cross

Zuren en basen les 6

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeHBO

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Terugblik
- Je kan een zuur-base reactie opstellen
- Je kan aan de hand van Tabel 49 uitleggen of een 
   zuur-base reactie verloopt of niet
- Je kunt bepalen of een zuur-base reactie om sterke zuren,
   sterke basen, zwakke zuren of zwakke basen gaat
- Je kunt bij een reactie van een zwak zuur met een zwakke
   base a.d.h.v. de Kz waardes de ligging van het evenwicht
   bepalen
Zijn er nog vragen over de opdrachten bij paragraaf 4?

Slide 2 - Tekstslide

Paragraaf 5 
Rekenen met zwakke zuren en basen
Leerdoelen van vandaag:
- rekenen aan een evenwicht van een zwak zuur of 
   een zwakke base
- de concentratieverhouding berekenen waarin 
   zwakke zuren en geconjugeerde basen in een 
   bufferoplossing voorkomen

Slide 3 - Tekstslide

Rekenen aan het evenwicht van een zwak zuur/zwakke base 
Sterk zuur of sterke base ioniseert volledig en dus is de pH eenvoudig te berekenen:  0,015 M HCl      pH = -log 0,015 = 1,82

Bij een oplossing van een sterk zuur of sterke base moet je gebruik maken van de Kz of Kb.

Algemeen:    HZ (aq)  + H2O (l)   --->    Z- (aq)  +  H3O+  (aq)      Kz =

Gebruik voor het berekenen van de pH net als bij andere evenwichten het volgende stappenplan:

[Z-][H3O+]
     [HZ]

Slide 4 - Tekstslide

Stappenplan bij bereken pH van zwakke zuren/basen
Stap 1:  
Geef de evenwichtvoorwaarde     Kz =......    of  Kb = ..........
Stap 2:  
Stap 3:  
Stap 4:  
Stap 5:  
Stel de reactievergelijking van de evenwichtsreactie op
Stel een BOE schema met de beginsituatie - omzetting- evenwicht op en vul de concentraties i mol/L in
Vul de evenwichtsconcentraties in de evenwichtsvoorwaarde in
Bereken de H3O+ concentratie met de vereenvoudige evenwichtsvoorwaarde of met de abc-formule
Stap 6:  
Bereken de pH 

Slide 5 - Tekstslide

Voorbeeld 1: 
Stap 1:  
De evenwichtvoorwaarde     Kz =
Stap 2:  
Stap 3:  
Stap 4:  
Stap 5:  
CH3COOH (aq)  +  H2O (l)    --->   CH3COO- (aq)  +  H3O+ (aq)
BOE schema:
Vul de evenwichtsconcentraties in de evenwichtsvoorwaarde in
Stap 6:  
Bereken de pH van de een oplossing wanneer 0,25 mol azijnzuur wordt opgelost in 1 L
[CH3COO-][H3O+]
      [CH3COOH]
[CH3COOH]           [ CH3COO-]             [H3O+]     
Begin                  0,25                              0                             0 
Omzetting          -x                                 +x                           +x 
Evenwicht          0,25 -x                          x                             x 
       x      
(0,25 - x)
Kz =                   =  1,7 x 10      Omdat 0,25 >> 1,7 x 10   mag x worden verwaarloosd
2
-5
-5
x  =  0,25 x 1,7 x 10             x = 2,06 x 10    = [H3O+]
2
-5
-3
pH = -log [H3O+] =
       = 2,69

Slide 6 - Tekstslide

Bereken de pH van een 1,0 M HIO3 oplossing.
Gebruik Binas T49 voor de Kz waarde
A
0,38
B
0,47
C
0,40
D
0,50

Slide 7 - Quizvraag

Bufferoplossingen
Een bufferoplossing is een oplossing die als eigenschap heeft dat de pH nauwelijks verandert wanneer er een kleine hoeveelheid zuur of base aan wordt toegevoegd.

In een buffer bevindt zich ongeveer even veel zwak zuur als zijn geconjugeerde base.

Met behulp van de evenwichtsvoorwaarde kan de concentratieverhouding van het zuur en de base in evenwicht worden berekend.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Voorbeeld:
Bereken in een buffer oplossing met pH 5,05 de concentratieverhouding tussen azijnzuur en acetaat
Stap 1:
CH3COOH (aq) + H2O (l)  -->  CH3COO- (aq)  +  H3O+ (aq)
Stap 2:
Kz =                                         =  1,7 x 10
[CH3COO-][H3O+]
   [CH3COOH]
-5
Stap 3:
Er is evenwicht dus er hoeft geen BOE schema opgesteld te worden
Stap 4:
pH = 5,05 dus [H3O+] = 8,9 x 10   mol/L

Invullen:                                        = 1,7 x 10
[CH3COO-]8,9 x 10
   [CH3COOH]
Stap 5:
-5
-6
-6
 [CH3COO-]
[CH3COOH]
 1,7 x 10  
8,9 x 10
-6
-5
 1,9  
   1
=                     =
Bij pH 5,05 is de 
azijnzuur : acetaat = 1 : 1,9

Slide 10 - Tekstslide

Aan de slag...
Bestudeer de theorie en de voorbeelden van paragraaf 7.5

Maak de opdrachten 36 t/m 42

Slide 11 - Tekstslide