De Verzorgingsstaat P4

P4 De Verzorgingsstaat
1. Wat is...?       Waar is de beste...?
2. Ontstaan en politieke visies
3. Hoe georganiseerd ? Wetten !!
4. Werk en Maslow
5.Arbeidsmarkt ?
6. Uitdagingen 

1 / 51
next
Slide 1: Slide
MaatschappijleerMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 51 slides, with interactive quizzes, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 450 min

Items in this lesson

P4 De Verzorgingsstaat
1. Wat is...?       Waar is de beste...?
2. Ontstaan en politieke visies
3. Hoe georganiseerd ? Wetten !!
4. Werk en Maslow
5.Arbeidsmarkt ?
6. Uitdagingen 

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkelingen

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

De drie hoofdrolspelers
1. Burgers
Burgers betalen de VZS en zijn verantwoordelijk voor zichzelf.

2. Overheid, zie ook Grondwet.
De overheid heeft als taak collectieve voorzieningen te organiseren, werkgelegenheid te stimuleren, goede werkomstandigheden en -voorwaarden te creëren en het welzijn te bevorderen. 

3. Werkgevers en werknemersorganisaties, Sociaal Economische Raad en CAO-overleg.
Werkgevers organisaties komen op voor de belangen van werkgevers. 
Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers. 
Samen heten deze twee groepen de sociale partners en zij maken afspraken over arbeid. 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Welke verzorgingsstaat is het beste?
 • Moeilijk te meten: BNP per hoofd van de bevolking is een gemiddelde ( zegt niets over  de verdeling van die welvaart tussen de mensen!).
 • Armoede meten! Absolute cijfers (relateren aan primaire behoeften) of relatieve cijfers (relateren t.o.v. behoeften van zijn medemens).
 • Conclusie: op basis van relatieve cijfers is armoede het grootst in liberale  {VS !!} en mediterrane verzorgingsstaten {SP,Gr.}.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Nederland?
 • NL is moeilijk in te delen
 • Naast sociaaldemocratische kenmerken (hoge uitkeringen en goede sociale voorzieningen) ook conservatief (bijv.: beperkte verlofregeling mannen na geboorte, vrouwen werken deeltijd, Toeslagenaffaire 2021)
 • Conclusie:  Nederland meer een hybride verzorgingsstaat

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Slide 6 - Video

This item has no instructions


Stelling: Iedereen heeft 
recht op een basisinkomen
A
Eens
B
Oneens

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

'De verzorgingsstaat'
Inrichting & Geschiedenis

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Industriële revolutie
Een spotprent uit de Volkskrant over kinderarbeid in de industriële revolutie. 
Industriële revolutie: Mens- en paardenkracht worden vervangen door stoomkracht en elektrische kracht.

Slide 9 - Slide

Klik op het vraagteken voor de uitleg van de industriële revolutie en klik op het oogje voor een spotprent over kinderarbeid uit die tijd. 
Wetten
Instituties
Instellingen
De inrichting van de verzorgingsstaat

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

Filmpje: geschiedenis Nederlandse vakbond/ uitleg vakbonden/ sociale wetten.  
Welzijnsdilemma
Links
Midden
 • Bestaanszekerheid
 • Solidariteit
Rechts
 • Eigen verantwoordelijkheid

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Vakbonden en partijen

Slide 13 - Slide

Uitleg vakbonden/ partijen.
Filmpje: Geschiedenis van de vakbond van typografen/ uitleg vakbonden. 

Samuël van Houten (1874)
Sociale wetgeving
Kinderwetje van Van Houten - 
De fabriekskinderen: 
"Leve mijnheer van Houten"

Slide 14 - Slide

Klik op het vraagteken voor een afbeelding uit een oude krant van die tijd (1874, Elias Spanier).
Nieuwe wet studiefinanciering (2015) 

Zorgen over verzorgingsstaat
Video: Leenstelsel

Slide 15 - Slide

Focus casus zorgen over verzorgingsstaat: nieuwe wet studiefinanciering. 
Wat leer ik deze x  ?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
 • hoe de verzorgingsstaat is opgebouwd
 • hoe de verzorgingsstaat kan veranderen
 • welke verschillende wetten er horen bij de verzorgingsstaat
Ik leer..

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

2

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Zorgen over verzorgingsstaat
WAO           WIA (2005)


Verhoging AOW leeftijd (2011)

Slide 18 - Slide

Uitleg. 
Welzijnsdilemma
Links
Midden
Bestaanszekerheid
Solidariteit
Rechts
Eigen verantwoordelijkheid
Verzorgingsstaat
V

Slide 19 - Slide

Solidariteit: een belangrijke basis voor de inrichting van de verzorgingsstaat. 


De inrichting
van de verzorgingsstaat

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Artikel 19
1. Bevordering van voldoende werkgelegenheid is voorwerp van zorg der
overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de rechtspositie van hen die arbeid verrichten en omtrent hun bescherming daarbij, alsmede omtrent medezeggenschap.
Artikel 20
1. De bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid.
2. De wet stelt regels omtrent de aanspraken op sociale zekerheid.
3. Nederlanders hier te lande, die niet in het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswege.
De Grondwet en de Verzorgingsstaat

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Artikel 21
Artikel 20
Artikel 19
Artikel 23

Slide 22 - Drag question

Uitleg opdracht:
Klik op de hotspots om de afbeeldingen te zien. Sleep de hotspots naar het juiste artikel van de grondwet. 
Wat heb je deze x geleerd?
 • wat de verzorgingsstaat inhoudt
 • over de geschiedenis van de verzorgingsstaat
 • hoe de verzorgingsstaat is opgebouwd
 • hoe de verzorgingsstaat kan veranderen
 • welke verschillende wetten er horen bij de verzorgingsstaat
Ik heb geleerd..
Tekst

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

 • WW
 • WIA
 • AOW
 • WWB,  Bijstandswet
 • AKW
De Inrichting van...
Systeem waarin de overheid en de vrije markt allebei invloed hebben. 

Slide 24 - Slide

Uitleg wetten. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'gemengde economie'
Hoofdstuk 3
Hoe is het geregeld ?

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Sociale zekerheidsstelsel

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Slide 27 - Video

This item has no instructions

Poldermodel
Overleg tussen overheid, werkgevers en werknemers om gezamenlijk afspraken te maken over werkgelegenheid en arbeidskwesties. 

Slide 28 - Slide

Uitleg poldermodel. Klik op het vraagteken voor de uitleg van het begrip 'poldermodel'. 
De drie pijlers van de VZS
1. Onderwijs
-want: recht op goed onderwijs

2. Gezondheidszorg
-want: recht op volksgezondheid  en woongelegenheid, recht op goed milieu

3. Sociale zekerheid (alle uitkeringen die mensen verzekeren van een inkomen bij werkloosheid, ziekte, ouderdom of arbeidsongeschiktheid) 
-want: recht op bestaanszekerheid en spreiding van welvaart

Slide 29 - Slide

This item has no instructions

Peter werkt sinds 2 maanden als ICT’er bij de ASN Bank. Hij werkt hard. Peters grootse hobby is bergbeklimmen. Tijdens één van zijn tochten komt Peter ten val. Hij raakt gewond en kan 3 maanden niet werken.
Vind je het eerlijk dat hij doorbetaald krijgt uit de ziektewet?
Ja
Nee

Slide 30 - Poll

This item has no instructions

Waar kun je terecht als je baas eist dat je meer uren werkt dan wettelijk is toegestaan? (Bij 15 jaar is dat 12 uur per schoolweek)
A
Nergens, burgers zijn zelf verantwoordelijk
B
Bij de overheid
C
Bij de werkgeversorganisatie
D
Bij de vakbond

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Verzorgingsstaat
Herhaling :  Wat is een verzorgingsstaat?

Slide 32 - Slide

This item has no instructions

De drie hoofdrolspelers
1. Burgers
Burgers betalen de VZS en zijn verantwoordelijk voor zichzelf.

2. Overheid
De overheid heeft als taak collectieve voorzieningen te organiseren, werkgelegenheid te stimuleren, goede werkomstandigheden en -voorwaarden te creëren en het welzijn te bevorderen. 

3. Werkgevers en werknemersorganisaties
Werkgevers organisaties komen op voor de belangen van werkgevers. 
Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers. 
Samen heten deze twee groepen de sociale partners en zij maken afspraken over arbeid. 

Slide 33 - Slide

This item has no instructions

De drie hoofdrolspelers
1. Burgers
Burgers betalen de VZS en zijn verantwoordelijk voor zichzelf.

2. Overheid
De overheid heeft als taak collectieve voorzieningen te organiseren, werkgelegenheid te stimuleren, goede werkomstandigheden en -voorwaarden te creëren en het welzijn te bevorderen. 

3. Werkgevers en werknemersorganisaties
Werkgevers organisaties komen op voor de belangen van werkgevers. 
Vakbonden komen op voor de belangen van werknemers. 
Samen heten deze twee groepen de sociale partners en zij maken afspraken over arbeid. 

Slide 34 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 4

Slide 35 - Slide

This item has no instructions

Behoeftenpiramide van Maslow

Slide 36 - Slide

This item has no instructions

Wat is de vijfde en laatste behoefte volgens Maslow?
A
Waardering
B
Erbij horen
C
Ergens goed in worden
D
Zekerheid

Slide 37 - Quiz

This item has no instructions

De piramide van Maslow gaat over:
A
Geluk
B
(Basis)behoeften
C
Egypte
D
Hobby's

Slide 38 - Quiz

This item has no instructions

Wat is GEEN basisbehoefte volgens Maslow
A
Lichamelijke behoeften.
B
Seksuele behoeften.
C
Zelf-realisatie
D
Erkenning & waardering

Slide 39 - Quiz

This item has no instructions

Wel zelfrealisatie, maar geen inkomen, dus heb je er niks aan volgens Maslow

Slide 40 - Slide

This item has no instructions

Wat wilde Maslow aantonen met de piramide?

Slide 41 - Open question

This item has no instructions

Kan je volgens de pyramide van Maslow jezelf ontwikkelen als je geen veiligheid en zekerheid hebt?
A
Ja
B
Nee
C
Dat ligt eraan in welk land je leeft
D
Alleen beroepen waarbij je et je handen werkt

Slide 42 - Quiz

This item has no instructions

Onderwerpen deze les:
arbeidsethos
de piramide van Maslow
sociale ongelijkheid
rol van de overheid

Slide 43 - Slide

This item has no instructions

Wat is de eerste behoefte volgens Maslow?
A
Veiligheid
B
Levensbehoefte
C
Waardering
D
Erbij horen

Slide 44 - Quiz

This item has no instructions

Behoeftenpyramide van Maslow: wat is de volgorde van behoeften volgens Maslow? De eerste die vervuld moet worden onderaan, de laatste bovenaan.
Lichamelijke behoeften
Veiligheid en zekerheid
Zelfontplooiing
Erkenning en waardering
Behoefte aan sociaal contact

Slide 45 - Drag question

This item has no instructions

Hoofdstuk 5 en 6
H5:  De arbeidsmarkt: In loondienst of ZZP-er*/eigen bedrijf
H6: Uitdagingen (Toeslagenaffaire, maatwerk of niet ?)

*Geen premies, geen pensioen-opbouw

Slide 46 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 5: Ontwikkelingen
Robots, video ? Boston Dynamics
Soorten Werkloosheid, video ? de eco-show
Flexibilisering (0-uren contract)
Globalisering

Slide 47 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 5

Slide 48 - Slide

This item has no instructions

Slide 49 - Slide

This item has no instructions

Hoofdstuk 6:  kritiek/problemen
te duur
misbruik, het Inlichtingenbureau 
passief worden
vergrijzing en ontgroening

Slide 50 - Slide

This item has no instructions

Video's 
https://www.youtube.com/watch?v=LLboVzygwDw         ECO
https://www.youtube.com/watch?v=fn3KWM1kuAw    Robots

Slide 51 - Slide

This item has no instructions