Periode 5 - Leereenheid 2 - Opstellen draaiboek

S&O leerjaar 2
Organiseren van een evenement
1 / 50
next
Slide 1: Slide
S&OMBOStudiejaar 2

This lesson contains 50 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

S&O leerjaar 2
Organiseren van een evenement

Slide 1 - Slide

Inhoud


1. Evenementen

2. Fases van evenementen

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Video

Wat is er allemaal nodig om dit evenement te organiseren?

Slide 4 - Mind map

Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4
De initiatieffase
De voorbereidingsfase
De Uitvoeringsfase
De nazorg

Slide 5 - Drag question

Ander woord voor inititiatieffase
Planningsfase

Slide 6 - Slide

Fase 1: Initiatieffase

De initiatieffase gaat aan de daadwerkelijke voorbereidingsperiode vooraf. In de voorbereidingsfase voer je uit wat je in de initiatieffase hebt bedacht.

Slide 7 - Slide

Welk van onderstaande onderdelen hoort NIET in de fases van het organiseren van een evenement?
A
De nazorg
B
De initiatieffase
C
De voorbereidingsfase
D
Doelgroep en doel vaststellen

Slide 8 - Quiz

Welke werkzaamheden voer je uit bij de initiatieffase?:
 1. Aanleiding formuleren
 2. Projectgroep samenstellen
 3. Doelgroep en doel vaststellen
 4. Globaal beeld van het evenement vormen
 5. Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 9 - Slide

Welk van onderstaande onderdelen hoort NIET bij de initiatieffase?
A
Aanleiding formuleren
B
Financiën
C
Projectgroep samenstellen
D
Voorbereidend draaiboek opstellen

Slide 10 - Quiz

Fase 1: initiatieffase
Het voorbereidend draaiboek laat de werkzaamheden ter voorbereiding van het evenement zien, wie de werkzaamheden uitvoert en wanneer dat moet gebeuren. 

In deze fase maak je een grove opzet  en geef je in chronologische volgorde aan wat gedaan moet worden. 

Slide 11 - Slide

Voorbereidend draaiboek
 • Schematische weergave van werkzaamheden? Wie doet wat wanneer?

 • Houdt bij de verdeling van de werkzaamheden rekening met de interesses en kwaliteiten van mensen. 

Slide 12 - Slide

Checklist voor het globale beeld evenement:

 1. Aard van de activiteit
 2. Organisatievorm
 3. Datum en tijdstip
 4. Accommodatie en materialen
 5. Budget
 6. Medewerkers, vrijwilligers
 7. Wet, regelgeving
 8. Publiciteit
 9. EHBO

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Welke werkzaamheden staan op de checklist?

Slide 15 - Mind map

Fase 1: initiatieffase
Een klein evenement kent een voorbereidingstijd van aantal weken tot aantal maanden afhankelijk van onderstaande factoren:

 • Omvang evenement
 • Het al dan niet moeten werven van deelnemers/vrijwilligers
 • Financiële middelen
 • Opstellen publiciteitsplan
 • Beschikbaarheid van de accommodatie en materiaal
 • EHBO? 
 • Catering?
 • Vergunningen e.d. 

Slide 16 - Slide

Fase 2: Voorbereidingsfase
De belangrijkste werkzaamheden tijdens de voorbereidingsfase zijn:
 • Uitvoeren van werkzaamheden voorbereidend draaiboek
 • Opstellen dagdraaiboek
 • Plannen en uitwerken van de onderdelen dagdraaiboek 

Slide 17 - Slide

Kan een dagdraaiboek zonder een voorbereidend draaiboek?
A
Ja dat kan het zijn afzonderlijke onderdelen
B
Zonder voorbereidend draaiboek zijn de werkzaamheden niet duidelijk

Slide 18 - Quiz

Opstellen dagdraaiboek
Het dagdraaiboek bevat in chronologische volgorde alle werkzaamheden die op de dag zelf gedaan moeten worden. 

De werkzaamheden die opgenomen moeten worden in het dagdraaiboek, komen logischerwijs voort uit het voorbereidend draaiboek. 

Slide 19 - Slide

Onderdelen van het dagdraaiboek
 1. Het programma
 2. Deelnemers
 3. Organisatie
 4. Accommodatie en materialen
 5. Medewerkers, vrijwilligers
 6. EHBO

Slide 20 - Slide

Onderdelen dagdraaiboek
Toelichting zie blz. 61

Slide 21 - Slide

Het voorbereidend draaiboek
Bij welke fase hoort het voorbereidend draaiboek?

Slide 22 - Slide

Bij welke fase van het organiseren van een evenement hoort het voorbereidend draaiboek?
A
Initiatieffase
B
Voorbereidingsfase
C
Uitvoeringsfase
D
Nazorg

Slide 23 - Quiz

Welke 9 onderdelen horen
bij de checklist van het
voorbereidend draaiboek?

Slide 24 - Mind map

Checklist
 1. Aard van de activiteit
 2. Organisatievorm
 3. Datum en tijdstip
 4. Accommodatie en matieralen
 5. Budget
 6. Medewerkers en vrijwilligers
 7. Wet, regelgeving en verzekering
 8. Publiciteit
 9. EHBO

Slide 25 - Slide

1. Aard van de activiteit
- Prestatief / recreatief
- Individueel of in teamverband
- Soort activiteit(en)
- Noodzaak alternatief (slechtweer) programma

Slide 26 - Slide

2. Organisatievorm
- Winnaar/competitie of niet?
- Zeskamp, spelenkermis, toernooi, instuif, poulesysteem?

Slide 27 - Slide

3. Datum en tijdstip
- Tijdsduur
- Aanvang en einde
- Tijd van het jaar
- Concurrentie van andere activiteiten

Slide 28 - Slide

4. Accommodatie en materialen
- Beschikbaarheid
- Geschiktheid
- Veiligheid
- Capaciteit
- Horeca
- Sanitaire voorzieningen
- Bereikbaarheid
- Toegankelijkheid

Slide 29 - Slide

5. Budget
- Financiële middelen
- Sponsoring
- Entree gelden

Slide 30 - Slide

6. Medewerkers en vrijwilligers
- Aantal
- Kwaliteiten en vaardigheden
- Beschikbaarheid
- Werving

Slide 31 - Slide

7. Wet, regelgeving en verzekering
- Noodzakelijke vergunningen (geluid, catering, kampvuur)
- Mogelijke toestemming (rolstoelen in sporthal, gebruik van deel openbare weg)
- Mogelijke verzekeringen

Slide 32 - Slide

8. Publiciteit
- Bekendheid van het evenement
- Publiciteitsmiddelen (krant, poster, flyer, social media)
- Publieksgroepen (deelnemers, sponsors, toeschouwers)

Slide 33 - Slide

9. EHBO
- Noodzaak
- Aantal en positionering

Slide 34 - Slide

Welke van onderstaande onderdelen hoort NIET bij de checklist van het voorbereidend draaiboek?
A
Budget
B
Datum en tijdstip
C
Doelgroep
D
Publiciteit

Slide 35 - Quiz

Bij de aard van de activiteit horen verschillende onderdelen. Welk hoort hier NIET bij?
A
prestatief of recreatief
B
bekendheid van het evenement
C
individueel of in teamverband
D
noodzaak alternatief programma

Slide 36 - Quiz

Welk onderdeel hoort bij Accommodatie en materialen?
A
Horeca
B
Vergunningen
C
Aanvang en einde
D
Sponsoring

Slide 37 - Quiz

Voorbereidingsfase
1. Uitvoeren van de werkzaamheden van het voorbereidend draaiboek
2. Programma onderdelen uitschrijven
3. Opstellen van een dagdraaiboek

Slide 38 - Slide

Programma uitschrijven 

Slide 39 - Slide

Plattegrond

Slide 40 - Slide

Een sprongetje
 • Gestart met de 4 fases
 • Eerst initiatieffase
 • Daarna voorbereidingsfase met specifiek het dagdraaiboek voor het mini-evenement
 • Vervolgens even stap terug naar voorbereidend draaiboek in de initiatief fase
 • Daarna in de voorbereidingsfase met o.a. het programma uitwerken
 • Nu sprong naar: De Uitvoeringsfase!!!

Slide 41 - Slide

Wanneer begint de uitvoeringsfase?
A
Op de dag van het evenement
B
3 weken voor het evenement
C
Vanaf dat er opgebouwd moet worden
D
Als de deelnemers er zijn

Slide 42 - Quiz

Werkzaamheden
tijdens de uitvoeringsfase

Slide 43 - Mind map

Nazorg
Waarom is deze fase?

Slide 44 - Slide

Wat hoort bij de fase "Nazorg"?
A
Evaluatie van het evenement
B
Bedanken
C
Verzorgen van (na)publiciteit
D
Afhandelen van de financiën

Slide 45 - Quiz

Evaluatie van het evenement
Elk evenement dient geëvalueerd te worden!

Onderdelen van de evaluatie:
1. Product en proces evaluatie
2. Onderwerpen evaluatie
3. Betrokkenen bij evaluatie
4. Wijze van evaluatie
5. Evaluatieverslag

Slide 46 - Slide

Wat wordt bedoeld met de product evaluatie van een evenement?

Slide 47 - Open question

Wat wordt bedoeld met de proces evaluatie van een evenement?

Slide 48 - Open question

Voorbeeldvragen evaluatie van het proces
 1. Verliep de voorbereiding zoals gepland?
 2. Was de taakverdeling goed?
 3. Klopte de planning?
 4. Hoe heeft de projectgroep of organisatie gefunctioneerd?
 5. Hoe was de sfeer?
 6. Verliep de voorbereiding efficient?
 7. Verliep het evenement zoals verwacht?
 8. Hoe verliepen de activiteiten?
 9. Waren de accommodatie en de materialen geschikt?
 10. Waren de deelnemers tevreden?
 11. Hoe verliep de catering?

Slide 49 - Slide

Bedanken

Slide 50 - Slide