Begeleiden, les 22, leerjaar 2

Het ontstaan van jouw beroep!
Geschiedenis 
MZ en psychische zorg
1 / 24
next
Slide 1: Slide
BegeleidenMBOStudiejaar 2

This lesson contains 24 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Het ontstaan van jouw beroep!
Geschiedenis 
MZ en psychische zorg

Slide 1 - Slide

Hoofdstuk 1 Geschiedenis Maatschappelijke zorg
Geschiedenis MZ en Psychische Zorg

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Tijdvakken (voor 1900)
Geen steun van de overheid voor zieken, 
armen, invaliden, weduwen, ouderen of gehandicapten.

Wel armenzorg in de middeleeuwen en volksopvoeding. 

In de handen van kerkelijke organisaties
Vanaf 1850 overheidsbemoeienis. 

Slide 4 - Slide

Geschiedenis psychiatrische zorg vóór 1900
In 1569 werd in Amsterdam het eerste dolhuis geopend.

Rond 1800 was er een Franse arts, Pinel, die de kettingen losmaakte waarmee mensen in dolhuizen aan de muur vastzaten. Pinel is de grondlegger van het medische model: wie ziek is, heeft een arts nodig.

In 1841 werd in Nederland de eerste krankzinnigenwet ingevoerd. In deze wet stond dat ‘krankzinnigen’ recht hebben op verpleging en genezen moeten worden. Er kwamen krankzinnigengestichten.

Slide 5 - Slide

Maatschappelijke zorg vanaf 1900
1904: Amsterdam; Hulp voor onbehuisden.

Particuliere initiatieven in andere steden

Professionalisering van het sociaal werk: club- en buurthuiswerk ontstond. 

Slide 6 - Slide

Psychiatrische zorg vanaf 1900
Men ging toen ook verschil maken tussen ‘geesteszieken’ en ‘zwakzinnigen’.
Op basis van kenmerken ging men de aandoeningen indelen.
Verpleging en medische zorg staan centraal.
Het accent van de zorg lag dus op ‘opbergen’.

Slide 7 - Slide

Maatschappelijke zorg vanaf 1950
Na de tweede wereldoorlog (1940-1945) opbouw verzorgingsstaat.

Agogische opleidingen kwamen: gezondheidszorg en welzijnswerk. 
Maar ook: KW, IVV, SPW, MBO, SPH MW HBO

Beroepen ontstonden: Pedagogisch werker, activiteiten begeleider, 
inrichtingswerker, groepsleider, jeugdhulpverlener 
en maatschappelijk werker. 

                                   Van grootschalig naar kleinschalig 

Slide 8 - Slide

Nieuwe wetten:
1961: Wet op bejaardenoorden
1965: Algemene bijstandswet
1967: Wet arbeidsongeschiktheid
1968: Algemene wet bijzondere ziektekosten. 

Slide 9 - Slide

Vanaf welke eeuw komt er landelijke overheidssteun voor het sociaal werk?
A
Eerste helft 20e eeuw
B
Eerste helft 19e eeuw
C
Tweede helft 19e eeuw
D
Tweede helft 20e eeuw

Slide 10 - Quiz

Het sociaal werk was in de 19e eeuw vooral in handen van?
A
Kerkelijke organisaties en particulieren
B
Dokters
C
Priesters
D
Armen

Slide 11 - Quiz

Vanaf welk jaar ging de overheid zich meer verantwoordelijk voelen voor hun burgers?
A
1850
B
1900
C
1950
D
2000

Slide 12 - Quiz

psychiatrische zorg vanaf 1950
1950:De psychiatrie en neurologie werden aparte onderzoeksgebieden
Rond dezelfde tijd werden ook medicijnen 
ontdekt 
die de geest konden beïnvloeden: 
psychofarmaca.
In 1967 werd voor het eerst de term antipsychiatrie 
gebruikt

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Maatschappelijke zorg vanaf 1980
Bijna een miljoen mensen in de bijstand 
Verzorgingsstaat onbetaalbaar
De burgers moeten niet alles afschuiven op de overheid, afhankelijkheid is niet de bedoeling
Maar...... 
Empowerment! Eigen kracht! Zelfsturing! Vraaggerichtheid!
Daarom: 2003 bijstandswet werd Wet Werk en Bijstand 

Slide 15 - Slide

Via een Verzorgingsstaat naar een Participatiemaatschappij
De overheid gaat meer uit van de eigen kracht en zelfredzaamheid
Nederland verandert in een 'doe-het-zelfmaatschappij
Voordelen & nadelen..


Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

psychiatrische zorg vanaf 1990
 • Vanaf 1990 kwam er steeds meer aandacht voor de zelfbeschikking van mensen met psychiatrische stoornissen en voor zorg op maat.
 • Er vond een ambulantisering van de zorg plaats: behandeling en begeleiding van mensen met een psychiatrische stoornis verschoof van intramurale setting naar extramurale setting.
 • Ook voor cliënten met een chronische psychiatrische stoornis veranderde er veel. Velen van hen verhuisden naar beschermende woonvormen of begeleid zelfstandig wonen.
 • Zelfstandig wonen werd voor hen mogelijk door ondersteuning van het eigen sociale netwerk, in combinatie met thuiszorg, en transmurale zorg: de ambulante zorgverlening vanuit een GGZ-instelling.

Slide 18 - Slide

Zorgvormen binnen de GGZ

Tegenwoordig is psychiatrische zorg bijna altijd ambulante zorg. Daarbinnen zijn veel variaties in zorgvormen mogelijk.

Slide 19 - Slide

Veelvoorkomende zorgvormen binnen de psychiatrie:
 • ambulante psychiatrische zorg
 • deeltijdbehandeling
 •  klinische behandeling
 •  beschermd wonen
 •  e-mental health
 •  bemoeizorg
 • jeugd GGZ
 • ouderenpsychiatrie
 • forensische psychiatrie
 • ziekenhuiszorg (psychiatrie)
 • verslavingszorg
 • openbare GGZ

Slide 20 - Slide

Waar staat GGZ voor?
A
Grote groep zorg
B
Geestelijke gehandicaptenzorg
C
Geestelijke gezondheidszorg
D
Psychiatrie

Slide 21 - Quiz

Welke wetenschap bestudeert de manier waarop mensen met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden
A
Sociologie
B
Pedagogiek
C
Psychologie
D
Psychiatrie

Slide 22 - Quiz

Opdrachten:

- Thieme Meulenhoff: boek: Agogisch Medewerker GGZ, thema 1.2 psychiatrische zorg:Vroeger en nu: opdracht 2 t/m 4 en boek: Persoonlijk Begeleider specifieke doelgroepen, thema 1.1 geschiedenis maatschappelijke zorg: opdracht 5

Slide 23 - Slide

Wat vonden jullie van deze les?
😒🙁😐🙂😃

Slide 24 - Poll