3.1 en 3.2 Regels en metingen 4V 2122

3.1 De regels voor experimenteel onderzoek
3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
1 / 30
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 30 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

3.1 De regels voor experimenteel onderzoek
3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen

Slide 1 - Slide

Periode 2
H3 Wetenschappelijk onderzoek
H4 Voortplanting

PO H3 en osmose

Toets in PWW2: H1 en H4 (SE!)


Slide 2 - Slide

Doel
We maken gedurende dit hoofdstuk een checklist voor biologisch onderzoek.
Dit kun je gebruiken bij het voorbereiden en uitvoeren van een PO voor Biologie.


Slide 3 - Slide

Doel 3.1 en 3.2
Je leert hoe je op de juiste manier een experimenteel onderzoek opzet
Je leert op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt


Slide 4 - Slide

Onderzoeksvraag
Een onderzoek begint met een onderzoeksvraag.

* het is één vraag en niet meerdere
* geen details over de uitvoering
* exact formuleren
* geen ja/ nee vraag


Slide 5 - Slide

Typen onderzoeken
Moeten er voor het onderzoek metingen plaats vinden?
Kwantitatief onderzoek
(wat je gaat meten staat in de onderzoeksvraag!)

Hoeven er geen metingen plaats te vinden?
Kwalitatief onderzoek

Slide 6 - Slide

Kwalitatief onderzoek

Wat vinden leerlingen van de AFB van het huidige lesrooster?


Interpretaties, meningen


Kwantitatief onderzoek

In hoeverre is er een verband tussen de starttijd van de lessen en de leeropbrengst van een 4V klas bij de wiskundeles.

Metingen

Slide 7 - Slide

Typen onderzoeken
Wordt er een experiment uitgevoerd in het onderzoek?Experimenteel onderzoek

Beschrijft het onderzoek een situatie zonder dat er wordt ingegrepen?
Beschrijvend onderzoek

Slide 8 - Slide

Beschrijvend onderzoek

Wat vinden leerlingen van de AFB van het huidige lesrooster?

De situatie wordt beschreven

Experimenteel onderzoek

In hoeverre is er een verband tussen de starttijd van de lessen en de leeropbrengst van een 4V klas bij de wiskundeles.

Er wordt een experiment uitgevoerd.

Slide 9 - Slide

Experimenteel onderzoek
Gecontroleerde omstandigheden
Eén factor verschil
Herhaalbaar
Controlegroep/ nulmeting
Steekproefgrootte
Blind/ dubbelblind onderzoek

Slide 10 - Slide

Variabelen
Bij een kwantitatief experimenteel onderzoek worden 2 variabelen meegenomen: 
Onafhankelijke variabele: de factor die je als onderzoeker bepaalt
Afhankelijke variabele: de factor die je vervolgens gaat meten
Variabelen druk je altijd uit in een wetenschappelijke grootheid en eenheid (tabel 4 van de BINAS)

Slide 11 - Slide

Voorbeeld
In hoeverre is er een verband tussen de watertemperatuur en de groeisnelheid van algen?
Onafhankelijke variabele: watertemperatuur. Je kiest er een paar en voert het experiment uit bij die verschillende waarden.
Afhankelijke variabele: Groeisnelheid (hoe meet je die).

ALLE ANDERE DINGEN ZIJN HETZELFDE!

Slide 12 - Slide

Meten
Het is belangrijk om een juiste meetmethode te kiezen.
Wat is de foutmarge van het meetinstrument?
Meet het instrument ook inderdaad de variabele die je wilt meten?
Geeft de gemeten waarde ook een antwoord op je onderzoeksvraag?

Slide 13 - Slide

Causaliteit vs. correlatie

Slide 14 - Slide

Causaliteit vs. correlatie

Slide 15 - Slide

Onderzoeksverslag
Een onderzoeksverslag bestaat uit:
Inleiding (met onderzoeksvraag en hypothese)
Materiaal en methode
Resultaten
Conclusie
Discussie
Literatuurlijst


Slide 16 - Slide

Inleiding
In de inleiding van een onderzoeksverslag staat de theoretische achtergrond van je onderzoek. Wat is er al bekend?
Ook staat in de inleiding de onderzoeksvraag en de hypothese.
In de inleiding beschrijf je ook wat de (maatschappelijke) relevantie van je onderzoek is.


Slide 17 - Slide

Inleiding
Hypothese: het verwachtte antwoord op je onderzoeksvraag.
Dit is één zin, zonder verklaring/ onderbouwing.Slide 18 - Slide

Theoretische achtergrond
Bronnen
Bij het beschijven van de theoretische achtergrond maak je zo veel mogelijk gebruik van wetenschappelijke bronnen (en niet wikipedia of andere vage websites). Zoek in google op google.scholar.com voor wetenschappelijke artikelen over je onderwerp. Review artikelen geven een globale samenvatting van de huidige stand van de wetenschap.

Slide 19 - Slide

Theoretische achtergrond
Bronnen
Die bronnen móet je noemen in je verslag zodat iedereen weet waar deze informatie vandaan komt. Als je dergelijke informatie in je verslag gebruikt zonder de bron te noemen wordt dit gezien als plagiaat.

Slide 20 - Slide

Materiaal en Methode
Je moet heel gedetailleerd beschrijven hoe je het experiment hebt uitgevoerd (methode) en welke spullen je daarvoor gebruikt hebt (materiaal).
Hiermee maak je het experiment herhaalbaar.

Slide 21 - Slide

0

Slide 22 - Video

Resultaten
De resultaten presenteer je zo duidelijk mogelijk.
Als je grafieken/ tabellen gebruikt beschrijf je deze ook nog in tekst. Je trekt nog geen conclusie!!
Bij foto's: vermeld schaalaanduiding.
Bij microscopie: vermeld vergroting en schaalaanduiding.


Slide 23 - Slide

Conclusie
Welke conslusie kun je trekken uit de resultaten?
Was je hypothese wel of niet juist?

Een onderzoek waarbij de hypothese verworpen wordt is even waardevol als een onderzoek waarbij de hypothese kan worden aangenomen!


Slide 24 - Slide

Discussie
Wat is de verklaring van de gevonden resultaten?
Welke verbeterpunten zijn er voor dit onderzoek (betrouwbaarheid)?
Welke vervolgonderzoeken zouden interessant zijn?


Slide 25 - Slide

Literatuurlijst
In de literatuurlijst noem je álle gebruikte bronnen. 

Slide 26 - Slide

Literatuurlijst
Deze vermeld je op alfabetische volgorde van de achternaam van auteur.

Kijk op (google HAN APA) voor de standaard om bronnen te benoemen (in de tekst) en de literatuurlijst op te bouwen.

Slide 27 - Slide

Doel 3.1 en 3.2
Je hebt geleerd hoe je op de juiste manier een experimenteel onderzoek opzet
Je hebt geleerd op welke verschillende manieren je gegevens kunt verzamelen en hoe je ze vastlegt

Slide 28 - Slide

Begrippen 3.1 en 3.2
controle-experiment, blanco, experimenteel onderzoek, factor, afhankelijke variabele, onafhankelijke variabele, herhaalbaar, controleerbaar, eenduidige onderzoeksvraag, foutmarge

Slide 29 - Slide

Huiswerk
In de online methode/ boek
Kies een leerweg (default B).
Maak 3.1 en 3.2.

Maak een samenvatting van de paragraaf.
Aandacht voor de begrippen.

Slide 30 - Slide