PRV 1.7

Praktijkvoering


Les 1.7.1
Periode 1
Leerjaar 1
1 / 25
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Praktijkvoering


Les 1.7.1
Periode 1
Leerjaar 1

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Lesindeling week 1.7.1
1. Welkom
2. Vorige les
3. Lesindeling en Leerdoelen
4. Doel van de gezondheidszorg
4. Protocollen en richtlijnen
5. Administratie
6. Prikaccidenten
5. Controle leerdoelen
6. Afsluiting met een oefentoets

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Herhaling Indeling behandelingsniveau
Nuldelijnszorg: Zorg zonder hulpvraag, preventie

Eerstelijnszorg: Geen verwijzing nodig (huisarts, tandarts) Thuiszorg is
                                  uitzondering. Dit is eerstelijns maar wel een indicatie voor
                                  nodig

Tweedelijnszorg: Verwijzing van eerste lijn nodig (ziekenhuis, GGZ), zowel
                                     poliklinisch als klinisch

Derdelijnszorg: Hoog specialistische zorg (academisch centrum, topklinieken, gespecialiseerde
                                  centra)


Slide 3 - Slide

Als DA meestal binnen AGZ, dus beginnen met die uitsplitsen, begin met zorgindeling naar behandelingsniveau.

Waar zit je als DA waarschijnlijk?

Nuldelijnszorg: preventie vaak door GGD  
-> ook zorg door vrienden, familie etc.
herhaling Indeling plaats behandeling
 • Intramuraal: Binnen de muren van een instelling of ziekenhuis

 • Extramuraal:  Zorg buiten de muren van een instelling of zh.

 • Transmuraal: Ziekenhuiszorg thuis. Door meerdere zorgverleners word                                    dit  aangeboden 
 • Semi-muraal: Tussenvorm. Dagbehandeling in zh, instelling voor GGZ,                                       dagverpleging in verpleeghuis                                                            

Slide 4 - Slide

intramuraal:
 - Bijvoorbeeld ziekenhuis of verpleeghuis (opname >24 uur)

Extramuraal:
 - In eigen huis, huisartsen, verloskundige

Transmuraal:
- Bijvoorbeeld thuis chemotherapie geven

Semimuraal:
-Bijvoorbeeld beschermd wonen, dagbesteding, deeltijdbehandeling

Leerdoelen
Aan het eind van deze les weet en/of kun je:
 1. Doel van de gezondheidszorg
 2. Het belang van werken met protocollen en richtlijnen in de zorg uitleggen
 3. Gespreksfasen
 4.  Administratie 
 5. Hygiëne

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

NIEUW: Doel van de gezondheidszorg
* Positieve gezondheidszorg: gelet op gezond gedrag, gericht op de
                                                               leefwijze. 
* Preventieve gezondheidszorg gericht op het voorkomen van ziekte 

* Curatieve gezondheidszorg: het herstellen van iemands gezondheid.

* Palliatieve gezondheidszorg: herstel is niet altijd mogelijk. Streven naar
                                                                 minder lijden. 

Slide 6 - Slide

Positieve gezondheid:
De gedachte hierbij is dat een persoon minder risico loopt ziek te worden, wanneer hij gezond leeft.

Preventieve gezondheidszorg:
Een manier om de weerstand te verhogen tegen bepaalde ziekten is vaccineren. En tweede manier is het isoleren van een persoon met een besmettelijke ziekte. (corona)

Curatieve gezondheidszorg:
Gericht op volledige genezing (ha, kraamzorg, beh. in ZH.)

Palliatieve gezondheidszorg:
In dat geval is het streven ernaar het lijden van de persoon zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door sterftebegeleiding, of te leren omgaan met een handicap.
Preventieve zorg onder te verdelen in;

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Primaire zorg = voorkomen
Bij primaire preventie wordt de nadruk gelegd op het voorkomen van een ziekte dat deze geen kans krijgt. (dus voorkomen van ziekte bij gezonde mensen).

Slide 8 - Slide

Vb:
Primaire preventie van COPD betekent dan een poging om alle rokers te laten stoppen met roken voordat COPD door het roken ontstaan is.
Deze personen hebben dus nog geen copd maar wel geadv. om te stoppen.

Secundaire preventie= ontdekken van een beginnende schade
Secundaire preventie legt de nadruk op het vroeg ontdekken van een ziekte of afwijking. (zo vroeg mogelijk opsporen bij risicogroepen) Een voorbeeld is het bevolkingsonderzoek borstkanker, waarbij vrouwen tussen de 50 en 75 jaar hun borsten laten controleren.

Slide 9 - Slide

VB:
Secundaire preventie van COPD is dan de poging om de rokende patiënt bij wie de diagnose COPD gesteld wordt te laten stoppen met roken.
Bij deze mensen is wel COPD vastgesteld en geadviseerd te stoppen

Tertiaire preventie = hulp door verdere ontwikkeling te voorkomen

Tertiaire preventie is erop gericht dat voorkomen van erger bij mensen die al ziek zijn

Slide 10 - Slide

VB:
Tertiaire preventie is het doen stoppen met roken van de COPD-patiënt gedurende de follow-up bij huisarts of longarts, om verdere schade te voorkomen. Deze mensen nemen de actie om te stoppen met roken door hun vastgestelde risico.

Spin in het web
Administratie

Medisch technisch handelen

Spreekuur

Bestellingen
Patiënten inschrijven

Herhaling van recepten

Overleg huisarts

Slide 11 - Slide

met zoveel taken belangrijk om overzicht te houden en structuur aan te brengen, vandaar het procesmatig werken. Vaak bestaan er al protocollen en richtlijnen en hoef je niet opnieuw het wiel uit te vinden
Kwaliteit van zorg 
 1. Professionele houding en communicatie (attitude)

 2. De organisatie: de manier waarop jouw werk in de praktijk is georganiseerd (waar werk je en wat doe je?)

 3. Jouw vakbekwaamheid (deskundigheid, methodische aanpak)

Slide 12 - Slide

Inmiddels hebben we geleerd waar je als doktersassistent kunt werken en ook welke dingen belangrijk zijn in jouw contact met patiënten. 

Door je bewust te zijn van de dingen waar jij goed in bent, of wat je graag wil leren, kun je een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg (ongeacht wáár je aan de slag gaat)
Procesmatig werken
Doktersassistent als spin in het web: 
 • Nadruk op samenwerking met collega's
 • Organisatie en overleg nodig (wie doet wat?)
 • Geen dubbel werk of tegenwerking
 • Houdt meer overzicht, meer structuur
 • Minder werkdruk 

Effectief werken: Het gewenste resultaat bereiken
Efficiënt werken: Hoe je het resultaat bereikt (methode) 

Slide 13 - Slide

DA als spin in web:
(spin in het web -> veel vragen, handelingen, administratie, verzoeken -> structuur en minder werkdruk)

Procesmatig werken als manier om werk in te delen door:

Efficiënt  en effectief te werken: zo min mogelijk middelen, geld, uur

Vb:
Effectief --> doel bereikt
VB: boodschappen doen--> heb je alles

Efficiënt --> tijd, structuur
VB: boodschappen doen-->hoe ver je dit uit
Protocollen (1)
Protocol: Belangrijk hulpmiddel bij procesmatig werken
 • Stap voor stap beschrijving 
 • Wordt geëvalueerd en aangepast
 • Verbetering van kwaliteit

Waarom zijn protocollen belangrijk?


Slide 14 - Slide

Binnen procesmatig werken wordt veel gewerkt met protocollen en richtlijnen

stappenplan (stap voor stap omschreven) waarin beschreven staat hoe je moet werken

Verkeerde werkwijze: ernstige schade voor patiënt
Protocollen (2)
Voordelen van protocollen:
 • Kunnen fouten en misverstanden voorkomen
 • Bieden duidelijkheid
 • Zorgen voor minder ergernis/betere werksfeer
 • Voorkomen verwijten bij problemen

Nadeel van protocol: geen individuele benadering meer

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Richtlijnen (1)
Protocol: Stap voor stap hoe je een handeling moet uitvoeren

Richtlijnen: Wat er gedaan kan worden (aanbevelingen)
 • Wetenschappelijke onderzoeksresultaten
 • Klinische ervaring
 • Beschikbaarheid van hulpmiddelen
 • Voorkeuren van patiënten


Slide 16 - Slide

bij richtlijnen, denk aan corona. Het is een aanbeveling

Het is een advies dat het wat, wanneer en waarom omschrijft. --> richtgevend hulpdocument
Richtlijnen (2)
Richtlijnen en de doktersassistente:
 • Richtlijnen voor veelvoorkomende ziektebeelden
 • NHG standaarden voor huisartsen
 • Triagewijzer
 • Richtlijnen van Werkgroep Infectiepreventie

https://richtlijnendatabase.nl/  (voor verschillende richtlijnen)

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Even weer een reminder; gespreksfasen
Beginfase
 middenfase 
 eindfase


Slide 18 - Slide

Beginfase:
Goede sfeer: vriendelijk en belangstellend
Voldoende tijd
Spreek verwachtingen/doelen uit
Taalgebruik afstemmen: Niet: “dus u heeft last van uw kies” MAAR: sinds wanneer is de pijn zo erg dat u hiervan door de grond gaat?``
Taalgebruik afstemmen op gesprekspartner (cystitis/pijn bij plassen)

MIDDENFASE:
Actief luisteren, vragen stellen, samenvatten
Controleer of je patiënt je kan volgen
Controleer hoe het gesprek ervoor staat, wat is behandeld? Zijn jullie beide tevreden?


EINDFASE:
Controleer of het doel van het gesprek is behaald
Is er aan de verwachtingen voldaan?
Korte samenvatting van het gesprek
Vervolgafspraak nodig? 
Samengevat
Wat is het doel van de gezondheidszorg?
Waarom werken we met protocollen?
Wat bedoelen we met efficiënt werken?
Wat bedoelen we met effectief werken?
Wat is het verschil tussen protocollen en richtlijnen?
Welke verschillende fasen zijn er in een gesprek?

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Administratie
Volgens protocol:
 1. invullen/bijhouden van patiëntgegevens in EPD/HIS
  - EPD = Elektronisch Patiënten Dossier
  - HIS = Huisarts Informatie Systeem (Medicom)
  - Mag iedereen ingeschreven worden bij elke huisarts?

 2. Opruimen van brieven en formulieren (scannen en archiveren)
 3. Bijhouden van uitgifte (vb. bloedsuikermeters)

Slide 20 - Slide

Wat is het protocol hiervoor?
Huisarts moet binnen 15 minuten bij de patiënt kunnen zijn
Wat voor gegevens voer je in?
 1. Voorletters, Achternaam
 2. Geboortedatum
 3. BSN-nummer
 4. Adres, postcode, woonplaats
 5. Telefoonnummer, emailadres
 6. Zorgverzekering met polisnummer
 7. Apotheek
 8. Gegevens van vorige huisarts

Slide 21 - Slide

 Welke gegevens zijn aanvullend (extra) handig om van haar te weten?

1. Religie
2. Huwelijkse staat
3. Contactpersoon
4. Beroep

Wat hou je bij?
 • Post van specialisten via EPD (röntgenfoto's, uitslagen)
 • Contracten van zorgverzekeraars
 • Wijzigingen in patiëntgegevens (verhuizing, overlijden)
 • Protocollen (vernieuwen/updaten)
 • Afspraken met de huisarts
 • Herhaalrecepten van de patiënt

Let op! Als je een datum noteert, doe je eerst het jaartal, dan de maand en dan de dag
201912

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

wat doe je nadat je een prikaccident hebt opgelopen?

Slide 23 - Mind map

Je meldt dit meteen bij je werkgever/ leidinggevende. Er kan dan actie ondernomen worden volgens de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten, zodat de risico’s op besmetting (HIV, Hepatitis) zo klein mogelijk wordt door goede behandeling
Incidenten


Wat is het verschil tussen snij-,spat en bijtincident?

Slide 24 - Slide

Een snij-incident ontstaat wanneer iemand gesneden wordt (door scherp voorwerp, bijv. een mes) Als er bloed (of een andere lichaamsvloeistof) via een scherp voorwerp van de ene persoon in het lichaam van de ander komt.

Bij een spatincident spat er bloed op een slijmvlies (bijv. ogen , mondslijmvlies) of op de niet-intacte huid

Bij een bijtwond is er sprake van bloed op mondslijmvlies of speeksel in open wond.

Snij-incident: d.m.v een vieze naald van een patiënt jezelf prikken.
Of tijdens een operatie/ingreep jezelf snijdt met het mesje waarmee de patiënt geopereerd wordt. (bloed/bloedcontact)

Spatincident: als je bv bezig bent bij een patiënt een wond schoon te maken, waarbij er bloedspetters omhoog spatten in je oog of mond.

Bijtincident: als je gebeten wordt door patiënt die in de war is of heel erg boos is. (deze patiënt kan zelf een ziekte hebben en deze overbrengen op jou).

Oefentoets

Slide 25 - Slide

This item has no instructions