VS §3 Wat hebben mensen echt nodig?

§3.3
Wat hebben mensen echt nodig?
1 / 22
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

§3.3
Wat hebben mensen echt nodig?

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Video

timer
1:00

Slide 3 - Slide

Wat duur is jouw outfit?
A
minder dan 80 euro
B
tussen de 80 en 150 euro
C
tussen de 150 en 220 euro
D
meer dan 220 euro

Slide 4 - Quiz

Hoeveel geld heb je maandelijks nodig?
(wonend op jezelf)

Slide 5 - Mind map

Leerdoelen
Je kunt het stelsel van sociale zekerheid schematisch weergeven en uitleggen hoe dit stelsel bijdraagt aan de verzorgings- en verzekeringsfunctie van de verzorgingsstaat.
Je kunt de historische achtergronden van het stelsel van sociale zekerheid beschrijven, de verschillende gehanteerde functies en uitgangspunten uitleggen en socialezekerheidsregelingen classificeren binnen de stelsels van Bismarck en Beveridge.
Je kunt dilemma’s rond (minimale) overheidszorg herkennen en daarin een onderbouwd standpunt bepalen

Slide 6 - Slide

Sociaal minimum
De hoogte is moeilijk te bepalen. Gaat het hier alleen om eten, drinken en wonen of moeten ook ontspanning en
sociale participatie worden meegenomen?

924,59 euro per maand alleenstaand  20  jaar
voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder: 1230,40 euro per maand

Slide 7 - Slide

Dilemma sociaal minimum
Enerzijds moet het sociaal minimim laag genoeg zijn om mensen te motiveren om aan het werk te gaan
Anderzijds moet het hoog genoeg zijn om
van te kunnen leven en deel te kunnen nemen aan de samenleving

Slide 8 - Slide

Mensen maken misbruik van uitkeringen. Toch zijn uitkeringen noodzakelijk
Mensen maken misbruik van uitkeringen. Uitkeringen moeten sober gemaakt worden
Bijna niemand maakt misbruik van uitkeringen. Uitkeringen moeten hoger

Slide 9 - Drag question

Wet Werk en Bijstand
Heb je geen baan en geen recht op een andere uitkering dan is er dit vangnet van sociale zekerheid
Gebasseerd op het sociaal minimum (70% min.loon)

Slide 10 - Slide

Twee functies verzekering
Minimumbehoeftefunctie
Wet werk en bijstand. 
Solidariteitsbeginsel: mensen met een hoger inkomen betalen meer belasting/premie maar ontvangen niet meer uitkering
Loondervingsfunctie
WW (percentage van laatstverdiende loon 70%)
Equivalentiebeginsel: er is sprake van evenredigheid tussen de hoogte van de betaalde premie en de hoogte van de uitkering

Slide 11 - Slide

Draagkracht van de leefeenheid
Soms hangt de hoogte van de uitkering af van de samenstelling van het huishouden. 
De gedachte hierachter is dat het niet voordelig moet worden voor mensen om een uitkering te hebben t.o.v werken -> bijstandsuitkering
Bij de WW wordt er gekeken naar individuele rechten en plichten en telt de leeneenheid niet mee

Slide 12 - Slide

Slide 13 - VideoGaranderen sociale en economische status
 doormiddel van premies

Garanderen van minimuminkomen
doormiddel van belastingen
Bismarckiaans
Beveridgiaans
Voordeel
je inkomen niet meteen drastisch minder wordt als je geen werk meer hebt

Dit is ook een voordeel voor de economie als geheel
Werknemersverzekeringen
Ontstaan eind 19e eeuw toen groepen arbeiders elke week geld bij elkaar legden. Als er dan eens iemand ziek werd dan werd hij uit deze pot doorbetaald. 
Volksverzekeringen
Na WOII kwam het besef dat alle mensen recht zouden moeten heben op sociale zekerheid

Deze verzekeringen, die meestal beginnen met 'algemene', zijn er voor iedereendie in Nederland woont of werkt (Aow: algemene ouderdomswet
AnW: algemente nabestaandenwet, Wlz: wet langdurige zorg)
Voordeel
Het biedt sociale zekerheid aan álle burgers

Slide 14 - Slide

Sociale verzekeringen
Volks- en werknemersverzekeringen samen

Werknemers en werkgevers betalen hier samen voor doormiddel van premies (inkomstenbelastingen)

Slide 15 - Slide

Sociale voorzieningen
Dit is er voor om ervoor te zorgen dat niemand onder het sociaal minimum zakt
 (Participatiewet, voorheen wet werk en bijstand)
Wordt betaald uit belastingen
Het sociale vangnet
voorbeelden
Participatiewet, Wajong, IOAW, IOW, IOAZ, TW

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Financiering sociale zekerheid
Omslagstelsel
Premies en belastingen die mensen nu betalen worden gebruikt voor uitkeringen die nu worden verstrekt
Dit is het systeem dat Nederland hanteert
Kapitaaldekkingsstelsel
Premies die mensen nu betalen worden gespaard voor de toekomst. De werkenden betalen dus voor hun eigen toekomstige uitkering

Slide 18 - Slide

Nederland vergrijst. Wat is de consequentie voor jou van het systeem van financiering?

Slide 19 - Open question

Maken
Zie planner


Slide 20 - Slide

Meer weten?
Wil je meer weten over de voedselbank en met name over de gezinnen die hiervan afhankelijk zijn? Kijk dan naar de volgende documentaire van de voedselbank in Groningen

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Video