H5 Rentabiliteit en overige kengetallen

H5 Overige kengetallen 

5.5 Rentabiliteit van het totale vermogen 
5.5 Rentabiliteit van het eigen vermogen
5.6 Cash flow
5.7 Beleggers- en financiële kengetallen
5.9 Kengetallen eenmanszaak en VOF


1 / 39
next
Slide 1: Slide
BedrijfseconomieMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5,6

This lesson contains 39 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

H5 Overige kengetallen 

5.5 Rentabiliteit van het totale vermogen 
5.5 Rentabiliteit van het eigen vermogen
5.6 Cash flow
5.7 Beleggers- en financiële kengetallen
5.9 Kengetallen eenmanszaak en VOF


Slide 1 - Slide

H5.5 Rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) 

Leerdoelen:
- Je kunt de rentabiliteit van het totale vermogen berekenen en beoordelen
- Je kunt de interestvoet van het vreemd vermogen berekenen

Maken: 7 t/m 10

Slide 2 - Slide

Rentabiliteit 
Hoe winstgevend  is een onderneming? 

> om te vergelijken (periode, ander bedrijf)
> bepalen of investering voldoende rendement geeft


Slide 3 - Slide

Rentabiliteit 
oftewel wat wordt er verdiend met het vermogen:

Eigen vermogen --> inkomen = nettowinst
Vreemd vermogen --> inkomen van VV = interest
Totaal vermogen --> inkomen = winst en interest


Slide 4 - Slide

Rentabiliteit meten
Economische rentabiliteit

Slide 5 - Slide

Gemiddeld vermogen
Opmerkingen bij bepalen gemiddelde vermogen:

 • vermogen beginbalans + vermogen eindbalans/ 2
 • Voor het VV gaan er dan vanuit dat aflossingen op 1 juli plaatsvinden, maar dit kan ook op elk ander moment zijn, bijvoorbeeld op 1 oktober: ¾ x bedrag voor aflossing + ¼ bedrag na afl.
 • Winst is aan begin van het jaar 0, dus voor gemiddelde EV moet je de winst delen door 2. (let op: alleen in de noemer)Slide 6 - Slide

Gemiddeld vermogen bepalen
Antwoord
(691+533)/2 = 612.000

Slide 7 - Slide

Wat is het gemiddeld
totaal vermogen?

Slide 8 - Open question

Gemiddeld vermogen bepalen
gemiddeld vermogen = (saldo 1-1 + saldo 31-12)/2
gemiddeld totaal vermogen voorbeeld = (533 + 691)/ 2 = € 612.000

Slide 9 - Slide

Resultaat voor belasting 

Slide 10 - Slide

Wat is het resultaat
voor belasting?

Slide 11 - Open question

Resultaat voor belasting 
resultaat voor belasting = € 60.000 + € 16.000 = € 76.000

Slide 12 - Slide

Interest vreemd vermogen
Aanvullende informatie:
- Aflossing hypothecaire lening op 1-7-2018
- De kosten van het leverancierskrediet zijn € 1500

Slide 13 - Slide

Hoeveel bedraagt de interest
op vreemd vermogen?

Slide 14 - Open question

Interest berekenen
gegeven aflossing heeft plaatsgevonden op 1 juli; bepaald gemiddeld hypotheekbedrag! rente = 0,05 x ((270 + 260)/2) = € 13.250
Totale interest = € 13.250 + € 1.500 (uit tekst) = € 14.750

Slide 15 - Slide

Wat is het RTV? (2 dec)
Gem TV: 612.000
Interestkosten: 14.750
Winst VB: 76

Slide 16 - Open question

RTV berekenen

Slide 17 - Slide

IVV: Interest vreemd vermogen als %

Slide 18 - Slide

Hoeveel bedraagt het interest
als percentage van het
vreemd vermogen (IVV)?
(2 dec)

Slide 19 - Open question

IVV: Interest vreemd vermogen als %

Slide 20 - Slide

Hoeveel bedragen de interestkosten van het vreemd vermogen?
Hypothecaire lening 5% v 400.000 = 20.000 
Banklening 8% v 120.000 = 9.600
 Crediteurenkosten = 8.000

20.000 + 9.600 +
8.000 = 37.600

Slide 21 - Slide

Bereken het IVV
Interestkosten = 37.600
Gemiddeld VV = 400.000 + 120.000 + 120.000 = 640.000

Antwoord
37.600/640.000 x 100% = 5,88%

Slide 22 - Slide

VPB berekenen
Winst na belasting = 128.000 maar....

Antwoord
128.000/80 x 20 = 32.000
Goed lezen waar de winst uit bestaat!!

Slide 23 - Slide

RTV
Rentekosten = 37.600                      Winst = 160.000
Gem TV = 1.710.000 - (1/2 v 128.000) = 1.646.000 


Antwoord
RTV = (37.600 + 160.000)/1.646.000 x 100% = 12%

Slide 24 - Slide

Rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) 

Leerdoelen:
- Je kunt de rentabiliteit van het eigen vermogen berekenen en beoordelenZelfstandig aan het werk na instructie

Slide 25 - Slide

Rentabiliteit meten
Economische rentabiliteit

Slide 26 - Slide

REV na belasting 
Winst = 30.000
Gemiddeld REV = 180 + 160 + 120 + 110 + 30
                                     ----------------------------- = 300.000
                                                               2
30
------ x 100 = 10%
300

Slide 27 - Slide

Rentabiliteit meten
Antwoord
    60/((180+130+50+25+90+68+60)/2) x 100% = 19,9%

Slide 28 - Slide

RTV deel 1 interestkosten
Interestkosten berekenen van de vreemd vermogen verschaffers

Antwoord
Hypotheek 6% v ((80+75)/2) = € 4.650
Bank 10% v ((15+30)/2)            = € 2.250
Crediteuren                              = € 2.000
                                                        € 8.900

Slide 29 - Slide

RTV deel 2
Interestkosten : € 8.900                      Winst: 30.000 (na belasting)
VPB:  7.500Antwoord
Gem TV = (450+400)/2 = 425.000
8,9+40+7,5
------------- x 100% = 10,9%
      425

Slide 30 - Slide

IVV 
Interestkosten : € 8.900                    Antwoord
Gem VV = (75+80+15+30+30+20)/2 = 125.000
8,9
---- x 100 = 7,1%
125

Slide 31 - Slide

5.7 Beleggerskengetallen
Leerdoelen:
- Je kunt aangeven welke rol de koers van een aandeel speelt bij de berekening van het dividendrendement
- Je kunt het dividend, winst en cashflow per aandeel berekenen

Slide 32 - Slide

Beleggerskengetallen
Resultaat per aandeel = NWnb / aantal geplaatste aandelen

Cashflow = NWnb + Afschrijvingen

Cashflow per aandeel = Cashflow / aantal geplaatste aandelen

Slide 33 - Slide

Winst vb €700.000, winst nb €460.000
Afschrijvingskosten machines €800.000
Afschrijvingskosten gebouw €200.000
Geplaatste aandelen: 36.500
Bereken de cashflow (na het afdracht VPB) per aandeel

Slide 34 - Open question

Beleggerskengetallen
Dividendpercentage = brutodividend per aandeel / nominale waarde aandeel x 100%

Dividendpercentage = brutodividend / geplaatst aandelenkapitaal x 100%

Dividendrendement = brutodividend / beurskoers x 100% 

Beleggersrendement= (brutodividend + koerswinst) /aankoopprijs belegging x 100%

Slide 35 - Slide

Bereken het dividendrendement. Het bedrijf RELX keert EUR 0,80 dividend per aandeel uit. Op dit moment is de beurskoers EUR 17,82; ik heb het aandeel gekocht voor EUR 17,72 (2 decimalen)

Slide 36 - Open question

Rentabiliteit

Slide 37 - Slide

5.9 Eenmanszaak/VOF
 • Aanpassing formules (zie pagina 64)
Verschillen met NV/BV:
 • Wijze waarop EV ontstaat 
 • Financieringsbronnen
 • Loonkosten eenmanszaak
 • Gederfde interest op eigen geld

Slide 38 - Slide

Eenmanszaak
 • EV door storting/opname, herwaardering
 •  VV geen obligatielening
 • geen loonkosten van meewerkende eigenaar (ondernemingsloon)
 • Privé storting levert gederfde interest op
NV/BV
 • Emissie aandelen, reserves, herwaardering 
 • VV ook obligatielening
 • Loonkosten van alle medewerkers in resultaat
 • Geen privé stortingen, wel lening u/g

Slide 39 - Slide