LEs 6 Wet IKK met discussie

Les 6: Wet IKK Vandaag:
-Discussie stellingen 
-Herhaling leerstof voor aanstaande toets
Angelique Dahlmans – Berkhof
Yvonne Nijssen – Goossens
Steffy Narings
Lisa Roth

PW - Leerjaar 2
2021.2022
1 / 14
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 70 min

Items in this lesson

Les 6: Wet IKK Vandaag:
-Discussie stellingen 
-Herhaling leerstof voor aanstaande toets
Angelique Dahlmans – Berkhof
Yvonne Nijssen – Goossens
Steffy Narings
Lisa Roth

PW - Leerjaar 2
2021.2022

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Vorige les .... 
Opdracht discussie
Iedereen zijn argumenten bij de hand? 
Dan beginnen we per stelling, je mag met een handje reageren als je een voor- of tegenargument hebt op iemand anders

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Stelling 1
De pedagogisch medewerker moet prioriteiten stellen in alle werkzaamheden die op haar afkomen, zowel gepland als ongepland. Het is belangrijk om tijd vrij te blijven maken om de kinderen te observeren, te begeleiden en hen te stimuleren om zo veel mogelijk zelf te doen. Ook al kost dat meer tijd. De pedagogisch medewerker houdt zicht op de verschillende processen in de groep en weegt op basis van de beschikbare informatie af wat prioriteit moet hebben. Zij is in staat snel te schakelen tussen de verschillende werkzaamheden. Maar naast pedagogische taken moet ook worden voldaan aan huishoudelijke en administratieve verplichtingen.
- Stelling: Prioriteit ligt niet altijd bij de kinderen.

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Stelling 2
De pedagogisch medewerker zal zoveel mogelijk tegemoet willen komen aan de wensen van een individueel kind. Maar er zitten altijd meer kinderen in de groep. Zij moet haar tijd en energie verdelen. Het kan voorkomen dat de wensen van een kind niet overeenkomen met de wensen van andere kinderen. De pedagogisch medewerker zoekt dan creatief naar mogelijkheden om aan ieders wensen te voldoen.
- Stelling: Als een nieuw kind zich niet op zijn/haar gemak voelt in de groep, moet je die alle aandacht geven.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Stelling 3 
De pedagogisch medewerker stimuleert de kinderen om zoveel mogelijk activiteiten zelfstandig uit te voeren. Dit houdt in dat ze de kinderen ook blootstelt aan risico’s. Hierdoor krijgt het kind de kans om te leren. De pedagogisch medewerker moet wel kunnen inschat- ten wat een kind wel en niet kan, welk risico genomen kan worden en welk risico te groot is voor het kind en voor anderen.

- Stelling: Een kind leert door vallen en opstaan. Dit betekent dat je het kind moet blootstellen aan risico’s.

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Stelling 4

Een kind zondert zich veel af van de andere kinderen en speelt het liefste alleen. De 4 basisdoelen van Riken-Walraven, welke meegenomen moeten worden in het beleid van de kinderopvang, beschrijft als 3de doel: het stimuleren van sociale competenties. Sociale competenties kun je bij kinderen stimuleren door interactie en spel met andere kinderen.

- Stelling: Om aan de basisdoelen van Riksen-Walraven te kunnen voldoen, moet je het kind (ook als het kind dit niet wilt) betrekken en stimuleren in het contact met andere kinderen.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Stelling 5

Voor de Wet IKK gelden nieuwe eisen voor vaste gezichten voor 0-jarigen. Dit betekent dat kinderen twee vaste pedagogische medewerkers als begeleiding hebben. Er moet altijd een van deze twee vaste pedagogische medewerkers voor een kind aanwezig zijn wanneer het kind op het kinderdagverblijf is.

- Stelling: Regels over het ruilen van de dagen waarop een kind komt moeten strak worden gehanteerd, anders is het einde zoek.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Even terug
Op 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. 

Deze wet moet eraan bijdragen dat de kwaliteit van de kinderopvang nog verder verbetert. Per 1 januari 2025 moet aan alle eisen van deze nieuwe wet voldaan worden (deze datum is aangepast van 2023 naar 2025)

Pijler 1:De ontwikkeling van het kind staat centraal
Pijler 2:Veiligheid en gezondheid
Pijler 3:Stabiliteit en meer ruimte voor pedagogisch maatwerk
Pijler 4:Kinderopvang is een vak


Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Pijler 1; de ontwikkeling van het kind centraal
Pijler 1; de ontwikkeling van het kind centraal
Het gaat hier vooral om het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook om het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal verloopt.

--> Riksen-Walraven als basis voor elk pedagogisch beleid, 4 pedagogische basisdoelen Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Pedagogische basisdoelen
Riksen-Walraven heeft  vier pedagogische basisdoelen geformuleerd die in elke opvoedomgeving van toepassing zijn.


  1. emotionele veiligheid bieden: een veilige basis, een ‘thuis’ waar kinderen zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn .
  2. persoonlijke competenties: persoonlijke eigenschappen zoals veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie, creativiteit en cognitieve en taalvaardigheden
  3. sociale competenties: inlevingsvermogen, communiceren, samenwerken, anderen helpen, sociale verantwoordelijkheid en conflicten voorkomen en oplossen, 
  4. waarden en normen overdragen: de opvoedomgeving draagt waarden en normen aan kinderen over, waardoor kinderen zich de cultuur eigen maken van de samenleving waarin zij opgroeien.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Pijler 2: Veiligheid en gezondheid
Binnen- en buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het voorkomen van onverantwoorde risico’s.
 
Als Pedagogisch Medewerker moet je kunnen omgaan met:
- Grote risico’s met grote gevolgen voor gezondheid of veiligheid v/h kind 
- Bij kleine risico’s wordt aan kinderen geleerd hoe hiermee om te gaan
- Risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als kinderen moet zoveel mogelijk worden beperkt
- Toepassing vierogenprincipe.  
Tijdens de openingstijden moet iemand aanwezig zijn met een kinder-EHBO diploma

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Pijler 3: Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling en het welzijn van het kind. Vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimten en een vast dagritme dragen bij aan een stabiele omgeving.

- Vaste gezichten per kind (0-jarigen)
- BKR --> wat was het ook alweer?  --> 0-jarigen, 1 op 3
- Uren dat er afgeweken mag worden van de BKR --> 3 uur


 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Pijler 4: Kinderopvang is een vak
In de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang zijn afspraken gemaakt over extra eisen aan scholing van pedagogisch medewerkers en ondersteuning bij uw werk. 

Dat kinderopvang een vak is, betekent dus dat je een specialist bent. Je bepaalde kwaliteiten hebt waarvoor je bent geschoold en waarin je professioneel bent

Vernieuwingen:
Pedagogisch beleidsmedewerker die het pedagogisch beleid samen met het team maakt en die de pedagogisch Werker coacht.
Nederlands moet uiteindelijk op 3F niveau zijn
Extra scholing over omgaan met baby’s

Wat moet je tijdens een coachingsgesprek thuis laten? 

Slide 13 - Slide

wat moet je tijdens coachingsgesprek thuis laten? 
OMA --> Oordelen, Meningen en Adviezen

Afsluiting
!!Zoals gemaild: Voor het vak ‘ontwikkeling en activiteiten, wet IKK’ geldt de volgende stof voor de toets!!
- Alle presentaties die online staan in MS-teams (les 1 t/m 6)  Let op, het zijn zowel bestanden in PowerPoint als Lessonup.  
- Inzicht hebben in de doelgroep: Buitenschoolse opvang, van de website:
Bkr Rekentool | Rekenregels (1ratio.nl) 
- Kennis hebben over de website (enkel deze pagina):
Kwaliteit kinderopvang | Kinderopvang | Rijksoverheid.nl 
- Kennis hebben over het blauwe gedeelte op de website: 
Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: Doelstellingen en kwaliteitscriteria (expertisecentrumkinderopvang.nl)
- Filmpjes die zijn getoond gedurende de lessen

- Toets stof duidelijk?
- Vragen? Stel ze nu!

Slide 14 - Slide

This item has no instructions