Les 3.2 Module Participeren: Re-integratie, resocialisatie, rehabilitatie:

Module Participatie
Lesweek 3:
Les: Participatie, Re-integratie, resocialisatie en rehabilitatie
Deel 2
1 / 24
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Module Participatie
Lesweek 3:
Les: Participatie, Re-integratie, resocialisatie en rehabilitatie
Deel 2

Slide 1 - Slide

Inhoudsopgave 
  • Korte terugblik vorige les
  • Theorie - (Burgerschaps-)paradigma's
  • Evalueren op proces en product
Slide 2 - Slide

Terugblik vorige les:

Triple C is een...
A
Begeleidingsmethodiek
B
Begeleidingstechniek

Slide 3 - Quiz

Motiveren is een...
A
Begeleidingsmethodiek
B
Begeleidingstechniek

Slide 4 - Quiz

Zingeving en wonen zijn twee onderdelen van het 8-fasenmodel
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Doel van de les
Kennisdoelen:

- Je legt uit wat de begrippen re-integratie/ resocialisatie/ rehabilitatie inhouden 
- Je legt uit hoe je mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
Toepassingsdoelen:
- Je toont aan hoe je kansen en mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
- Je laat zien hoe je duidelijke voorlichting geeft afgestemd op het kennis- en taalniveau van de cliënt. 
Burgerschap: 
- Je toont aan op welke manier je iets kan betekenen voor mensen in jouw netwerk 
  Slide 6 - Slide

Dagbesteding
is een doelgerichte, zo veel mogelijk zingevende gestructureerde invulling van activiteiten om de tijd die je tot je beschikking hebt te besteden?
                                Theoretisch gedeelte

Slide 7 - Slide

Burgerschapsparadigma
Het burgerschapsparadigma gaat ervan uit dat iedereen dezelfde rechten én plichten heeft, regie over zijn eigen leven heeft (en houdt) en volwaardig kan meedoen

Slide 8 - Slide

(Re-)integratie
Ieder mens maakt deel uit van de maatschappij zelfs wanneer je bent opgenomen in een instelling. Voor velen is een opname ene tijdelijke overbrugging. De algemene doelstelling van de opname is vaak gericht op (weer) weer kunnen functioneren. Dus terugkeer in de maatschappij.


Als beroepskracht maatschappelijke zorg lever je een belangrijke bijdrage aan de re-integratie van je cliënten. Bijvoorbeeld activiteiten met een educatieve doelstellingen.
Zij hebben themagerichte activiteiten (educatieve activiteiten) nodig, omdat ze anders niet in staat zijn uit hun isolement te komen. 

Slide 9 - Slide

Separaties
Separeren houdt in dat een cliënt met of zonder toestemming wordt verzorgd, verpleegd en behandeld in een beveiligde afzonderingsruimte. Als dit gebeurt zonder toestemming van de patiënt dan heet dit dwangbehandeling. Het betekent dus afzonderen. 

Ondanks dat een cliënt gesepareerd is kan hij/zij participeren, maar hoe?
Slide 10 - Slide

Normalisatie
Het ontstaan van patronen en omstandigheden in het dagelijks leven die zo veel mogelijk lijken op die van de meeste andere mensen, zodat mensen met bijv. een verstandelijke beperking zo veel mogelijk alleen kunnen

Slide 11 - Slide

Rehabilitatie  
Rehabilitatie is in de psychiatrie een vorm van hulpverlening aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek.

Slide 12 - Slide

Resocialisatie 
Een proces waarbij cliënten weer stap voor stap deelnemen aan de maatschappij

Slide 13 - Slide

Inclusie  
Inclusie is de insluiting in de samenleving van achtergestelde groepen op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Inclusie staat tegenover uitsluiting en discriminatie.

Wie zijn die achtergestelde groepen?

Slide 14 - Slide

ICF
International Classification of Functioning, Disability and Health. 

Is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.

De domeinen van ICF zijn:
lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie

Slide 15 - Slide

(Re-) integratie is het aanleren van vaardigheden (gericht op sociale en werkvaardigheden)
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Een ander woord voor normalisatie is standaardisatie?
A
Waar
B
Niet waar

Slide 17 - Quiz

Sociale inclusie is hetzelfde als mensen buiten beschouwing houden.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 18 - Quiz

ICF is...
A
International Classification of Functioning, Disability and Health
B
is een classificatie voor het beschrijven van het functioneren van mensen inclusief factoren die op dat functioneren van invloed zijn.
C
beschrijft hoe mensen omgaan met hun gezondheidstoestand

Slide 19 - Quiz

Waar valt een cliëntenraad onder?
A
Collectieve cliëntenparticipatie
B
Individuele cliëntenparticipatie

Slide 20 - Quiz

Opdracht/huiswerk
Denk na over een casus waarbij je inclusie op stage hebt meegemaakt. 

Slide 21 - Slide

Zijn de lesdoelen behaald?
Kennisdoelen:

Je legt uit wat de begrippen re-integratie/ resocialisatie/ rehabilitatie inhouden 
Je legt uit hoe je mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
Toepassingsdoelen:
Je toont aan hoe je kansen en mogelijkheden schept voor cliënten om zich te ontwikkelen 
Je laat zien hoe je duidelijke voorlichting geeft afgestemd op het kennis- en taalniveau van de cliënt. 
Burgerschap: 
Je toont aan op welke manier je iets kan betekenen voor mensen in jouw netwerk 
  Slide 22 - Slide

De volgende les?
Tijdens de volgende les zoomen we in op het activiteitenplan Slide 23 - Slide

Evalueren op procesEvalueren op product 
''Heb je tijdens de les onduidelijkheid ervaren?''
''Ik kan de begrippen die wij in de les hebben behandeld uitleggen''

Slide 24 - Slide