor ingeschreven leraren in het huidige vrijwillige register


Vertegenwoordiging beroepsgroep

Slide 24 - Tekstslide


De Onderwijscoöperatie betrekt de man of vrouw voor de klas zoveel mogelijk bij de invulling.

 • Herregistratiecriteria
 • Meedenksessies, verdiepende sessies enz.
 • Valideringsregels
 • Gebruikerstesten

Beroepsgroep betrekken bij de invulling

Slide 25 - Tekstslide


Ervaring opdoen met een koploperschool?
Sessies voor schoolleiding?
Sessies voor docenten?
Sessies voor (G)MR?


Vragen
       ?

Slide 26 - Tekstslide


Slide 27 - Tekstslide