§3.4 Vernieuwde stad

§3.4 Vernieuwde stad
H3 stedelijke gebieden
domein leefomgeving
H4
1 / 30
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

§3.4 Vernieuwde stad
H3 stedelijke gebieden
domein leefomgeving
H4

Slide 1 - Slide

Wat zouden stadsbesturen kunnen doen om de leefbaarheid om wijken te verbeteren?

Slide 2 - Mind map

Lesdoel
 • Je kent de twee vormen van segregatie in steden.
 • Je kent de twee vormen van stedelijk vernieuwingsbeleid die vanaf 1980 hebben geleid tot verbetering van de steden.
 • Je begrijpt welke gevolgen stedelijke vernieuwing heeft op de woningvoorraad en bevolkingssamenstelling van een wijk.
 • Je kunt de belangen van verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar afwegen.

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Link

Als je 150 jaar geleden was geboren...

Slide 6 - Slide

Pushfactor?
Pushfactor: Verkrotting in de steden

Slide 7 - Slide

Oplossing: Stadsvernieuwing
vanaf ca. 1980
Kwaliteit verbeteren sociale huurwoningen
Sanering = sloop en nieuwbouw
Renovatie = opknappen woningen

Probleem: type en prijs woningen bleef hetzelfde, dus mensen die het konden betalen bleven vertrekken

Slide 8 - Slide

Gevolg?
Vergrijzing in groeikernen

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Wie wonen er in de stad?
Bevolkingssamenstelling:
Starters
Nieuwe immigranten
Jonge stellen
Professionals

Verschillende budgetten, dus verschillende type woningen
sociaaleconomische klassen


Slide 11 - Slide

Probleemwijk
Kenmerken van probleemwijken:
 • Goedkope huurwoningen
 • Eenzijdige bevolkingssamenstelling
 • Sociaaleconomisch kansarme bewoners
 • Slechte woonomgeving

Welke wijken?
 • Negentiende-eeuwse arbeiderswijken (niet geherstructureerd)
 • Naoorlogse flatwijken

Slide 12 - Slide

Probleemwijken
Segregatie -> goede en slechte wijken.
Slechte wijken: probleemwijken, verpaupering, afname aantal voorzieningen, asociaal gedrag etc.   -> Waardoor?

Oplossing: 
1980: stadsvernieuwing (sarnering (sloop) en renovatie)
1990: herstructurering (huur slopen - koop bouwen)


Slide 13 - Slide

§3.4 Vernieuwde stad
deel 2
H3 stedelijke gebieden
domein leefomgeving
H4

Slide 14 - Slide

Wat is het verschil tussen stadsvernieuwing en herstructurering?

Slide 15 - Open question

Stadsvernieuwing
 • Renovatie 
 • Sanering: sloop en nieuwbouw

Doel: Het verbeteren van de kwaliteit van de woningen.

Welk gevolg heeft dit voor de bevolkingssamenstelling?
 • eenzijdig: weinig koopkracht , met name
  ouderen, studenten en immigranten. 

Slide 16 - Slide

De bevolkingssamenstelling bleef na de stadsvernieuwing hetzelfde. Waarom was dit een tegenvaller?

Slide 17 - Open question

Herstructurering
Verbeteren kwaliteit woningen, woningaanbod en openbare ruimte.
-> Slechtste woningen worden duurder en luxer. 

Gevolgen:
 • Bevolkingssamenstelling verandert: rijkere mensen met meer koopkracht
 • Hoger voorzieningenniveau

Slim idee?! Of niet? 

Slide 18 - Slide

Bij herstructurering ......
A
worden oude woningen opgeknapt
B
komen nieuwe woningen in de plaats van oude gebouwen

Slide 19 - Quiz

Maak een screenshot waaraan je de stadsvernieuwing in Haarlem-noord kunt zien

Slide 20 - Open question

Slide 21 - Video

Gentrification
 aantrekken hoger opgeleide bevolking om meer verscheidenheid aan te brengen in de bevolkingssamenstelling

Slide 22 - Slide

Wat is gentrification?
A
Het proces waarbij verschillende mensen meer gaan samenwerken
B
Het proces als gevolg waarvan een wijk een hoger verzorgingsniveau krijgt
C
Het proces waarbij mensen met een hoger inkomen in een armere wijk komen wonen
D
Een proces als gevolg waarvan uiteindelijk woningen worden gesloopt

Slide 23 - Quiz

Slide 24 - Slide

5

Slide 25 - Video

01:40
Welke bewonerskenmerken hebben Yuppen en Dinky's gemeen?
A
Laag inkomen en niet HO of WO opgeleid.
B
Hoog inkomen en niet HO of WO opgeleid.
C
Hoog inkomen en HO of WO opgeleid.
D
Geen.

Slide 26 - Quiz

02:30
Wat is een gevolg van gentrification?
A
Toename sociale cohesie.
B
Oorspronkelijke inwoners van de wijk verdwijnen.
C
Het voorzieningenniveau in de wijk stijgt.
D
Het gemiddelde inkomen in de wijk neemt toe.

Slide 27 - Quiz

05:23
Vestia is een woningbouwvereniging of woningcorporatie. Wat is dat?
A
Instelling die sociale woningen in een plaats beheerd.
B
Woningen die samenwerken in een vereniging.
C
Vereniging waarin bewoners van sociale huurwoningen samenwerken.
D
Vereniging die woningen bouwt.

Slide 28 - Quiz

08:44
Waarom zouden de bewoners graag terugkeergarantie willen?

Slide 29 - Mind map

09:46
Wat vind jij:
Nieuwkomers moeten uit de wijk geweerd worden.
A
Eens
B
Oneens

Slide 30 - Quiz