Hoofdstuk 2 Werken in de maatschappelijke zorg Paragraaf 2.1 t/m 2.3.3

Methodiek

 
Thema 1 Orientatie op het werkveld MZ 

Hoofdstuk 2 Werken in de maatschappelijke zorg
 Paragraaf 2.1 t/m 2.3.3
  1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Methodiek

 
Thema 1 Orientatie op het werkveld MZ 

Hoofdstuk 2 Werken in de maatschappelijke zorg
 Paragraaf 2.1 t/m 2.3.3
  Slide 1 - Slide

Het werk
 • Afhankelijk van de woonvorm wonen je clienten meer of minder zelfstandig.
 • Je ondersteunt en begeleidt hen bij hun dagelijkse activiteiten.
 • Samen zoeken jullie naar een geschikte opleiding of werkomgeving en een actieve invulling van hun vrije tijd.
 • Je ondersteund bij het leggen en onderhouden van de sociale contacten.
 • Je stimuleerd hen actief deel te nemen aan de samenleving.
 • Eigen regie van de client is belangrijk.
 • Sommige clienten zijn zich niet bewust dat ze iets niet kunnen.
 • Jij zal ze dan moeten ondersteunen bij bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging
 • Je bent je steeds bewust van je eigen rol (activeren, stimuleren, ondersteunen of zorgen)

Slide 2 - Slide

Een baan in de maatschappelijke zorg
Als je in de maatschappelijke zorg werkt, val je onder de sector Zorg en Welzijn.

Je begeleidt mensen met activiteiten maar verleent ook zorg die ze , afhankelijk van hun beperking nodig hebben.

Als je daarvoor gekwalificeerd bent, mag je ook medicijnen geven. 

Je hebt een baan als begeleider, groepsleider, woonbegeleider, vitaliteidsbegeleider of activiteitenbegeleider en werkt vooral met ouderen of gehandicapten.

Slide 3 - Slide

De Organisatie
Je werkt meestal in een team met je eigen taken en verantwoordelijkheden.
Je wordt aangestuurd door je leidinggevende van de organisatie.
Je kunt bij organisaties werken die gericht zijn op het sociaal-agogisch werk of in de verpleging en verzorging.

Om goed inzicht te hebben van de verschillende zorg- en welzijnsorganisaties in jouw regio, kun je de sociale kaart bekijken.

Behalve met zorg- en welzijnsinstellingen, krijg je ook te maken met onderwijs, gemeenten en instanties, sportverenigingen en belangenorganisaties.  

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

De doelgroep
Op niv 3 kun je algemeen worden ingezet en werk je meestal met een groep die geen complexe problemen heeft.

Denk aan mensen met een verstandelijke beperking,  lichamelijke beperking, zintuigelijke beperking, psychiatrische beperking, psychosociale of gedragsproblemen en mensen met en beperking als gevolg van ouderdom.

Mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, (aanstaande) tienermoeders, mensen in de maatschappelijke opvang en mensen met een justitiele maatregel/ detentie zijn complexere doelgroepen waarvoor je vaak een niv 4 opleiding of het HBO moet volgen
Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Gehandicaptenzorg
Onder gehandicaptenzorg vallen de clienten met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuigelijke beperking.

Er wordt zorg op maat geboden. Welke zorg heeft iemand nodig? wat zijn de wensen en behoeftes van de client?

Slide 8 - Slide

wonen en zorgen
Extramulare Zorg: Client krijgt in de thuissituatie alle vormen van hulpverlening (thuisopvang/ ambulante hulpverlening)

Intramurale zorg: Client woont in een instelling en krijgt binnen de instelling alle vormen van hulpverlening (residentiele hulpverlening/ 24 uurs opvang)

Semimurale zorg: Client woont thuis maar krijgt binnen de instelling hulpverlening zoals dagbesteding (semiresidentiele hulpverlening)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

Vormen van opvang
Voorbeelden van dagopvang zijn:
 • Revalidatiecentra
 • Dagactiviteitencentrum
 • Sociale werkvoorzieningen

Logeerhuizen

Voorbeelden van woonvormen zijn:
 • 24 uursopvang
 • Zelfstandige woonvormen

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Aan de slag!
Lees blz 26 t/m 33 tot 2.4 ouderenzorg uit het theorieboek Methodiek MZ zelfstandig door

Maak de volgende verwerkingsopdrachten in je digitale omgeving Methodiek MZ:
Thema 1, Werken in de maatschappelijke zorg, opdracht 1 t/m 4

Alle opdrachten zijn voor de volgende les af Slide 13 - Slide