Klas 1M/H - period 2

Period 2
mavo/havo
1 / 38
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 38 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Period 2
mavo/havo

Slide 1 - Slide

Present simple
Form: ww of ww+s
I, we, they, you OF meer dan 1 persoon/dier/ding: ww
He, she, it OF 1 persoon/dier/ding: ww+s

Use:    1) feiten
            2)gewoontes, regelmatige gebeurtenissen,
            3) ww die te maken hebben met je emoties/gedachtes
I go to school every day.
School starts at 8.20 am.

Hints: every, always, never, on (Mondays), often, usually

Slide 2 - Slide

Herhaling: Een paar moeilijke gevallen wanneer je een -s moet toevoegen:
1. Werkwoorden die eindigen met een sis-klank 
- to kiss --> My girlfriend kisses me. 
- to catch --> He catches the ball. 
- to crash --> My brother crashes often with his sportsbike. 
- to fix --> The electrician fixes the lamp. 
Je ziet dat als het hele werkwoord eindigt met een sis-klank, dat je dan -es erachter plakt in de 3e persoon enkelvoud. 
2. Werkwoorden die eindigen op -o 
- to do --> My girlfriend does a lot of sports. 
- to go --> He goes to that party. 
Je ziet dat als het hele werkwoord eindigt op een -o, dat je dan ook -es erachter plakt in de 3e persoon enkelvoud.
3. Werkwoorden die eindigen op medeklinker + -y
- to worry --> He worries about his children every day.   (MAAR: he plays)
Je ziet dat als het ww eindigt op een medeklinker + y, dat deze -y  en -ie wordt als je er een -s aan wilt toevoegen.

Slide 3 - Slide

Present continuous
Form: bestaat uit 2 werkwoorden:
- 1ste ww: am, are, is (of: am not, are not, is not)
- 2de ww: ww+ing

                  He is playing
                  We are watching
                  I am singing

Use: dingen die zich nu afspelen, meestal langere actie


Vertaling: ‘ben(t)/is/zijn aan het + ww’
                  She is studying at the moment.


Hints: now, at the moment, currently, always (bij irritaties)

I am
You are
He/she/it/the dog/ the girl/… is
We are
They are
The dogs / the girls / … are

Slide 4 - Slide

Wat zijn belangrijke uitzonderingen?
1. Werkwoorden die eindigen op een -e:
            - to have: He is having dinner.
            - to give: Our father is giving us many compliments.
                       --> de -e verdwijnt en je plakt -ing erachter.

2. Werkwoorden die eindigen op -c:
             - to panic: She is panicking.
                       --> krijgen een k erbij voor –ing

3. Soms verdubbelt de laatste medeklinker:
            - to swap: They are swapping their Ipods, while they are listening each others                                   music.
            - to cut: The barber is cutting her hair.
            - to stop: Look! The police is stopping that criminal.
                        --> je verdubbelt de medeklinkers voor -ing.



Slide 5 - Slide

4.Werkwoorden die eindigen op een l, met één klinker ervoor:
               - to travel: Mark is travelling to Canada as we                                         speak.
                     --> je verdubbelt de l.

Slide 6 - Slide

Fill in the present simple.

He (go) to school every weekday.
A
go
B
gos
C
goes
D
is going

Slide 7 - Quiz

Fill in the present continuous.
They ... (travel) to New York at the moment.
A
travel
B
travelling
C
are traveling
D
are travelling

Slide 8 - Quiz

Fill in the present simple.
He (talk) to her every morning.

Slide 9 - Open question

Fill in the present continuous.
She (listen) to her teacher.

Slide 10 - Open question

Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden
1. persoonlijke voornaamwoorden
I   - me  = ik -  me/mij
you  - you =  jij/u -  jou/jullie
he - him = hij - hem
she - her = zij - haar
it - it =het -  het
we - us = we - ons
they - them = zij -  hen/hun

Slide 11 - Slide

2. Bezittelijke voornaamwoorden
my = mijn                                'my book'
your = jouw                             'your book'
his = zijn                                   'his book'
her = haar                                'her book'
its = van een ding (dier)       'Great book! Its name is ...'
your = jullie                              'your books'
their = hun                               'their books'
our = ons/onze                        'our books' 

Slide 12 - Slide

Fill in the correct pronoun.
Do you see those boys? ... names are John and David.

Slide 13 - Open question

Look at Karen and David: .... look so happy!

Slide 14 - Open question

What's the name of that building?
... name is the London Tower.

Slide 15 - Open question

What's your name?
... name is Sharon.

Slide 16 - Open question

Adjectives and adverbs
Wanneer gebruik je een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord?
 
1.          Een bijvoeglijk naamwoord (adjective) zegt iets over een zelfstandig naamwoord, staat
er vaak vlak voor.
          
            Vb.          A beautiful car. ("beautiful" zegt iets over "the car“). 

2.         Een bijvoeglijk naamwoord gebruik je ook na vormen van de werkwoorden:
                am,are,is, was, were
                seem
                sound
                taste
                smell
                look
                feel
             Vb.          He looks beautiful. ("beautiful" zegt iets over "looks".)

Slide 17 - Slide

2.          Een bijwoord (adverb) zegt iets over alle andere                   
             werkwoorden.
             Vb.          Madonna sings beautifully. ("beautifully" zegt iets                                    over "sings".)

3.         Een bijwoord zegt ook iets over een ander bijwoord.
             Vb.          She sings really beautifully. ("really" zegt iets over 
                             "beautifully" en "beautifully" over "sings".)

Slide 18 - Slide

Hoe maak je een bijwoord?
1.          Je zet achter het bijvoeglijk naamwoord ly.
             Vb.          wonderful -- wonderfully
2.          Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op y dan wordt dit ily.
             Vb.          easy -- easily
3.          Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op le dan wordt dit ly.
             Vb.          terrible -- terribly
4.          Eindigt het bijvoeglijk naamwoord op ic dan wordt dit ically.
5.          Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben geen aparte vorm voor het
             bijwoord.
             Vb.          fast -- fast
                            long -- long
                            hard -- hard 
6.          Onregelmatig.
             Vb.          good -- well

( opgelet: ‘hardly’ heeft een totaal andere betekenis: amper)

Slide 19 - Slide


He is a (smart) boy.
A
smart
B
smartly

Slide 20 - Quiz


He is tired because he has worked (hard)
A
hard
B
hardly

Slide 21 - Quiz


Susan drives (careful).
A
careful
B
carefully

Slide 22 - Quiz

She is a (silent) girl.

Slide 23 - Open question


She went to bed (quiet).

Slide 24 - Open question

You smell (terrible)

Slide 25 - Open question

Questions in the present simple and present continuous
A. Present simple

DO + ow (I, you, we, they of meer dan 1) + volledige ww + rest?
     Do the dogs drink a lot of water?


DOES + ow (he,she,it of 1 pers/dier/ding) + volledige ww + rest?
     Does the girl love school?

Slide 26 - Slide

B present continuous

Am/are/is + ow + ww+ing  + rest?
     Is he watching TV right now?
     Am I going crazy?

Slide 27 - Slide

Change the sentence into a question.
The girl is playing with her dog.

Slide 28 - Open question


The boy likes pizza.

Slide 29 - Open question


The boys like pizza.

Slide 30 - Open question


She goes to school every day.

Slide 31 - Open question

Present continuous or present simple? Stappenplan!

1. Zie je hints in de zin staan?
       JA: gebruik de tijd die erbij hoort
       NEE: Is de actie nu op dit moment bezig?
                    JA: gebruik pres. cont.
                    NEE: het heeft te maken met een gevoel, gewoonte, 
                     iets wat regelmatig gebeurt?
                             -> gebruik present simple
Hints:
- present simple: every, always, never, usually, often
- present continuous: now, at the moment, currently

Slide 32 - Slide

Fill in the correct tense.

He often ... to his mum.
A
Talk
B
Talks
C
Talking
D
Is talking

Slide 33 - Quiz


The girl ... the piano at the moment
A
Play
B
Plays
C
Playing
D
Is playing

Slide 34 - Quiz


Look! They ... to school.
A
Walk
B
Walks
C
Walking
D
Are walking

Slide 35 - Quiz

She .... (hate) spaghetti.

Slide 36 - Open question

Fill in the present simple or continuous.
I ... (go)to school every weekday.

Slide 37 - Open question


I ... (talk) right now.

Slide 38 - Open question