2/4-3: 2HVE Past Simple + Present Perfect

1 / 37
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Present                    Past                 Present Perfect 
                 
 I do it                       I did it                 I have done it

 >Ik doe het            Ik deed het        Ik heb het gedaan     
Kan je deze voorbeelden op hetzelfde manier afmaken?

        Present                                Past Simple                          Present Perfect

>     Ik loop / I walk                  Ik liep / He walked            Zij hebben gelopen / They have walked
>     Ik ben     / I am                  Ik was / He _______            Zij  waren /  They ________
>     Ik praat / I talk                  Ik  praatte/  He_______      Zij hebben gepraat / They __________
>     Ik luister / I listen            Ik luisterde / I ________     Zij  hebben geluistert / They __________

Slide 2 - Slide

Past simple
De past simple is om te zeggen dat iets in het verleden is gebeurd maar nu is afgelopen!

In het Nederlands verander je ook de stam zodat het past bij de tijd waarover je schrijft - Ik lees nu....Ik las gisteren.  Dat is dus ook zo in het Engels!

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Slide

Lees de voorbeelden op de volgende 3 dia's heel zorgvuldig

Slide 5 - Slide

VOORBEELDEN PAST SIMPLE
als bevestiging

- I was in London last year.  (be)
- We saw this film last night. (see)
- They bought the same dress yesterday. (buy)
- I worked really hard last year (work)

Slide 6 - Slide

VOORBEELDEN PAST SIMPLE
als ontkenning

- I was not in London last year.  (be)
- We didn't see this film last night. (see)
- They didn't buy the same dress yesterday.
   (buy)
- I didn't work  hard last year. (work)

Slide 7 - Slide

VOORBEELDEN PAST SIMPLE
als vraag

- Was I  in London last year?  (be)
- Did we see this film last night ?(see)
- Did they buy the same dress yesterday? (buy)
- Did I work  hard last year? (work)

Slide 8 - Slide

Hopelijk viel je het volgende op...
 • Er staat vaak een tijdsbepaling in zoals yesterday, last week.
 • Bij bevestigende zinnen krijgt de stam -ed of verandert in
            de 2de vorm omdat het een onregelmatig werkwoord is.
 • Bij ontkennende zinnen komt didn't erbij en de stam blijft hetzelfde
 • Bij vragend zinnen begin je met Did en de stam blijft hetzelfde
 • Met de werkwoord be hoef je de bovenste regels niet te volgen en
            alleen was of were gebruiken.

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Link

PRESENT PERFECT
Je gebruikt de present perfect om te zeggen dat iets in het verleden is begonnen en nu nog steeds bezig, om te praten over ervaringen en om te zeggen dat iets is gebeurd waar je nog steeds resultaat van merkt.  

In het Nederlands gebruik je een vorm van hebben en een voltooid deelwoord ...Ik heb gegeten

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

VOORBEELDEN VAN PRESENT PERFECT als bevestigende zin


- My father has lived in Rome for two years. (live)
- I have been in New York for a week. (be)
- They have known each other since 2013. (know)

Slide 13 - Slide

VOORBEELDEN VAN PRESENT PERFECT als ontkennende zin


- My father has not lived in Rome for two years. (live)
- I have not been in New York for a week. (be)
- They have not known each other since 2013. (know)

Slide 14 - Slide

VOORBEELDEN VAN PRESENT PERFECT als vragende zin


- Has my father lived in Rome for two years? (live)
- Have  been in New York for a week? (be)
- Have they known each other since 2013? (know)

Slide 15 - Slide

Hopelijk viel je het volgende op...
 • Er staat vaak for of since  in de zin.
 • Er komt have (I, you, we, they) of has (he,she, it) er in voor.
 • Bij bevestigende zinnen krijgt de stam -ed of verandert in
            de 3de vorm
 • Bij ontkennende en vragende zinnen komt not erbij en de stam blijft
            hetzelfde
            

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Link

Even kort samengevat
Past Simple: afgelopen 
Present Perfect: begonnen in het verleden EN nog bezig.

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide

De vraag is of kunt zien aan een Engelse zin of je de Past Simple of Present Perfect nodig heb en hoe je die schrijft.

Kijk naar het volgende film voor een makkelijk vergelijking.

Is je Engels vrij goed...kijk naar het tweede filmpje of 3de filmpje.

Slide 20 - Slide

 Nu ga je testen of je het verschil kunt zien...

Slide 21 - Slide

The police ____ (arrest) two people early this morning.
A
arrested
B
have arrested
C
has arrested
D
arrest

Slide 22 - Quiz

She____(go) to Japan but now she____ (come) back.
A
go / come
B
went / came
C
went / has come
D
has gone / came

Slide 23 - Quiz

Dan ____ already ____(buy) two tablets this year.
A
did bought
B
have bought
C
has buyed
D
has bought

Slide 24 - Quiz

How many games ____your team____ (win) this season?
A
did won
B
has won
C
has win
D
has winned

Slide 25 - Quiz

____you____ (visit) the CN Tower when you ____ (stay) in Toronto
A
Did you visit / stay
B
Did you visit / stayed
C
Have you visited / stayed
D
Have you visit / stayed

Slide 26 - Quiz

____ you ____(do) your homework yet? Yes I ____(finish) it an hour ago!
A
Did you do / finish
B
Did you do/ finished
C
Have you done / finished
D
Have you done / finish

Slide 27 - Quiz

There____(be) an accident in High Street, so we have to use King Street to get to your school.
A
has been
B
was
C
were
D
have been

Slide 28 - Quiz

I ____(not see) Peter since I ____(arrive) last Tuesday.
A
did not see / have arrived
B
have not seen / arrived
C
did not saw / arrived
D
have not seed / arrived

Slide 29 - Quiz

Frank ____ (get) his bike last May. So he ____ (have) it for 4 months.
A
getted / had
B
had got / had
C
got / has had
D
got / has have

Slide 30 - Quiz

I'm sorry, I ____ (not write) earlier, but I ____ (be) busy recently.
A
haven't written / have be
B
didn't write / did be
C
hasn't written / have been
D
haven't written / have been

Slide 31 - Quiz

Did you get it?  Well done!

Still find it difficult?  Look back at the information and then try the links in the next two frames (dia's!) 


Slide 32 - Slide

Slide 33 - Link

Slide 34 - Link

Slide 35 - Video

Slide 36 - Video

Slide 37 - Video