Kwaliteitszorg les 2

Kwaliteitszorg
1 / 30
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2,3

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

Kwaliteitszorg

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Wat is kwaliteitszorg?

Slide 3 - Open question

Hoe noemen wij het niveau waarin de directe zorg aan de cliënt centraal staat?
A
Micro
B
Meso
C
Macro
D
Miso

Slide 4 - Quiz

Hoe heet het niveau van waaruit er door de overheid naar kwaliteit van zorg wordt gekeken?
A
Micro
B
Miso
C
Meso
D
Macro

Slide 5 - Quiz

Hoe heet het niveau van waaruit er door zorgorganisatie naar kwaliteit van zorg wordt gekeken.
A
Meso
B
Macro
C
Micro
D
miso

Slide 6 - Quiz

De zaken die nodig zijn om überhaupt je werk goed uit te kunnen voeren noemt men?
A
Kwaliteitseisen
B
Subjectieve beleving
C
Micro-niveau
D
Kwaliteitsvoorwaarden

Slide 7 - Quiz

Goede zorg moet voldoen aan bepaalde zaken. Hoe noemen we deze bepaalde zaken?
A
Kwaliteitsbeleving
B
Kwaliteitsvoorwaarden
C
Kwaliteitseisen
D
kwaliteitsregels

Slide 8 - Quiz

Hoe noemen we vanuit kwaliteitszorg de manier waarop iemand de zorg ervaart?
A
Kwaliteitsbeleving
B
Zorgervaring
C
Zorgbeleving
D
zorgzwaarte

Slide 9 - Quiz

In welke soort kwaliteitseisen komt de kwaliteitsbeleving tot uitdrukking
A
Objectieve kwaliteitseisen
B
Subjectieve kwaliteitseisen

Slide 10 - Quiz

Kwaliteit
Kwaliteitszorg is het geheel aan maatregelen waarmee een organisatie aanstuurt op verbetering van, en aandacht voor, de kwaliteit van de geleverde diensten en/of producten.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

(gedrags)regels en wetgeving

Slide 13 - Slide

Tekst

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Video

Wat is HKZ?
HKZ = Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. 
Dit staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar. 
HKZ stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg en Welzijn. 
Aan deze normen is het HKZ-keurmerk verbonden. Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de cliënt centraal en werkt aan verbetering.

Slide 19 - Slide

HKZ-normen
Elke branche kent zijn eigen normen (dus waar het aan moet voldoen). Deze zijn heel uitgebreid, maar komen neer op de volgende punten:
  • Behoefte en verwachtingen van de cliënt
  • Hoe staat de organisatie in de maatschappij
  • Doelgericht werken
  • Kwaliteitseisen aan personeel en ICT
  • Risicobeheersing
  • Omgaan met feedback

Slide 20 - Slide

Kwaliteitsbeleid

Slide 21 - Slide

Kwaliteitsplan
Is er een plan nodig om aan kwaliteit te werken in een bedrijf? JA!
 In het kwaliteitsplan staan zaken als:
- Hoe de organisatie omgaat met klachten;
- Hoe de organisatie de deskundigheid van het personeel denkt te bevorderen;
- Hoe de organisatie ervoor zorgt dat iedereen volgens de regels en vaste procedures werkt;
- Hoe de kwaliteit van het werk gemeten wordt.

Slide 22 - Slide

Wat is PDCA?
Het Plan-Do-Check-Act-cyclus is eenvoudig, maar krachtig. Het raamwerk dient voor het oplossen van problemen op alle niveaus van het bedrijf. Ook kan het onderdeel uitmaken van het volledige planningsproces op topmanagement-niveau.

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Kwaliteit is in de wet vastgelegd
Kwaliteitswet Zorginstellingen  - zorgaanbieders moeten verantwoorde hulp en zorg aanbieden
IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg-  controle functie 
Wkkgz  - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (regelt klachtafhandeling bij zorg aanbieders)

Slide 25 - Slide


De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.
 
De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen:
1) Verantwoorde zorg
2) Op kwaliteit gericht beleid
3) Het opzetten van een kwaliteitssysteem
4) Het maken van een jaarverslag.Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ)

Slide 26 - Slide

Wat wil de Rijksoverheid dat gebeurt in de Nederlandse Zorg? 

Slide 27 - Slide
wil zeggen dat er volgens een beschreven methode grondig is gezocht naar wetenschappelijke literatuur. Daarna worden aanbevelingen voor passende zorg geformuleerd. Evidence based wil niet zeggen dat de aanbevelingen uitsluitend tot stand komen op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten.

Evidence based richtlijnen zijn gebaseerd op:
wetenschappelijke onderzoeksresultaten
klinische ervaring
voorkeuren van patiënten
beschikbaarheid van hulpmiddelen


'Evidence based'

Slide 28 - Slide

Casus
Onder verscherpt toezicht
Zorgcentrum Sparrenbosch is onlangs door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. De kwaliteit van de zorg is volgens de inspectie ver onder de maat. Bewoners krijgen stelselmatig te weinig aandacht en worden te vaak voor langere tijd alleen gelaten. Verder constateerden de inspecteurs dat cliëntendossiers niet op orde zijn en ook de medicatieveiligheid en het beleid rond vrijheidsbeperking laat veel te wensen over.
Volgens de inspectie biedt de organisatiecultuur medewerkers en management weinig ruimte om elkaar aan te spreken op mogelijke verbeterpunten.
Sparrenbosch krijgt nu zes maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Mochten de gewenste verbeteringen tot die tijd onvoldoende zijn gevorderd, dan zal het toezicht met zes maanden worden verlengd.

Slide 29 - Slide

Opdracht
De Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft Zorgcentrum Sparrenbosch de kans om orde op zaken te stellen. Ze moeten dan wel eerst een verbeterplan indienen. Jij gaan helpen bij het opstellen van een verbeterplan. Jullie vormen samen de verbeterplancommissie. Stel een lijst op met zaken die niet deugen bij Sparrenbosch.
Stel je verbeterplan op aan de hand van de vijf stappen in het schema.
Stap 1: informatie verzamelen.
=> Wat kunnen we verbeteren?
Stap 2: je doel vaststellen.
=> Wat willen we bereiken? 
Stap 3: je criteria bepalen.
=> Wat zijn onze kwaliteitseisen?
Stap 4: je plan van aanpak opstellen en uitvoeren.
Hoe gaan we veranderingen doorvoeren?
Stap 5: evalueren
Wat is het resultaat?
Slide 30 - Slide