שרשרת מזון

שרשרת המזון
1 / 32
next
Slide 1: Slide
Design and technologyPrimary EducationAge 4,5

This lesson contains 32 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

שרשרת המזון

Slide 1 - Slide

שתי צורות הזנה בטבע

אוטוטרופיה
הטרוטרופיה

Slide 2 - Slide

אוטוטרופיה
ייצור עצמי של חומרים אורגניים מתרכובות אנאורגניות
תוך שימוש במקור אנרגיה חיצוני

Slide 3 - Slide

הטרוטרופיה
בניה של חומרים אורגניים מתרכובות אורגניות בלבד שנקלטו כמזון

Slide 4 - Slide

אמבה
A
הטרוטרופ
B
אוטוטרופ

Slide 5 - Quiz

פרה
A
הטרוטרופ
B
אוטוטרופ

Slide 6 - Quiz

עצי דובדבן
A
הטרוטרופ
B
אוטוטרופ

Slide 7 - Quiz

אלמוג
A
הטרוטרופ
B
אוטוטרופ

Slide 8 - Quiz

אצה
A
הטרוטרופ
B
אוטוטרופ

Slide 9 - Quiz

רוב החיידקים הם
A
הטרוטרופים
B
אוטוטרופים

Slide 10 - Quiz

חיידקים אוטוטרופיים לא יקיימו יחסי גומלין מסוג
A
סימביוזה
B
אמנסליזם
C
קומנסליזם
D
טפילות

Slide 11 - Quiz

יצרנים
מסוגלים לייצר חומרים אורגניים מאנאורגניים

תוך שימוש במקור אנרגיה חיצוני

Slide 12 - Slide

צרכנים
מקבלים חומרים אורגניים על ידי  אכילת אורגניזמים אחרים

חייבים לאכול צמחים או בעלי חיים כמקור של מזון

Slide 13 - Slide

צרכנים
יצרנים

Slide 14 - Drag question

צרכנים ראשוניים
בעלי חיים הניזונים ישירות מן הצמחים

צורכים את המזון שייצרו היצרנים

Slide 15 - Slide

בין בעלי חיים הניזונים מבעלי חיים אחרים יש יחסי גומלין של
A
טריפה
B
קומנסליזם
C
טפילות
D
סימביוזה

Slide 16 - Quiz

צרכנים שניוניים
בעלי חיים הניזונים מבעלי חיים אחרים

Slide 17 - Slide

טורפי על
טורפים שאינם נטרפים על ידי בעלי חיים אחרים


Slide 18 - Slide

חומרים ואנרגיה עוברים מחוליה לחוליה בשרשרת המזון

Slide 19 - Slide

איזו מהבאות מייצגת נכון שרשרת מזון
A
א
B
ב
C
ג
D
ד

Slide 20 - Quiz

בשרשרת המזון הצרכן הראשוני הוא
A
תלתן
B
פרפר
C
זיקית
D
בז עצים

Slide 21 - Quiz

בשרשרת המזון היצרן הוא
A
תלתן
B
פרפר
C
זיקית
D
בז עצים

Slide 22 - Quiz

בשרשרת המזון מי טורף על
A
תלתן
B
פרפר
C
זיקית
D
בז עצים

Slide 23 - Quiz

בשרשרת המזון מי צרכן שניוני
A
תלתן
B
פרפר
C
זיקית
D
בז עצים

Slide 24 - Quiz

בני אדם הם
A
יצרנים
B
צרכנים ראשוניים
C
צרכנים שניוניים
D
גם צרכנים ראשוניים וגם שניוניים

Slide 25 - Quiz

מפרקים
מפיקים חומרים ואנרגיה מפירוק שרידים של יצורים מתים או מהפרשות של אחרים


מינים רבים של פטריות ושל חיידקים

Slide 26 - Slide

פטריות
A
הטרוטרופיות
B
אוטוטרופיות

Slide 27 - Quiz

מפרקים
חלק מתוצרי הפירוק משמשים כמזון

שאר החומרים נשארים בסביבה כחומרים אנאורגניים ונקלטים מחדש על ידי הצמחיםSlide 28 - Slide

מה נכון לגבי מפרקים
A
מפרקים את מזונם לפני שאוכלים אותו
B
הם אוטוטרופיים
C
אינם חלק משרשרת המזון
D
ניזונים מבעלי חיים וצמחים מתים

Slide 29 - Quiz

מיון גורמים ביוטיים לפי דרך הזנה

Slide 30 - Slide

איפה ממוקמים המפרקים בשרשרת המזון
?

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Slide