Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg & eisen 
1 / 29
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg & eisen 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Wat is kwaliteit?

Slide 2 - Mind map

This item has no instructions

Mindmap (10 min)

Slide 3 - Slide

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/kwaliteitseisen-zorginstellingen 


Wat is kwaliteit in de zorg? 
Kwalitatief goede zorg is zorg die voldoet aan professionele standaarden en richtlijnen. Veilige zorg betekent dat zorgverleners ernaar streven vermijdbare schade bij cliënten te voorkomen. ( Bron: Nivel) 

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Aan welke eisen moet jouw zorginstelling voldoen? 
10 min. 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/kwaliteitseisen-zorginstellingen

Klik op de link naar de website, wat zie je van de gegeven criteria terug in jouw praktijk? 
Schrijf op een post it en plak op het bord! 

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Wat is Kwaliteitszorg?
- Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten die ervoor zorgen dat een organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. 

- Het richt zich op het continu verbeteren van processen en diensten.

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Voordelen van Kwaliteitszorg
- Kwaliteitszorg zorgt voor een hogere klanttevredenheid. 
- Het verhoogt de efficiëntie en productiviteit van een organisatie. 
- Het draagt bij aan een positieve werkomgeving en gemotiveerde medewerkers.

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteit in de zorg is zo belangrijk dat het in de wet is vastgelegd. In artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen staat onder meer dat zorgaanbieders verantwoorde hulp en zorg moeten aanbieden. Verantwoorde hulp en zorg is effectieve, veilige en cliëntgerichte zorg van goed niveau die afgestemd is op de behoefte van de cliënt. Met inspectiebezoeken aan zorgorganisaties controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de kwaliteit in de zorg.Kwaliteit in de zorg is zo belangrijk dat het in de wet is vastgelegd. 

In artikel 2 van de Kwaliteitswet zorginstellingen staat onder meer dat zorgaanbieders verantwoorde hulp en zorg moeten aanbieden. Verantwoorde hulp en zorg is effectieve, veilige en cliëntgerichte zorg van goed niveau die afgestemd is op de behoefte van de cliënt. 

Met inspectiebezoeken aan zorgorganisaties controleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) de kwaliteit in de zorg.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitsniveaus
Micro niveau: kwaliteit op de werkvloer.
   Bijv. de relatie tussen cliënten en medewerkers

Meso niveau: de organisatie als geheel.
   Bijv. de kwaliteit van het veiligheidsbeleid

Macro niveau: gaat over de sector als geheel.
   Bijv. regelgeving rondom kwaliteit en controle
   daarop door inspectieSlide 9 - Slide

This item has no instructions

De visie van de organisatie beschrijft welke waarden de organisatie belangrijk vindt en wat dit betekent voor de zorg die jij als begeleid(st)er biedt.

Er wordt van jou verwacht dat je handelt volgens de visie van de instelling jij bent namelijk het gezicht van de organisatie.

Kennen jullie de visie van jullie BPV plek? 

 
.

Visie

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Visie BPV 
Visie Sovak: 
Met hart en ziel en ondernemend vakmanschap werken we samen aan warme, kleinschalige en mensgerichte zorg, waarin de cliënt tot bloei komt.

Visie SDW:
SDW zet zich in voor een samenleving waarin iedereen ertoe doet en kan meedoen. Dat je zo zelfstandig mogelijk kan zijn. En dat je kunt zijn wie je bent. Jij staat centraal en voert de regie over je eigen leven. Wij bieden begeleiding en behandeling, zodat jij jouw leven als goed ervaart en kunt leven zoals jij dat wilt.
 Onder Goed Leven verstaan we dat je kan meedoen in de samenleving zoals jij dat wilt.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Visie vervolg
Visie S&L:
Alle onderdelen van S&L Zorg handelen vanuit hetzelfde doel; het leven van haar betrokkenen zo waardevol en prettig mogelijk maken.

Visie Thomashuis:
Mensen met een verstandelijke beperking hebben, net als ieder ander mens recht op een zinvol, vreugdevol en respectvol bestaan. Ze hebben net als iedereen recht om te kunnen leven zoals zij zelf willen, op een plek die zij zelf willen. 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Wat is de missie van jouw bpv?

- Zoek op welke missie jouw organisatie heeft. 
- Beschrijf hoe je dit terug ziet in de praktijk. 
- Wat gaat er goed binnen jouw organisatie?
- Waar liggen mogelijkheden tot verbetering? 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitskader (kompas)
 • Om de kwaliteit van zorg in de intramurale setting te kunnen bewaken is het kwaliteitskader ontwikkeld.
 • In het kwaliteitskader wordt beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van de gehandicaptenzorg.
 • Het kwaliteitskader is een document met afspraken die organisaties met elkaar gemaakt hebben om de kwaliteit te waarborgen.
 • Het Kwaliteitskader benadrukt de cliënt als uitgangspunt bij begeleiding en ondersteuning. Het stuurt aan op het leveren van maatwerk en bevordert daarmee dat alles wordt afgestemd op de individuele situatie en behoefte van de cliënt.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitskompas
De gehandicaptensector stelde in 2017 een kwaliteitskader op, om samen
elke dag te werken aan kwaliteit en kwaliteitsverbetering. 

Van zorgen voor, naar zorgen met…
Kwaliteit zit in persoonlijke aandacht; een liefdevolle arm om iemand heen
slaan, praten met elkaar, vragen hoe het met iemand gaat. Het zit in eigen regie; 

Het gaat om kwaliteit van bestaan en regie over het eigen leven. 


Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitskompas
Het kwaliteitskompas bestaat uit vier bouwstenen. 
Dat zijn aanknopingspunten om dagelijks te werken aan kwaliteit en zicht te krijgen op kwaliteit:
Bouwsteen 1 Het zorgproces rond de individuele persoon
Bouwsteen 2 Onderzoek naar de ervaringen van mensen met een
 beperking
Bouwsteen 3 Professionele ontwikkeling
Bouwsteen 4 Inzicht in kwaliteit

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Slide 17 - Link

This item has no instructions

Communicatie
‘Als ik zeg dat ik hoofdpijn heb, bedoel ik misschien dat
mijn hoofd vol zit. Daar helpt geen paracetamol tegen. 
Je moet vragen wat ik nodig heb. 
Is dat een moeilijke vraag om te stellen? 
Ik ontmoet steeds meer luisterende oren.
Steeds meer aansluiting bij wat ik nodig heb en steeds
betere vragen. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructionsHet voortdurend laten bijscholen van personeel valt onder een kwaliteitssysteem.

Een kenmerk voor een kwaliteitssysteem is de systematiek waarmee gewerkt wordt. Het gaat om een procedure die regelmatig plaatsvindt om de kwaliteit te verbeteren en niet om een eenmalige actie.

Voorbeelden:
 • ongelukken of bijna ongelukken bespreken
 • om de 2 jaar functioneringsgesprekken uitvoeren 

Slide 19 - Slide

De SBB kijkt onder andere of de student in opleiding minimaal een half uur per week begeleiding krijgt op de BPV-plek, door iemand met de juiste opleiding én op een goede pedagogisch-didactische manier.
Basis van een kwaliteitszorgsysteem
kwaliteitseisen: beschrijving van de kwaliteit die je wilt bieden
kwaliteitsborging: zekerheid geven dat de kwaliteit goed is en blijft (minimale diploma-eis, protocollen, keurmerk)
kwaliteitscontrole: controleren of het werk voldoet aan de kwaliteitseisen (audit)
instrumenten: alle richtlijnen, protocollen, werkinstructies, audits en standaarden – voor het borgen en bewaken van kwaliteitszorg

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Kwaliteitseisen zorginstellingen
In verschillende wetten legt de overheid verschillende eisen aan zorginstellingen op:

De instellingen moeten verantwoorde zorg leveren.
De instellingen moeten een beleid voeren dat op kwaliteit gericht is.
De instellingen moeten over een kwaliteitssysteem beschikken.
Alleen BIG-geregistreerde zorgverleners mogen voorbehouden handelingen uitvoeren.
De instellingen moeten een jaarverslag schrijven waarin ze rapporteren over het gevoerde kwaliteitsbeleid.

Slide 21 - Slide

Er zijn specifiek zorggerichte modellen zoals: HKZ, Keurmerk in de Zorg, Prezo, NIAZ. Er zijn ook niet branche gerichte of sector afhankelijke modellen zoals: ISO en INK.
HKZ Kwaliteitszorgsysteem
- HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector.
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
- Het HKZ kwaliteitszorgsysteem is een certificeringssysteem voor organisaties in de zorg. 
- Het helpt organisaties om kwaliteit te waarborgen en continu te verbeteren. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 22 - Slide

Is een HKZ verplicht?
Het HKZ-keurmerk is op dit moment niet verplicht gesteld door de overheid, Inspectie, Belastingdienst of Kamer van Koophandel. Wel zijn er diverse zorgverzekeraars die het HKZ-keurmerk in hun inkoopvoorwaarden opnemen.
Opdracht 2: HKZ model
Een zorg instelling wil het HKZ certificaat halen, alle medewerkers werken daaraan mee. Hierdoor zal de kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd worden.

Wat zijn de algemene normen voor een HKZ certificaat?
Wat wordt er bedoeld met de PDCA-cyclus
Bekijk het volgende filmpje op Youtube:  https://youtu.be/B-uBloZsGxc
Wat is de link tussen de PDCA-cirkel en het HKZ-certificaat?
Hoe waarborgt jouw organisatie de kwaliteit? 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

De PDCA Cyclus in de HKZ-norm
Het verbeteren van je organisatie gaat niet vanzelf. Een goed hulpmiddel om je als organisatie continue te verbeteren is het implementeren van een planning & control cyclus.
De input voor de planning & control cyclus zijn je resultaten, je audits, de opleidingen, de opvolging van klachten, het personeelsbeleid, je meetsystemen enz. 
Zonder deze onderdelen is het onmogelijk om je organisatie te besturen en dus ook te verbeteren. Al de bovenstaande onderwerpen zijn logischerwijs ook belangrijke aandachtspunten in de HKZ-norm.

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Wat zegt een HKZ-certificaat over een organisatie?
Als HKZ gecertificeerde organisatie heb je een aantal zaken geregeld:
Je hebt een beleid omtrent het melden van incidenten/klachten;
Je hebt de risico’s binnen je organisatie geëvalueerd en onderneemt actie om deze risico’s te voorkomen/verkleinen;
Je bespreekt je plan van aanpak met je cliënt/patiënt;
Je processen worden periodiek geëvalueerd en hieruit haal je lessen om continu te verbeteren;
Je leert van fouten en benut kansen;
Je bent op de hoogte van relevante wet- en regelgeving;
Je bent in staat om kwalitatief goede zorg te leveren;
Je maakt gebruik van klantervaringsonderzoeken.

Slide 25 - Slide

De externe audit wordt gedaan door een onafhankelijke certificerende instantie. Allereerst wordt gekeken naar de afspraken binnen je organisatie en de manier waarop deze worden nagekomen (met behulp van werkinstructies of trainingen bijvoorbeeld). Daarnaast wordt gekeken of deze afspraken daadwerkelijk worden nagekomen, bijvoorbeeld door middel van interviews met uitvoerende medewerkers. Wanneer je de audit goed bent doorgekomen wordt het certificaat afgegeven. Tijdens de jaarlijkse toetsingen daarna moet worden getoetst of je kwaliteitszorgsysteem onderhouden en verbeterd wordt.
HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
 • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
 • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
 • Doelgericht werken
 • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
 • Risicobeheersing
 • Omgaan met feedback

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

PDCA Cyclus

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Opdracht.
In de lijn van de visie, missie en ambitie van jouw BPV...

Wat zou jij willen verbeteren of willen toepassen op de werkvloer om de kwaliteit van zorg te verbeteren? 


Slide 28 - Slide

This item has no instructions

De ideale instelling
Uitleg van de opdracht 

Slide 29 - Slide

This item has no instructions