B/09-10

1 / 53
next
Slide 1: Slide
EnglishSpecial Education

This lesson contains 53 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

May & Might

Slide 2 - Mind map

Slide 3 - Slide

Frequent mistakes while using English language

Slide 4 - Slide

Alany és Állítmány minden angol mondatban kell, hogy legyen!

Az egyik legalapvetőbb különbség a magyarhoz képest, és sokszor átsiklotok felette.

Amennyiben nem szerepel bármelyik a mondatban, pótolnunk kell azt:
          Sétál. = She is walking.
         A kedvenc autógyártóm a Mercedes. 
         = My favourite car manufacturer is the Mercedes.

Slide 5 - Slide

Ha több van, akkor többesszám legyen!

Szintén máshogy működik, mint magyarul, de nagyon egyszerű: ha többről van szó, többesszámba kell tenni:

Hat kecske van a mezőn. = There are six goats on the field.
Prepozícióhasználat
Amit magyarul toldalékolással, ragozással oldunk meg, azt angolul prepozícióval. Ne maradjon ki, és ha lehet, a megfelelőt válasszuk :)

Frici megy a kocsmába. = Frici is going to the pub.

Slide 6 - Slide

Igeidők...

Változtatnak a mondat jelentésén, nagyon nem mindegy, hogy:
          I have paid. vagy
         I will pay.
         
Ezzel összefüggésben fontos, hogy az angolban sokkal több "eszközt" kurrens módon, a megfelelő helyen alkalmazzuk. Tipikus a számunkra teljesen idegen igeidők nem jó helyen alkalmazása (lásd Present Perfect)
Ja, és ha lehet, ne gyártsunk újakat ;)

Slide 7 - Slide

Modális igék után sima alak

A modális igék után jellemzően sima alakot használunk:
Manci tud autót vezetni. = Manci can drive a car.


Rendhagyó többesszámi formák

Ne feledkezzünk el róla, hogy ezek már többesszámi formák:  
The police are coming?
How many children do you have?


Slide 8 - Slide

A dupla negáció nem megengedett

Tagadó mondatba (ahogy a segédige kapott már egy "not"-ot), nem mehet semmi negatív értelmű szó, illetve visszafele is igaz, hogy ha már van egy negatív jelentésű szó (ami már elvitte a mondatot tagadásba), akkor nem mehet bele a "not":

She doesn't listen to anybody. vagy She listens to nobody.

Slide 9 - Slide

Something after the after:

Tipikus hiba, hogy az 'after'-t kötőszónak használjuk, pedig ez alapvetően csak egy prepozíció, ebből kifolyólag be kell hogy előzzön valamit. Mindig rakjunk valamit mögé:

after = után
after that = azután
after washing up = mosogatás után

Slide 10 - Slide

Tükörfordítás:

Az esetek többségében a tükörfordításos módszer nem megfelelő. A szavak sorrendjére is figyelnünk kell, illetve vannak olyan esetek is, amikor az adott szabály szerint kell fordítanunk, nem pont azt, ami magyarul a mondatban szerepel.

Pl: Nagyon szeretem a nyarat.
I
after that = azután
after washing up = mosogatás után

Slide 11 - Slide

Across vs. through
Across = 2d át, keresztül. 
Pl He ran across the road.
Through = 3d át, keresztül, pl 

I vs. Me
 Nagyon egyszerű: I = alanyeset, míg Me = tárgyeset
Pl:
          Mary and I were in cinema yesterday.
         He has sent me a kind letter.

Slide 12 - Slide

All vs. Every vs. Each.
All = egész, összes, mind
              It is raining all day.
             I have lost all my money.
Every = összes, de egyenként értve. Kizárólag megszámlálható főnevekkel működik.
                Mindig egyesszám van utána!
              I have checked every room.
             It rains every day in autumn.
Each = összes, egyenként értve. Mégsem ugyanaz, mint az előző, nézd: 
             Every artist is sensitive.
            Each artist sees things differently.
   Tehát az előző csoportként érhető, míg ez egyenként, individuálisan

Slide 13 - Slide

Indokolatlan Present Perfect:

Wrong:    I have visited Niagara Falls last weekend.
Right:       I visited Niagara Falls last weekend.

Amennyiben mondjuk az állítmány 'to be' lenne, akkor lehetne értelme, de a 'to visit' esetén nincs.

Személynél mindig 'who' legyen:
Wrong:  The woman which works here is from Japan. 
Right:  The woman who works here is from Japan.

Slide 14 - Slide

'To marry' vonzata a 'to':

Wrong:   She’s married with a dentist.
Right:      She’s married to a dentist.

Boring/Bored:
Wrong:  She was boring in the class.
Right:    She was bored in the class.
Határozottan nem mindegy, hogy unalmas vagyok, vagy unatkozom :)
Ugyanez vonatkozik pl erre is: exciting/excited

Slide 15 - Slide

Although után már nem kell 'but':

Wrong:   Although it was raining, but we had the picnic.
Right:     Although it was raining, we had the picnic.

Have to vagy Must (és nem 'Must to'):
Wrong:   I must to call him immediately. 
Right:      I must call him immediately.
Csak a 'have to' után van 'to', a 'must' után nincs!

Slide 16 - Slide

'Looking forward to'
Wrong:    I look forward to meet you.
Right:      I look forward to meeting you.
Ez egy különleges szerkezet, ahol kivételesen -ing alak követi a 'to'-t. Igazából ez azért van, mert egy főnév kell oda, hiszen a találkozÁST várod.
Szórend: 
Wrong:   I like very much ice cream. 
Right:     I like ice cream very much.
A tárgy előrébb való, mint a határozók!

Slide 17 - Slide

Can után:
Wrong:  She can to drive.
Right:     She can drive.
Itt nem tükörfordítunk, hiába vezetNI magyarul, mivel a 'can' egy modális ige, nincs utána főnévi igenév!
Szórend 2: 
Wrong:   Where I can find a bank?
Right:      Where can I find a bank?
Kérdésnél a modális ige ugyanúgy előre kerül, mint egy segédige.

Slide 18 - Slide

Rejtett conditional:
Wrong:    When I will arrive, I will call you.
Right:       When I arrive, I will call you.
Itt a 1st conditional szabályai érvényesek, a 'when' helyettesíti az 'if'-et
The USA: 
Wrong:    I live in United States.
Right:       I live in the United States.
Ha egy földrajzi név melléknév+főnév, akkor kell elé a 'the'.

Slide 19 - Slide

Since/For:
Wrong:    I’ve been here since three months.
Right:      I’ve been here for three months.
Időtartam esetén 'for', időpontnál pedig 'since'
Job/Work: 
Wrong:  My girlfriend has got a new work.
Right:     My girlfriend has got a new job.
Egyszerű jelentésbeli különbség van. Job = Állás; Work = Munka

Slide 20 - Slide

Listen:
Wrong:   She doesn’t listen me.
Right:     She doesn’t listen to me.
A 'to listen' ige mögé mindig kell egy 'to', ha ott van, hogy mit hallgatunk/figyelünk.
Good/Well: 
Wrong:   You speak English good.
Right:      You speak English well.
'Good' = jó; míg a 'Well' = jól

Slide 21 - Slide

Police:
Wrong:   The police is coming.
Right:     The police are coming.
'Police' = rendőrség, így többesszám. Egyes száma kifejezésére: 'policeman' vagy 'police officer'
Enough: 
Wrong:   The house isn’t enough big.
Right:     The house isn’t big enough.
Pont fordítva használjuk, mint magyarul.

Slide 22 - Slide

Dupla negáció:
Wrong:   I didn’t meet nobody.
Right:     I didn’t meet anybody.
Tagadó mondatba már nem mehet negatív értelmű szó!
Minden mondatban kell, hogy legyen Alany és Állítmány: 
Wrong:  His favourite car Mercedes.
Right:  His favourote car is Mercedes.
Amennyiben hiányzik a magyar mondatból, fordításnál pótolnunk kell azt!

Slide 23 - Slide

Children:
Wrong:  How many childrens do you have?
Right:    How many children do you have?
Rendhagyó többeszámi forma
'ful' végződés: 
Wrong:   She is success.
Right:     She is successful.
Főnévből melléknevet több esetben '-ful' végződéssel képzünk (egy L!) Pl: beauty-beautiful, wonder-wonderful

Slide 24 - Slide

Like/As:
Wrong:   You are very nice, as your mother.
Right:     You are very nice, like your mother.
'Like' = olyan mint (de nem az), 'As' = valamiként (tényleg az) Te nem vagy az anyád...
Say/Tell:
Wrong:  She said me that she liked you. 
Right:     She told me that she liked you.
A 'to tell' vonzatos, kell mögé, hogy kinek (me), míg a 'to say' nem az, oda hiba rakni 'irányt'

Slide 25 - Slide

Foglalkozásnevek:
Wrong:   Her husband is engineer.
Right:     Her husband is an engineer.
Foglalkozásnevek elé mindig kell egy határozatlan névelő!
Visszaható névmások:
Wrong:  They cooked the dinner themself.
Right:    They cooked the dinner themselves.
Figyeljünk a többesszámi formákra!

Slide 26 - Slide

With/By:
Wrong:    I always go to school with bus.
Right:       I always go to school by bus.
Közlekedési eszközök esetén 'with' helyett 'by'-t használunk.
Home:
Wrong:  We are going to home.
Right:     We are going home.
Home elé nem kell prepozíció, kivéve az 'at', ha logikailag az 'otthonomban'. Pl. I'm at home.

Slide 27 - Slide

Now, let's practise what you've learnt ;)

Slide 28 - Slide

You should not ____.
A
to smoke
B
smoking
C
smoke
D
smoked

Slide 29 - Quiz

Are you listening _____?
A
Tankcsapda
B
at Tankcsapda
C
now Tankcsapda
D
to Tankcsapda

Slide 30 - Quiz

He will contact you when he _____ his task.
A
finishes
B
finishing
C
will finish
D
finish

Slide 31 - Quiz

Every ________ the teacher.
A
student like
B
students likes
C
student likes
D
sör

Slide 32 - Quiz

Liza is married ____ a car mechanic.
A
with
B
at
C
to
D
on

Slide 33 - Quiz

The girls and ____ were making jokes of ____.
A
I / him
B
me / him
C
I / he
D
me / he

Slide 34 - Quiz

I really like ______.
A
in summer Kinder Pingui
B
Kinder Pingui in summer
C
Kinder Pingui summer
D
summer Kinder Pingui

Slide 35 - Quiz

I have been teaching this subject ____ ten years.
A
at
B
ago
C
for
D
since

Slide 36 - Quiz

Eleonóra is great in languages, she can speak Portuguese ____.
A
nice
B
well
C
good
D
fine

Slide 37 - Quiz

I didn't see _____ in front of the building.
A
everybody
B
nobody
C
somebody
D
anybody

Slide 38 - Quiz

He always reaches what he wants, he is very _____.
A
success
B
bishop
C
beauty
D
successful

Slide 39 - Quiz

____ him, I also work late.
A
Like
B
As
C
Béla
D
Where

Slide 40 - Quiz

They have made the decision by _____.
A
themself
B
themselfes
C
themselves
D
myself

Slide 41 - Quiz

I usually go ____ train.
A
at
B
in
C
by
D
with

Slide 42 - Quiz

Drag the missing words to their appropriate places!
Digital, digital

Slide 43 - Slide

We had a terrible night yesterday. We wanted to watch the Wheel 
of Fortune, but the TV didn't turn on. We tried to _________ the 
_________ on the _______________ harder and harder, but nothing 
happened. A few minutes later we _________ that the _________ 
went out, so I replaced them. As the show was already going on,
we rather searched some _________ on Netflix. While we were 
watching the Dark Mirror, my wife was _________ Facebook on 
her _________ all the time, so in the end she asked me 
what happened in that episode... 
phone
buttons
batteries
joystick
remote control
scrolling
push
television
realized
continue
series
message

Slide 44 - Drag question

Complete the sentences!

Slide 45 - Slide

Mobile apps are one of the reasons ____________________.

These apps are _______________________, in terms of functionality and features. 

_____________________ with hundreds of new applications being introduced every day.
why smartphones are so much popular today.
what make your phones and tablets smart
The app market is going through a positive revolution

Slide 46 - Drag question

Read and translate the following text!

Slide 47 - Slide

Computers can be funny. They feel when you want to be fast and they become slow in purpose. Last weekend I wanted to open a file from my cloud and I simply double-clicked on that icon, but the mouse froze and the screen went blank. After restarting the PC everything seemed to be fine, but suddenly a window appeared and told me that an unexpected error had happened. Well, I wasn't happy at all... To the top of that, I had to send an email somehow, but because of this, I did it on my mobile. I don't really like to work on it as the keyboard is too small, but it was a must. I think I should get used to working on the touchscreen, because in the future we will use mostly these devices, not the old-fashioned computers...

Slide 48 - Slide

Discussion:
  • How can you describe the affects of digital world to our everyday life?
  • How much time do you spend a day with using gadgets?
  • What is Facebook addiction?
  • Is it important to be online?
  • Can you see any change in digital habits in the recent few years?
  • At what age should a kid get his or her first phone?

Slide 49 - Slide

Can you find the gadgets on the desk?

Slide 50 - Slide

A. Laptop
B. Remote control
C. Charger
D. Tablet
E. Mouse
F. Pendrive
G. Earphones
H. Headphones
I. Mobile phone
J. Power bank
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Slide 51 - Drag question

Slide 52 - Slide

Goodbye!

Slide 53 - Slide