Par. 2 Polders in Nederland

Polders in Nederland
1 / 30
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Polders in Nederland

Slide 1 - Slide

Begrippen 
 • bemaling
 •  grondwater
 •  oppervlaktewater
 • draineren
 •  boezem
 •  polder
 •  sluis
 •  stuw
 •  kwel
 •  kunstmatige afwatering
 •  natuurlijke afwatering

Slide 2 - Slide

Leerdoelen kort!
 • bemaling
 •  grondwater
 •  oppervlaktewater
 • draineren
 •  boezem
 •  polder
 •  sluis
 •  stuw
 •  kwel
 •  kunstmatige afwatering
 •  natuurlijke afwatering

Slide 3 - Slide

Soorten polders
📌 zeepolder:
 • op zeeniveau
 •  sedimentatie zand en klei door zee
 • bij Waddenzee en Noordzee

Slide 4 - Slide

Soorten polders
📌 Veenpolder:
 • tussen 0 en 2m onder NAP
 • West-NL
 • door draineren veenmoeras —> land droogt en zakt in
 •  —> dijken er omheen —> polder

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Soorten polders
📌 Droogmakerij
 • lager dan 2m onder NAP
 • was eerst een meer of stuk zee
 • eerst een dijk —> water wegpompen met molen of gemaal —> kunstmatige afwatering —> polder

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Opdrachten maken!
 • Learnbeat: 5.2 Opdrachten

 • Maken: 1 + 2 + 3 + 4
timer
10:00

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

0

Slide 13 - Video

Soorten water
Grondwater
📌 onzichtbaar
📌 zit in openingen van zand- en kleideeltjes

Slide 14 - Slide

Soorten water
Kwelwater:
📌 water dat stroomt tussen de bodemdeeltjes
📌 water uit hoger gebied kan naar lager gebied stromen
📌 water kan onder de dijk doorsijpelen
Hier zie je hoe kwelwater door de dijk naar de uiterwaarden is gesijpeld.

Slide 15 - Slide

Soorten water
 Oppervlaktewater:
📌 zichtbaar
📌 sloten, kanalen, rivieren, meren, zeeën

Slide 16 - Slide

Afwatering laag-Nederland
 • Kunstmatige afwatering
 • sluis: bij zeepolders
 • bemaling: veenpolder en droogmakerij

Hoe?
❓water in de polder = binnenwater —> pomp of molen —> water in tijdelijke opslag = boezem —> via sluis kan water naar buitenwater

Sluis bij Noordpolderzijl in Groningen. Het woord “zijl” betekent sluis.

Slide 17 - Slide

Hoe komt water de polder in?
📌 neerslag
📌 kwel
📌 sluis

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Video

Afwatering hoog-Nederland
Natuurlijke afwatering
 • door hoogteverschil loopt water van hoog naar laag
 • stuwen houden water tegen of laten water door

Slide 20 - Slide

Opdrachten maken!
 • Blz : 124

 • Maken: 6 + 7 + 8
timer
10:00

Slide 21 - Slide

Oefenvragen 
✔Check je leerdoelen door het maken van de oefenvragen....

Slide 22 - Slide

Even oefenen...
Op 26 augustus 2003 brak bij Wilnis een gedeelte van de ringdijk langs de
ringvaart van de Polder Groot-Mijdrecht door. De ringvaart ligt rechts van
de (doorgebroken) dijk.
De volgende gebeurtenissen hebben geleid tot het doorbreken van de
dijk. Ze staan in willekeurige volgorde.
1 Onder de veendijk kwam water uit de boezem omhoog.
2 Er kwamen scheuren in de dijk.
3 In 2003 was er een hittegolf.
4 De dijk, die uit veengrond bestaat, droogde uit.
5 De dijk gleed weg over de natte ondergrond.
➡ Wat is de juiste volgorde van de gebeurtenissen?
Neem het volgende schema over op het antwoordblad en vul het verder
in.
3 ➡ ...➡...➡1➡...
CV
3-4-2-1-5

Slide 23 - Slide

Drie leerlingen doen een uitspraak over bron 15.
Welke uitspraak is juist?
A Cijfer 1 ligt in de uiterwaarden.
B De klei ligt dichter bij de rivier dan het zand, omdat kleideeltjes
zwaarder zijn dan zand.
C Tussen de Waal en de Neder-Rijn liggen meer dorpen op de
oeverwallen dan op de komgronden. 
CV
juiste antwoord = C

Slide 24 - Slide

In de uiterwaarden worden soms nieuwe boerderijen of huizen gebouwd
op kunstmatige woonheuvels 
➡ Geef een reden waarom dit niet past in het beleid van meer ruimte
scheppen voor rivieren. 
CV
De rivier heeft hierdoor juist minder ruimte om te overstromen in de uiterwaarden.

Slide 25 - Slide

Bekijk bron 1 (afbeelding) ➡
 Uiterwaarden hebben verschillende functies.
  a- Hoe heet de uiterwaard tussen Slijk-Ewijk en Loenen?
  b- Noem een functie van de uiterwaard voor de veiligheid.
  c- Noem een functie van de uiterwaard voor de landbouw.

cv
 Loenense buitenpolder.
  Uiterwaarden kunnen overstromen en zorgen er zo voor dat de rivier tijdelijk meer water kan bergen (waardoor de kans op een dijkdoorbraak kleiner is).
  Uiterwaarden zijn een groot deel van het jaar droog, waardoor er gras kan groeien en vee kan grazen.

Slide 26 - Slide

 Bekijk de afbeelding: doorsnede van het rivierenlandschap.

Benoem de onderdelen A t/m F van het rivierengebied. 
➡ Kies uit: komgrond, oeverwal, rivier, uiterwaard, winterdijk, zomerdijk.


cv
A Winterdijk, B zomerdijk, C oeverwal, D kom(grond), E rivier,
 F uiterwaard

Slide 27 - Slide

Welk sediment is niet door rivieren gevormd?


A
grind
B
zand
C
veen
D
klei

Slide 28 - Quiz

✔ Leerdoelen gehaald? Ja? ➡ Goed gedaan!
✔ Ging nog niet alles goed? ➡ Ga dan opnieuw aan de slag met de onderwerpen die je niet goed snapt..

Slide 29 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 30 - Slide