PARTICIPATIE LES 1 ,2

Vak: Participatie
Semester: 3
Docenten: Arianne Meijboom en  Samira Boulahri
1 / 25
next
Slide 1: Slide
participatieMBOStudiejaar 2,4

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Vak: Participatie
Semester: 3
Docenten: Arianne Meijboom en  Samira Boulahri

Slide 1 - Slide

Participatie

Slide 2 - Slide

Licentie check 
Iedereen dient een licentie te hebben van ThiemeMeulenhoff. Daarnaast heb je ook een werkende laptop met oplader. Zonder deze onderwijsmiddelen kan je mijn lessen niet deelnemen. Je wordt uit de les uitgestuurd en in die tijd mag je de onderwijsmiddelen regelen. Als het geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator.

Slide 3 - Slide

Afspraken
 • Wij respecteren elkaar.
 • Wij laten elkaar uitpraten.

Online lessen:
 • Je volgt de les vanuit je LAPTOP
 • Camera is AAN
 • Microfoon is AAN
 • Licentie is actief
 • Telefoongebruik is VERBODEN

Slide 4 - Slide

ThiemeMeulenhof code invoeren
Lesgroep
Code
202A1
BEAV2GWP
202A2
Q4S81XDI
202A3
W7R43RKR

Slide 5 - Slide

Doel 
- Aan het einde van deze les weet je wat er van je wordt verwacht aan de hand van de lesplanner, en kun je vertellen wat dit vak inhoud.
- Je kent de begrippen:
- Participatie, 
   - Dagbesteding 
- Emancipatie 

Slide 6 - Slide

lesplanner .

Slide 7 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?

Slide 8 - Slide

Waarom dagbesteding
Zonder dagbesteding is het voor de cliënt lastig om te participeren. Er is geen invulling van de dag en zingeving.

Slide 9 - Slide

Vier aspecten
De persoon die aan de dagbesteding meedoet;
de aard van de dagbesteding zelf;
de omgeving waarin de dagbesteding plaatsvindt;
de waarde van dagbesteding

Slide 10 - Slide

Participatie ?

Slide 11 - Slide

is het als volwaardig burger kunnen deelnemen aan wat er in de samenleving gebeurt. 

Slide 12 - Slide

Participatie is belangrijk op de gebieden scholing, vrije tijd en werk

Scholing: ieder het recht heeft zich te ontplooien, zich te leren te ontwikkelen. Je kunt hier spreken van ontwikkelingsgerichte activiteiten.
Vrije tijd: ieder het recht heeft om zicht te ontspannen, om zich verbonden te voelen, om te leven en beleven. Je kunt hier spreken van belevingsgerichte activiteiten.
Werk: ieder het recht heeft op waardering voor zijn prestaties en de verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan zijn eigen (economische) bestaan.

Slide 13 - Slide

Participatie afgebakend naar domein
 1. Eigen inkomen 
 2. Zelfstandig functioneren
 3. Opdoen van vaardigheden
 4. Sociale contacten
 5. Maatschappelijke bijdragen
 6. Maatschappelijk deelnemen

Slide 14 - Slide

Participatieladder
geeft houvast en kaders om doelen en activiteiten op in te richten

Slide 15 - Slide

Indeling naar doel en mate van interactie

Slide 16 - Slide

Actieve en passieve participatie
Het verschil tussen actieve en passieve participatie is de inzet die het vraagt van de deelnemer.

Slide 17 - Slide

In de studentenraad zitten
A
Actief
B
Passief

Slide 18 - Quiz

Lid zijn van natuurorganisatie.
A
Passief
B
Actief

Slide 19 - Quiz

Emancipatie
Opkomen voor jezelf......................

Slide 20 - Slide

Vijf belangrijke aandachtspunten in het proces van emancipatie
Gelijkwaardigheid: belangrijk hierbij zijn wederzijdse communicatie en de noodzaak van onderstaande communicatie.
Keuzevrijheid: dit kiezen is voor een aantal cliënten geen eenvoudige zaak en vraagt van jou specifieke benaderingsmethodieken,
Ondersteuning: hierbij ga je uit van het principe van flexibiliteit en vraaggericht werken.
Sociale (ondersteuning) netwerken: rekening houden met de ervaringsdeskundigheid van de omgeving is erg belangrijk.
Respectvolle bejegening deze grondhouding is een voorwaarde voor een emancipatorisch gericht benadering.

Slide 21 - Slide

Wanneer spreken wij van gelijkwaardigheid?
 • Wanneer wij NAAST een cliënt staan';
 • Het voeren van dialoog over de kansen en mogelijkheden van de cliënt;
 • Er is continu sprake van wederzijdse communicatie.

Slide 22 - Slide

Opdracht onderzoek participatie
- Onderzoek samen met 2 groepsgenoten de kansen en mogelijkheden van participatie binnen jullie school. 
- Hoe zou de participatie van studenten vergroot kunnen worden?
- Hoe zouden doelgroepen binnen de school kunnen participeren? Kijk daarbij naar faciliteiten, de werkzaamheden, de talenten die er nu zijn en welke potentie daarin zit.
- Kom met elkaar tot 4 tot 6 activiteiten, waarmee participatie kan worden geborgd.
- Bied deze activiteiten aan door middel van een goed onderbouwde brief bij je onderwijsleider en vraag om een reactie hierop.

Slide 23 - Slide

Hoofdstuk 1 + 2
Benoem de 4 aspecten die een rol spelen bij dagbesteding?
Noem voorbeelden van zaken die je je cliënt kan aanleren? 
Wat is het doel van bezigheidstherapie?
Wanneer spreken wij van gelijkwaardigheid?

Slide 24 - Slide

Aan het eind van de les weet je wat je van het vak participatie kunt verwachten en waar je de lesplanner kunt vinden.
Aan het eind van de les weet je de begrippen dagbesteding ,participatie en emancipatie te verwoorden.
😒🙁😐🙂😃

Slide 25 - Poll