ஐ உயிர் மற்றும் உயிர்மெய்யெழுத்துகள்

- உயிர் எழுத்து 
- நெடில் 
1 / 6
volgende
Slide 1: Tekstslide
Foreign languagePrimary Education

In deze les zitten 6 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

- உயிர் எழுத்து 
- நெடில் 

Slide 1 - Tekstslide

ஐயா

Slide 2 - Tekstslide

ஐந்து 

Slide 3 - Tekstslide

ஐப்பசி 

Slide 4 - Tekstslide

ஆந்தை 

Slide 5 - Tekstslide

ஐந்து 

ஐம்பது 

Slide 6 - Sleepvraag