8 Wateroplossingen

Leerdoelen
 • bemaling
 •  grondwater
 •  oppervlaktewater
 • draineren
 •  boezem
 •  polder
 •  sluis
 •  stuw
 •  kwel
 •  kunstmatige afwatering
 •  natuurlijke afwatering
1 / 31
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo k, g, t, mavoLeerjaar 4

This lesson contains 31 slides, with interactive quiz, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Leerdoelen
 • bemaling
 •  grondwater
 •  oppervlaktewater
 • draineren
 •  boezem
 •  polder
 •  sluis
 •  stuw
 •  kwel
 •  kunstmatige afwatering
 •  natuurlijke afwatering

Slide 1 - Slide

Polders in Nederland

Slide 2 - Slide

Reliëfkaart Nederland
 • Alle groene en blauwe vlekken liggen onder zeeniveau.
 • De blauwe vlekken 5.0 meter of dieper onder zeeniveau

Slide 3 - Slide

De ligging van de Deltawerken
Deltewerken

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Het zijn er dus 21 i.p.v. 25

Slide 6 - Slide

Soorten water
Kwelwater:
 • water dat stroomt tussen de   bodemdeeltjes
 • water uit hoger gebied kan naar lager gebied stromen
 • water kan onder de dijk doorsijpelen
Hier zie je hoe kwelwater door de dijk naar de uiterwaarden is gesijpeld.

Slide 7 - Slide

Kwelwater in de Haarlemmermeerploder

Slide 8 - Slide

Boezem

Slide 9 - Slide

Tegenstanders bemaling
Voorstanders bemaling

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Dwarsdoorsnede rivierlandschap

Slide 12 - Slide

De volgende film gaat over de overstromingen in Zuid- en midden Limburg in 1993.

De film bekijken jullie strakjes zelf in de eigen tijd

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

Mogelijke rivieringrepen

Slide 15 - Slide

Maatregelen "Ruimte voör de Rivier

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Stuw in een riviertje

Slide 19 - Slide

Wanneer wordt een stuw opengezet?
A
Bij laagwater
B
Bij hoogwater
C
Altijd
D
Nooit

Slide 20 - Quiz

Strekdammen

Slide 21 - Slide

Getijden

Slide 22 - Slide

Rivierdelta Nederland

(Delta =  3-hoek)

Slide 23 - Slide

Zwakke schakels in de kustverdediging

Slide 24 - Slide

Grijs water

Slide 25 - Slide

Even oefenen...
Op 26 augustus 2003 brak bij Wilnis een gedeelte van de ringdijk langs de
ringvaart van de Polder Groot-Mijdrecht door. De ringvaart ligt rechts van
de (doorgebroken) dijk.
De volgende gebeurtenissen hebben geleid tot het doorbreken van de
dijk. Ze staan in willekeurige volgorde.
1 Onder de veendijk kwam water uit de boezem omhoog.
2 Er kwamen scheuren in de dijk.
3 In 2003 was er een hittegolf.
4 De dijk, die uit veengrond bestaat, droogde uit.
5 De dijk gleed weg over de natte ondergrond.
➡ Wat is de juiste volgorde van de gebeurtenissen?
Neem het volgende schema over op het antwoordblad en vul het verder
in.
3 ➡ ...➡...➡1➡...
CV
3-4-2-1-5

Slide 26 - Slide

Oefenvragen 
✔Check je leerdoelen door het maken van de oefenvragen....

Slide 27 - Slide

In de uiterwaarden worden soms nieuwe boerderijen of huizen gebouwd
op kunstmatige woonheuvels 
➡ Geef een reden waarom dit niet past in het beleid van meer ruimte
scheppen voor rivieren. 
CV
De rivier heeft hierdoor juist minder ruimte om te overstromen in de uiterwaarden.

Slide 28 - Slide

Bekijk bron 1 (afbeelding) ➡
 Uiterwaarden hebben verschillende functies.
  a- Hoe heet de uiterwaard tussen Slijk-Ewijk en Loenen?
  b- Noem een functie van de uiterwaard voor de veiligheid.
  c- Noem een functie van de uiterwaard voor de landbouw.

cv
 Loenense buitenpolder.
  Uiterwaarden kunnen overstromen en zorgen er zo voor dat de rivier tijdelijk meer water kan bergen (waardoor de kans op een dijkdoorbraak kleiner is).
  Uiterwaarden zijn een groot deel van het jaar droog, waardoor er gras kan groeien en vee kan grazen.

Slide 29 - Slide

 Bekijk de afbeelding: doorsnede van het rivierenlandschap.

Benoem de onderdelen A t/m F van het rivierengebied. 
➡ Kies uit: komgrond, oeverwal, rivier, uiterwaard, winterdijk, zomerdijk.


cv
A Winterdijk, B zomerdijk, C oeverwal, D kom(grond), E rivier,
 F uiterwaard

Slide 30 - Slide

Tot de volgende keer!

Slide 31 - Slide