Kwaliteitszorg - deel 1

1 / 13
next
Slide 1: Slide
MBO

This lesson contains 13 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

De begeleider maatschappelijke zorg heeft vanuit haar eigen deskundigheid een bijdrage geleverd aan het bevorderen (verbeteren) en bewaken (borgen) van de kwaliteitszorg.

Slide 2 - Slide

Kwaliteit

Slide 3 - Mind map

Relatief
Subjectief
Tijd

2 perspectieven:
 1. Producent, leverancier, organisatie/bedrijf, zorginstelling
 2. Consument, afnemer, klant, cliënt, sociaal netwerk


Kwaliteit

Slide 4 - Slide

Kwaliteit

Slide 5 - Slide

Stel jij bent zorg minister, wat zou jij dan direct aanpakken? Waarom? 

Slide 6 - Slide

Protocol
Een specifieke uitwerking van hoe er in specifieke werksituaties gehandeld moet worden en in welke volgorde, langs welke stappen en via welke besluitvormingen.
Doel: eenheid aan te brengen in de wijze waarop gewerkt wordt.
In een protocol staan (bijna altijd) richtlijnen, regels en procedures aangegeven om het handelen te structureren en te stroomlijnen.
 
Procedure
Een procedure is een (mondeling of schriftelijke) aanwijzing ten aanzien van de vraag in welke volgorde bepaalde acties ondernomen moeten worden om de veiligheid te waarborgen en/of de activiteit succesvol af te ronden.
 
Richtlijnen, regels en voorschriften
Dit zijn (zeer) concrete aanwijzingen waaraan medewerkers zich in hun werk dienen te houden.

Begrippen

Slide 7 - Slide

 • Valprotocol
 • Badprotocol
 • Slikprotocol
 • Wegloopprotocol
 • Calamiteitenprotocol


Begrippen

Slide 8 - Slide

Duidelijkheid
Procedures en protocollen zijn ervoor om duidelijkheid te creëren over hoe een taak uitgevoerd
moet worden. Zij geven ook aan wie voor welke taak verantwoordelijk is en hoe de taken op elkaar
zijn afgestemd. Door werkprocedures ben je beter in staat je werk uit te voeren.
Constante kwaliteit
Procedures en protocollen zorgen voor een constante kwaliteit. In de procedures en regels staat omschreven welke kwaliteitseisen er zijn. Medewerkers weten daardoor welke kwaliteit verwacht wordt. Cliënten kunnen zo op een bepaalde kwaliteit rekenen.
Coördinatie en afstemming
In de procedures en regels is vastgelegd welke taken en verantwoordelijkheden bij de verschillende
afdelingen en functies horen. Zo wordt er geen werk dubbel gedaan, of helemaal niet gedaan.
Iedereen kan op zijn eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken.
Veiligheid
In protocollen staat precies wat je moet doen om veilig te werken. Zo zijn er voorschriften voor de
brandveiligheid, het milieu en de arbeidsomstandigheden. En er zijn richtlijnen voor
verbruiksartikelen als voeding.


Protocollen en procedures zorgen voor:

Slide 9 - Slide

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Wet Langdurige zorg
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Wet zorg en dwang
 • Kwaliteitswet zorginstellingen


Wet- en Regelgeving

Slide 10 - Slide

 • Kwaliteit is een aandachtspunt voor cliënten, medewerkers en management geworden.
    Per sector geldt een ander kwaliteitskader.


Kwaliteitskader
 • Doel: doormiddel van een visie helderheid geven over wat goede zorg is


Kwaliteitskader en kwaliteitsagendag

Slide 11 - Slide

De Kwaliteitswet zorginstellingen is als
Nederlandse wet onderdeel van het gezondheidsrecht en stamt uit 1996.

De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren.
De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen:
 1. Verantwoorde zorg
 2. Op kwaliteit gericht beleid
 3. Het opzetten van een kwaliteitssysteem
 4. Het maken van een jaarverslag.Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ)

Slide 12 - Slide

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat een instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg.

Als een organisatie het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling:
 • goed georganiseerd is
 • cliënten centraal stelt
 • continu werkt aan optimalisering van het aanbod (kwaliteitsverbetering)
 • betrouwbare resultaten presenteert
 • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld
Toetsing om de 3 jaar door een externe organisatie

Wat is het HKZ Certificaat?

Slide 13 - Slide