SZ2 H1 ZV met een handicap

SPECIFIEKE ZORG 2
MW
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerzorgingSecundair onderwijs

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

SPECIFIEKE ZORG 2
MW

Slide 1 - Tekstslide

NEEM PAPIEREN ERBIJ
INLEIDING MODULE 
UITLEG OPDRACHTEN

Slide 2 - Tekstslide

EVALUATIES - VERLOOP
ZIE MODULEPLAN
NOTEER DATA GOED – er worden geen reminders gestuurd
TE LAAT:
1 week: met puntenaftrek, max. 50% te halen
Na deze week: 0 punten
0489 05 06 12 – mieke.vanderwee@lbconderwijs.be

Slide 3 - Tekstslide

AFSPRAKEN
Wees aandachtig
Stel vragen indien je iets niet verstaat
Graag vinger opsteken als je de aandacht vraagt !!
Luister naar elkaar!
Neem notities – vul zelf jouw cursus aan waar nodig
NIET ETEN, DRINKEN – GEEN KAUWGOM – GEEN GSM
Toiletbezoek in pauze

Slide 4 - Tekstslide

OPBOUW MODULE - CURSUS
H1: De ZV met een handicap
H2: De ZV met CA (kanker)
H3: Het neurologisch stelsel
H4: Het ademhalingsstelsel
H5: Steunkousen en hulpmiddelen
H6: Klachten

Slide 5 - Tekstslide

H1
DE ZORGVRAGER MET EEN HANDICAP

Slide 6 - Tekstslide

OPBOUW H1
Wat is een ‘handicap’ volgens de WGO?
Soorten handicaps
VAPH
De emotionele ontwikkeling
De ontwikkelingsleeftijd bij personen met een mentale beperking
Ethische dilemma’s
Opdracht filmpjes
Opdracht artikel

Slide 7 - Tekstslide

WAT IS EEN HANDICAP
De handicap uit zich in individuele beperkingen als ook hindernissen bij het uitvoeren van activiteiten in en deelname aan de samenleving (2001)   

Slide 8 - Tekstslide

D.w.z. dat het gaat om een medische alsook een maatschappelijke beperking - Leg uit… Voorbeelden?

Slide 9 - Open vraag

MEDISCH & MAATSCH.
HOLISME = de totale mens
VOORBEELDEN van handicaps op verschillende gebieden met verschillende gevolgen... Sociaal, fysiek, geestelijk,... 
 • Visuele beperking
 • Auditieve beperking
 • Cognitieve beperking
 • Fysieke beperking
 • Spraakbeperking
Slide 10 - Tekstslide

VROEGERE BENAMINGEN
• “Mongool”
• “Abnormaal”
• “Kreupel/gebrekkig”
• “Idioot”
• “Achterlijk”
• “Invalide/andersvalide/mindervalide”
• “Gehandicapte”
-> DE PERSOON IS MEER DAN EEN BEPERKING ! Zie volgende oefening

Slide 11 - Tekstslide

DE PERSOON IS MEER DAN EEN BEPERKING !!
Kijk naar de afbeelding in de cursus en licht deze stelling toe in uw eigen woorden

Slide 12 - Open vraag

"persoon is meer dan een beperking"

Mensen HEBBEN een handicap, zijn ZIJN NIET hun handicap... 
Het is een KENMERK van iemand

Slide 13 - Tekstslide

"persoon is meer dan een beperking"

Slide 14 - Tekstslide

DE PERSOON IS MEER DAN EEN BEPERKING !!
Deze visie gaat niet helemaal op bij bv. ASS. Dit is een handicap die enorm 'pervasief' kan zijn...
Wat versta jij hieronder?

Slide 15 - Open vraag

PERVASIEF
Pervasief betekent diepdoordringend. Het gaat dus om ingrijpende stoornissen als autisme en aanverwante.

Dit is een aanduiding van een groep stoornissen die doordringen in het totale ontwikkelingsverloop (waaronder de sociale, motorische en taalontwikkeling).

KORT GEZEGD: "diepdoordringend in totale ontwikkelingsverloop" 


Slide 16 - Tekstslide

SOORTEN HANDICAPS
• Lichamelijke beperking
• Geestelijke beperking
• Meervoudige handicap

-> Wat versta jij onder 'meervoudig'? - volgende oefening

Slide 17 - Tekstslide

Een 'meervoudige beperking':
licht toe - voorbeelden?

Slide 18 - Open vraag

OORZAKEN HANDICAPS
• Aangeboren: erfelijk, zwangerschap/geboorte,…
• Verworven: ongeval, amputatie, ziekte,…


Slide 19 - Tekstslide

GEESTELIJKE BEPERKINGEN
VOORBEELDEN
• Ontwikkelingsstoornissen
• Leerstoornissen
• Een mentale/verstandelijke achterstand
• Geheugenstoornissen
• Hersenbeschadiging
• Geestesziekte
• Dementie
• …


Slide 20 - Tekstslide

GEESTELIJKE BEPERKING
Iemand die een stoornis heeft op het gebied van de geestelijke ontwikkeling.

Slide 21 - Tekstslide

LICHAMELIJKE BEPERKINGEN
VOORBEELDEN
 •  Ontbrekende ledematen tgv Softenon
 •  Zenuwletsel vb. MS
 •  Herseninfarct vb. halfzijdige verlamming
 •  Visuele handicap, slechthorend/doofheid,…
 •  Spierdystrofie (Duchenne)
Slide 22 - Tekstslide

LICHAMELIJKE BEPERKING
Iemand die door een probleem aan zijn/haar lichaam(sdelen) gehinderd wordt in zijn handelingen en/of bewegingen.

Slide 23 - Tekstslide

GEVOLGEN BEPERKINGEN
 • Zelfstandig leven mogelijk?
 • Hulpmiddelen?
 • Werk/Financiële ondersteuning?
 • Zelfbeeld?
 • Persoonlijkheidsvorming?
 • Discriminatie/uitsluiting?
 • Periodieke of blijvende gevolgen?Slide 24 - Tekstslide

Ken jij concrete voorbeelden inzake de gevolgen van het leven met een beperking?

Slide 25 - Open vraag

VAPH
VAPH = Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

https://www.vaph.be/ 
GEZONDHEIDSVOORLICHTING - Mensen hierover informeren

Slide 26 - Tekstslide

VAPH
Participatie en inclusie:
In de samenleving bestaan er tal van barrières die een actieve deelname aan het maatschappelijk leven bemoeilijken.

Dit is het geval op het vlak van:
 • toegankelijkheid,
 • onderwijs,
 • werkgelegenheid,
 • beroepsopleiding,
 • huisvesting,
 • mobiliteit. Slide 27 - Tekstslide

VAPH: https://www.vaph.be/
Voorbeelden ondersteuning participatie
- INDIEN TIJD -

Slide 28 - Open vraag

VAPH vbn
 • Handicap-specifieke ondersteuning
 • Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat
 • Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en aanpassingen
 • Verplaatsingstechnieken, incontinentiemateriaal
 • Pedagogische hulp bij hogere studies
 • Het VAPH kan een recht op tolkuren geven
 • … etc etc etc …


Slide 29 - Tekstslide

EMOTIONELE ONTWIKKELING
 • Wie een verstandelijke beperking heeft, kampt soms ook met problemen bij de emotionele ontwikkeling
 • In de praktijk zijn er nog altijd veel onduidelijkheden omtrent het inschatten v/d emotionele ontwikkeling bij een verstandelijke handicap
 • Door een verkeerde inschatting is de aanpak niet altijd de juiste…Slide 30 - Tekstslide

EMOTIONELE ONTWIKKELING
Deze domeinen spelen een belangrijke rol in de omgang en bij het ‘inschatten’ van de mogelijkheden van een persoon met een handicap:
 • Intelligentie en algemene ontwikkeling
 • Sociale redzaamheid
 • Communicatie
 • Autisme spectrum stoornissen
 • Probleemgedrag
 • Emotionele ontwikkeling
 • Andere? -> ZIE VOLGENDE OEFENING
Slide 31 - Tekstslide

Wat zijn nog aanwijzingen van 'emotioneel ontwikkeld' zijn? Voorbeelden?

Slide 32 - Open vraag

ONTWIKKELINGSLEEFTIJD
NIET VANBUITEN KENNEN - kan wel in meerkeuze worden bevraagd

Slide 33 - Tekstslide

ONTWIKKELINGSLEEFTIJD
• Een ernstige verstandelijke beperking; 
IQ: tot 20-25, ontwikkelingsleeftijd: 0 tot +/- 2 jaar
• Ernstig verstandelijke beperking: 
IQ: 20-40, ontwikkelingsleeftijd: +/- 2 tot 4/5 jaar
• Matig verstandelijke beperking: 
IQ: 35-55, ontwikkelingsleeftijd 4/5 tot 7/8 jaar
• Lichte verstandelijke beperking: 
IQ: 50-70, ontwikkelingsleeftijd 7/8 tot +/- 12 jaar

Slide 34 - Tekstslide

ETHIEK
Ethische dilemma’s in de omgang met personen met een mentale beperking: 
verschil ontwikkelingsleeftijd en reële leeftijd 
CASUS BADKAMER: zie volgende oefening

Slide 35 - Tekstslide

Gedeelde badkamer en toiletten zonder deuren zoals bij kleuters? Ingaan op de ontwikkelingsleeftijd?
OF de wet inroepen: ‘recht op privacy’ want het betreft toch volwassen mensen?

Slide 36 - Open vraag

Hoe zou je de visie rond het delen van een badkamer toch kunnen verdedigen tegenover bezorgde familieleden?

Slide 37 - Open vraag

Hoe ga jij om met een persoon met een handicap: lichamelijk, geestelijk, meervoudig?
Is er een verschil in je benadering privé/beroepsmatig?

Slide 38 - Open vraag

Hoe ga jij om met een persoon met een handicap: lichamelijk, geestelijk, meervoudig?
Is er een verschil in je benadering privé/beroepsmatig? 
Persoonlijk antwoord:
 • Benaderen vanuit de mentale leeftijd
 • Oogcontact <–> soms te vermijden
 • Jezelf niet laten insluiten bij gevaar agressie !! -> ZV niet tussen u en deuropening
 • Afstand-nabijheid respecteren <–> tactiele gewaarwordingen
 • STRUCTUUR


Slide 39 - Tekstslide

ETHISCHE DILEMMA'S - extra
Actualiteit – ethisch debatten zoals bij Laura (SMA spierziekte): nieuw medicijn Spinraza eerst niet voor iedereen in Nederland…


“Goed nieuws voor patiënten met de zeldzame spierziekte SMA. Het dure medicijn Spinraza wordt binnenkort voor alle patiënten vergoed. Tot nu toe was dat alleen zo voor kinderen onder de 9,5 jaar. Laura is zielsgelukkig. "Toen ik het hoorde moest ik spontaan huilen."”

Slide 40 - Tekstslide

OPDRACHT
Werk uit bij de filmpjes over Nynke wat de taak van de zorgkundige zou kunnen zijn. Nu en in de nabije/verre toekomst? Eventueel ook rekening houdend met de KATZ schaal: wassen, kleden, toiletbezoek, verplaatsen, continentie, eten, besef van tijd en plaats.

Slide 41 - Tekstslide

OPDRACHT - evaluatiecriteria
 Taak van de zorgkundige (Nu en in de nabije/verre toekomst)?
Rekening houdend met de KATZ schaal (in bijlage):
 • Wassen en kleden /2
 • Toiletbezoek en continentie /2
 • Verplaatsen /2
 • Eten /2
 • Besef van tijd en plaats /2

Slide 42 - Tekstslide

VIDEO 1 NYNKE

Slide 43 - Tekstslide

VIDEO 2 NYNKE

Slide 44 - Tekstslide

OPDRACHT - voorbeeldaanpak
VERPLAATSING

Slide 45 - Tekstslide

VOLGENDE LES
STARTEN MET OPDRACHT ARTIKELS - LEES DEZE AL EENS DOOR

Slide 46 - Tekstslide

GETUIGENISSEN OUDERS
OPDRACHT: vanaf p. 65 in de cursus kan je 2 artikels terugvinden – de artikels bespreken allebei de visie/bezorgdheden van ouders van een kind met een beperking
Je mag 1 artikel kiezen naar eigen interesse
Lees het artikel grondig door & los de vragen op 


Slide 47 - Tekstslide

GETUIGENISSEN OUDERS
VRAGEN
1. Over welke beperking/aandoening gaat het in het artikel? Leg deze aandoening kort uit. /2
2. Wat zijn de gevolgen van deze aandoening voor de ZV? /2
3. Wat zijn de gevolgen van deze aandoening voor de omgeving? /2
4. Wat zijn de gevoelens/belevingen van het netwerk? /2
5. Waar heeft de omgeving nood aan, denk je? (Benader deze nood ook vanuit jouw opdracht als ZK) /2


Slide 48 - Tekstslide