Bestuursrecht les 10 (cohort 2018)

Bestuursrecht
Les 10
KE5: Brede kennis staats- en bestuursrecht
VE2: Specialistische kennis bestuursrecht
1 / 11
next
Slide 1: Slide
RechtMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Bestuursrecht
Les 10
KE5: Brede kennis staats- en bestuursrecht
VE2: Specialistische kennis bestuursrecht

Slide 1 - Slide

Check!
 1. Vereisten aanvraag beschikking
 2. Beslistermijn aanvraag beschikking
 3. Consequenties overtreden beslistermijn
 4. Hoorplicht/zienswijze
 5. Belanghebbende
 6. Direct belanghebbende
 7. Derde-belanghebbende

Slide 2 - Slide

Wabo
 • = Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Doel: Regelt welke vergunningen nodig zijn bij bouw of gebruik van grond. 
 • Wabo geeft ook regels voor handhaving van de verleende vergunning. 

Slide 3 - Slide

Bevoegd gezag
 • Art. 2.1 Wabo: verboden een project uit te voeren zonder omgevingsvergunning.
 • Art. 2.4 Wabo: College van B&W beslist in meeste gevallen over aanvraag omgevingsvergunning; uitzonderingen opgenomen in Besluit omgevingsrecht. 

Slide 4 - Slide

Verschillende vergunningen
 • Omgevingsvergunning activiteit 'bouwen' = bouwen/verbouwen; bouwvoorschriften, bestemmingsplan, commissie welstand.
 • Omgevingsvergunning activiteit 'milieu' = fabriek/landbouw; milieubelasting, milieuvoorschriften.
 • Omgevingsvergunning lagere regelgeving = gemeentelijke verordening; gemeentelijke monumenten, kappen boom. 

Slide 5 - Slide

Voorbereidingsprocedures
 • Behandelen aanvragen omgevingsvergunning volgens 2 procedures:
 1. Reguliere voorbereidingsprocedure
 2. Uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Art. 3.10 Wabo: bepaalt wanneer uitgebreide voorbereidings- procedure gevolgd moet worden 
  > omgevingsvergunning milieu; afwijking bestemmingsplan. 

Slide 6 - Slide

Reguliere voorbereidingsprocedure
 • Aanvraag tot omgevingsvergunning wordt ingediend.
 • College van B&W moet aanvraag publiceren, zodat omwonenden kennis kunnen nemen van aanvraag.
 • College van B&W moet binnen 8 weken na ontvangst aanvraag besluit nemen (art. 3.9, lid 1 Wabo). Termijn mag met max. 6 weken verlengd worden (art. 3.9, lid 2 Wabo).
 • Niet binnen 14 weken besloten? Dan wordt vergunning van rechtswege verleend. 
 • Bezwaar door belanghebbende: bestuursorgaan kijkt opnieuw naar zaak, vergunning kan alsnog geweigerd worden. Bezwaartermijn volgens Awb. 

Slide 7 - Slide

Uitgebreide voorbereidingsprocedure
 • Procedure volgens afdeling 3.4 Awb. 
 • Aanvraag om vergunning wordt voor iedereen ter inzage gelegd; mogelijkheid tot kenbaar maken zienswijze (ook door andere overheidsinstellingen). 
 • College van B&W neemt besluit binnen 6 mnd na ontvangst aanvraag (art. 3:18 Awb), mogelijkheid tot verlenging beslistermijn met 6 wkn (art. 3:12, lid 8 Wabo). 
 • Niet op tijd besloten? Dan dwangsom (art. 4:17 Awb). 
 • Vergunning wordt nooit van rechtswege verleend, bestuursorgaan moet altijd besluit nemen. 

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Video

Wet Bibob
 • Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
 • Bevoegd bestuursorgaan kan aanvraag weigeren of afgegeven vergunning intrekken als ernstig gevaar dreigt dat vergunning wordt misbruikt (art. 3, lid 1 Wet Bibob). 
 • Doel: voorkomen dat overheid criminele activiteiten faciliteert; concurrentiepositie eerlijke ondernemers beschermen. 

Slide 10 - Slide

Begrippen!
 1. Wabo
 2. Reguliere voorbereidingsprocedure
 3. Uitgebreide voorbereidingsprocedure
 4. Beslistermijnen
 5. Wet Bibob

Slide 11 - Slide