Цэгийн проекц бататгал тест

 Проекцлолын арга, 2 ба 3 хавтгайн систем    тест даалгавар
1 / 12
next
Slide 1: Slide

This lesson contains 12 slides, with interactive quizzes and text slide.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

 Проекцлолын арга, 2 ба 3 хавтгайн систем    тест даалгавар

Slide 1 - Slide

Квадрантыг жишээн дээр тайлбарлан зурж үзүүлнэ үү?

Slide 2 - Open question

Паралель проекцлолын аргын онцлог нь
A
Хавтгайд бодит хэмжээгээр дүрслэгдэнэ
B
Бодит хэмжээ ихэссэн байдлаар дүрслэгдэнэ
C
Бодит хэмжээ багассан байдлаар дүрслэгдэнэ
D
Дээрх бүгд

Slide 3 - Quiz

Проекцлолч цацраг гэдэг нь
A
Биетээс прокцлогч цэг хүртэлх зай
B
Хавтгайд орших дүрс
C
Биетээс хавтгайд татсан шулуун
D
Дээрх бүгд

Slide 4 - Quiz

Аль ойлголт зөв бэ?
A
Төвийн проекцлолын проекцлогч шулуунууд хоорондоо паралель
B
паралель проекцлолын проекцлогч шулуунууд паралеь бус
C
Паралель проекцлолын проекцлогч шулуунууд паралель байна
D
дээрх бүгд

Slide 5 - Quiz

в цэгийн проекцыг нүүрний болон хэвтээ хавтгайд байгуулах нь хэдэн хавтгайн системд хамаарах вэ?
A
2 ба 3 хавтгайн систем
B
3 хавтгайн систем
C
1 хавтгайн систем
D
2 хавтгайн систем

Slide 6 - Quiz

Харилцан -2 Хавтгай хэдэн квадрантаас бүрдэх вэ?
A
1
B
4
C
3
D
2

Slide 7 - Quiz

Цэгийг хэдэн хавтгайн систэмд дүрсэлсэн байна вэ?
A
1 хавтгайд
B
2 хавтгайд
C
3 хавтгайд
D
Дээрх бүгд

Slide 8 - Quiz

А3 цэг аль хавтгайд орших вэ?
A
Нүүрний хавтгайд
B
Хажуугийн хавтгайд
C
Хэвтээ хавтгайд
D
Хавтгайн ординатын тэнхлэгт

Slide 9 - Quiz

Цэгийн проекцийн хэрхэн дүрсэлсэн байна вэ?
A
Огторгуйд орших цэгийн проекц
B
Цэгийг 2 хавтгайн эпюр
C
3 хавтгайд огторгуйн орших цэгийн проекц
D
1 хавтгайд орших цэгийн эпюр

Slide 10 - Quiz

Нүүрний ба хэвтээ Хавтгайд А цэгийн аль проекцыг дүрслэх боломжтой вэ?
A
А1, А2 цэг
B
А1, А2, А3 цэг
C
А1, А3 цэг
D
Дээрх бүгд

Slide 11 - Quiz


Slide 12 - Open question